ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*untidy*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น untidy, -untidy-

*untidy* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
untidy (adj.) ไม่เป็นระเบียบ See also: ไม่เรียบร้อย, เลอะเทอะ, รุงรัง Syn. messy, disorderly, sloppy Ops. tidy, neat
untidy (vt.) ทำให้ไม่เป็นระเบียบ See also: ทำให้ไม่เรียบร้อย, ทำเลอะเทอะ, ทำให้ยุ่งเหยิง Syn. mess up, disorder, disarrange Ops. tidy
English-Thai: HOPE Dictionary
untidy(อันไท'ดี) adj.,vt. (ทำให้) ไม่เรียบร้อย,ไม่เป็นระเบียบ,สกปรก,รุ่มร่าม,จัดเข้ากันไม่ดี., See also: untidily adv. untidiness n., Syn. disorderly,messy
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รกรุงรัง (adj.) untidy See also: cluttered, disordered, messy Syn. รก, รุงรัง Ops. เป็นระเบียบ
รกเรื้อ (v.) be untidy See also: be in disorder, be littered, be cluttered, be in a mess, be in a muddle Syn. รกร้าง, รก, รกรุงรัง Ops. เป็นระเบียบ
รุงรัง (v.) be untidy See also: be messy, be unkempt, be disorderly, be dishevelled Syn. พะรุงพะรัง, นุงนัง
รุงรัง (v.) be untidy See also: be unkempt, be disordered, be messy, be dishevelled Syn. สับสน, ยุ่งเหยิง
รุ่มร่าม (adj.) untidy
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And from the look of this table, seven untidy little children.และจากรูปลักษณ์ของตารางนี้ เจ็ดเด็กเล็ก ๆ ไม่เป็นระเบียบ
Agreed, the situation is untidy, but given the unpredictable nature of the assignment, she prosecuted her mandate perfectly.เห็นด้วย สถานการณ์อาจวุ่นวายหน่อย แต่เมื่อพิจารณาถึง ลักษณะของภารกิจอันคาดเดาไม่ได้นี้ ถือว่าเธอทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างไร้ที่ติ
Just because we're thieves doesn't mean we need to be untidy.เพียงเพราะว่าพวกเราเป็นขโมย ไม่ได้แปลว่าเราจำเป็นต้องเป็นคนไม่มีระเบียบ
Leaving it there was untidy.ทิ้งมันไว้ที่นั่นมันสกปรก
Well, my roommates are a bit untidy.รูมเมทของผมออกจะสกปรกอยู่สักหน่อย

*untidy* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dài, ㄉㄞˋ, 襶] untidy (in dress)

*untidy* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
だらしが無い[だらしがない, darashiganai] (exp,adj-i) (uk) (See だらし無い) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless
だらしの無い[だらしのない, darashinonai] (exp,adj-i) (uk) (See だらし無い) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless
だらし無い[だらしない, darashinai] (adj-i) (uk) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless; (P)
ふしだら[, fushidara] (adj-na,n) slovenly; untidy; messy; fast; loose
寝汚い;寝穢い[いぎたない, igitanai] (adj-i) (1) sound asleep; fast asleep; (2) untidy; slovenly
散らかす[ちらかす, chirakasu] (v5s,vt) to scatter around; to leave untidy; (P)
汚い(P);穢い;汚ない(io)[きたない, kitanai] (adj-i) (1) dirty; filthy; foul; unclean; (2) disordered; messy; untidy; poor (e.g. handwriting); (3) indecent (language, etc.); dirty; vulgar; coarse; (4) dastardly; mean; base; underhanded; (5) stingy; greedy; (P)
男やもめに蛆がわく;男やもめにうじがわく;男鰥に蛆が湧く[おとこやもめにうじがわく, otokoyamomeniujigawaku] (exp) (id) Widowers are untidy; A man alone soon goes to seed; A man goes to pieces without a woman to look after him

*untidy* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อีโนงโตงเนง[adj.] (īnōngtōng-n) EN: untidy FR:
ขยุกขยุย[adj.] (khayukkhayu) EN: messy ; untidy ; jumbled FR:
เละเทะ[v.] (lethe) EN: be dirty ; be filthy ; be untidy ; be soggy ; be sodden FR:
เลอะ[adj.] (loe) EN: messy ; confused ; muddled ; untidy ; blurred FR: confus ; désordonné ; embrouillé ; brouillon ; négligé
ออมครอม[adj.] (ømkhrøm) EN: untidy ; slack FR:
เปื้อน[adj.] (peūoen) EN: dirty ; filthy ; stained ; soiled ; blotted ; untidy ; foul FR: sale ; taché ; souillé ; crasseux ; peu soigné ; malpropre
เปรอะ[adj.] (proe) EN: soiled ; untidy ; stained ; dirty FR: souillé ; pollué ; sale
รก[adj.] (rok) EN: in desorder ; in a mess ; messy ; in a muddle ; cluttered ; untidy ; tangled ; overgrown FR: en désordre ; mal rangé ; en friche
รกรุงรัง[adj.] (rokrungrang) EN: in a mess ; cluttered ; untidy ; messy FR: en désordre ; en pagaïe
รุงรัง[adj.] (rungrang) EN: bushy ; shaggy ; untidy ; unkempt ; disordered ; messy ; thick FR: désordonné ; déréglé

*untidy* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unordentlich {adj} | unordentlicher | am unordentlichstenuntidy | untidier | untidiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *untidy*
Back to top