ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

terrestrially

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *terrestrially*, -terrestrially-

terrestrially ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
terrestrially (adv.) อย่างเป็นสากล See also: ทั่วโลก Syn. internationally, globally Ops. there, here, occasionally

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า terrestrially
Back to top