ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

globally

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *globally*, -globally-

globally ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
globally (adv.) ระหว่างประเทศ See also: โดยเป็นสากล, นานาชาติ
globally (adv.) อย่างเป็นสากล See also: ทั่วโลก Syn. internationally, terrestrially Ops. there, here, occasionally

globally ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
global {adv}globally

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า globally
Back to top