ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fortunately

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fortunately*, -fortunately-

fortunately ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fortunately (adv.) อย่างโชคดี See also: อย่างเคราะห์ดี Syn. luckily Ops. unfortunately, unluckily
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เดชะบุญ (adv.) fortunately See also: luckily Syn. โชคดี
โชคดี (adv.) fortunately See also: luckily
ตกอับ (adv.) unfortunately See also: unluckily Syn. ตกต่ำ, อับจน Ops. เจริญก้าวหน้า
พอดีพอร้าย (adv.) unfortunately See also: not so good Syn. โชคร้าย
อับ (adv.) unfortunately See also: unluckily Syn. ตกต่ำ, ตกอับ, อับจน Ops. เจริญก้าวหน้า
เจ้ากรรม (int.) unfortunately See also: damn, unluckily Syn. โชคร้าย, เคราะห์ร้าย
โชคร้าย (adv.) unfortunately See also: not so good
โชคร้าย (int.) unfortunately See also: damn, unluckily Syn. เคราะห์ร้าย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Unfortunately, I've never met himน่าเสียดายที่ฉันไม่เคยพบเขา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is Ruth's niece. In fact, fortunately I was just on my way over here to see Betty.จริงแล้วฉันกำลังมาที่นี่เพื่อพบเบ็ตตี้
Well, he fortunately has a photo from grade schoolแต่เค้าบังเอิญมีรูป สมัยยังเรียนอยู่ประถม
People resent the government about this matter but fortunately it's directed towards Ju-Mong.ราษฎรไม่พอใจราชสำนักในเรื่องนี้ แต่โชคดีที่ความไม่พอใจนี้ส่งตรงไปที่องค์ชายจูมง
But, fortunately for him, nearly every star in the sky was at that moment looking in earnest at the land on the other side of the wall, where the King of all Stormhold lay on his deathbed,แต่โชคยังเข้าข้างเขา ณ เวลานั้น, ดาวบนฟากฟ้าแทบทุกดวงกำลัง. เฝ้ามองเหตุการณ์สำคัญ ของอาณาจักรอีกฝากนึง ของกำแพง.
The microscopic metal deposits on the clipped thumb bone don't match the baker's cigar cutter, but fortunately I'm extremely thorough and tenacious.ภาพจากกล้องจุลทรรศน์พบเศษโลหะติดอยู่บนกระดูกนิ้วหัวแม่มือที่ถูกตัด ไม่ตรงกับที่ตัดซิกาของคนทำขนมปัง แต่โชคดีที่ผมพยายามอย่างหนัก
Well, fortunately for us, physicians are often mistaken.มันเป็นโชคชะตาของเรา พวกหมอก็อาจจะทำผิดพลาดได้เสมอ ๆ
The business went bust, but fortunately I met my wife.ธุรกิจเจ๊ง แต่โชคดีผมได้เจอภรรยา
Unfortunately for them but fortunately for us, it disappeared from a French farmer's cellar after he croaked.โชคไม่ดีสำหรับมัน แต่โชคดีสำหรับเรา มันหายไปจากห้องเก็บไวร์ของชาวนาฝรั่งเศส หลังจากเขาตาย
It still takes everything we got, but fortunately we've had some help.มันยังคงต้องใช้ กำลังของเราทั้งหมด แต่โชคดีที่เราได้รับ ความช่วยเหลืออยู่
But then, fortunately there are you comingแต่ข้าว่าไม่มีใครอยากเปลี่ยนกับเจ้าแน่
Now fortunately for you, I always carry a backup.โชคดีนะ ผมเป็นคนมีสำรองเสมอ
But fortunately I think Mr. Seo has managed both.แต่หากโชคเข้าข้าง เขาอาจจะยอมให้ทำอย่างนั้นได้

fortunately ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
幸喜[xìng xǐ, ㄒㄧㄥˋ ㄒㄧˇ, 幸喜] fortunately
幸好[xìng hǎo, ㄒㄧㄥˋ ㄏㄠˇ, 幸好] fortunately
幸亏[xìng kuī, ㄒㄧㄥˋ ㄎㄨㄟ, 幸亏 / 幸虧] fortunately; luckily
恰巧[qià qiǎo, ㄑㄧㄚˋ ㄑㄧㄠˇ, 恰巧] fortunately; unexpectedly; by coincidence
有幸[yǒu xìng, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄥˋ, 有幸] fortunately
亏得[kuī de, ㄎㄨㄟ ㄉㄜ˙, 亏得 / 虧得] fortunately; luckily; (sarcastic) fancy that, how fortunate!
好在[hǎo zài, ㄏㄠˇ ㄗㄞˋ, 好在] luckily; fortunately
不幸[bù xìng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥˋ, 不幸] misfortune; adversity; unfortunate; sad; unfortunately
不巧[bù qiǎo, ㄅㄨˋ ㄑㄧㄠˇ, 不巧] unfortunately; as luck would have it
不幸的是[bù xìng de shì, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ, 不幸的是] unfortunately
很遗憾[hěn yí hàn, ㄏㄣˇ ㄧˊ ㄏㄢˋ, 很遗憾 / 很遺憾] unfortunately; regrettably

fortunately ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
恰も好し[あたかもよし, atakamoyoshi] (adv) luckily; fortunately
幸い[さいわい, saiwai] (adj-na,n) (1) (See 幸いする・さいわいする) happiness; blessedness; luck; fortune; felicity; (adv) (2) luckily; fortunately; (P)
憚り様[はばかりさま;はばかりさん, habakarisama ; habakarisan] (int,n) thank you for your trouble; unfortunately ...
折り好く[おりよく, oriyoku] (adv) fortunately; luckily
折り悪く[おりわるく, oriwaruku] (adv) unfortunately
折り悪しく;折悪しく[おりあしく, oriashiku] (adv) unfortunately; at a bad time; at an infortunate moment
残念ながら[ざんねんながら, zannennagara] (exp) I'm afraid to say; I'm sorry to say; unfortunately
残念なことに;残念な事に[ざんねんなことに, zannennakotoni] (exp) (See 残念) unfortunately
生憎(P);合憎(iK)[あいにく, ainiku] (adj-na,adv,n,adj-no) (uk) unfortunately; Sorry, but ...; (P)

fortunately ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บังเอิญ[adv.] (bang-oēn) EN: accidentally ; by chance ; fortunately ; unexpectedly FR: accidentellement ; par hasard ; fortuitement ; par chance ; chanceusement
โชคดี[adv.] (chōk dī) EN: fortunately FR: heureusement
เดชะบุญ[adv.] (dēcha bun) EN: fortunately ; Thank God! ; Thank goodness! FR: fort heureusement ; grâce à Dieu ; Dieu soit loué
เผอิญ[adv.] (pha-oēn) EN: by chance ; by accident ; accidentally ; fortunately ; fortuitously FR: fortuitement ; de manière inattendue ; par chance ; par accident ; accidentellement ; chanceusement
เจ้ากรรม[X] (jaokam) EN: damm ; unfortunately FR: comble de malchance
พอดีพอร้าย[adv.] (phødīphørāi) EN: unfortunately ; not so good FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fortunately
Back to top