ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ule

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ule*, -ule-

ule ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ule (suf.) จิ๋ว See also: เล็ก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ulectomy๑. การตัดแผลเป็น๒. การตัดเหงือก [มีความหมายเหมือนกับ gingivectomy] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ulead DVD workshopยูลีด ดีวีดี เวิร์คช็อป [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กฎ (n.) rule
erg (n.) หน่วยวัดของพลังงานในระบบเซนติเมตร-กรัม-วินาที 1 erg มีค่าเท่ากับ 107 joule
กฎ (n.) rule See also: ordinance, regulation, axiom, principle
กฎหมู่ (n.) mob rule See also: jungle law, majority power
กติกา (n.) rule See also: regulation, order Syn. กฎเกณฑ์, ข้อตกลง
กบิล (n.) rule See also: group, system Syn. ระเบียบ, หมู่
ก่อนกำหนด (adv.) ahead of schedule See also: ahead of time, prematurely Syn. ก่อน Ops. หลัง
ก่อนเวลา (adv.) ahead of schedule See also: ahead of time Ops. หลัง
กะตรุด (n.) tiny rolled metal amulet inscribed with magic words See also: magic jewely, a charm or amulets of rolled brass
กะตรุด (n.) tiny rolled metal amulet with sacred letter Syn. ตะกรุด
กะตุด (n.) tiny rolled metal amulet with sacred letter Syn. ตะกรุด, กะตรุด
กะบิล (n.) rule See also: group, system Syn. ระเบียบ, หมู่, กบิล
กำหนดการ (n.) schedule See also: agenda, program, itinerary Syn. ตาราง, รายการ, หมายกำหนดการ
กำหนดเกณฑ์ (v.) lay down a rule See also: institute a standard, regulate
กำหนดเกณฑ์ (v.) lay down a rule See also: institute a standard, regulate
ของขลัง (n.) amulet See also: charm Syn. เครื่องราง
ข้อตกลง (n.) rule See also: regulation, order Syn. กฎเกณฑ์
ขึ้นครองราชย์ (v.) rule See also: reign over Syn. ครองราชย์, ครองราชย์สมบัติ, เสวยราชสมบัติ, ครองเมือง, เถลิงถวัลย์ราชสมบัติ, ครองบัลลังก์
ขึ้นหิ้ง (v.) rule nominally
ครอง (v.) rule See also: govern, reign, administer, administrate, be at the helm of the state Syn. ปกครอง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm sorry, but rules are rulesฉันเสียใจด้วย แต่กฎก็คือกฎ
The hotel has a rule against keeping animals in bedroomsโรงแรมนี้มีกฎไม่ให้เลี้ยงสัตว์ในห้องนอน
Why can't you were obey the rules?ทำไมคุณไม่เชื่อฟังกฏบ้าง?
You've got to obey the rulesคุณต้องเชื่อฟังกฎระเบียบ
Don't forget the rulesอย่าลืมกฏนะ
We are on a very tight scheduleพวกเรามีกำหนดการแน่นมาก
Some of us have got a schedule to keepพวกเราบางคนต้องทำตามกำหนดการที่ตั้งไว้
But I'll have to check my schedule to see when I'm availableแต่ฉันต้องเช็คดูตารางเวลาก่อนว่าจะว่างพบคุณได้เมื่อไหร่
I've got a full scheduleฉันมีตารางเวลาแน่นเอี๊ยด ฉันยุ่งมากเลย
I got to check my scheduleฉันต้องเช็คดูกำหนดการของฉัน
You seem to have a lot of rulesดูเหมือนคุณจะมีกฎเกณฑ์ซะมากมาย
I'll have to check my schedule to see when I'm availableฉันจะต้องเช็คกำหนดการดูก่อนว่าจะว่างเมื่อไหร่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Under the leadership Of prime minister ule motobo.ภายใต้ผู้นำ นายกรัฐมนตรีอูเล มาโทโบ
Former prime minister ule motobo will be reinstatedนายกรัฐมนตรีอุเล มาโทโบ จะกลับมารับตำแหน่งเดิม
Where you headed? Ule and I have a meeting at the church.คุณจะไปไหน ยูส์กับฉันต้องไปประชุมที่โบถส์
Hynkel ruled the nation with an iron fist.เฮนเคิลได้ปกครองประเทศ ด้วยผเด็จการ
I don't want to rule or conquer anyone.ผมไม่ต้องการกฏ หรือจะชนะใคร
I'm... you know, I'm not gonna make any rules.ฉัน ... คุณรู้ว่าฉันไม่ได้จะทำให้กฎใด ๆ
He just isn't sure. It's not easy to stand alone against the ridicule of others.เขาก็ไม่แน่ใจว่า มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะยืนคนเดียวกับเยาะเย้ยของผู้อื่น
The idea as I see it is that we expand the molecules and the ring grows bigger and drops off.คือการที่เราขยายโมเลกุล และแหวนเติบโตใหญ่และมันหยด ออก มีอะไรค่าไฟฟ้าของคุณคืออย่างไร
He's out to rule the world if he can get a government grant.ถ้าเขาจะได้รับทุนรัฐบาล นี้คืออุกอาจ คุณไม่มีอะไร
With a ring like that I could, dare I say it, rule the world.ฉันกล้าพูดว่ามันครองโลก
MIT was after me, wanted me to rule the world for them.เอมไอที หลังจากฉันคุณรู้ว่า ต้องการจะไห้ฉันครองโลกสำหรับ พวกเขา
There's no hope for you or your country if you're going to let emotion rule.มีความหวังสำหรับคุณหรือ ประเทศของท่านไม่ได้ ถ้าคุณกำลังจะปล่อยให้กฎ อารมณ์ ฉันบอกคุณ.

ule ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下辖[xià xiá, ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄚˊ, 下辖 / 下轄] administered by; under the rule of
提早[tí zǎo, ㄊㄧˊ ㄗㄠˇ, 提早] ahead of schedule; sooner than planned; to bring forward (to an earlier time)
阿閦佛[Ā chù fó, ㄚ ㄔㄨˋ ㄈㄛˊ, 阿閦佛] Aksobhya, the imperturbable ruler of Eastern Paradise, Abhirati
安瓿[ān bù, ㄢ ㄅㄨˋ, 安瓿] ampoule
牲口[shēng kou, ㄕㄥ ㄎㄡ˙, 牲口] animals used for their physical strength (mules, oxen etc); beast of burden
帝辛[Dì xīn, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄣ, 帝辛] another name for Zhou4 紂|纣, last ruler of Shang (11th Century BC), famous as a tyrant
陈方安生[Chén fāng Ān shēng, ㄔㄣˊ ㄈㄤ ㄢ ㄕㄥ, 陈方安生 / 陳方安生] Anson Chan or Fang On Sang (1940-) head of Hong Kong's civil service before and after the handover to PRC rule in 1997
八十天环游地球[Bā shí tiān huán yóu dì qiú, ㄅㄚ ㄕˊ ㄊㄧㄢ ㄏㄨㄢˊ ㄧㄡˊ ㄉㄧˋ ㄑㄧㄡˊ, 八十天环游地球 / 八十天環遊地球] Around the World in Eighty Days by Jules Verne 儒勒·凡爾納|儒勒·凡尔纳
澳式橄榄球[Ào shì gǎn lǎn qiú, ㄠˋ ㄕˋ ㄍㄢˇ ㄌㄢˇ ㄑㄧㄡˊ, 澳式橄榄球 / 澳式橄欖球] Australian rules football; Ozzie rules
阿伏伽德罗常数[Ā fú jiā dé luó cháng shù, ㄚ ㄈㄨˊ ㄐㄧㄚ ㄉㄜˊ ㄌㄨㄛˊ ㄔㄤˊ ㄕㄨˋ, 阿伏伽德罗常数 / 阿伏伽德羅常數] Avogadro's number; the number of molecules in a mole, about 6.022 x 10^23
阿伏伽德罗数[Ā fú jiā dé luó shù, ㄚ ㄈㄨˊ ㄐㄧㄚ ㄉㄜˊ ㄌㄨㄛˊ ㄕㄨˋ, 阿伏伽德罗数 / 阿伏伽德羅數] Avogadro's number; the number of molecules in a mole, about 6.022 x 10^23
六神[liù shén, ㄌㄧㄡˋ ㄕㄣˊ, 六神] six vital organs ruled by six Daoist deities: heart 心, lungs 肺, liver 肝, kidneys 腎|肾, spleen 脾, gall bladder 膽|胆
河滨[hé bīn, ㄏㄜˊ ㄅㄧㄣ, 河滨 / 河濱] brook; rivulet
纤夫[qiàn fū, ㄑㄧㄢˋ ㄈㄨ, 纤夫 / 縴夫] burlak (barge hauler)
教规[jiào guī, ㄐㄧㄠˋ ㄍㄨㄟ, 教规 / 教規] canon; religious rules
包衣[bāo yī, ㄅㄠ ㄧ, 包衣] capsule (containing medicine); husk (of corn)
[jǔ, ㄐㄩˇ, 矩 / 榘] carpenter's square; a rule; regulation; pattern; to carve
中央专制集权[zhōng yāng zhuān zhì jí quán, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄓㄨㄢ ㄓˋ ㄐㄧˊ ㄑㄩㄢˊ, 中央专制集权 / 中央專制集權] centralized autocratic rule
五碳糖[wǔ tàn táng, ˇ ㄊㄢˋ ㄊㄤˊ, 五碳糖] pentose (monosaccharide with five carbons per molecule)
一丝不苟[yī sī bù gǒu, ㄧ ㄙ ㄅㄨˋ ㄍㄡˇ, 一丝不苟 / 一絲不苟] not one thread loose (成语 saw); strictly according to the rules; meticulous; not one hair out of place
虚文[xū wén, ㄒㄩ ㄨㄣˊ, 虚文 / 虛文] dead letter; rule no longer in force; empty formality
愚弄[yú nòng, ㄩˊ ㄋㄨㄥˋ, 愚弄] derision; mock; ridicule
分而治之[fēn ér zhì zhī, ㄈㄣ ㄦˊ ㄓˋ ㄓ, 分而治之] divide and rule (strategy); divide and conquer
主宰[zhǔ zǎi, ㄓㄨˇ ㄗㄞˇ, 主宰] dominate; rule
多尔衮[Duō ěr gǔn, ㄉㄨㄛ ㄦˇ ㄍㄨㄣˇ, 多尔衮 / 多爾袞] Dorgon (1612-1651), fourteenth son of Nurhaci 努爾哈赤|努尔哈赤, successful general, instrumental in Manchu conquest of China, ruled China as regent 1644-1650 for his nephew Emperor Shunzhi 順治帝
操法[cāo fǎ, ㄘㄠ ㄈㄚˇ, 操法] drill rules
秦穆公[Qín Mù gōng, ㄑㄧㄣˊ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥ, 秦穆公] Duke Mu of Qin, the first substantial king of Qin (ruled 659-621 BC), sometimes considered one of the Five Hegemons 春秋五霸
弹射座舱[tán shè zuò cāng, ㄊㄢˊ ㄕㄜˋ ㄗㄨㄛˋ ㄘㄤ, 弹射座舱 / 彈射座艙] ejection capsule (cabin)
电子伏[diàn zǐ fú, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄈㄨˊ, 电子伏 / 電子伏] electron volt (unit of energy used in particle physics, approximately 10^-19 Joules)
圣明[shèng míng, ㄕㄥˋ ㄇㄧㄥˊ, 圣明 / 聖明] enlightened sage; brilliant master (flattering words applied to ruler)
玄关[xuán guān, ㄒㄩㄢˊ ㄍㄨㄢ, 玄关 / 玄關] entrance hall; front door; porch; vestibule
门厅[mén tīng, ㄇㄣˊ ㄊㄧㄥ, 门厅 / 門廳] entrance hall; vestibule
成规[chéng guī, ㄔㄥˊ ㄍㄨㄟ, 成规 / 成規] established rules; the beaten track
[lì, ㄌㄧˋ, 例] example; precedent; rule; case; instance
分册[fēn cè, ㄈㄣ ㄘㄜˋ, 分册 / 分冊] volume (one of a series); fascicule
三纲五常[sān gāng wǔ cháng, ㄙㄢ ㄍㄤ ˇ ㄔㄤˊ, 三纲五常 / 三綱五常] three principles and five virtues (成语 saw); the three rules (ruler guides subject, father guides son and husband guides wife) and five constant virtues of Confucianism (benevolence 仁, righteousness 義|义, propriety 禮|礼, wisdom 智 and fidelity 信)
五常[wǔ cháng, ˇ ㄔㄤˊ, 五常] five constant virtues of Confucianism, namely benevolence 仁, righteousness 義|义, propriety 禮|礼, wisdom 智 and fidelity 信; five cardinal relationships of Confucianism (between ruler and subject, father and son, husband and wife, brothers, friends); five phas
新罗[Xīn luó, ㄒㄧㄣ ㄌㄨㄛˊ, 新罗 / 新羅] Silla, one of three Korean kingdoms from 1st century, defeated its rivals Paikche and Koryo by collaborating with Tang around 645, ruled unified Korea 658-935
封建主[fēng jiàn zhǔ, ㄈㄥ ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˇ, 封建主] feudal ruler
圣神[Shèng shén, ㄕㄥˋ ㄕㄣˊ, 圣神 / 聖神] feudal term of praise for ruler, king or emperor; general term for saint in former times; term for God during the Taiping Heavenly Kingdom 太平天國|太平天国; Holy Spirit (in Christian Trinity)

ule ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイスランドポピー[, aisurandopopi-] (n) Iceland poppy (Papaver nudicaule); Icelandic poppy
アウェーゴール[, aue-go-ru] (n) away goals (rule in soccer)
あおがら;アオガラ[, aogara ; aogara] (n) blue tit (Parus caeruleus)
あざ笑う;嘲笑う;せせら笑う;嘲ら笑う[あざわらう(あざ笑う;嘲笑う);せせらわらう(嘲笑う;せせら笑う;嘲ら笑う), azawarau ( aza warau ; seserawarau ); seserawarau ( seserawarau ; sesera warau ; az] (v5u,vt) (uk) to sneer at; to ridicule
アドオンモジュール[, adoonmoju-ru] (n) add-on module
アドバンテージルール[, adobante-jiru-ru] (n) advantage rule
アンプル[, anpuru] (n) ampoule (fre
エオアントロプス[, eoantoropusu] (n) (obsc) (See ピルトダウン人) Piltdown man (manufactured fossil of a fraudulent ape-human missing link, Eoanthropus dawsoni) (lat
エポーレットシャーク;エポーレット・シャーク[, epo-rettosha-ku ; epo-retto . sha-ku] (n) epaulette shark (Hemiscyllium ocellatum); blind shark
エポウレットシャーク[, epourettosha-ku] (n) epaulette shark (Hemiscyllium ocellatum)
エポレット[, eporetto] (n) epaulette (fre
オーストラリア式フットボール[オーストラリアしきフットボール, o-sutoraria shiki futtobo-ru] (n) Aussie-Rules Football; Australian-Rules Football
オクラ[, okura] (n) okra (herb) (Abelmoschus esculentus); (P)
オミット[, omitto] (n) (1) exception; exclusion; (vs) (2) to omit; to disallow (e.g. in a sport after a rule is broken); to reject (e.g. faulty product); to eject; to expel; to throw out
オリーブ姫啄木鳥[オリーブひめきつつき;オリーブヒメキツツキ, ori-bu himekitsutsuki ; ori-buhimekitsutsuki] (n) (uk) olivaceous piculet (species of bird, Picumnus olivaceus)
お守り(P);御守り;お守;御守[おまもり, omamori] (n) charm; amulet; (P)
カートリッジテープドライブモジュール[, ka-torijjite-pudoraibumoju-ru] (n) {comp} cartridge tape drive module
カーブ尺[カーブじゃく, ka-bu jaku] (n) curved ruler
ガシャポン;ガチャポン[, gashapon ; gachapon] (n) capsule-toy vending machine; machine-vended capsule toy
カプセル[, kapuseru] (n,adj-no) capsule (ger
カプセルホテル[, kapuseruhoteru] (n) capsule hotel
から[, kara] (prt) (1) from (e.g. time, place, numerical quantity); since; (2) from (originator); (3) because; (4) out of (constituent, part); (5) through (e.g. window, vestibule); (6) after; since (following te-form verb); (P)
カリフ;ハリファ[, karifu ; harifa] (n) caliph; chief civil and religious Muslim ruler (prior to 1924)
きちきち;キチキチ[, kichikichi ; kichikichi] (adj-na,adv-to,n) (1) (on-mim) jam-packed (physically or of schedule, etc.); (2) (used to denote a) grinding noise; (3) precisely; correctly (e.g. when working, etc.); (n) (4) (See 精霊飛蝗) acrida cinerea; oriental longheaded locust
キャッサバ[, kyassaba] (n) cassava (Manihot esculenta); manioc; tapioca
クチクラ[, kuchikura] (n) cuticule (lat
グラウンドルール[, guraundoru-ru] (n) ground rule
グラム分子[グラムぶんし, guramu bunshi] (n) gram molecule
グリーンクロミス[, guri-nkuromisu] (n) green chromis (Chromis caerulea); blue-green chromis
グリーンバードマウスラス[, guri-nba-domausurasu] (n) green birdmouth wrasse (Gomphosus caeruleus); checkerboard wrasse; Indian Ocean bird wrasse
グロビュール[, gurobyu-ru] (n) globule
クロモンツキ[, kuromontsuki] (n) epaulette surgeonfish (Acanthurus nigricauda, Indo-Pacific species of tang); blackstreak surgeonfish
ゴールデンルール[, go-rudenru-ru] (n) golden rule
ことになっている[, kotoninatteiru] (exp,v1) to be scheduled to (do); to be expected to (do)
コンパイル単位[コンパイルたんい, konpairu tan'i] (n) {comp} source module; compilation unit
コンパイル済みモジュール[コンパイルすみモジュール, konpairu sumi moju-ru] (n) {comp} precompiled module
さく果;さっ果;蒴果(oK)[さくか(さく果;蒴果);さっか(さっ果;蒴果), sakuka ( saku ka ; i ka ); sakka ( satsu ka ; i ka )] (n) capsule (type of dehiscent fruit)
ジュール[, ju-ru] (n) joule; (P)
ジュールの法則[ジュールのほうそく, ju-ru nohousoku] (n) Joule's law
ジョブスケジューラ[, jobusukeju-ra] (n) {comp} job scheduler
Japanese-English: COMDICT Dictionary
インタフェースモジュール[いんたふぇーすもじゅーる, intafe-sumoju-ru] interface module
オブジェクトモジュール[おぶじえくともじゅーる, obujiekutomoju-ru] object module
コンパイル単位[コンパイルたんい, konpairu tan'i] source module, compilation unit
コンパイル済みモジュール[コンパイルすみモジュール, konpairu sumi moju-ru] precompiled module
スケジューラ[すけじゅーら, sukeju-ra] scheduler
スケジュール[すけじゅーる, sukeju-ru] schedule (vs)
ソースモジュール[そーすもじゅーる, so-sumoju-ru] source module
データモジュール[でーたもじゅーる, de-tamoju-ru] data module
プログラム単位[プログラムたんい, puroguramu tan'i] module, program unit
プロダクションルール[ぷろだくしょんるーる, purodakushonru-ru] production rule
ミュール[みゅーる, myu-ru] Mule
モジュール[もじゅーる, moju-ru] module, program unit
モジュール副プログラム[モジュールふくプログラム, moju-ru fuku puroguramu] module subprogram
モジュール手続[モジュールてつづき, moju-ru tetsuduki] module procedure
ルートモジュール[るーともじゅーる, ru-tomoju-ru] root module
ルーラ[るーら, ru-ra] ruler
不定期業務[ふていきぎょうむ, futeikigyoumu] unscheduled task
予定[よてい, yotei] plan (vs), schedule
分子[ぶんし, bunshi] numerator, element, molecule
印刷スケジューラ[いんさつスケジューラ, insatsu sukeju-ra] print scheduler
原始モジュール[げんしモジュール, genshi moju-ru] source module, compilation unit
命名方法引数[めいめいほうほうひきすう, meimeihouhouhikisuu] naming rules parameter
命名規則[めいめいきそく, meimeikisoku] naming rule
定期保全[ていきほぜん, teikihozen] scheduled maintenance
定期保守[ていきほしゅ, teikihoshu] scheduled maintenance
定期業務[ていきぎょうむ, teikigyoumu] fixed task, scheduled task
業務スケジュール[ぎょうむスケジュール, gyoumu sukeju-ru] task schedule
罫線[けいせん, keisen] ruled line
補完規則[ほかんきそく, hokankisoku] ELSE-rule
規則[きそく, kisoku] rule, convention
規約に従って[きやくにしたがって, kiyakunishitagatte] according to the rules
計画[けいかく, keikaku] plan (vs), schedule
運用規則に基づく安全保護方針[うんようきそくにもとづくあんぜんほごほうしん, unyoukisokunimotodukuanzenhogohoushin] rule-based security policy
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
プログラム[ぷろぐらむ, puroguramu] Thai: กำหนดการ English: schedule
予定[よてい, yotei] Thai: กำหนดนัดหมาย English: schedule
献立[こんだて, kondate] Thai: กำหนดการ English: schedule
計画[けいかく, keikaku] Thai: กำหนดการ English: schedule

ule ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอมพูล[n.] (aēmphūn) EN: ampul FR: ampoule [f]
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบหลบ[v. exp.] (aēp lop) EN: FR: se réfugier ; trouver refuge ; se dissimuler
แอบซ่อน[v.] (aēp sǿn) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud FR: cacher ; dissimuler
อาหารอร่อยถูกปาก[n. exp.] (āhān arøi t) EN: delicious food FR: nourriture succulente [f]
อาหารเม็ด[n. exp.] (āhān met) EN: FR: granulés [mpl]
อาหารเรียกน้ำย่อย[n. exp.] (āhān rīek n) EN: appetizer FR: amuse-gueule [m inv.]
ไอ้ขิก[n.] (aikhik) EN: phallic amulet FR:
อ้ายขิก[n.] (āikhik) EN: phallic amulet FR:
ไอ้โม่ง[n. exp.] (ai mōng) EN: balaclava FR: cagoule [f]
อาเจียน[v.] (ājīen) EN: vomit ; regurgitate ; be sick FR: vomir ; rendre ; gerber (fam.) ; régurgiter ; dégueuler (fam., vulg.) ; dégobiller (fam.)
อาการหนาวใน[n. exp.] (ākān nāo na) EN: FR: chair de poule [f] ; piloérection [f] ; réflexe pilo-moteur [m] ; horripilation [f]
อากาศแปรปรวน[n. exp.] (ākāt praēpr) EN: turbulence FR:
อักขรสมัย[n. exp.] (akkharasama) EN: orthography rule FR:
อักษรตัวเล็ก[n. exp.] (aksøn tūa l) EN: small letter FR: lettre minuscule [f]
อักษรตัวใหญ่[n. exp.] (aksøn tūa y) EN: capital letter FR: lettre capitale [f] ; lettre majuscule [f] ; capitale [f]
อำ[v.] (am) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff ; pull someone's leg ; fool someone FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
อัณฑะ[n.] (antha) EN: testicles ; testis ; scrotum FR: testicule [m] ; scrotum [m]
อณู[n.] (anū) EN: molecule FR: molécule [f]
อณู[adj.] (anū) EN: small ; little ; tiny ; minute ; trivial ; slight ; pulverized ; fine FR: minuscule
อนุมาน[v.] (anumān) EN: estimate ; reckon ; expect ; deduce ; infer ; speculate FR: estimer ; spéculer ; déduire ; inférer
อนุภาค[n.] (anuphāk) EN: particle FR: particule [f]
อนุภาคแอลฟา[n. exp.] (anuphāk aēl) EN: alpha particle FR: particule alpha [f]
อนุภาคมูลฐาน[n. exp.] (anuphāk mūn) EN: elementary particle FR: particule élémentaire [f]
อนุภาคน้ำแข็ง[n. exp.] (anuphāk nām) EN: ice particles FR: particule de glace [f]
อนุภาคนาโน[n.] (anuphāk nān) EN: nanoparticles FR: nanoparticule [f] ; microparticule [f]
เอาไหม[v. exp.] (ao mai) EN: Do you want it? FR: En voulez-vous ?
อับจน[v.] (apjon) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse
อับปาง[v.] (appāng) EN: capsize ; sink ; wreck ; go down ; founder FR: faire nauvrage ; chavirer ; sombrer ; couler
อะร้าอร่าม[adj.] (arā-arām) EN: opulent ; enormous FR:
อารัมภบท[n.] (āramphabot) EN: preface ; introduction ; foreword ; prelude ; introductory words ; prologue ; preamble FR: préambule [m] ; prologue [m] ; introduction [f] ; préface [f]
อารัมภกถา[n.] (āramphakath) EN: preface ; introduction ; foreword ; prelude ; introductory words ; prologue ; preamble FR: préambule [m] ; prologue [m] ; introduction [f] ; préface [f]
เอร็ดอร่อย[adj.] (aret-arøi) EN: delicious ; tasty ; nice to eat ; zestful ; yummy ; delectable FR: délicieux ; savoureux ; succulent
อร่อยดี[adj.] (arøi dī) EN: very good ; very nice ; delicious FR: délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant
อร่อยดีจัง[adj.] (arøi dī jan) EN: very good ; delicious ; yummy FR: très bon ; délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant ; alléchant
อร่อยจัง[adj.] (arøi jang) EN: very good ; delicious ; yummy FR: très bon ; délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant ; alléchant
อร่อยมาก[adj.] (arøi māk) EN: delicious ; very good (in taste) FR: très bon ; délicieux ; succulent
อร่อยสุด ๆ = อร่อยสุดๆ[adj.] (arøi sut-su) EN: FR: succulent
อร่อยถูกปาก[adj.] (arøi thūkpā) EN: FR: succulent ; exquis
อัศจรรย์[adj.] (atsajan) EN: marvelous ; astonishing ; amazing ; wonderful ; miraculous ; surprising FR: merveilleux ; miraculeux ; fascinant ; surprenant

ule ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ampulle {f}ampoule
ABC-Regeln {pl}rules for alphabetical arrangement
Abgang {m} | nach dem Abgang von der Schule | sich einen guten Abgang verschaffenleaving; departure; exit | after leaving school | to make a graceful exit
Ableiter {m}; Ablenkspule
Akademie {f}; Hochschule
fahrplanmäßig; planmäßig {adv}; nach Planaccording to schedule; on time
Termintreue {f}adherence to schedules; adherence to delivery dates
Zulassungsrichtlinien {pl}admission rules
Anschlagsäule {f}; Litfaßsäule
regelwidrig {adj}against rules; contrary to rules
Kumulationsregeln {pl}aggregation rules
Schieblehre {f}caliper (rule) [Am.]; calliper (rule) [Br.]
Verstärkerbaugruppe {f}amplifier module
Ampullenverpackung {f}ampoule package
Amulett {n}amulet
Amulettkapsel {f}amulet capsule
Chaparralfliegenstecher {m} [ornith.]Northern Beardless Tyrannulet
Gelbkehl-Fliegenstecher {m} [ornith.]Southern Beardless Tyrannulet
Graukopftachuri {m} [ornith.]Plain Tyrannulet
Braunkopftachuri {m} [ornith.]Pale-tipped Tyrannulet
Dünnschnabeltachuri {m} [ornith.]Slender-billed Tyrannulet
Rotschwingentachuri {m} [ornith.]Rufous-winged Tyrannulet
Braunschwanztachuri {m} [ornith.]Buff-banded Tyrannulet
Weißkehltachuri {m} [ornith.]White-throated Tyrannulet
Gelbbauchtachuri {m} [ornith.]Sulphur-bellied Tyrannulet
Weißschwanztachuri {m} [ornith.]White-tailed Tyrannulet
Weißbindentachuri {m} [ornith.]White-banded Tyrannulet
Braunkappen-Fliegenstecher {m} [ornith.]Brown-capped Tyrannulet
Weißzügel-Fliegenstecher {m} [ornith.]White-lored Tyrannulet
Gelbbauch-Fliegenstecher {m} [ornith.]Yellow-billed Tyrannulet
Brauenfliegenstecher {m} [ornith.]Mouse-coloured Tyrannulet
Höckerfuß-Fliegenstecher {m} [ornith.]Rough-legged Tyrannulet
Graukopf-Fliegenstecher {m} [ornith.]Ashy-headed Tyrannulet
Schuppenkopf-Fliegenstecher {m} [ornith.]Planalto Tyrannulet
Zwergfliegenstecher {m} [ornith.]Sooty-headed Tyrannulet
Graukappen-Fliegenstecher {m} [ornith.]Grey-capped Tyrannulet
Mönchsfliegenstecher {m} [ornith.]Black-capped Tyrannulet
Bleikopf-Fliegenstecher {m} [ornith.]Plumbeous-crowned Tyrannulet
Streifenbauch-Fliegenstecher {m} [ornith.]Sclater's Tyrannulet
Goldbürzel-Fliegenstecher {m} [ornith.]Tawny-rumped Tyrannulet

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ule
Back to top