ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tale

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tale*, -tale-

tale ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tale (n.) เรื่องเล่า See also: เรื่องเล่าลือ, คำเล่าลือ Syn. report
tale (n.) นิทาน See also: นิยาย Syn. story
tale (n.) เรื่องโกหก
tale in (phrv.) เข้าไป (ข้างในของสิ่งก่อสร้าง, สถานที่ ฯลฯ)
tale of woe (sl.) เรื่องเศร้า
tale of woe (sl.) ข้อแก้ตัว
talebearer (n.) คนชอบกระจายข่าวลือ See also: ผู้นินทา
talent (n.) ความสามารถพิเศษ See also: พรสวรรค์ Syn. aptitude, genius, skill
talent (n.) ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ See also: ผู้มีพรสวรรค์ Syn. celebrity, notable
talent scout (n.) ผู้ระดมคนมีความสามารถดีเด่นในอาชีพหนึ่งๆ See also: ผู้ค้นหาบุคคลที่มีความสามารถพิเศษออกมา
talented (adj.) ซึ่งมีความสามารถพิเศษ See also: ซึ่งมีพรสวรรค์ Syn. capable, gifted
English-Thai: HOPE Dictionary
tale(เทล) n. นิทาน,นิยาย,คำเล่าลือ,เรื่องโกหก,คำนินทา,จำนวนทั้งหมด
talebearern. ผู้นินทา,ผู้กลบเกลื่อนความจริง,ผู้ทำนายโชคชะตา., See also: talebearing n., Syn. rumourmonger
talent(แทล'เลินทฺ) n. พรสวรรค์,ความสามารถพิเศษ,บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ,กลุ่มคนที่มีความสามารถ, Syn. capacity,power
talented(แทล'ลันทิด) adj. มีพรสวรรค์,มีความสามารถพิเศษ -S.gifted
English-Thai: Nontri Dictionary
tale(n) การนับ,เรื่องราว,นิทาน,เรื่องเล่า
talent(n) ปัญญา,ความสามารถพิเศษ
talented(adj) มีปัญญา,มีความสามารถ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
taleนิทาน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Talented studentsนักศึกษาปัญญาเลิศ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นิทาน (n.) tale See also: story, legend Syn. เรื่อง
อาขยาน (n.) tale See also: story, legend Syn. นิทาน, เรื่อง
ความสามารถพิเศษ (n.) talent See also: gift Syn. พรสวรรค์
ข้าวดอ (n.) stale rice See also: old rice Ops. ข้าวใหม่
ข้าวเก่า (n.) stale rice See also: rice that has been kept over year
ข้าวเก่า (n.) stale rice See also: old rice Syn. ข้าวดอ Ops. ข้าวใหม่
คนปากบอน (n.) tattletale See also: gossip, blabbermouth, bigmouthed, outspoken, indiscreet, shoot off one´s mouth Syn. คนปากสว่าง, คนปากโป้ง
คนปากสว่าง (n.) tattletale See also: gossip, blabbermouth, bigmouthed, outspoken, indiscreet, shoot off one´s mouth Syn. คนปากบอน, คนปากโป้ง
คนปากโป้ง (n.) tattletale See also: gossip, blabbermouth, bigmouthed, outspoken, indiscreet, shoot off one´s mouth Syn. คนปากบอน, คนปากสว่าง
นกกะปูด (n.) tattletale See also: gossip, blabbermouth, bigmouthed, outspoken, indiscreet, shoot off one´s mouth Syn. คนปากบอน, คนปากสว่าง, คนปากโป้ง
ปากพูด (n.) tell-tale See also: verbal, word of mouth, verbalism giving an oral account Syn. มุขปาฐะ
มุขบาฐ (n.) tell-tale See also: verbal, word of mouth, verbalism giving an oral account Syn. มุขปาฐะ, ปากพูด
มุขปาฐะ (n.) tell-tale See also: verbal, word of mouth, verbalism giving an oral account Syn. ปากพูด
ส่อแวว (v.) show (one´s talent) See also: show one´s gift
เทพนิยาย (n.) fairy tale See also: myth, mythology
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
This is like a fairy taleนี่เหมือนกับเทพนิยายเลย
You're so talented, I wish I had your skillคุณช่างมีพรสวรรค์เหลือเกิน ฉันอยากจะมีทักษะอย่างคุณมั่ง
He is very talented, according to his motherตามที่แม่เขาบอก เขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And before dying of extreme old age, he supposedly imparted his tale to a... to a Franciscan friar, I think.และก่อนที่เขาจะตาย ด้วยอายุที่แก่มากจริงๆ คาดว่าเขาได้เปิดเผยความลับของเรื่องนี้ ผมคิดว่า ให้แก...
He hears your tale of woe and quite naturally wants to cheer you up.เขาได้ยินเรื่องของความฉิบหาย และค่อนข้างเป็นธรรมชาติอยากจะเป็นกำลังใจให้คุณขึ้น
I related the sad tale of my Dona Julia... never guessing for a moment... that my sweet Dona Ana believed I had saved myself for her... as she had for me.ผมเล่าเรื่องเศร้าของดอนน่า จูเลีย ตอนนั้นไม่นึกเลย ว่าดอนน่าแอนนาที่รักของผม จะเชื่อผมว่ารักษาตัวเองไว้เพื่อเธอ
Every day I hear some new bad tale of Mr Wickham!ทุกๆ วันที่ฉันได้ยินเรื่องที่ไม่ดีของคุณวิคแฮม
You're telling that smack-in-the-box tale again?ให้เดานะ เธอกำลังเล่าเรื่องยาในกล่องอีกแล้วสิเนี่ย?
You told me a fairy tale about a woman who led the perfect life.น้าเคยเล่านิทานเกี่ยวกับผู้หญิงคนนึง ที่มีชีวิตที่เพอร์เฟ็คสวยงาม
As every fairy tale comes realเหมือนเรื่องเล่าของนิทาน กลายเป็นเรื่องจริง
My dad was right. The fairy tale book did contain something important.พ่อฉันพูดถูก หนังสือนิทานเล่มนี้ มันมีอะไรบางอย่างที่สำคัญอยู่ข้างใน
A fairy tale you believed in enough to finance six expeditions over the last two years.A fairy tale you believed in enough to finance six expeditions over the last two years.
To the tale of Violet Beauregardeเรื่องนิทานของ ไวโอเล็ต โบเรอกาเดอ
Will you hear this tale then?เจ้าเคยได้ยินเรื่องเล่าไหม
And his job is to make sure every fairy tale goes by the book... right up to their happy endings.งานของเขา คือทำยังไง ให้นิยาย เดินไปตามหนังสือ... แล้วก็จบ แบบ แฮปปี้ เอนดิ้ง

tale ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牵牛[Qiān niú, ㄑㄧㄢ ㄋㄧㄡˊ, 牵牛 / 牽牛] Altair (star); Cowherd of the folk tale Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女
牵牛星[Qiān niú xīng, ㄑㄧㄢ ㄋㄧㄡˊ ㄒㄧㄥ, 牵牛星 / 牽牛星] Altair (star); Cowherd of the folk tale Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女
李娃传[Lǐ Wá zhuàn, ㄌㄧˇ ㄨㄚˊ ㄓㄨㄢˋ, 李娃传 / 李娃傳] Tale of courtesan Li Wa, novel by Tang writer Bai Xingjian 白行簡|白行简 along the lines of La Traviata, favorite opera plot
[cái, ㄘㄞˊ, 才] ability; talent; endowment; gift; an expert; only (then); only if; just
阿拉丁[Ā lā dīng, ㄚ ㄌㄚ ㄉㄧㄥ, 阿拉丁] Aladdin, character in one of the tales in the The Book of One Thousand and One Nights
两栖[liǎng qī, ㄌㄧㄤˇ ㄑㄧ, 两栖 / 兩棲] amphibious; dual-talented; able to work in two different lines
才华横溢[cái huá héng yì, ㄘㄞˊ ㄏㄨㄚˊ ㄏㄥˊ ㄧˋ, 才华横溢 / 才華橫溢] brimming over with talent (esp. literary); brilliant
童话[tóng huà, ㄊㄨㄥˊ ㄏㄨㄚˋ, 童话 / 童話] children's fairy tales
识时务者为俊杰[shí shí wù zhě wèi jùn jié, ㄕˊ ㄕˊ ˋ ㄓㄜˇ ㄨㄟˋ ㄐㄩㄣˋ ㄐㄧㄝˊ, 识时务者为俊杰 / 識時務者為俊傑] Only an outstanding talent can recognize current trends (成语 saw). A wise man submits to circumstances.
才兼文武[cái jiān wén wǔ, ㄘㄞˊ ㄐㄧㄢ ㄨㄣˊ ˇ, 才兼文武] talent in both military and civil field (成语 saw)
盘龙卧虎[pán lóng wò hǔ, ㄆㄢˊ ㄌㄨㄥˊ ㄨㄛˋ ㄏㄨˇ, 盘龙卧虎 / 盤龍臥虎] coiled dragon, crouching tiger (成语 saw); fig. talented individuals in hiding; concealed talent
卧虎[wò hǔ, ㄨㄛˋ ㄏㄨˇ, 卧虎 / 臥虎] crouching tiger; fig. major figure in hiding; concealed talent
晏子春秋[Yàn zǐ chūn qiū, ㄧㄢˋ ㄗˇ ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, 晏子春秋] Tales of Yanzi, book describing the life and wisdom of Yanzi 晏子 (-c 500 BC), famous statesman from Qi of the Warring States
风流[fēng liú, ㄈㄥ ㄌㄧㄡˊ, 风流 / 風流] distinguished and accomplished; outstanding; talented in letters and unconventional in life style; romantic; dissolute; loose
阿凡提[Ā fán tí, ㄚ ㄈㄢˊ ㄊㄧˊ, 阿凡提] Effendi, wily and fearless hero of Uighur folk tales; smart guy
[nìng, ㄋㄧㄥˋ, 佞] eloquent; talent
俊杰[jùn jié, ㄐㄩㄣˋ ㄐㄧㄝˊ, 俊杰 / 俊傑] elite; outstanding talent; genius
人尽其才[rén jìn qí cái, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄣˋ ㄑㄧˊ ㄘㄞˊ, 人尽其才 / 人盡其才] employ one's talent to the fullest; everyone gives of their best
人尽其材[rén jìn qí cái, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄣˋ ㄑㄧˊ ㄘㄞˊ, 人尽其材 / 人盡其材] employ one's talent to the fullest; everyone gives of their best; also written 人盡其才|人尽其才
博学多才[bó xué duō cái, ㄅㄛˊ ㄒㄩㄝˊ ㄉㄨㄛ ㄘㄞˊ, 博学多才 / 博學多才] erudite and multi-talented (成语 saw); versatile and able
德才[dé cái, ㄉㄜˊ ㄘㄞˊ, 德才] ethics and ability; virtuous and talented
神话[shén huà, ㄕㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, 神话 / 神話] fairy tale; mythology; myth
童话故事[tóng huà gù shì, ㄊㄨㄥˊ ㄏㄨㄚˋ ㄍㄨˋ ㄕˋ, 童话故事 / 童話故事] fairy tale
民间故事[mín jiān gù shi, ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄢ ㄍㄨˋ ㄕ˙, 民间故事 / 民間故事] folk story; folktale
孟姜女[Mèng jiāng nǚ, ㄇㄥˋ ㄐㄧㄤ ㄋㄩˇ, 孟姜女] heroine of Qin dynasty 秦朝 folk tale, who searched for her husband, and whose tears broke down a stretch of the Great Wall to reveal his body
才华出众[cái huá chū zhòng, ㄘㄞˊ ㄏㄨㄚˊ ㄔㄨ ㄓㄨㄥˋ, 才华出众 / 才華出眾] outstanding talent (成语 saw); incomparable artistic merit
才华盖世[cái huá gài shì, ㄘㄞˊ ㄏㄨㄚˊ ㄍㄞˋ ㄕˋ, 才华盖世 / 才華蓋世] peerless talent (成语 saw); incomparable artistic merit
天资[tiān zī, ㄊㄧㄢ ㄗ, 天资 / 天資] innate talent; gift; flair; native resource; dowry
大材小用[dà cái xiǎo yòng, ㄉㄚˋ ㄘㄞˊ ㄒㄧㄠˇ ㄩㄥˋ, 大材小用] using a talented person in an insignificant position; a sledgehammer to crack a nut
雕虫小技[diāo chóng xiǎo jì, ㄉㄧㄠ ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧˋ, 雕虫小技 / 雕蟲小技] my insignificant talent (humble expr.); my humble writings
雕虫篆刻[diāo chóng zhuàn kè, ㄉㄧㄠ ㄔㄨㄥˊ ㄓㄨㄢˋ ㄎㄜˋ, 雕虫篆刻 / 雕蟲篆刻] my insignificant talent (humble expr.); my humble writings
招贤纳士[zhāo xián nà shì, ㄓㄠ ㄒㄧㄢˊ ㄋㄚˋ ㄕˋ, 招贤纳士 / 招賢納士] invite the talented and call the valorous (成语 saw); to recruit talent
才气[cái qì, ㄘㄞˊ ㄑㄧˋ, 才气 / 才氣] literary talent
才华[cái huá, ㄘㄞˊ ㄏㄨㄚˊ, 才华 / 才華] literary or artistic talent
中国产[Zhōng guó chǎn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄔㄢˇ, 中国产 / 中國產] made in China; home-grown (talent)
风华绝代[fēng huá jué dài, ㄈㄥ ㄏㄨㄚˊ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄞˋ, 风华绝代 / 風華絕代] magnificent style unmatched in his generation (成语 saw); peerless talent
挑拨是非[tiǎo bō shì fēi, ㄊㄧㄠˇ ㄅㄛ ㄕˋ ㄈㄟ, 挑拨是非 / 挑撥是非] to incite a quarrel (成语 saw); to sow discord between people; to tell tales; to make mischief
搬弄是非[bān nòng shì fēi, ㄅㄢ ㄋㄨㄥˋ ㄕˋ ㄈㄟ, 搬弄是非] to incite a quarrel (成语 saw); to sow discord between people; to tell tales; to make mischief
[cái, ㄘㄞˊ, 材] material; timber; variant of 才, ability; talent; aptitude; man or woman of talent
大勇若怯,大智若愚[dà yǒng ruò qiè, ㄉㄚˋ ㄩㄥˇ ㄖㄨㄛˋ ㄑㄧㄝˋ, da4 zhi4 ruo4 yu2, 大勇若怯,大智若愚] a great hero may appear timid, the wise may appear stupid (成语 saw); the general public may not recognize great talent

tale ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お涙頂戴;御涙頂戴[おなみだちょうだい, onamidachoudai] (n,adj-no) tearjerker; sob story; maudlin tale
お話;お話し;御話[おはなし, ohanashi] (n) story; tale
チクリ[, chikuri] (adv) type of prickling pain; tale telling; (P)
先祖伝承[せんぞでんしょう, senzodenshou] (n,adj-no) what has been (orally) handed down from generation to generation; legend; folk tale
寓意小説[ぐういしょうせつ, guuishousetsu] (n) allegory; allegorical tale
武勇伝[ぶゆうでん, buyuuden] (n) martial story; heroic saga; tale of one's heroism; tale of heroic deeds; chivalric romance
武勇談[ぶゆうだん, buyuudan] (n) tale of heroism
漂流記[ひょうりゅうき, hyouryuuki] (n) castaway story (e.g. Robinson Crusoe); drifter's adventure tale
英雄譚[えいゆうたん, eiyuutan] (n) epic; heroic tale
エメンタール[, ementa-ru] (n) Emmental; Emmenthal; Emmenthaler; Emmentaler; Emmenthaler cheese
お伽草子;御伽草子[おとぎぞうし, otogizoushi] (n) (See 伽草子) fairy-tale book
お伽話;御伽話;おとぎ話;御伽噺[おとぎばなし, otogibanashi] (n) (See 伽話) fairy-tale; nursery-tale
お化けの話[おばけのはなし, obakenohanashi] (n) (See 怪談) spooky tale; ghost story
カシュー[, kashu-] (n) cashew (Anacardium occidentale); acajou
カシューの木[カシューのき, kashu-noki] (n) (obsc) (See カシュー) cashew tree (Anacardium occidentale); acajou
カタレプシー[, katarepushi-] (n) catalepsy
こう着状態;膠着状態[こうちゃくじょうたい, kouchakujoutai] (n,adj-no) deadlock; stalemate
ステイルメイト[, suteirumeito] (n) {comp} stalemate
タリバン[, tariban] (n) Taliban (Afghani fundamentalist Muslim group); Taleban
タレント[, tarento] (n) star (esp. television) (from talent); personality; (P)
ナタールサージャント[, nata-rusa-janto] (n) Natal sergeant (Abudefduf natalensis)
フェアリーテール[, feari-te-ru] (n) fairy-tale
メルヘン[, meruhen] (n) fairy-tale (ger
メルヘンチック;メルヘンティック[, meruhenchikku ; meruhenteikku] (adj-na) having a fairy-tale atmosphere (ger
ヨハネ騎士団[ヨハネきしだん, yohane kishidan] (n) Knights Hospitallers; Knights Hospitalers
一寸法師[いっすんぼうし, issunboushi] (n) (1) dwarf; midget; elf; Tom Thumb; Jack Sprat; (2) Issun-boshi (Japanese fairytale)
一本やり;一本槍[いっぽんやり, ipponyari] (adj-na,n) guiding principle; single-minded policy; one's sole talent
一芸入試[いちげいにゅうし, ichigeinyuushi] (n) entrance exam for a university giving preference to persons who excel in one special field (skill); one-talent oriented entrance examination
不才[ふさい, fusai] (n) lack of talent; incompetency
不調法者[ぶちょうほうもの, buchouhoumono] (n) clumsy person; bungler; person with no particular talents (in performing arts); nondrinker; nonsmoker
中人[ちゅうじん, chuujin] (n) (1) (See 仲人・ちゅうにん) person of middling talent, strength, etc.; (2) middle class person; bourgeois person; (3) matchmaker go-between
乾枯らびる;干からびる;干涸びる;乾涸びる;干枯びる(iK);干枯らびる(iK)[ひからびる, hikarabiru] (v1,vi) to dry up completely; to become stale
[ひと, hito] (n) (1) man; person; (2) human being; mankind; people; (3) character; personality; (4) man of talent; true man; (5) other people; (6) adult; (P)
人材不足[じんざいふそく, jinzaifusoku] (n) shortage of talented people; shortfall in human resources
人物[じんぶつ, jinbutsu] (n) character; personality; person; man; personage; talented man; (P)
伏竜鳳雛[ふくりょうほうすう, fukuryouhousuu] (n) gifted young person who shows much promise; unrecognized genius; great person whose talent is hidden under a bushel
伸びる(P);延びる(P)[のびる, nobiru] (v1,vi) (1) to stretch; to extend; to lengthen; to spread; (2) to make progress; to grow (beard, body height); (3) to grow stale (soba); (4) to be straightened; to be flattened; to be smoothed; (5) to be exhausted; (6) (延びる only) to be postponed; to be prolonged; (P)
俊才;駿才;儁才(iK)[しゅんさい, shunsai] (n) prodigy; talented person; person of exceptional talent; genius
俊足(P);駿足[しゅんそく, shunsoku] (n,adj-no) (1) swift horse; fleet steed; fast runner; (2) talented person; brilliant person; (P)
偉材[いざい, izai] (n) extraordinary talent; genius

tale ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โบราณคดี[n.] (bōrānnakhad) EN: old tale ; treatise on the past ; old literature FR:
นิทาน[n.] (nithān) EN: tale ; story ; yarn ; fable FR: histoire [f] ; récit [m] ; fable [f] ; conte [m] ; anecdote [f]
นิทานคำกลอน[n. exp.] (nithān kham) EN: tale in verse FR:
นิยาย[n.] (niyāi) EN: myth ; tale ; story ; fiction ; fable ; fairy fable FR: mythe [m] ; légende [f] ; histoire [f] ; récit [m] ; conte [m] ; fable [f]
นิยายปรัมปรา[n. exp.] (niyāi param) EN: legend ; ancient tale FR: conte ancien [m]
ปลาย[n.] (plāi) EN: end ; extremity ; tip ; point ; tale FR: fin [f] ; extrémité [f] ; bout [m] ; terminaison [f] ; pointe [f]
ปรับทุกข์[v.] (prapthuk) EN: confide ; unburden ; tell one's troubles ; recount one's tale of woe FR: raconter ses malheurs
เรื่องราว[n.] (reūangrāo) EN: story ; tale ; matter ; account ; narrative ; yarn ; affair FR: histoire [f] ; récit [m] ; sujet [m] ; affaire [f] ; propos [m] ; rapport [m] ; compte rendu [m] ; narration [f] ; anecdote [f]
เทพนิยาย[n.] (thēpniyāi) EN: myth ; fairy tale FR: mythe [m]
อาหารฝรั่ง[n. exp.] (āhān Farang) EN: western food ; European food FR: cuisine occidentale [f] ; nourriture occidentale [f] ; cuisine européenne [f] ; plat occidental [m]
อากาศเสีย[n. exp.] (ākāt sīa) EN: bad air ; stale air FR: air vicié [m]
อักษรตัวใหญ่[n. exp.] (aksøn tūa y) EN: capital letter FR: lettre capitale [f] ; lettre majuscule [f] ; capitale [f]
อำเภอเมือง[n. exp.] (amphoē meūa) EN: capital district ; provincial capital ; muang district FR: chef-lieu de province [m] ; préfecture [f] ; capitale provinciale [f]
อาน[adv.] (ān) EN: violently ; brutally ; badly ; crushingly ; black and blue FR: violemment ; brutalement
อนุกรมวิธานพืช[n. exp.] (anukrom wit) EN: plant taxonomy FR: taxinomie végétale [f] ; taxonomie végétale [f] ; systématique végétale [f]
อับ[v.] (ap) EN: be stalemated ; be in stalemate FR:
อารยธรรมตะวันตก[n. exp.] (ārayatham t) EN: FR: civilisation occidentale [f]
อัจฉริยะ[adj.] (atchariya) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
อัจฉริยภาพ[n.] (atchariyaph) EN: genius ; remarkable talent FR: génie [m]
แบ[v.] (baē) EN: open ; unfold ; expand ; unfurl ; spread out ; open up FR: déplier ; déployer ; étaler
บ้านเกิดเมืองนอน[n. exp.] (bānkoēt-meū) EN: hometown ; native town FR: ville natale [f] ; bercail [m] (fam.) ; pays natal [m] ; patrie [f]
เบ็ดเตล็ด[n.] (bettalet) EN: odds and ends FR: bricoles [fpl] ; petites choses [fpl]
เบ็ดเตล็ด[adj.] (bettalet) EN: miscellaneous ; sundry ; various ; varied ; piecemeal ; small and varied ; fragmentary FR: divers
โบราณคดีสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (bōrānnakhad) EN: environmental archeology FR: archéologie environnementale [f]
ชะงัก[v.] (cha-ngak) EN: come to a sudden stop ; stop short ; stop abruptly ; baulk ; balk (Am.) ; be halted ; interrupt ; stop ; halte ; pause ; break off FR: s'arrêter brutalement ; s'interrompre ; stopper ; s'arrêter ; être enrayé
ช้างเผือก[n.] (chāngpheūak) EN: rural talent ; disadvantaged prodigy FR:
เชี่ยว[adj.] (chīo) EN: skilled ; skillful ; dexterous ; proficient ; expert FR: doué ; talentueux ; expert
ฉกษัตริย์[X] (chøkasat) EN: The Six Kings ; [title of a chapter of the Jataka tales] FR:
เด็กกรูงเทพ ฯ[n. exp.] (dek Krūngth) EN: FR: enfant de la capitale [m, f] ; enfant de Bangkok [m] ; petit Bangkokien [m] ; petite Bangkokienne [f]
โดยสิ้นเชิง[adv.] (dōi sinchoē) EN: completely ; entirely ; wholly ; thoroughly ; totally ; absolutely ; utterly ; vastly FR: totalement
ดนตรีแบบสากล[n. exp.] (dontrī baēp) EN: Western music FR: musique occidentale [f]
ดนตรีสากล[n. exp.] (dontrī sāko) EN: Western music FR: musique occidentale [f]
เอ็นจีโอ[X] (En.Jī.Ō.) EN: NGO ; Non Government Organization FR: ONG [f] ; organisation non gouvernementale [f]
เอื้องคำหิน[n. exp.] (eūang kham ) EN: Eria lasiopetala ; Shaggy Petaled Eria FR: Eria lasiopetala
ฟีนอล์ฟทาลีน[n.] (fīnøpthālīn) EN: phenolphthalein FR: phénolphtaléine [f]
ฟิสิกส์เชิงปฏิบัติการ[n. exp.] (fisik choēn) EN: experimental physics FR: physique expérimentale [f]
ฟอร์ตาเลซา [n. prop.] (Føtālēsā) EN: Fortaleza FR: Fortaleza
แฟร็กทัล[n.] (fraekthan) EN: fractal FR: fractale [f]
เหตุผลพื้นฐาน[n. exp.] (hētphon phe) EN: fundamental reason FR: raison fondamentale [f]
เฮือก[adv.] (heūak) EN: with violence ; violently ; abruptly FR: brutalement ; brusquement

tale ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schauspielerisch {adj} | schauspielerische Begabungacting | talent for acting; acting talent
Alarmbereitschaft {f} | in Alarmbereitschaftalert | on the alert
Angolanektarvogel {m} [ornith.]Oustalet's White-bellied Sunbird
Goldaugen-Laubtyrann {m} [ornith.]Oustalet's Tyrannulet
Begabung {f}; Talent
brutal {adj} | brutaler Kerlbrutal; violent; brute | brute
Hauptstadt {f}; Kapitale
Kapitalerhöhung {f} | Kapitalerhöhungen
Zigarettenrauch {m} | kalter Zigarettenrauchcigarette smoke | stale cigarette smoke
Tal {n} | Täler
Höhenmodell {n} | digitales Höhenmodellelevation model | digital elevation model (DEM)
fad {adj}stale
fad {adv}stalely
Märchen {n}fairy tale; fairy-tale; fairy story
fatal; schwerwiegend {adj} | fataler; schwerwiegender | am fatalsten; am schwerwiegendsten | fataler Fehler; schwerwiegender Fehlerfatal | more fatal | most fatal | fatal error
begabt; talentvoll {adj} | begabter; talentvoller | am begabtesten; am talentvollstengifted | more gifted | most gifted
hoch begabt; hochbegabt [alt] {adj}highly gifted; highly talented
Improvisationstalent {n}talent for improvisation
Spital {n} | Spitäler
Mondfinsternis {f} | totale Mondfinsternislunar eclipse; eclipse of the moon | total eclipse of the moon
muffig {adj}stale
Naturtalent {n} (Person)naturally talented person; naturally gifted person
Oustaletsalangane {f} [ornith.]Oustalet's Swiftlet
Portal {n} | Portale
Talentsuche {f}search for talent
Rauch {m} | kalter Rauchsmoke | stale smoke
abgestanden; schal {adj} | abgestandener; schaler | am abgestandensten; am schalstenstale | more stale | stalest
Patt {n} (Schach)stalemate
Patt {n}stalemate; deadlock
Schalheit {f}staleness
altbacken; alt; trocken {adj}stale
patt {adj}stalemate; deadlock
schal {adv}stalely
veraltet; abgedroschen; abgegriffen {adj}stale
verbraucht; ausgepumpt {adj}stale
Talentsucher {m} | Talentsucher
talentlos; unbegabt {adj} | talentloser | am talentlosestenuntalented | more untalented | most untalented
begabt; talentiert {adj} | begabter; talentierter | am begabtesten; am talentiertestentalented | more talented | most talented
Trimmfaden {m} [naut.]telltale
Wellental {n} | Wellentäler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tale
Back to top