ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

legend

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *legend*, -legend-

legend ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
legend (n.) คำจารึก See also: คำสลัก Syn. inscription
legend (n.) คำบรรยายใต้ภาพ See also: คำอธิบายภาพ Syn. caption
legend (n.) ตำนาน See also: นิทาน, เรื่องเล่าต่อๆกันมา Syn. fable, myth, saga
legend (n.) บุคคลที่มีชื่อเสียง Syn. celebrity
legend (n.) เรื่องราวของบุคคลหรือเหตุการณ์ที่มีชื่อเสียง See also: เรื่องราวของบุคคลที่น่าสนใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
legend(เลจ'เจินดฺ) n. ตำนาน,คำสลัก,คำอธิบายภาพ,ตารางอธิบายบนแผนที่แผนภูมิ,ผู้เป็นตัวเอกของเรื่อง, Syn. myth,fiction,fable
legendary(เลจ'เจินเดอรี) adj. เกี่ยวกับ legend (ดู) n. หนังสือรวบรวมเรื่องเล่าลือหรือตำนานต่าง ๆ, See also: legendarily adv., Syn. fanciful
legendize(เลจ'เจินไดซ) vt. ทำให้เป็นเรื่องเล่าลือกัน
legendry(เลจ'เจินดรี) n. หนังสือรวบรวมเรื่องเล่าลือหรือตำนานต่าง ๆ ,ตำนานต่าง ๆ ,เรื่องเล่าลือต่าง ๆ, Syn. legends
English-Thai: Nontri Dictionary
legend(n) นิทานโบราณ,ตำนาน,เรื่องเล่าลือ,คำสลัก,แผนภูมิ
legendary(adj) ซึ่งเป็นนิทาน,ซึ่งเป็นตำนาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
legendคำอธิบายสัญลักษณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Legendตำนาน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตำนาน (n.) legend See also: chronicle, history, annals, record, history, historical record Syn. พงศาวดาร, เรื่องเล่า, นิทาน, เกร็ด
นิทาน (n.) legend See also: chronicle, history, annals, record, history, historical record Syn. พงศาวดาร, เรื่องเล่า, เกร็ด
ลับแล (n.) legendary town which can be found by chance See also: hidden city Syn. เมืองลับแล, แดนลับแล
เมืองลับแล (n.) legendary town which can be found by chance See also: hidden city Syn. แดนลับแล
แดนลับแล (n.) legendary town which can be found by chance See also: hidden city Syn. เมืองลับแล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your name has been a legend in this house.{\cHFFFFFF}ชื่อของคุณได้รับ ตำนานในบ้านหลังนี้
It's part of the legend of Sankara.มันเป็นส่วนหนึ่งของตำนานของสันการา
Something connected-- the villagers' rock and the old legend of the Sankara Stones.สิ่ง connected-- หินของชาวบ้าน และตำนานเก่าแก่ของสันการาหิน
The legend says when the rocks are brought together, the diamonds inside them will glow.ตำนานกล่าวว่า เมื่อหินจะถูกนำมารวมกัน เพชรภายในพวกเขาจะเรืองแสง
And that is the legend of Hauptmann-Koenig's enchanted peasant girl.และนั่นก็เป็นตำนาน ของ โฮปต์แมนน์-โคนิก "สาวน้อยกลอยใจ"
The legend is true.ตำนานเป็นจริงเหรอเนี่ย
And that is the legend of Count Spretzle.และนั่นก็เป็นตำนานของเคานต์สเปร็ตเซิล
But legend speaks of a terrible conflict between the clansตำนานเก่าแก่เล่าถึงการต่อสู้ระหว่างตระกูล
Do you remember the legend of the young man?คุณจำตำนานของชายคนหนึ่งได้ไหม
History became legend legend became myth.จากประวัติศาสตร์กลายเป็นตำนาน จากตำนานกลายเป็นเทพนิยาย
The Legend of Fujiwara Chiyoko"!ตำนานของ ฟูจิวาระ ชิโยโกะ"!
And when I become the king of legend then you shall take your place beside me, on a throne and in my bed.เเละเมี่อข้าได้เป็นราชาในตํานาน... เจ้าจะได้อยู่เคียงข้างข้า... ทั้งบนบัลลังก์เเละบนเตียง

legend ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
传奇人物[chuán qí rén wù, ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧˊ ㄖㄣˊ ˋ, 传奇人物 / 傳奇人物] legendary person; legend (i.e. person)
射雕英雄传[shè diāo yīng xióng zhuàn, ㄕㄜˋ ㄉㄧㄠ ㄒㄩㄥˊ ㄓㄨㄢˋ, 射雕英雄传 / 射鵰英雄傳] Legend of the Condor Heroes, wuxia (武侠, martial arts chivalry) novel by Jin Yong 金庸 and its screen adaptations
都市传奇[dū shì chuán qí, ㄉㄨ ㄕˋ ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧˊ, 都市传奇 / 都市傳奇] urban legend (translation of recent western term); story or theory circulated as true; same as 都會傳奇|都会传奇
都会传奇[dū huì chuán qí, ㄉㄨ ㄏㄨㄟˋ ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧˊ, 都会传奇 / 都會傳奇] urban legend (translation of recent western term); story or theory circulated as true; same as 都市傳奇|都市传奇
喜鹊[xǐ què, ㄒㄧˇ ㄑㄩㄝˋ, 喜鹊 / 喜鵲] black-billed magpie (Pica pica), legendary bringer of good luck
仓颉[Cāng Jié, ㄘㄤ ㄐㄧㄝˊ, 仓颉 / 倉頡] Cang Jie, legendary scribe of the Yellow Emperor and creator of Chinese writing; Cangjie input method; also pr. Cang1 Xie2
仓颉[Cāng Xié, ㄘㄤ ㄒㄧㄝˊ, 仓颉 / 倉頡] Cang Xie, legendary scribe of the Yellow Emperor and creator of Chinese writing; Cangjie input method; also pr. Cang1 Jie2
诤人[zhèng rén, ㄓㄥˋ ㄖㄣˊ, 诤人 / 諍人] dwarf in legends
俄底浦斯[É dǐ pǔ sī, ㄜˊ ㄉㄧˇ ㄆㄨˇ ㄙ, 俄底浦斯] Oedipus, legendary king of Thebes who killed his father and married his mother
五帝[wǔ dì, ˇ ㄉㄧˋ, 五帝] Five Emperors from legendary times; possibly tribal leaders before the historiographers got working on them; usually taken to be Yellow Emperor 黃帝|黄帝 and four of his sons Zhuan Xu 顓頊|颛顼, Di Ku 帝嚳|帝喾, Tang Yao 唐堯|唐尧, Yu Shun 虞舜
教主[jiào zhǔ, ㄐㄧㄠˋ ㄓㄨˇ, 教主] founder or head of a religion (possibly legendary); figure (man or God) worshipped by a religious sect; modern pop or film star worshipped by fans
中国古代四大美女[Zhōng guó gǔ dài sì dà měi nǚ, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨˇ ㄉㄞˋ ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄇㄟˇ ㄋㄩˇ, 中国古代四大美女 / 中國古代四大美女] Four legendary beauties of ancient China, namely Xi Shi 西施, Wang Zhaojun 王昭君, Diaochan 貂蟬|貂蝉 and Yang Yuhuan 楊玉環|杨玉环 or Yang Guifei 楊貴妃|杨贵妃
三皇五帝[sān huáng wǔ dì, ㄙㄢ ㄏㄨㄤˊ ˇ ㄉㄧˋ, 三皇五帝] three sovereigns 三皇 and five emperors 五帝 of myth and legend; the earliest system of Chinese historiography
传说[chuán shuō, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨㄛ, 传说 / 傳說] it is said; they say; legend; tradition
传奇[chuán qí, ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧˊ, 传奇 / 傳奇] legendary; fantasy saga; romance; short stories of the Tang and Song Dynasty
嫦娥[Cháng é, ㄔㄤˊ ㄜˊ, 嫦娥] legendary Moon goddess; PRC spacecraft moon probe
猿玃[yuán jué, ㄩㄢˊ ㄐㄩㄝˊ, 猿玃] legendary ape of Sichuan and Yunnan, with a penchant for carrying off girls
[jué, ㄐㄩㄝˊ, 玃] legendary ape of Sichuan and Yunnan, with a penchant for carrying off girls
玃猿[jué yuán, ㄐㄩㄝˊ ㄩㄢˊ, 玃猿] legendary ape of Sichuan and Yunnan, with a penchant for carrying off girls
隐土[yǐn tǔ, ˇ ㄊㄨˇ, 隐土 / 隱土] legendary land of hermits; secret land; the back of beyond
隐身草[yǐn shēn cǎo, ˇ ㄕㄣ ㄘㄠˇ, 隐身草 / 隱身草] legendary grass conferring invisibility; fig. to conceal oneself or one's plans
[zhèn, ㄓㄣˋ, 鸩 / 鴆] legendary bird whose feathers can be used as poison; poisonous; to poison sb
羲皇上人[xī huáng shàng rén, ㄒㄧ ㄏㄨㄤˊ ㄕㄤˋ ㄖㄣˊ, 羲皇上人] lit. a person before the legendary emperor Fuxi 伏羲; person from ages immemorial; fig. untroubled person
伏羲[Fú Xī, ㄈㄨˊ ㄒㄧ, 伏羲] Fu Hsi; Fuxi, legendary Chinese emperor 2852-2738 BC (mythical creator of fishing, trapping, and writing)
伏羲氏[Fú Xī shì, ㄈㄨˊ ㄒㄧ ㄕˋ, 伏羲氏] Fuxi or Fu Hsi, legendary Chinese emperor 2852-2738 BC, mythical creator of fishing, trapping, and writing
水仙[shuǐ xiān, ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄢ, 水仙] narcissus; daffodil; legendary aquatic immortal; refers to those buried at sea; person who wanders abroad and does not return
民间传说[mín jiān chuán shuō, ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄢ ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨㄛ, 民间传说 / 民間傳說] popular tradition; folk legend
沅江九肋[Yuán jiāng jiǔ lèi, ㄩㄢˊ ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄡˇ ㄌㄟˋ, 沅江九肋] rare talent; lit. legendary nine-ribbed turtle of Yuan river
野史[yě shǐ, ㄧㄝˇ ㄕˇ, 野史] unofficial history; history as popular legends
吠陀[fèi tuó, ㄈㄟˋ ㄊㄨㄛˊ, 吠陀] Vedas (Hindu sacred writings or legends)
狼孩[láng hái, ㄌㄤˊ ㄏㄞˊ, 狼孩] wolf child; human child raised by wolves (in legends)

legend ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
レジェンド[, rejiendo] (n) legend
優曇華[うどんげ, udonge] (n) (1) udumbara (mythical Indian plant often identified with the cluster fig, Ficus glomerata); (2) something very rare (from the legend that it flowers once in 3000 years); (3) (See 芭蕉) Japanese fiber banana flower; (4) (See 草蜉蝣) green lacewing eggs
凡例[はんれい, hanrei] (n) (1) introductory remarks; explanatory notes; (2) (See キャプション) legend (on maps, drawings, etc.)
家系伝説[かけいでんせつ, kakeidensetsu] (n) family legend
画讃;画賛;画讚(oK)[がさん, gasan] (n) legend over a picture; inscription (legend, writing) on a painting
英雄伝説[えいゆうでんせつ, eiyuudensetsu] (n) (1) heroic legendary tale; (2) Legend of Heroes (video game series)
落人伝説[おちゅうどでんせつ, ochuudodensetsu] (n) legend concerning a fugitive clan
言い伝え;言伝え[いいつたえ, iitsutae] (n) tradition; legend
キャプション[, kyapushon] (n) caption; legend; cutline; (P)
三韓出兵[さんかんしゅっぺい, sankanshuppei] (n) (obsc) legendary military invasion of Korea in the 3rd century
三韓征伐[さんかんせいばつ, sankanseibatsu] (n) (arch) legendary military invasion of Korea in the 3rd century
伝奇的[でんきてき, denkiteki] (adj-na) legendary
伝承[でんしょう, denshou] (n,vs,adj-no) transmission; hand down (information); legend; tradition; folklore; (P)
伝説上[でんせつじょう, densetsujou] (adj-no) legendary; fabled; fabulous
先祖伝承[せんぞでんしょう, senzodenshou] (n,adj-no) what has been (orally) handed down from generation to generation; legend; folk tale
口碑[こうひ, kouhi] (n) oral tradition; legend; folklore
古伝[こでん, koden] (n) legend; tradition
桑田滄海[そうでんそうかい, soudensoukai] (exp) The word is a scene of constant changes (as a mulberry field changing into a blue sea). (Chinese legend)
桑田碧海[そうでんへきかい, soudenhekikai] (exp) The word is a scene of constant changes (as a mulberry field changing into a blue sea). (Chinese legend)
獺祭[だっさい, dassai] (n) arraying a number of reference books in order to compose poetry; literary composition crammed with maxims, ancient episodes, legends, etc. (from the habit of otters to line a catch of fish on river bank)
皇祖[こうそ, kouso] (n) (divine, historical or legendary) founder of an empire
神武[じんむ, jinmu] (n) legendary founding Emperor of Japan
説話文学[せつわぶんがく, setsuwabungaku] (n) legendary literature; narrative literature
野人[やじん, yajin] (n) (1) rustic; country bumpkin; person with rough and simple tastes; (2) Yeren; legendary mountain-dwelling hominid (similar to a sasquatch, yeti, etc.) of China's Hubei province
麻姑[まこ;まご, mako ; mago] (n) (1) Ma Gu; legendary Taoist immortal with long talon-like fingernails; (2) (See 孫の手) backscratcher
黄金国[おうごんこく, ougonkoku] (n) El Dorado; legendary land of wealth
Japanese-English: COMDICT Dictionary
凡例[はんれい, hanrei] legend (for a graph, map, diagram)
キャプション[きゃぷしょん, kyapushon] caption, legend, cutline
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
神話[しんわ, shinwa] Thai: ตำนานเกี่ยวกับเทพเจ้า English: legend

legend ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จีพีเอ็กซ์ เลเจนด์[TM] (Jī-Phī-Ek L) EN: GPX Legend FR: GPX Legend
จีพีเอ็กซ์ เลเจนด์ เจนเทิลแมน[TM] (Jī-Phī-Ek L) EN: GPX Legend Gentleman FR: GPX Legend Gentleman
นิทานปรัมปรา[n. exp.] (nithān para) EN: myth ; legend ; fable FR: vieux conte [m]
นิยายปรัมปรา[n. exp.] (niyāi param) EN: legend ; ancient tale FR: conte ancien [m]
สร้างตำนาน[v. exp.] (sāng tamnān) EN: create a legend FR: construire une légende
สุริโยทัย[n. prop.] (Suriyōthai) EN: Suriyothai ; The Legend of Suriyothai FR:
ตำนาน[n.] (tamnān) EN: chronicle ; legend ; traditional history ; tradition ; history ; annals ; account ; myth ; historical record FR: chronique [f] ; légende [f] ; récit [m] ; histoire ancienne [f] ; conte [m] ; mythe [m] ; annales [fpl]
ตำนานการเกิดแม่น้ำโขง ; ตำนานแม่น้ำโขง[n. exp.] (tamnān kān ) EN: legend of the Mekong ; legend of the Nāga FR:
แดนลับแล[X] (daēn laplaē) EN: legendary town which can be found by chance FR:
ฟังก์ชันเลอช็องดร์[n. exp.] (fangchan Lo) EN: Legendre function FR: fonction de Legendre [f]
ฟังก์ชันเลอช็องดร์สมทบ[n. exp.] (fangchan Lo) EN: associated Legendre function FR: fonction associée de Legendre [f]
หงส์[n.] (hong) EN: Chinese legendary phoenix FR:
คำอธิบาย[n. exp.] (kham athibā) EN: explanation ; caption ; exposition ; explication ; elucidation ; explanatory remark FR: explication [f] ; signification [f] ; descriptif [m] ; éclaircissement [m] ; légende [f]
คำบรรยายใต้ภาพ[n. exp.] (kham banyāi) EN: caption FR: légende [f]
ข้อความอธิบายภาพ[n. exp.] (khøkhwām at) EN: caption FR: légende [f]
ลับแล[n.] (laplaē) EN: legendary town which can be found by chance FR:
นิทานพื้นบ้าน[n. exp.] (nithān pheū) EN: folktale ; regional folktale FR: légende populaire [f]
นิยาย[n.] (niyāi) EN: myth ; tale ; story ; fiction ; fable ; fairy fable FR: mythe [m] ; légende [f] ; histoire [f] ; récit [m] ; conte [m] ; fable [f]
พระครุฑ[n. prop.] (Phra Khrut) EN: Garuda FR: Garuda (oiseau légendaire)
ระดับตำนาน[adj.] (radap tamnā) EN: legendary FR:
เรื่องตำนาน[n.] (reūang tamn) EN: FR: légende [f] ; histoire légendaire [f]
สัญลักษณ์ในแผนที่[n. exp.] (sanyalak na) EN: FR: légende d'un plan/d'une carte [f] ; symbole cartographique [m]

legend ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Delfinsaga {f}; Delfinlegende
Legende {f} | Legenden
sagenhaft; legendär {adj} | sagenhafter | am sagenhaftestenlegendary | more legendary | most legendary
sagenumwoben {adj}steeped in legend; ... of many legends; storied

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า legend
Back to top