ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

jolt

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *jolt*, -jolt-

jolt ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
jolt (vt.) กระตุก See also: กระแทก, เขย่า Syn. shake, jerk, jog
jolt (n.) การกระตุก See also: การกระแทก, การเขย่า Syn. jerk, bump, shake
jolt (n.) ความรู้สึกตกใจหรือประหลาดใจ Syn. surprise, shock
jolt (vt.) ทำให้ประหลาดใจ See also: ทำให้ตกใจ Syn. surprise, stun, startle
English-Thai: HOPE Dictionary
jolt(โจลทฺ) {jolted,jolting,jolts} vt.,vi.,n. (การ) กระทุ้ง,กระแทก,เขย่า,ทำให้สั่นไหว,ทำให้ส่าย,ต่อยจนมึน,ทำให้งงงวย,บุกรุก,ทำให้วุ่นวาย,สิ่งที่ทำให้เกิดการสั่นไหว,ความพ่ายแพ้อย่างกะทันหัน,การปฏิเสธอย่างกะทันหัน., See also: jolter n. ดูjolt joltingl
jolterhead(โจล'เทอเฮด) n. คนโง่,คนทึ่ม
jolty(โจล'ที) adj. สั่นไหว,ส่ายโคลงเคลง., See also: joltiness n. ดูjolty, Syn. bumpy
English-Thai: Nontri Dictionary
jolt(n) อาการกระตุก,การเขย่า,การกระแทก,การสั่นไหว,การส่าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We have been engaged for ever. I wanted to jolt you into action. I made a mistake.เราเหมือนหมั้นกันมานานเป็นชาติ ฉันแค่อยากให้เราไปขั้นต่อไป ฉันทำผิดพลาดเอง
It takes a sudden jolt sometimes before we become aware of a danger.ต้องถูกกระตุ้นสักพักก่อนที่เราจะเริ่มรู้สึกถึงอันตราย
There's not a person I know doesn't get a jolt of pleasure when they hear...ไม่มีใครสักคนที่ผมรู้จัก... ...ที่ไม่รู้สึกกระตุก ด้วยความยินดีเวลาที่ได้ยินเรื่อง...
So, next, you shock it with a little jolt of electricity.แล้ว,ต่อไป,คุณก็ช็อคมัน ด้วยไฟโวลต์อ่อนๆ
Supposed to jolt out the emotional problems.ควรจะเขย่าออกปัญหาทางอารมณ์
Felt a jolt of his holy juice, and thought,ได้รู้สึกว่าเป็นส่วนนึงของพระเจ้า และคิดว่า..
Life is full of nasty shocks... unpleasant surprises that jolt our systems... and cause our hearts to skip a beat.ชีวิตเต็มไปด้วยเรื่องที่ทำให้สะดุ้งตกใจ... เรื่องไม่น่าพิสมัยที่ทำให้เรากระตุก และทำให้หัวใจเราแทบจะหยุดเต้น
Jarvik stops pumping when you give it a jolt with electricity.หัวใจเทียมจะหยุดเต้นตอนที่โดนช็อคด้วยไฟฟ้า
No, I'm not sleeping. I start to sleep and then I jolt awake.ไอ้บ้าเอ๊ย มันเป็นความลับ ทำงานให้อยู่ห่างๆ กับเรื่องที่ผมเกี่ยวข้องด้วย
You got a jolt when we tried to remove the tick.คุณชักตอนที่เราพยายามเอาเห็บออก
We need a sugary-sweet jolt of the Biebs to get us some action again.พวกเราอยากได้สเน่ห์ของบีเบอร์ พวกผู้หญิงจะได้สนใจกลับเราอีกไง แล้วเธอจะเข้าวงทำไม พัคเกอร์แมน?
I had on a helmet, um... there was a jolt of pain in my head and my vision blurred.ฉันใส่หมวก มันมี อะไร บางอย่าง มากระแทกที่หัว ของฉัน ทันใดนั้น ฉันก็มองไม่เห็นเลย

jolt ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
揺;揺り[ゆり, yuri] (n) vibration; flickering; jolting; tremor
揺さぶる[ゆさぶる, yusaburu] (v5r) to shake; to jolt; to rock; to swing; (P)
揺すぶる;揺す振る[ゆすぶる, yusuburu] (v5r) to shake; to jolt; to rock; to swing
揺する[ゆする, yusuru] (v5r,vt) to shake; to jolt; to rock (cradle); to swing; (P)
揺る[ゆる, yuru] (v5r,vt) to shake; to jolt; to rock (cradle); to swing; (P)
揺れ[ゆれ, yure] (n) vibration; flickering; jolting; tremor

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า jolt
Back to top