ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overplus

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overplus*, -overplus-

overplus ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overplus (n.) เงินที่เหลือหลังหักรายจ่ายแล้ว See also: เงินที่เหลือ Syn. balance, remainnder

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า overplus
Back to top