ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ostensibly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ostensibly*, -ostensibly-

ostensibly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ostensibly (adv.) อย่างแสดงให้เห็นภายนอก Syn. superficially, appearently
English-Thai: Nontri Dictionary
ostensibly(adv) อย่างเห็นได้ชัด,อย่างโอ้อวด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We had one young John Thomas ostensibly commanding.เรามีหนึ่งหนุ่มจอห์นโทมัส ประหนึ่งว่าผู้บังคับบัญชา
Nayak was ostensibly treating these patientsดูภายนอกแล้ว นายัคกำลังรักษาคนไข้พวกนั้น

ostensibly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
表立って[おもてだって, omotedatte] (exp) publicly; openly; ostensibly; formally; (P)
表面上[ひょうめんじょう, hyoumenjou] (adv,adj-no) on the surface; ostensibly; superficially; apparently

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ostensibly
Back to top