ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-suppose-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น suppose, *suppose*,

-suppose- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I suppose you're an expert in these mattersฉันคิดว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเหล่านี้
I suppose he was sickฉันคิดว่าเขาป่วย
I suppose I can finish the project next yearฉันคิดว่าฉันจะสามารถทำโครงการนี้เสร็จปีหน้า
What am I suppose to tell him this time?ฉันควรจะบอกเขาว่าอะไรดีล่ะตอนนี้
I suppose he knows about all thisฉันคิดว่าเขารู้เรื่องทั้งหมดนี้
I suppose he is asleepฉันคิดว่าเขาหลับอยู่
I suppose that would be a fine place to raise the childrenฉันคิดว่านั่นคงจะเป็นที่ที่เหมาะสำหรับเลี้ยงดูเด็กๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, I suppose this is the end. Cigarette?เจ๋ง ฉันคิดว่านี่คือจุดจบ บุหรี่ไหม
But the law, suppose they--แต่กฎหมายที่คิด ว่าพวกเขา
Now where do you suppose he- - Huh?ตอนนี้ที่คุณคิดว่า เขาหือ?
Where d'you suppose all the kids went to, Lampwick?อยู่ที่ไหนนะคุณคิดว่าเด็กทุกคน ไป, แลมปวิก?
Do you suppose that sudden departure was intended to be funny?จู่ๆ ก็ปลีกตัวออกไปเฉยเลย นึกว่าตลกรึไง
I suppose he was in love with me and wasn't quite sure of himself.ฉันคิดว่าเขาคงเเอบหลงรักฉัน เเต่อายไม่กล้าสู้หน้า
Poor thing, I suppose he just can't get over his wife's death.น่าสงสารฉันว่าเขาคงยังทําใจไม่ได้ เรื่องการตายของภรรยา
But now, I don't suppose I shall ever see it again.แต่ตอนนี้ผมไม่คิดว่าจะได้กลับไปเห็นมันอีก
I suppose I'd better have it.นี่ฉันต้องกินมันสินะ เเหวะ!
I suppose he just can't get over his wife's death.ฉันว่าเขาคงยังทําใจไม่ได้ เรื่องการตายของภรรยา
I see. I suppose you've had a look at the pro, and he's desperately handsome, and you've conceived a schoolgirl crush on him.ไปเหล่ครูสอนหนุ่มรูปหล่อ...
I was looking for my book. I suppose I've packed it.เอ่อ ฉันกําลังมองหาหนังสืออยู่ เเต่สงสัยคงจะเก็บใส่กระเป๋าไปเเล้ว

-suppose- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
假设[jiǎ shè, ㄐㄧㄚˇ ㄕㄜˋ, 假设 / 假設] suppose that...; hypothesis; conjecture

-suppose- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
とする[, tosuru] (exp,vs-i) (1) (after the volitional form of verb) to try to ...; to be about to do ...; (2) (after the dictionary form of verb) to decide to ...; (3) to take as; to treat as; (4) to use for; (5) to suppose that (such) is the case; to assume; (6) to decide that; to think that; (7) to make into; to change into; (8) to feel (e.g. after sound symbolism or psychological experience word); to look; to feel like; (9) (with を目的) to intend; to have the intention

-suppose- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดา[v.] (dao) EN: guess ; estimate ; reckon ; size up ; suppose ; conjecture ; surmise FR: estimer ; évaluer ; supposer ; deviner ; flairer ; pressentir ; conjecturer
กะ[v.] (ka) EN: have in mind ; plan ; intend ; plot ; think ; suppose FR: compter ; espérer ; s'attendre à
เข้าใจเอาว่า[v. exp.] (khaojai ao ) EN: suppose FR: supposer que
คาดว่า[v. exp.] (khāt wā) EN: suppose ; expect ; think ; surmise ; estimate FR: supposer
คิด[v.] (khit) EN: consider ; conceive ; suppose ; figure FR: considérer ; estimer ; supposer ; croire ; s'imaginer
คิดเอาเอง[v. exp.] (khit ao ēng) EN: surmise ; conjecture ; suppose FR:
กระมัง[adv.] (kramang) EN: perhaps ; maybe ; as ; probably ; like as not ; ... I suppose FR: peut-être ; probablement ; semble-t-il ; ... je présume
กระหมั่ง[adv.] (kramang) EN: perhaps ; maybe ; as ; probably ; like as not ; ... I suppose FR: peut-être ; probablement ; semble-t-il ; ... je présume
นึกเอาเอง[v. exp.] (neuk ao ēng) EN: assume ; suppose ; guess ; surmise ; presume FR: s'imaginer ; se figurer
นึกเห็น[v. exp.] (neuk hen) EN: assume ; suppose ; guess ; surmise ; imagine FR:
นึกไว้[v. exp.] (neuk wai) EN: expect ; assume ; think ; suppose ; reckon ; imagine ; surmise FR:
ผิ[conj.] (phi) EN: if ; in case ; lest ; provided that FR: si ; supposé que
สันนิษฐาน[v.] (sannitthān) EN: presume ; assume ; conjecture ; guess ; suppose ; surmise ; infer FR: présumer ; supposer ; conjecturer ; inférer (litt.)
สมมต[v.] (sommot) EN: suppose ; take for granted ; assume ; presume ; make believe ; make up ; invent ; imagine ; feign ; concoct FR: supposer ; imaginer
สมมติ[v.] (sommot) EN: suppose ; take for granted ; assume ; presume ; make believe ; make up ; invent ; imagine ; feign ; concoct FR: supposer ; imaginer
สมมติ-[pref.] (sommotti-) EN: suppose ; imagine FR: supposer ; imaginer
สมมุติ[v.] (sommut) EN: suppose ; assume FR: supposer ; imaginer
สมมุติ-[pref.] (sommutti-) EN: suppose ; imagine FR: supposer ; imaginer
สมมุติว่า[X] (sommut wā) EN: suppose ; supposing ; if FR:
ตั้งสมมติฐาน[v. exp.] (tang sommot) EN: suppose FR:
เตี๊ยม[v.] (tīem) EN: invent ; concoct ; trump up ; fabricate ; fake ; make up ; plot ; arrange ; suppose FR: inventer ; concocter
ติ๊งต่าง = ติ๋งต่าง[X] (tingtāng) EN: supposing ; let's suppose FR:
ตีเสียว่า[v. exp.] (tīsīawā) EN: say ; suppose FR:
ติ๊ต่าง ; ตี๊ต่าง = ตี๋ต่าง[X] (ti tāng ; t) EN: supposing ; let's suppose FR:
ต้องอธิบายได้[X] (tǿng athibā) EN: accountable ; expected to give an explanation FR: supposé fournir des explications

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -suppose-
Back to top