ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

abandoned

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *abandoned*, -abandoned-

abandoned ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
abandoned (adj.) ซึ่งรกร้าง See also: ซึ่งถูกทอดทิ้ง, ซึ่งไม่มีคนอาศัยอยู่, ซึ่งว่างเปล่า Syn. heglected
abandoned (adj.) เกเร See also: เสเพล, ทำตัวเหลวไหล, ไร้สาระ
abandoned (adj.) ซึ่งพลัดหลง See also: หลงทาง Syn. lost
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abandoned callการเรียกถูกยกเลิก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abandoned childrenเด็กที่ถูกทอดทิ้ง [TU Subject Heading]

abandoned ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弃樱[qì yīng, ㄑㄧˋ , 弃樱 / 棄櫻] abandoned baby
熟荒[shú huāng, ㄕㄨˊ ㄏㄨㄤ, 熟荒] abandoned land
罢论[bà lùn, ㄅㄚˋ ㄌㄨㄣˋ, 罢论 / 罷論] abandoned idea
[fèi, ㄈㄟˋ, 废 / 廢] abolish; crippled; abandoned; waste

abandoned ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
廃ビル[はいビル, hai biru] (n) abandoned building; derelict building
廃坑(P);廃鉱[はいこう, haikou] (n,vs) abandoned mine; disused mine; (P)
廃線[はいせん, haisen] (n) abandoned railway line; closed railway line; discontinued line
捨て子(P);棄児;棄子;捨子[すてご(P);きじ(棄児), sutego (P); kiji ( ki ji )] (n) abandoned child; foundling; (P)
棄民[きみん, kimin] (n) abandoned people (people left to fend for themselves after a war or natural disaster)
耕作放棄地[こうさくほうきち, kousakuhoukichi] (exp) fields and rice paddies that have been abandoned and are no longer cultivated
荒地;荒れ地[あれち;こうち(荒地), arechi ; kouchi ( arechi )] (n) (1) wasteland; wilderness; abandoned land; devastated land; (2) The Wasteland (poem by T.S. Eliot)
逃散[ちょうさん;とうさん, chousan ; tousan] (n) fleeing in all directions; (in Japanese history, a reference to) farmers who abandoned their fields and fled to the cities or other districts to evade onerous taxes
遺棄貨物[いきかもつ, ikikamotsu] (n) abandoned goods

abandoned ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดนเท[v. exp.] (dōn thē) EN: be abandoned FR: se faire larguer (fam.)
กำพร้า[adj.] (kamphrā) EN: orphaned ; abandoned ; helpless ; bereaved FR: orphelin ; abandonné
ร้าง[adj.] (rāng) EN: deserted ; abandoned ; desolate ; uninhabited ; forsaken ; vacant ; tenantless ; empty ; unoccupied ; defunct FR: désert ; abandonné ; déserté
ทิ้งร้าง[adj.] (thingrāng) EN: deserted ; abandoned FR:
ถูกละทิ้ง[adj.] (thūk lathin) EN: abandoned FR: abandonné
ถูกทอดทิ้ง[v. exp.] (thūk thøtth) EN: be abandoned ; be neglected ; be forsaken FR:
ถูกทอดทิ้ง[adj.] (thūk thøtth) EN: abandoned FR: abandonné

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า abandoned
Back to top