ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hungry

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hungry*, -hungry-

hungry ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hungry (adj.) ว่าง
hungry (adj.) หิว See also: หิวโหย
English-Thai: HOPE Dictionary
hungry(ฮัง'กรี) adj. หิว,กระหาย,อยาก,ปรารถนา,ข้าวยากหมากแพง., See also: hungrily,hungeringly adv. hungriness n., Syn. eager ###A. satiated
English-Thai: Nontri Dictionary
hungry(adj) หิว,กระหาย,ตะกละ,โลภ,อยาก,ปรารถนา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โซ (adj.) hungry Syn. อดอยาก, หิว, หิวโซ, อดโซ Ops. อิ่ม
กระหายเลือด (adj.) hungry for blood
เปต (n.) hungry ghost See also: demon
เปรต (n.) hungry ghost See also: demon Syn. เปต
กลืนน้ำลาย (v.) be hungry
ท้องแขวน (adv.) very hungry Syn. ไส้แขวน
หิว (v.) be hungry Syn. อยาก, กระหาย Ops. อิ่ม
หิวงั่ก (v.) be very hungry See also: be starving, be peckish, be famished, be ravenous Syn. หิวซ่ก Ops. อิ่มแปล้
หิวจัด (v.) be very hungry See also: be starving, be ravenous, be famished Syn. หิวมาก
หิวซ่ก (v.) be very hungry See also: be starving, be peckish, be famished, be ravenous Syn. หิวงั่ก Ops. อิ่มแปล้
หิวมาก (v.) be very hungry See also: be starving, be ravenous, be famished
หิวโซ (v.) be very hungry See also: be starving, be peckish, be famished, be ravenous Syn. หิวงั่ก, หิวซ่ก Ops. อิ่มแปล้
อดมื้อกินมื้อ (v.) go hungry See also: suffer privation, starve Syn. อดอยาก, ยากจน Ops. อิ่มหนำสำราญ
อดหัวโต (v.) be hungry Syn. อดอยาก, อดแห้งหัวโต
อดแห้งหัวโต (v.) be hungry Syn. อดอยาก, อดหัวโต
อดโซ (v.) be hungry Syn. อดอยาก, อดหัวโต, อดแห้งหัวโต
อยาก (v.) be hungry Syn. กระหาย Ops. อิ่ม
โซ (v.) be hungry Syn. อดอยาก, หิว, หิวโซ, อดโซ Ops. อิ่ม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We're hungry so we need some foodพวกเราหิวกัน ดังนั้นพวกเราต้องการอาหารบางอย่าง
I'm not a bit hungryฉันไม่หิวสักนิด
I'm kind of hungryฉันค่อนข้างหิวน่ะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You thirsty, hungry or just driving through?คุณกระหายน้ำหรือหิวมั้ยหรือเพียงแค่ขับผ่าน
They'll be damn hungry by morning, I'll tell you that.บอกได้เลยว่า พรุ่งนี้เช้าคงจะหิวแย่
Those were hungry times.เป็นช่วงเวลาที่หิวโหย
If there's nameless despair in executive offices what can there be 60 stories below, where the hungry and the homeless the brutalized and the addicted, fight their daily battle for survival?เธออจะสวย / สวย? พูดเรื่องอะไรน่ะ ดูหนังหน้าเธอสิ นี่มันอะไรกัน
His mind is like a clean, hungry sponge.จิตใจเขาเต็มไปด้วย ความบริสุทธิ์และใคร่กระหาย
I honestly don't know if I'm hungry or horny.ฉันไม่รู้ว่านี่ฉันหิวหรือหื่นกันแน่
Although, actually I'm really not that hungry this morning.แต่ว่าฉันไม่ค่อยหิวหรอกนะเช้านี้
"Ironically the thing people are most hungry for meaning is the one thing science hasn't been able to give them. "แดกดัน คนสิ่งที่กำลังหิวมากที่สุดสำหรับ ความหมาย
Well, it's Americans who are tired and hungry and poor.ก็คนอเมริกาเนี่ยแหละที่ต้องทั้งเหนื่อย หิว และก็ยากจน
His Majesty King Mongkut afraid schoolteacher might get hungry during long night ahead.พระราชาทรงเกรงว่าคุณครู จะหิว ในระหว่างช่วงกลางคืนที่มาถึง
But I'm hungry and I gotta go to the bathroom.แต่ฉันหิว ฉันอยากเข้าห้องน้ำ
Junior's hungry and...เจ้าหนูน้อยหิวและ...

hungry ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
菜色[cài sè, ㄘㄞˋ ㄙㄜˋ, 菜色] lean and hungry look (resulting from vegetarian diet); emaciated look (from malnutrition)
穷饿[qióng è, ㄑㄩㄥˊ ㄜˋ, 穷饿 / 窮餓] exhausted and hungry
[jī, ㄐㄧ, 饥 / 飢] hungry
饥饿[jī è, ㄐㄧ ㄜˋ, 饥饿 / 飢餓] hunger; hungry; starve
[něi, ㄋㄟˇ, 馁 / 餒] hungry
[jī, ㄐㄧ, 饥 / 饑] hungry

hungry ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お腹が減る;お腹がへる[おなかがへる, onakagaheru] (exp,v5r) to become hungry
お腹を空かす;お腹をすかす[おなかをすかす, onakawosukasu] (exp,v5s) (See お腹を空かせる) to feel hungry; to get hungry
お腹を空かせる[おなかをすかせる, onakawosukaseru] (exp,v1) to feel hungry; to get hungry
ハンガリー精神[ハンガリーせいしん, hangari-seishin] (n) hungry spirit (lacking in people not having drive or ambition)
べこべこ[, bekobeko] (n) empty; hungry
三悪[さんあく;さんなく;さんまく, san'aku ; sannaku ; sanmaku] (n) (1) (abbr) {Buddh} (See 三悪道・さんあくどう) the world of hungry spirits and the world of animals; three evil worlds hell; (2) (さんあく only) three evils (e.g. prostitution, drugs and venereal diseases)
お腹が空く;お腹がすく[おなかがすく, onakagasuku] (exp,v5k) to become hungry; to get an empty stomach
ぺこぺこ[, pekopeko] (adj-na) (1) (on-mim) very hungry; starving; famished; (adv-to,adv,vs) (2) (on-mim) fawning; being obsequious; being servile; kowtowing; cringing; (3) (on-mim) giving in; being dented; (P)
空く[すく, suku] (v5k,vi) (1) to become less crowded; to thin out; to get empty; (2) (See お腹が空く) to be hungry; (P)
飢える(P);餓える;饑える[うえる(P);かつえる(飢える;餓える), ueru (P); katsueru ( ue ru ; katsue ru )] (v1,vi) to starve; to thirst; to be hungry; (P)
餓鬼[がき;ガキ, gaki ; gaki] (n) (1) (uk) brat; kids; (2) {Buddh} preta (hungry ghost); ghoul

hungry ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชักหิว[v. exp.] (chak hiū) EN: getting hungry FR:
หิว[v.] (hiū) EN: be hungry FR: avoir faim
หิวจัด[v. exp.] (hiū jat) EN: be very hungry ; be starving ; be ravenous ; be famished FR: être affamé ; crever de faim (fam.) ; avoir très faim ; avoir l'estomac dans les talons ; avoir une faim de loup
หิวข้าว[v. exp.] (hiū khāo) EN: be hungry ; crave for rice FR: avoir faim
หิวมาก[v. exp.] (hiū māk) EN: be as hungry as a hunter (loc.) ; I can eat a horse (loc.) FR: avoir une faim de loup (loc.)
หิวโซ[v. exp.] (hiū sō) EN: be very hungry ; be starving ; be peckish ; be famished ; be ravenous FR:
หิวซ่ก[v. exp.] (hiū sok) EN: be very hungry FR:
คระหิว[v.] (khrahiu) EN: be hungry FR: avoir faim de
กลืนน้ำลาย[v. exp.] (kleūn namlā) EN: be hungry FR: saliver ; avoir très faim
กระหาย[v.] (krahāi) EN: thirst for ; long for ; yearn for ; desire ; crave for ; want ; desire ; eager (for) ; hunger (for/after) ; be hungry (for) ; be thirsty  FR: avoir soif de ; brûler de ; mourir d'envie
อด[v.] (ot) EN: diet ; fast ; go hungry FR: jeûner
เปรต[n.] (prēt) EN: hungry ghost ; demon ; pretah FR: démon affamé [m]
เริ่มหิว[v. exp.] (roēm hiū) EN: get hungry FR: commencer à avoir faim
ศารทจีน[n. prop.] (Sāt Jīn ) EN: The Ghost Festival ; The Hungry Ghost Festival ; Zhong Yuan Jie ; Yu Lan Jie FR:
โซ[adj.] (sō) EN: starving ; haggard ; hungry FR: sous-alimenté
ตาเป็นมัน[X] (tā pen man) EN: look hungrily (at) ; have a hungry look FR:
ท้องแขวน[adj.] (thøngkhwaēn) EN: very hungry ; starving ; famished FR: affamé
ท้องกิ่ว[v.] (thøngkiu) EN: be very hungry FR: avoir le ventre creux ; avoir l'estomac vide
วันศารทจีน[n. prop.] (Wan Sāt Jīn) EN: The Ghost Festival ; The Hungry Ghost Festival ; Zhong Yuan Jie ; Yu Lan Jie FR:

hungry ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hunger {m} | Hunger bekommen (haben) | Hunger leiden | Hungers sterben; vor Hunger sterbenhunger | to get (be) hungry | to go hungry | to starve to death
hungrig {adj} | hungriger | am hungrigsten | hungrig wie ein Wolf [übtr.]hungry | hungrier | hungriest | hungry as a hunter [fig.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hungry
Back to top