ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

specially

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *specially*, -specially-

specially ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พิเศษ (adv.) specially See also: extraordinarily
เป็นพิเศษ (adv.) specially See also: particularly, extraordinarily
โดยเฉพาะ (adv.) specially See also: especially, particularly, specifically Syn. เป็นพิเศษ, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บุหงา (n.) flowers (specially a mixture of different flower enclosed in a piece of gauze and perfumed) Syn. บุหงารำไป
ปูเล (n.) sheath covering the inflorescence especially of the areca palm Syn. กาบปูเล
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง (adv.) especially See also: particularly, in particular Syn. เป็นพิเศษ, โดยเฉพาะ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Well I did at times, especially in the early daysก็คิดถึงบ้างบางครั้ง โดยเฉพาะในวันแรกๆ

specially ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
法宝[fǎ bǎo, ㄈㄚˇ ㄅㄠˇ, 法宝 / 法寶] Buddha's teaching; Buddhist monk's apparel, staff etc; magic weapon (in Daoism); talisman; fig. specially effective device; magic wand
[xuàn, ㄒㄩㄢˋ, 旋] lathe; specially for an occasion
[hóu, ㄏㄡˊ, 喉 / 睺] appears as phonetic ho, especially in words taken from Sanskrit
尤其[yóu qí, ㄧㄡˊ ㄑㄧˊ, 尤其] especially; particularly
尤其是[yóu qí shì, ㄧㄡˊ ㄑㄧˊ ㄕˋ, 尤其是] especially
格外[gé wài, ㄍㄜˊ ㄨㄞˋ, 格外] especially; particularly
特别[tè bié, ㄊㄜˋ ㄅㄧㄝˊ, 特别 / 特別] especially; special; particular; unusual
特别是[tè bié shì, ㄊㄜˋ ㄅㄧㄝˊ ㄕˋ, 特别是 / 特別是] especially
特急[tè jí, ㄊㄜˋ ㄐㄧˊ, 特急] especially urgent; top priority
特快[tè kuài, ㄊㄜˋ ㄎㄨㄞˋ, 特快] express; especially fast
[yóu, ㄧㄡˊ, 尤] outstanding; particularly; especially; surname You
[guàn, ㄍㄨㄢˋ, 盥] wash (especially hands)

specially ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
専科[せんか, senka] (n) (1) specialized course; specialised course; (2) something that is specialized for a certain field or application (e.g. a sauce specially made for zaru soba)
特注品[とくちゅうひん, tokuchuuhin] (n) article specially made to order; made-to-measure (custom-made) article
特装[とくそう, tokusou] (n) specially equipped; customized; customised
逆さ海月;逆さくらげ[さかさくらげ, sakasakurage] (n) (because the Japanese hot spring symbol looks like an upside-down jellyfish) (See 連れ込み宿,温泉マーク・2) traditional love hotel; traditional Japanese inn specially for couples
うた沢;歌沢;哥沢[うたざわ, utazawa] (n) (歌沢 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period)
うた沢節;歌沢節;哥沢節[うたざわぶし, utazawabushi] (n) (歌沢節 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢節 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) (See うた沢) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period)
お宅(P);御宅[おたく, otaku] (n) (1) (hon) your house; your home; your family; (2) (hon) your husband; (3) (hon) your organization; (pn,adj-no) (4) (hon) you (referring to someone of equal status with whom one is not especially close); (P)
シビレ[, shibire] (n) sweetbread (culinary name for the thymus and the pancreas, especially of the calf)
チャンプルー[, chanpuru-] (n) chanpuru; champuru; Okinawan stir-fry dish, usually containing vegetables (especially bitter melon), tofu, meat or fish (poss. from Indonesian "campur" meaning mixed)
どや[, doya] (n) cheap lodging or flophouse, especially in a skid row area or slum
ブリックス[, burikkusu] (n) BRIC, BRICs (Brazil, Russia, India, China), referring especially to the fast-growing economies of these countries
[, n] (int) (1) (abbr) used to express approval, especially in slurred or unclear speech (abbr. of interjection "un"); (2) (See ぬ・1) negative verb ending used in informal speech (abbr. of negative verb ending "nu"); (3) (See 乃・の) abbr. of particle "no"; (4) (See に) abbr. of particle "ni" (used especially when it precedes the verb "naru")
一入[ひとしお, hitoshio] (adv,n) still more; especially
一子[いっし, isshi] (n) (1) a child; one child; (2) one of several children, especially the son and heir; (3) (See 一目・いちもく) one stone (in Go)
一際;一きわ[ひときわ, hitokiwa] (adv) conspicuously; noticeably; remarkably; still more; especially
事新しく[ことあたらしく, kotoatarashiku] (adv) anew; again; specially; formally
別て;別けて;分けて[わけて, wakete] (adv) above all; especially; particularly; all the more
取り分け(P);取り分;取分;副;取りわけ[とりわけ, toriwake] (adv,n) (1) (uk) especially; above all; (2) inter alia; among others; (P)
取り分けて;取分けて[とりわけて, toriwakete] (exp) above all; especially
和語(P);倭語[わご, wago] (n) native Japanese words (especially as opposed to Chinese and other foreign loanwords); (P)
塔頭;塔中[たっちゅう, tacchuu] (n) sub-temple, especially one founded to commemorate the death of a high priest
多芸は無芸[たげいはむげい, tageihamugei] (exp) being multi-talented means never really being especially good at any one thing; jack of all trades, master of none
就中[なかんずく;なかんづく, nakanzuku ; nakanduku] (adv) especially; above all; particularly; among other things
巻き簾;巻き簀;巻きす[まきす, makisu] (n) (See 巻寿司) "sushi mat" (bamboo mat used in food preparation, especially to roll makizushi)
態々(P);態態[わざわざ, wazawaza] (adv) (uk) expressly; specially; doing something especially rather than incidentally; (P)
殊に(P);異に[ことに, kotoni] (adv) (1) especially; particularly; unusually; above all; (2) (arch) additionally; (P)
殊更[ことさら, kotosara] (adv) intentionally; deliberately; especially
活字離れ[かつじばなれ, katsujibanare] (n,adj-no) aliteracy; loss of interest in or shift away from reading (especially serious) books or literature
琴瑟相和[きんしつそうわ, kinshitsusouwa] (n,vs) (See 琴瑟相和す) pair of persons (especially a married couple) being intimate and harmonious; being happily married
祈願所[きがんじょ, kiganjo] (n) temple; shrine, especially one at which worshipers pray for favors; prayer hall
立て[だて, date] (suf) (1) particularly; especially; (2) indicates the number of horses or oxen drawing a carriage; indicates the number of oars on a boat; (3) indicates the number of movies, plays, etc. comprising a single program; indicates the number of items or methods used
講評[こうひょう, kouhyou] (n,vs) criticism (by a teacher or coach, with commentary, especially at a poetry reading); review; critique
連座制[れんざせい, renzasei] (n) system of guilt by association (especially that of Japanese election law, which stipulates that an elected official may lose his position if someone in his campaign commits a crime)
金文[きんぶん, kinbun] (n) Chinese bronze inscriptions; type of lettering used on metal objects, especially in China during the Yin and Zhou dynasties

specially ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉพาะ[adv.] (chaphǿ) EN: especially ; specially ; specifically ; particularly ; exclusively ; only ; just FR: spécialement ; spécifiquement ; particulièrement ; uniquement ; exclusivement ; seulement
เฉพาะเจาะจง[adv.] (chaphǿ jǿjo) EN: specifically ; specially FR: spécifiquement
โดยเฉพาะ[adv.] (dōi chaphǿ) EN: specially ; especially ; particularly ; specifically FR: spécialement ; en particulier ; particulièrement ; ad hoc ; surtout
เจาะจง[v.] (jǿjong) EN: specify ; define ; enumerate ; designate ; be specific ; name specially FR: distinguer ; particulariser ; spécifier
เป็นพิเศษ[adv.] (pen phisēt) EN: specially ; particularly ; extraordinarily FR: exceptionnellement
พิเศษ[adv.] (phisēt) EN: specially ; especially ; extraordinarily ; particularly FR: spécialement ; particulièrement
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง[adv.] (dōi chaphǿ ) EN: especially ; particularly ; in particular FR: en particulier ; tout particulièrement
เข็ด[n.] (khet) EN: [numerical classifier for a length of yarn or thread, especially wool and silk] FR:
คู่สวด[n.] (khūsūat) EN: the two monks who chant the formal words of an act (especially of ordination) ; act-announcer ; ordination-teacher FR:
ไม่ค่อย...เท่าไร[X] (maikhǿi ...) EN: not really ... ; not especially ... FR: pas très ...
ปูเล[n.] (pūlē) EN: sheath covering the inflorescence especially of the areca palm FR:
สนม[n.] (sanom) EN: lady of the court ; member of the harem ; concubine of the king ; mistress of the king ; male palace servants (especially those having charge of the paraphernalia used in cremations) FR: femme de harem [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า specially
Back to top