ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*specific*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น specific, -specific-

*specific* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gender-specific (adj.) เฉพาะเพศใดเพศหนึ่ง
non-specific (adj.) ซึ่งไม่เฉพาะเจาะจง
specific (adj.) โดยเฉพาะ See also: เฉพาะเจาะจง Syn. exact, definite Ops. indefinite, unspecific
specific gravity (n.) ความโน้มถ่วงจำเพาะ
specifically (adj.) มีลักษณะพิเศษ See also: มีคุณลักษณะ, มีนิสัย Syn. especially
specification (n.) ข้อจำกัด See also: การจำกัด
subspecific (adj.) ซึ่งเป็นชนิดย่อย (พืช, สัตว์) See also: ซึ่งเป็นจำพวกย่อย
English-Thai: HOPE Dictionary
conspecificadj. เกี่ยวกับชนิดเดียวกัน
extended memory specificaข้อกำหนดหน่วยความจำแบบขยายใช้ตัวย่อว่า XMS (อ่านว่า เอกซ์เอ็มเอส) เป็นมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับหน่วยความจำแบบหนึ่งที่ยอมให้โปรแกรมระบบดอส เข้าถึงส่วนความจำขยายได้ โปรแกรมในดอสที่จัดการเรื่องนี้ มีชื่อว่า Himem.Sys
specific(สพิซิฟ'ฟิค) adj. โดยเฉพาะ,เจาะจง,พิเศษ,จำเพาะ,ตามชนิด,ระบุ,กำหนด, (ฟิสิกส์) เปรียบเทียบ. n. สิ่งที่เจาะจง,ยาสำหรับโรคเฉพาะ,น้ำหนักพิกัด,เกณฑ์., See also: specifically adv. specificity n., Syn. definite,particular
specific gravityn. ความถ่วงจำเพาะ,ความหนาแน่นเปรียบเทียบ., Syn. relative density.
specification(สเพสซิฟิเค'เชิน) n. การเจาะจง,การกำหนดเฉพาะ,เกณฑ์,รายละเอียด,รายการ,โครงการ, Syn. condition,detail
English-Thai: Nontri Dictionary
specific(adj) แน่นอน,เจาะจง,โดยเฉพาะ,พิเศษ
specification(n) รายการ,การชี้เฉพาะ,รายละเอียด,การเจาะจง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
conspecificชนิดเดียวกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
specific addressเลขที่อยู่จำเพาะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
specificationข้อกำหนด(คุณลักษณะ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Specific activityกัมมันตภาพจำเพาะ, กัมมันตภาพของนิวไคลด์กัมมันตรังสี ต่อมวลของธาตุ หรือสารประกอบ เช่น มิลลิคูรีต่อมิลลิกรัม (mCi/mg) คูรีต่อโมล (Ci/mol)
specific gravityความถ่วงจำเพาะ, เป็นอัตราส่วนของน้ำหนักของเหลวเมื่อเทียบน้ำหนักที่ปริมาตรเดียวกัน แต่ปริมาณของเหลวมีการเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ ดังนั้นการบอกค่าความถ่วงจำเพาะจึงต้องระบุอุณหภูมิ เช่นน้ำมัน ในวงการอุตสาหกรรมน้ำมันนิยมใช้ค่าอนุพันธ์ความถ่วงจำเพาะในรูปของ API gravity [ปิโตรเลี่ยม]
Specificationรายการจำเพาะ [เศรษฐศาสตร์]
Specificationsข้อกำหนด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กล่าวลอยๆ (v.) say nonspecifically See also: say groundlessly Syn. พูดลอยๆ
การกำหนด (n.) specification See also: determination, assignation, fix, set Syn. กำหนดการ, การระบุ
การระบุ (n.) specification See also: determination, assignation, fix, set Syn. กำหนดการ, การกำหนด
กำหนด (n.) specification See also: determination, assignation, fix, set Syn. กำหนดการ, การระบุ, การกำหนด
ความถ่วงจำเพาะ (n.) specific gravity
ตรงตัว (v.) be specific See also: be particular, be peculiar to, be limited Syn. โดยเจาะจง, เพ่งตรง Ops. โดยรวม
ถ.พ. (n.) specific gravity Syn. ความถ่วงจำเพาะ
ทีมเฉพาะกิจ (n.) specific unit See also: special work unit (with one particular task), dedicated work unit
ทีมเฉพาะกิจ (n.) specific unit See also: special work unit (with one particular task), dedicated work unit
พูดลอยๆ (v.) say nonspecifically See also: say groundlessly
สเปค (n.) specification
สเปค (n.) specification
หน่วยเฉพาะกิจ (n.) specific unit See also: special work unit (with one particular task), dedicated work unit Syn. ทีมเฉพาะกิจ
หน่วยเฉพาะกิจ (n.) specific unit See also: special work unit (with one particular task), dedicated work unit Syn. ทีมเฉพาะกิจ
เข้าแบบ (v.) conform to specification See also: conform to the pattern, conform to convention Syn. เข้าแบบเข้าแผน
เข้าแบบเข้าแผน (v.) conform to specification See also: conform to the pattern, conform to convention
เฉพาะ (v.) be specific See also: be particular, be peculiar to, be limited Syn. โดยเจาะจง, เพ่งตรง, ตรงตัว Ops. โดยรวม
เฉพาะ (adv.) specifically See also: especially, particularly Syn. จำกัด, เท่านี้, เท่านั้น
เฉพาะกิจ (adj.) specific See also: particular, special Syn. เจาะจง, ระบุ
เฉพาะเจาะจง (adv.) specifically See also: specially Syn. เฉพาะ, เจาะจง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No specific style - that's left to the imagination.เมื่อไม่มีรูปแบบที่แน่นอน ก็ได้แต่จินตนาการกันไป
Sir, he specifically requested two niggers but to tell a family secret, my grandmother was Dutch.ท่านเจาะจงให้ส่งนิโกรไป... ...แต่จะบอกความลับให้ ยายผมเป็นดัทช์
And your writings are specifically listed.ซึ่งรวมทั้งบทความของคุณ
I am unable to answer that without more specific information.ฉันไม่สามารถที่จะตอบว่า โดยไม่มีข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง มากขึ้น
Legend had it that Milo had trained Chopper not just to sic, but to sic specific parts of the human anatomy.ว่ากันว่า ไมโลไม่ได้ฝึกหมาเขาให้โจมตีมั่วๆ แต่จะจู่โจม เฉพาะบางส่วน ของร่างกายมนุษย์
This is a very non-specific voice out there, and he's starting to piss me off.เรย์ เสียงที่ไม่มีตัวตนของคุณ... เริ่มทำให้ฉันหงุดหงิดแล้วนะ
But if you told me you were going to murder someone specifically and I thought you were serious then, yes, I'd go to the police.แต่ถ้าคุณบอกผมว่าคุณกำลังจะ ฆาตกรรมใครซักคนโดยจงใจ... ...และผมคิดว่าคุณเอาจริง... ...อย่างนั้น ใช่ ผมจะแจ้งตำรวจ
Precisely why we feel it's time for you to guide his efforts... in a specific direction.ไม่คิดว่าถึงเวลาที่เรา จะให้เขาดำเนินงานวิจัย.. ..ในเป้าหมายใหม่หรือ?
Then the engineers show up, they stand around, they argue about drainage, foundations, codes, exact specifications, fences four kilometers long, 1 ,200 kilograms of barbed wire,มีใบอนุญาต... มีวิศกรมาตรวจสอบท่อระบาย... ... โครงสร้าง...
All this other shit you could've set on fire, but I specifically reminded you not to forget the fucking watch.ทั้งหมดนี้อึอื่น ๆ ที่คุณจะได้จุดไฟ แต่ผมเตือนเฉพาะที่คุณจะไม่ลืมนา​​ฬิการ่วมเพศ
I specifically reminded her- bedside table, on the kangaroo.ฉันเฉพาะเตือน her- โต๊ะข้างเตียงในจิงโจ้
Tell me specifically, which part was the fun part?ช่วยบอกให้ละเอียดที ส่วนไหนเหรอที่ว่าสนุกน่ะ

*specific* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
眉毛胡子一把抓[méi mao hú zi yī bǎ zhuā, ㄇㄟˊ ㄇㄠ˙ ㄏㄨˊ ㄗ˙ ㄧ ㄅㄚˇ ㄓㄨㄚ, 眉毛胡子一把抓 / 眉毛鬍子一把抓] careless; any-old-how, regardless of the specific task
专任[zhuān rèn, ㄓㄨㄢ ㄖㄣˋ, 专任 / 專任] full time; to appoint sb to a specific task
官能[guān néng, ㄍㄨㄢ ㄋㄥˊ, 官能] function; capability; sense (i.e. the five senses of sight 視|视, hearing 聽|听, smell 嗅, taste 味 and touch 觸|触); faculty (i.e. specific ability)
个别[gè bié, ㄍㄜˋ ㄅㄧㄝˊ, 个别 / 個別] individual; specific; respective; just one or two
畜牲[chù shēng, ㄔㄨˋ ㄕㄥ, 畜牲] livestock, or specifically the six farm animals cow, horse, sheep, cock, dog, pig 牛馬羊雞狗豬|牛马羊鸡狗猪; an insult, You animal!
比重[bǐ zhòng, ㄅㄧˇ ㄓㄨㄥˋ, 比重] proportion; specific gravity
专人[zhuān rén, ㄓㄨㄢ ㄖㄣˊ, 专人 / 專人] specialist; person appointed for specific task
专责[zhuān zé, ㄓㄨㄢ ㄗㄜˊ, 专责 / 專責] specific responsibility
比值[bǐ zhí, ㄅㄧˇ ㄓˊ, 比值] specific value; ratio
比容[bǐ róng, ㄅㄧˇ ㄖㄨㄥˊ, 比容] specific volume
比湿[bǐ shī, ㄅㄧˇ ㄕ, 比湿 / 比濕] specific humidity
比热[bǐ rè, ㄅㄧˇ ㄖㄜˋ, 比热 / 比熱] specific heat
特定含义[tè dìng hán yì, ㄊㄜˋ ㄉㄧㄥˋ ㄏㄢˊ ㄧˋ, 特定含义 / 特定含義] specific meaning
包工[bāo gōng, ㄅㄠ ㄍㄨㄥ, 包工] undertake to perform work within a time limit and according to specifications; contract for a job; contractor
生物专一性[shēng wù zhuān yī xìng, ㄕㄥ ˋ ㄓㄨㄢ ㄧ ㄒㄧㄥˋ, 生物专一性 / 生物專一性] biospecificity
具体[jù tǐ, ㄐㄩˋ ㄊㄧˇ, 具体 / 具體] concrete; definite; specific
标称[biāo chēng, ㄅㄧㄠ ㄔㄥ, 标称 / 標稱] nominal (e.g. nominal value in specification)

*specific* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
NPO法[エヌピーオーほう, enupi-o-hou] (n) (See 特定非営利活動促進法) the NPO Law (1998); Law Concerning the Promotion of Specific Non-Profit Organization Activities
エクステンドメモリ仕様[エクステンドメモリしよう, ekusutendomemori shiyou] (n) {comp} extended memory specification; XMS
スペック[, supekku] (n) specification
テスト仕様[テストしよう, tesuto shiyou] (n) {comp} test specification
どちらにせよ[, dochiraniseyo] (exp) in either case (used specifically in the instance of two possible outcomes or situations); either way; one way or another; (P)
ファイル指定[ファイルしてい, fairu shitei] (n) {comp} file specification
プラットフォーム特有[プラットフォームとくゆう, purattofo-mu tokuyuu] (n) {comp} platform specific
プログラム仕様[プログラムしよう, puroguramu shiyou] (n) {comp} program specification
プロジェクト仕様書[プロジェクトしようしょ, purojiekuto shiyousho] (n) {comp} project specification
[, ya] (prt) (1) such things as (non-exhaustive list related to a specific time and place); and ... and; (2) (See や否や) (after the dictionary form of a verb) the minute (that) ...; no sooner than ...; (int) (3) punctuational exclamation in haiku, renga, etc.; (aux) (4) (ksb
ユーザー定義[ユーザーていぎ, yu-za-teigi] (n) {comp} user defined; user specific
仕訳書[しわけしょ, shiwakesho] (n) specifications
任意[にんい, nin'i] (adj-na,adj-no) any; arbitrary; optional; discretion; non-specific; unspecified; free will; (P)
入札設計図書[にゅうさつせっけいずしょ, nyuusatsusekkeizusho] (n) design specifications (for public tender); drawings and specifications
固める(P);堅める[かためる, katameru] (v1,vt) (1) (See 土を固める・つちをかためる) to harden; to freeze; to strengthen; to solidify; to make (a fist); to tramp down (snow, dirt); (2) to put together; to collect; to gather; to consolidate; (3) (See 身を固める・みをかためる) to make secure; to stabilize; to settle down; to strengthen (belief, resolution, etc.); to establish (evidence); (4) (See 国境を固める・こっきょうをかためる,嘘で固める・うそでかためる) to fortify; to reinforce; to support; (5) (in the form に身をかためる) to wear for a specific purpose (armor, coat, etc.); (6) to swear; to resolutely vow; to sincerely promise; (7) to tie tightly; to fasten; (8) to hold a bow fully drawn; (P)
大学別曹[だいがくべっそう, daigakubessou] (n) (See 大学寮,七大私学) Heian-period boarding school (for children of a specific noble clan) established near the former central university of Kyoto
実体化[じったいか, jittaika] (n,vs) (1) substantiation; materialization; materialisation; (2) {comp} (specific to object language classes) instantiation
対応[たいおう, taiou] (n,vs) (1) interaction; correspondence; coping with; dealing with; support; (2) {comp} software support; ability of a computer system to run specific software; (P)
対症[たいしょう, taishou] (n) specific (e.g. antibody)
形式仕様書[けいしきしようしょ, keishikishiyousho] (n) {comp} formal specification
技術仕様書[ぎじゅつしようしょ, gijutsushiyousho] (n) {comp} technical specification
指定[してい, shitei] (n,vs) designation; specification; assignment; appointment; pointing at; (P)
描き下ろす[かきおろす, kakiorosu] (v5s) to draw for a specific purpose; to draw for the occasion
文化圏固有動作[ぶんかけんこゆうどうさ, bunkakenkoyuudousa] (n) {comp} locale-specific behavior
明細書[めいさいしょ, meisaisho] (n) detailed statement; detailed account; minute description; specifications; list of particulars
[ね, ne] (n) (1) stick-to-itiveness; perseverance; persistence; (2) (See 基・き・1) radical (esp. one that tends to ionize easily); (3) {math} root; (4) {Buddh} indriya (faculty of the body having a specific function, i.e. the sensory organs)
機能仕様[きのうしよう, kinoushiyou] (n) {comp} functional specification
比誘電率[ひゆうでんりつ, hiyuudenritsu] (n) dielectric constant; relative permittivity; specific inductive capacity
比重[ひじゅう, hijuu] (n) (1) specific gravity; weight; part; (2) relative weight; relative importance; (P)
特効薬[とっこうやく, tokkouyaku] (n) specific medicine; wonder drug; silver bullet; (P)
特定用途向けIC[とくていようとむけアイシー, tokuteiyoutomuke aishi-] (n) {comp} Application Specific Integrated Circuit
特異性[とくいせい, tokuisei] (n) singularity; peculiarity; idiosyncrasy; specificity
特許明細書[とっきょめいさいしょ, tokkyomeisaisho] (n) patent description; patent specifications
紅葉苺[もみじいちご;モミジイチゴ, momijiichigo ; momijiichigo] (n) (uk) Rubus palmatus var. coptophyllus (specific variety of raspberry)
設計明細書[せっけいめいさいしょ, sekkeimeisaisho] (n) project specifications; specs
設計書[せっけいしょ, sekkeisho] (n) design specifications
読み漁る;読みあさる[よみあさる, yomiasaru] (v5r,vt) to read a large number (of); to read widely; to read everything that one can lay one's hands on (usu. of specific type, genre)
貸物[かしもの, kashimono] (n) (sometimes refers specifically to bedding) items for rent; items for loan
適合規格[てきごうきかく, tekigoukikaku] (n) compatible specification; compatible standards; conformity standards
間接色指定[かんせついろしてい, kansetsuiroshitei] (n) {comp} indirect colour specification
Japanese-English: COMDICT Dictionary
エクステンドメモリ仕様[エクステンドメモリしよう, ekusutendomemori shiyou] extended memory specification (XMS)
スペック[すぺっく, supekku] specification (abbr)
テスト仕様[テストしよう, tesuto shiyou] test specification
ファイル指定[ファイルしてい, fairu shitei] file specification
プラットフォーム特有[プラットフォームとくゆう, purattofo-mu tokuyuu] platform specific
プログラム仕様[プログラムしよう, puroguramu shiyou] program specification
プロジェクト仕様書[プロジェクトしようしょ, purojiekuto shiyousho] project specification
ユーザー定義[ユーザーていぎ, yu-za-teigi] user defined, user specific
不特定下位参照[ふとくていかいさんしょう, futokuteikaisanshou] non-specific subordinate reference
仕様[しよう, shiyou] means, specification
属性並び[ぞくせいならび, zokuseinarabi] attribute (specification) list
属性指定並び[ぞくせいしていならび, zokuseishiteinarabi] attribute specification list
形式仕様書[けいしきしようしょ, keishikishiyousho] formal specification
応用特有情報[おうようとくゆうじょうほう, ouyoutokuyuujouhou] application-specific information
技術仕様書[ぎじゅつしようしょ, gijutsushiyousho] technical specification
文化圏固有動作[ぶんかけんこゆうどうさ, bunkakenkoyuudousa] locale-specific behavior
日本独自[にほんどくじ, nihondokuji] Japan-specific
機能仕様[きのうしよう, kinoushiyou] functional specification
特定の処理[とくていのしょり, tokuteinoshori] specific task
特定用途向け集積回路[とくていようとむけしゅうせきかいろ, tokuteiyoutomukeshuusekikairo] Application-Specific Integrated Circuit, ASIC
種の用語[しゅのようご, shunoyougo] specific term
間接色指定[かんせついろしてい, kansetsuiroshitei] indirect colour specification
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
明示[めいじ, meiji] Thai: การระบุหรือชี้ให้เห็นอย่างชัดแจ้ง English: specification (vs)
明記[めいき, meiki] Thai: รายละเอียด English: specification (vs)
指定[してい, shitei] Thai: การระบุคุณสมบัติเฉพาะ English: specification

*specific* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตราส่วนความร้อนจำเพาะ[n. exp.] (attrāsūan k) EN: specific heat ratio FR:
ชะงัด[adj.] (cha-ngat) EN: efficacious ; effective ; certain ; specific FR: efficace ; garanti ; adapté
เฉพาะ[v.] (chaphǿ) EN: be particular ; be specific ; be peculiar ; be limited ; be restricted FR: être particulier ; être spécifique
เฉพาะ[adj.] (chaphǿ) EN: specific ; particular ; peculiar ; limited ; restricted ; prime FR: spécifique ; particulier ; exclusif
เฉพาะ[adv.] (chaphǿ) EN: especially ; specially ; specifically ; particularly ; exclusively ; only ; just FR: spécialement ; spécifiquement ; particulièrement ; uniquement ; exclusivement ; seulement
เฉพาะเจาะจง[v. exp.] (chaphǿ jǿjo) EN: specify ; be specific FR:
เฉพาะเจาะจง[adv.] (chaphǿ jǿjo) EN: specifically ; specially FR: spécifiquement
เฉพาะกิจ[adj.] (chaphǿkit) EN: specific ; particular ; special ; ad hoc FR: ad hoc
เฉพาะราย[adv.] (chaphǿ rāi) EN: individually ; specifically ; particularly FR:
เฉพาะเรื่อง[adv.] (chaphǿ reūa) EN: particularly ; only ; specifically FR:
เฉพาะที่[adj.] (chaphǿthī) EN: particular ; specific ; distinct ; limited ; local FR:
โดยเฉพาะ[adv.] (dōi chaphǿ) EN: specially ; especially ; particularly ; specifically FR: spécialement ; en particulier ; particulièrement ; ad hoc ; surtout
โดยเจาะจง[X] (dōi jǿjong) EN: be specific FR:
เอกลักษณ์[n.] (ēkkalak) EN: identity ; trait ; characteristics ; specific characteristic FR: identité [f] ; spécificité [f]
เอกลักษณ์หนึ่งเดียวในโลก[n. exp.] (ēkkalak neu) EN: FR: caractéristique unique au monde [f] ; specificité unique au monde [f]
เอกเทศ[adj.] (ēkkathēt) EN: individual ; independent ; specific FR:
เอกเทศสัญญา[n. exp.] (ēkkathēt sa) EN: specific contract FR:
ฟ้องเคลือบคลุม[X] (føng khleūa) EN: complaint that is vague ; complaint that lacks specificity FR:
จำเพาะ[v.] (jamphǿ) EN: be particular ; be specific ; be limited FR: centrer ; axer
จำเพาะ[adj.] (jamphǿ) EN: specific FR: spécifique
เจตคติเฉพาะ[n. exp.] (jētakhati c) EN: specific attitude FR:
เจาะจง[v.] (jǿjong) EN: specify ; define ; enumerate ; designate ; be specific ; name specially FR: distinguer ; particulariser ; spécifier
กำหนด[n.] (kamnot) EN: specification ; determination ; assignation ; stipulation FR: spécification [f] ; détermination [f] ; fixation [f] ; stipulation [f]
การระบุ[n.] (kān rabu) EN: specification ; identification ; determination FR: identification [f] ; détermination [f]
คำเฉพาะ[n. exp.] (kham chaphǿ) EN: specific word ; term FR: terme spécifique [m]
ขนาด[n.] (khanāt) EN: size ; dimension ; dimensions ; magnitude ; proportion ; measurement ; caliber ; type ; standard ; specification ; mode ; norm ; yardstick ; capacity ; format ; extent FR: taille [f] ; dimension [f] ; dimensions [fpl] ; format [m] ; magnitude [f] ; mesures [fpl] ; calibre [m] ; grandeur [f] ; proportions [fpl] ; amplitude [f]
ข้อกำหนด[n.] (khøkamnot) EN: regulation ; rule ; condition ; principle ; requirement ; stipulation ; limitation ; provision ; terms FR: clause [f] ; exigence [f] ; spécification [f] ; stipulation [f] ; termes [mpl]
คุณพิเศษ ; คุณวิเศษ[n.] (khunnaphisē) EN: spiritual attainment ; unusual virtue ; extraordinary state ; specific attainment FR:
คุณวิเศษ ; คุณพิเศษ[n.] (khunnawisēt) EN: spiritual attainment ; unusual virtue ; extraordinary state ; specific attainment FR:
ความเฉพาะ[n.] (khwām chaph) EN: specificity FR:
ความชื้นจำเพาะ[n. exp.] (khwāmcheūn ) EN: specific humidity FR:
ความจุความร้อนจำเพาะ[n. exp.] (khwām ju kh) EN: specific heat ; specific heat capacity FR: chaleur spécifique [f]
ความหนาแน่นสัมพัทธ์[n. exp.] (khwām nānae) EN: relative density ; specific gravity FR:
ความร้อนจำเพาะ[n. exp.] (khwām røn j) EN: specific heat FR: chaleur spécifique [f]
ความสามารถเฉพาะ[n. exp.] (khwām sāmāt) EN: specific competencies ; skills FR:
ความสามารถพิเศษ[n. exp.] (khwām sāmāt) EN: talent ; gift ; specific competencies ; specific ability ; special ability FR: talent [m] ; don [m]
ความถ่วงจำเพาะ[n.] (khwāmthūang) EN: specific gravity FR:
ความถ่วงจำเพาะของดิน[n. exp.] (khwāmthūang) EN: specific gravity of soil FR:
กล่าวลอยๆ[v. exp.] (klāo løi-lø) EN: say nonspecifically FR:
กว้าง ๆ = กว้างๆ[adv.] (kwāng-kwāng) EN: extensively ; comprehensively ; not specifically FR:

*specific* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angabe {f}; nähere Angabespecification
Einzelzulassung {f}approval for specific use
Bereichsangabe {f}area specification
Branchenstruktur {f}structure of the branch; structure of the specific sectors
Rechenvorschrift {f}calculation specification
Kundenspezifikation {f}client specifications
Pflichtenheft {n}customer requirement specification; specification
Stellenbeschreibung {f}job description; job specification
Wärmekapazität {f} | spezifische Wärmekapazitäteffective heat capacity | specific heat capacity
Ausrüstungsspezifizierung {f}equipment specification
Wärme {f} [techn.] [phys.] | spezifische Wärmeheat | specific heat
Adresse {f} [comp.] | absolute Adresse | absolute Adresse; Maschinenadresse | absolute Adresse; echte Adresse | absolute (wirkliche) Adresse | alphanumerische Adresse | explizite Adresse; ausdrückliche Adresse | implizite Adresse | physische Adresse | relative Adresse | symbolische Adresse | tatsächliche Adresse | virtuelle (gedachte) Adresseaddress | specific address | actual address | effective address | absolute address | alphanumeric address | explicit address | implicit address | physical address | displacement | symbolic address | real address | virtual address
Arbeitsanforderung {f}job specification
Baugebiet {n} | allgemeine Zweckbestimmung des Baugebiets | Eigenart des Baugebietsspecific land-use area | general function of the specific land-use area | special character of the specific land-use area
Ausschreibungstext {m}tender specification
Abnahmeprüfung {f}specification test
Leistungsbeschreibung {f}specifications for tenders

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *specific*
Back to top