ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

foil

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *foil*, -foil-

foil ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
foil (n.) คนหรือสิ่งที่มีความขัดแย้งแต่เข้ากันได้ดีกับคุณลักษณะผู้อื่น Syn. complement, antithesis, contrast
foil (n.) กระดาษหุ้มโลหะบางใช้ห่ออาหาร See also: กระดาษฟอยล์
foil (vt.) ห่อด้วยกระดาษฟอยล์ See also: หุ้มด้วยกระดาษฟอยล์
foil (vt.) ขัดขวาง (อุบาย, แผนการ) See also: สกัดกั้น, ทำลาย Syn. thwart, oppse, impede Ops. support, help
foil (n.) ดาบปลายทู่ที่ใช้ในกีฬาฟันดาบ
foiled (adj.) ซึ่งปกคลุมด้วยแผ่นโลหะบาง
English-Thai: HOPE Dictionary
foil(ฟอยลฺ) {foiled,foiling,foils} n. แผ่นโลหะบาง,กระดาษหุ้มตะกั่ว ที่ใช้ห่อบุหรี่,แผ่นบาง,ฉาบปรอทหลังกระจก,โลหะที่เป็นฐานของเพชรพลอยที่เจียระไนแล้ว. ดูairfoil ,ดูhydrofoil ,ดาบปลายทู่ชนิดหนึ่ง,การฟันดาบด้วยดาบดังกล่าว vt. ป้องกันความสำเร็จ,กีดกัน,สกัดกั้น,ทำ
English-Thai: Nontri Dictionary
foil(n) กระดาษฟอย,แผ่นโลหะบาง,ดาบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
foil butt-seam welding; tape butt-seam weldingการเชื่อมตะเข็บชนใช้แผ่นเปลว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Foil, Tinโลหะแผ่นบางๆที่ทำด้วยดีบุก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เหล็กวิลาด (n.) tin foil See also: tinplate, terneplate Syn. เหล็กวิลาศ
เหล็กวิลาศ (n.) tin foil See also: tinplate, terneplate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's come to our attention that you made a FOIL request a couple of days ago, on the Burrows case.พวกเพิ่งรู้ว่าคุณยื่นคำร้องขอดูข้อมูล เมื่อไม่กี่วันก่อน ในคดีของเบอโรส์
Oh, I don't care if your FOIL is signed by the attorney general,ถึงอธิบดีกรมอัยการเซ็นมาฉันก็ให้ไม่ได้
But homophobic organizations also sent out hate mail, and are poised to foil the contest, while the police...แต่องค์กรพิทักษ์สิทธิเกย์ ได้ส่งจดหมายแสดงความไม่พอใจ และได้แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ เรื่องการประกวด... คำสั่งมาแล้ว
The order just came, we are to investigate homophobic organizations which are trying to foil the G-Boy contest.เราได้รับการร้องเรียน จากองค์กรพิทักษ์สิทธิเกย์\ มีคนพยายามที่จะก่อกวน การประกวด G-Boy Contest
I need the aluminum foil right now to shield the frequencies of the cylinder.ฉันจำเป็นต้องใช้อลูมิเนียมฟอยด์เดี๋ยวนี้ เพื่อคุ้มกันจากความถึ่ของกระบอกนี่
What's aluminum foil doing in here?อลูมิเนียม ฟอยล์ มาทำอะไรตรงนี้?
The particle are like bullets, and the atoms in the gold foil are like haystacks.อนุภาคเป็นเหมือนกระสุน และอะตอมในฟอยล์ สีทองเป็นเหมือนฟาง
They actually wrapped you in a foil blanket!เขาเอาฟอยล์ห่อให้ด้วย
The foil creates a crude faraday cage.ฟอยล์จะเป็นตัวดักกระแสไฟฟ้าได้คร่าวๆ
Oh, no. Not now. You didn't really think you could foil God's plan, did you?โอ้ไม่ ไม่ใช่ตอนนี้ นี่แกคิดจริงๆเหรอว่าจะขัดขวาง แผนของพระเจ้าได้?
And it's not made from tin foil or bits of old Austin.และมันไม่ได้ทำจากกระป๋อง แบบรถออสติน
So, if you'll excuse me I have more important things to do than sitting around with a bunch of conspiracy freaks wearing tin foil hats.งั้น ถ้านายไม่ว่า อะไร ฉันขอตัวไปทำงานที่สำคัญก่อน ดีกว่า มานั่งรอบวง และสมรู้ร่วมคิดทำอเะไรก็ไม่รู้ สวมบทบาท ประหลาดๆ

foil ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烘托[hōng tuō, ㄏㄨㄥ ㄊㄨㄛ, 烘托] background (of a painting); backdrop; a foil (to set off something to advantage); to offset (something to advantage)
挫败[cuò bài, ㄘㄨㄛˋ ㄅㄞˋ, 挫败 / 挫敗] to thwart; to foil (sb's plans); to defeat
花剑[huā jiàn, ㄏㄨㄚ ㄐㄧㄢˋ, 花剑 / 花劍] foil (fencing)
铝箔[lǚ bó, ㄌㄩˇ ㄅㄛˊ, 铝箔 / 鋁箔] aluminum foil
铝箔纸[lǚ bó zhǐ, ㄌㄩˇ ㄅㄛˊ ㄓˇ, 铝箔纸 / 鋁箔紙] aluminum foil
三叶草[sān yè cǎo, ㄙㄢ ㄧㄝˋ ㄘㄠˇ, 三叶草 / 三葉草] clover; trefoil
金属薄片[jīn shǔ bó piàn, ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ ㄅㄛˊ ㄆㄧㄢˋ, 金属薄片 / 金屬薄片] foil
水翼船[shuǐ yì chuán, ㄕㄨㄟˇ ㄧˋ ㄔㄨㄢˊ, 水翼船] hydrofoil
烘云托月[hōng yún tuō yuè, ㄏㄨㄥ ㄩㄣˊ ㄊㄨㄛ ㄩㄝˋ, 烘云托月 / 烘雲托月] lit. to shade in the clouds to offset the moon (成语 saw); fig. a foil; a contrasting character to a main hero
银箔[yín bó, ˊ ㄅㄛˊ, 银箔 / 銀箔] silver foil
锡箔[xī bó, ㄒㄧ ㄅㄛˊ, 锡箔 / 錫箔] tin foil

foil ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルミホイル;アルホイル(ik)[, arumihoiru ; aruhoiru (ik)] (n) (abbr) aluminum foil; aluminium foil; tin foil
アルミ箔[アルミはく, arumi haku] (n) aluminum foil
クッキングホイル[, kukkinguhoiru] (n) cooking foil
フォイル[, foiru] (n) (1) (See ホイル) foil (i.e. aluminum foil); (2) (See フルーレ) foil (in fencing); (3) foil (in Gothic architecture)
フルーレ[, furu-re] (n) foil (fencing) (fre
ホイル[, hoiru] (n) foil (esp. aluminium foil)
ホイル焼[ホイルやき, hoiru yaki] (n) roast in foil wrapper
摺箔;摺り箔[すりはく, surihaku] (n,vs) (1) impressed (glued) gold or silver foil on traditional Japanese fabric; (2) type of noh costume
銅箔[どうはく, douhaku] (n) (1) copper foil (used in copper plating); (2) copper layer (of printed circuits)
ガスマット[, gasumatto] (n) aluminum-foil burner liner (wasei
ジェットフォイル[, jiettofoiru] (n) jetfoil
トレフォイル[, torefoiru] (n,adj-no) trefoil; three-leafed pattern
ハイドロフォイル[, haidorofoiru] (n) hydrofoil
三つ葉;三葉[みつば;ミツバ, mitsuba ; mitsuba] (n) (1) (uk) mitsuba (Cryptotaenia japonica); Japanese honewort; Japanese honeywort; Japanese chervil; Japanese parsley; (adj-no,n) (2) three-leaved; trefoil
噛ませ犬;かませ犬[かませいぬ, kamaseinu] (n) foil; someone to look as if he's putting up a fight but actually have no chance of winning
房藻[ふさも;フサモ, fusamo ; fusamo] (n) (uk) whorl-leaf water milfoil (Myriophyllum verticillatum)
葵の御紋[あおいのごもん, aoinogomon] (n) wild ginger trefoil coat of arms of the Tokugawa clan
車軸草[しゃじくそう;シャジクソウ, shajikusou ; shajikusou] (n) (uk) bastard lupine (Trifolium lupinaster); lupine clover; hop clover; trefoil
金魚藻[きんぎょも, kingyomo] (n) (1) (col) (See 穂咲の総藻) Eurasian water milfoil (Myriophyllum spicatum); (2) aquatic plants such as hornwort that are commonly used in goldfish tanks, etc.
領収書の控え[りょうしゅうしょのひかえ, ryoushuushonohikae] (n) counterfoil of a receipt

foil ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระดาษฟอยล์[n. exp.] (kradāt føi) EN: aluminium foil FR: papier aluminium [m] ; papier alu [m]
เหล็กวิลาด[n. exp.] (lek wilāt) EN: tin foil ; tinplate ; terneplate FR: fer blanc [m]
แผ่นตะกั่ว[n. exp.] (phaen takūa) EN: lead sheet ; lead foil FR:
ศัสตรา[n.] (sattrā) EN: sword ; saber ; bayonet ; foil FR:
ศัสตราวุธ[n.] (sattrāwut) EN: sword ; saber ; bayonet ; foil FR:
ศัสตราวุธ[n.] (sattrāwut) EN: sword ; saber ; bayonet ; foil FR:
ทองคำเปลว[n. exp.] (thøngkhampl) EN: gold leaf ; gold foil FR: feuille d'or [f]
ทองเปลว[n. exp.] (thøngplēo) EN: gold leaf ; gold foil FR: feuille d'or [f]
หัวขั้ว[n.] (hūakhūa) EN: counterfoil ; stub (Am.) FR:
กระแหทอง[n.] (krahaēthøng) EN: Schwanenfeld's tinfoil barb ; Barbonymus schwanefeldii ; Puntius schwanefeldi FR:
ปลากระแหทอง[n. exp.] (plā krahaēt) EN: Schwanenfeld's Tinfoil Barb FR:
ประจำยาม[n.] (prajamyām) EN: intermittent quadrifoil design ; guardians of the four directions of the universe ; [name of a Thai design] FR:
เรือเผินน้ำ[n. exp.] (reūa phoēn ) EN: hydrofoil FR: hydrofoil [m] (anglic.) ; hydroptère [m]
รูปหกกลีบกลมสมมาตร[n. exp.] (rūp hok klī) EN: hexafoil FR:
รูปหลายกลีบกลมสมมาตร[n. exp.] (rūp lāi klī) EN: multifoil FR:
รูปสี่กลีบสมมาตร[n. exp.] (rūp sī klīp) EN: quatrefoil FR:
เสร็จเขา[v. exp.] (set khao) EN: be foiled FR:
ต้นขั้ว[n.] (tonkhūa) EN: stub ; counterfoil FR: souche d'une facture [f]

foil ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Luftpolsterfolie {f}air cushion foil
Aluminiumverbundfolie {f}aluminium compound foil; aluminum compound foil [Am.]
Baufolie {f}construction foil
Schutzfolie {f}protective foil
alukaschiert {adj}foil-laminated
Brassenbarbe {f} (Barbus pentazona schwanefeldi) [zool.]tinfoil barb
Vierpass {m} [arch.]quatrefoil

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า foil
Back to top