ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lamina

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lamina*, -lamina-

lamina ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lamina (n.) แผ่นบางๆ See also: ชิ้นบางๆ Syn. film
laminar (adj.) ที่เป็นชั้นๆ See also: ที่ประกอบด้วยแผ่นบางๆ
laminar flow (n.) การไหลเรื่อยๆ ของของเหลว)
laminate (vt.) ทำให้เป็นแผ่นบางๆ
laminated (adj.) ที่ประกอบด้วยชั้นบางๆ Syn. layered
lamination (n.) การทำให้เป็นชั้นๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
lamina(แลม'มะนะ) n. แผ่นบาง,ชิ้นบาง,เกล็ด,ชั้นซ้อน,แผ่นใบ pl. laminae,laminas
laminar(แลม'มินาร์) adj. ประกอบเป็นชั้น,เป็นชั้น,เป็นกระแสชั้น, Syn. laminary,laminal
laminar flowกระแสชั้น (อนุภาคของของเหลววิ่งเป็นชั้นที่แยกจากกัน)
laminary(แลม'มินะรี) adj. =laminar (ดู)
laminate(แลม'มะเนท) v. แยกออกเป็นชั้น ๆ ,ทำเป็นแผ่นบาง, n. สิ่งที่เป็นชั้น ๆ ,การเป็นชั้น ๆ ,ชิ้นบาง ๆ ,แผ่นบาง ๆ, See also: laminable adj. ดูlaminate laminator n.
laminated(แลม'มะเนทิด) adj. มีลักษณะเป็นชั้น ๆ ,มีลักษณะเป็นแผ่นบาง,ตกสะเก็ด
lamination(แลมมะเน'เชิน) n. การเป็นชั้น ๆ ,การเป็นแผ่นบาง,ชั้นบาง,แผ่นบาง
English-Thai: Nontri Dictionary
laminate(vt) ตกสะเก็ด,ลอกเป็นแผ่น,ทุบให้เป็นแผ่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
laminaชั้นบาง, แผ่นบาง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
laminar flowการไหลแบบแลมินาร์ [มีความหมายเหมือนกับ streamline flow] [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
laminated-มีชั้นบางซ้อนกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
laminationการมีชั้นบางซ้อนกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Laminaแผ่นกระดูกสันหลัง, ลามิน่า [การแพทย์]
Laminarเรียงตัวกันเป็นชั้นๆ [การแพทย์]
Laminar flowการไหลอย่างสม่ำเสมอ [อุตุนิยมวิทยา]
Laminatedวงซ้อนกันหลายวง [การแพทย์]
Lamination การแยกชั้น, การแบ่งชั้น การที่น้ำแยกเป็นชั้นตามความแตกต่างของ คุณสมบัติ เช่น แบ่งตามอุณหภูมิ, ความหนาแน่น, เรียกอีกอย่างว่า Stratification [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The petioles are hidden and the lamina are ten centimeters.ก้านใบมันซ่อนอยู่ และ ใบยาวสิบเซ็นติเมตร
Don't worry about the water, the floors are laminated.ไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำนะคะ พื้นเป็นพิ้นลามิเนท
I don't have a badge. I have a laminate.ผมไม่มีตราตำรวจ มีแต่ป้ายชื่อ
He's been running a laminating press from inside his dorm room, and he has been selling them to the other students.เขาทำบัตรพวกนี้อีกหลายใบ ภายในห้องพักของเขา และเขาก็เอาบัตรพวกนี้ ไปขายกับเด็กนักเรียนคนอื่น
It's a laminate.ป้ายชื่อเคลือบพลาสติกน่ะ
You might want to laminate the poem.คุณอาจต้องการบทกวีลามิเนต.
Look at the date on that laminate-- two days away.ดูวันที่บนปฏิธินนั่นสิ เหลืออีกสองวัน
Take a look at the date on that laminate, two days away.ดูวันที่บนแผ่นนั่นสิ อีกสองวัน
And I want it on my desk, warm from the laminator at 5:00 p.M. And if it is one minute late,มันอยู่บนโต๊ะก่อน 5 โมงเย็น และถ้าสายไปแม้นาทีเดียว
My laminate and my wallet are in the car.ป้ายชื่อ กับกระเป๋าตังผมอยู่ในรถ
Since Sue didn't get into any clubs she was sent to the front office to make student IDs a job she referred to as the Lamination Club.เนื่องจากซูไม่ได้อยู่สักชมรม... ...แกเลยถูกส่งไปที่ทำการส่วนหน้า ไปทำบัตรนักเรียน... ..งานที่เธอเรียกว่า ชมรมเคลือบกระดาษ
You'll also find a laminated copy in your welcome packet.คุณจะพบสำเนาเคลือบพลาสติก ในแพคเกจต้อนรับ

lamina ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
舌面[shé miàn, ㄕㄜˊ ㄇㄧㄢˋ, 舌面] blade of tongue; laminal
层压[céng yā, ㄘㄥˊ ㄧㄚ, 层压 / 層壓] lamination
层流[céng liú, ㄘㄥˊ ㄌㄧㄡˊ, 层流 / 層流] laminar flow
拼板[pīn bǎn, ㄆㄧㄣ ㄅㄢˇ, 拼板] lamination
拼板胶[pīn bǎn jiāo, ㄆㄧㄣ ㄅㄢˇ ㄐㄧㄠ, 拼板胶 / 拼板膠] laminating glue
护贝机[hù bèi jī, ㄏㄨˋ ㄅㄟˋ ㄐㄧ, 护贝机 / 護貝機] laminating machine; laminator
[céng, ㄘㄥˊ, 层 / 層] layer; stratum; laminated; floor (of a building); storey; classifier for layers; repeated; sheaf (math.)
薄板[báo bǎn, ㄅㄠˊ ㄅㄢˇ, 薄板] metal sheet; lamina

lamina ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
デコラ[, dekora] (n) Decola (brand-name laminate similar to Formica, made of melamine resin)
ラミネート[, ramine-to] (n,vs) laminate; (P)
ラメネートスキー[, ramene-tosuki-] (n) laminated ski
利尻昆布[りしりこんぶ;リシリコンブ, rishirikonbu ; rishirikonbu] (n) (uk) Laminaria ochotensis (species of kelp)
層流[そうりゅう, souryuu] (n) laminar flow
張りぼて[はりぼて, haribote] (n) papier mache; (objects made of) laminated paper and-or cloth
昆布(P);恨布(iK)[こんぶ(P);コンブ;こぶ, konbu (P); konbu ; kobu] (n) kombu (any kelp of genus Laminaria) (konbu); devil's apron; (P)
汽車馬陸[きしゃやすで;キシャヤスデ, kishayasude ; kishayasude] (n) (uk) Parafontaria laminata (species of millipede)
真昆布[まこんぶ;マコンブ, makonbu ; makonbu] (n) (uk) Japanese kelp (Laminaria japonica)
積層[せきそう, sekisou] (n) laminating; lamination layer
薄板[うすいた, usuita] (n) laminate; veneer
長昆布[ながこんぶ;ナガコンブ, nagakonbu ; nagakonbu] (n) (uk) Laminaria longissima (species of kelp)

lamina ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แผ่นใบ[n. exp.] (phaen bai) EN: blade ; lamina FR:
การไหลแบบแลมินาร์[n. exp.] (kān lai baē) EN: laminar flow ; streamline flow FR: flux laminaire [m]
การไหลแบบเป็นชั้น [n. exp.] (kān lai baē) EN: laminar flow ; streamline flow FR: flux laminaire [m]
ไม้ประสาน[n. exp.] (māi prasān) EN: glued laminated wood FR:

lamina ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
alukaschiert {adj}foil-laminated
Draht-Verbund-Sicherheitsglas {n}laminated wire glass
Faserschichtluftfilterzelle {f} [techn.]fibrous laminated air filter element
Faserschichtmatte {f}fibrous laminated mat
Laminieren {n}laminating
Lamellierung {f}lamination; siping
Schichtstoff {m}laminated plastic
Verbundglas {n}laminated glass
Blattfeder {f}leaf spring; laminated spring
Blechpaket {n} [techn.]stack of sheets; bundle of laminations

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lamina
Back to top