ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

colony

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *colony*, -colony-

colony ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
colony (n.) กลุ่ม See also: หมู่, เหล่า, พวก Syn. community, group, swarm
colony (n.) ประชาชนในอาณานิคม Syn. people, community, pioneers, colonists, forerunners
colony (n.) ประเทศอาณานิคม See also: เมืองขึ้น, ประเทศราช Syn. settlement, dependency, dominion, possession, mandate
English-Thai: HOPE Dictionary
colony(คอล'ละนี) n. อาณานิคม,กลุ่มคนในอาณานิคม
English-Thai: Nontri Dictionary
colony(n) อาณานิคม,ดินแดน,ประเทศอาณานิคม,หมู่คณะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
colonyนิคม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Colony กลุ่ม, โคโลนี [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประเทศราช (n.) colony See also: dependency, vassal state, dominion, protectorate Syn. อาณานิคม, เมืองขึ้น Ops. ประเทศเอก
อาณานิคม (n.) colony See also: dependency
เมืองขึ้น (n.) colony See also: dependency Syn. ประเทศราช, เมืองประเทศราช
เมืองที่สวามิภักดิ์ (n.) colony Syn. เมืองขึ้น
เมืองประเทศราช (n.) colony See also: dependency Syn. ประเทศราช
เมืองออก (n.) colony Syn. เมืองที่สวามิภักดิ์, เมืองขึ้น
ทัณฑนิคม (n.) penal colony
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
O Goddess of the Fields I bring this humble colony before you on this day.โอ้พระแม่แห่งท้องทุ่ง ข้านำชาวชุมชนผู้นอบน้อม มาอยู่ต่อหน้าท่านในวันนี้
But we're supposed to return to the colony before sundown or, you know, Dad's gonna...แต่ถึงเวลากลับเข้ารังแล้วนะ ก่อนพระอาทิตย์ตกดิน ไม่งั้นพ่อ...
And you're sure you're the only nudist colony in the area?แน่ใจนะว่าแถวนั้น นายเป็นพวกนิยมเปลื้องผ้าคนเดียว?
Turns out that little story you told me the other day about growing up in a nudist colony didn't exactly check out.อย่าคาดหวังว่าเธอจะฉลาดเกินไปสิ ซุกกี๊เกลียดความรู้สึกที่เหมือนเธอไม่เป็นอิสระ
You've given me the incident counts for the colony, and I say that this colony has been in operation for two and a half years.คุณรายงานเหตุการในอาณานิคมมากมาย และขอบอกว่าในอาณานิคมแห่งนี้ ทำภารกิจมา สองปีครึ่งแล้ว
Why? We're going to abandon the colony and return the Marker to Earth.เราจะต้องออกจากนิคม และส่งสัญลักษณ์กลับโลก
Blair Waldorf has been spotted making inroads at the Colony Club.แบลร์ วอร์ดอล์ฟถูกจับตามอง สร้างหนทางไปสู่โคโลนีคลับ
Of course, the Colony Club is the oldest, most prestigious ladies' club in the city.แน่นอนที่สุด โคโลนีคลับก็คือ ชมรมที่เก่าแก่ที่สุด มีเกียรติ์ที่สุดในเมือง
It's the Colony Club. The most exclusive in New York, which means the world.มันคือโคโลนีคลับ คลับที่แพงที่สุดในนิวยอร์ค
Tonight, I'm hosting the selection committee of the Colony Club.คืนนี้ฉันเป็นเจ้าภาพในการคัดเลือก
Dorota, is everything ready for the Colony ladies?โดโรต้า ทุกอย่างเรียบร้อยไหม
The Colony Club ladies will be here.สาวๆจากโคโลนี่คลับกำลังจะมา

colony ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
殖民[zhí mín, ㄓˊ ㄇㄧㄣˊ, 殖民] colony; colonial
殖民地[zhí mín dì, ㄓˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄧˋ, 殖民地] colony
群体[qún tǐ, ㄑㄩㄣˊ ㄊㄧˇ, 群体 / 群體] community; colony
副州长[fù zhōu zhǎng, ㄈㄨˋ ㄓㄡ ㄓㄤˇ, 副州长 / 副州長] deputy governor (of a province or colony); lieutenant governor of US state
州长[zhōu zhǎng, ㄓㄡ ㄓㄤˇ, 州长 / 州長] governor (of a province or colony); US state governor

colony ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スペースコロニー[, supe-sukoroni-] (n) space colony
定住植民地[ていじゅうしょくみんち, teijuushokuminchi] (n) permanent colony
直轄植民地[ちょっかつしょくみんち, chokkatsushokuminchi] (n) crown colony
種菌[たねきん;しゅきん, tanekin ; shukin] (n) mother (fungal colony used to start fermentation); starter culture; seed fungus
群体[ぐんたい, guntai] (n) colony (biology)
芸術家村[げいじゅつかむら, geijutsukamura] (n) artists' colony; colony of artists
蜂群崩壊症候群[ほうぐんほうかいしょうこうぐん, hougunhoukaishoukougun] (n) Colony Collapse Disorder; Vanishing Bee Syndrome
集落(P);聚落[しゅうらく(P);じゅらく(聚落), shuuraku (P); juraku ( shuuraku )] (n) village; community; settlement; town; colony (animals, etc.); (P)
コロニー[, koroni-] (n) colony; (P)
植民地(P);殖民地[しょくみんち, shokuminchi] (n) (1) colony; (adj-no) (2) colonial; (P)

colony ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาณานิคม[n.] (ānānikhom) EN: colony ; dependency FR: colonie [f] ; dépendance [f]
อาณานิคมของอังกฤษ[n. exp.] (ānānikhom k) EN: British colony FR: colonie anglaise [f] ; colonie britannique [f]
อาณานิคมของดัตช์[n. exp.] (ānānikhom k) EN: Dutch colony FR: colonie hollandaise [f]
อาณานิคมของฝรั่งเศส[n. exp.] (ānānikhom k) EN: French colony FR: colonie française [f]
อาณานิคมของโปรตุเกส[n. exp.] (ānānikhom k) EN: Portuguese colony FR: colonie portugaise [f]
อาณานิคมของสเปน[n. exp.] (ānānikhom k) EN: Spanish colony FR: colonie espagnole [f]
เมืองขึ้น[n.] (meūangkheun) EN: colony ; dependency FR: colonie [f] ; protectorat [m]
เมืองขึ้นของอังกฤษ[n. exp.] (meūangkheun) EN: British colony FR: colonie britannique [f]
เมืองขึ้นของฝรั่งเศส[n. exp.] (meūangkheun) EN: French colony FR: colonie française [f]
เมืองขึ้นของสเปน[n. exp.] (meūangkheun) EN: Spanish colony FR: colonie espagnole [f]
นิคม[n.] (nikhom) EN: settlement ; colony ; village ; community FR: colonie [f] ; cité [f] ; implantation [f] ; établissement [m]
นิคมอาบแดด[n. exp.] (nikhom āpda) EN: nudist colony FR: colonie de nudistes [f]
ปะการัง[n.] (pakārang) EN: coral ; coral reef ; coral colony FR: corail [m]
ประเทศราช[n.] (prathētsarā) EN: colony ; dependency ; vassal state ; dominion ; protectorate FR: colonie [f] ; protectorat [m] ; État vassal [m]
ทัณฑนิคม[n.] (thanthanikh) EN: penal colony ; penal settlement FR:

colony ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leprakolonie {f}leper colony
Strafkolonie {f}penal colony
Keimzahlbestimmung {f}colony counting

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า colony
Back to top