ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

town

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *town*, -town-

town ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
town (n.) เขตเมือง Syn. center
town (n.) เทศบาลเมือง Syn. municipality
town (n.) ชาวเมือง See also: ประชาชน Syn. townpeople, inhabitants, society
town clerk (n.) เจ้าหน้าที่จดทะเบียน
town hall (n.) ศาลากลาง See also: ห้องสมาคม
town house (n.) บ้านที่อยู่ในเมือง
town house (n.) บ้านทาวน์เฮาส์ See also: บ้านที่ถูกสร้างให้ด้านข้างติดกัน Syn. row house
town planning (n.) ผังเมือง Syn. urban planning
town planning (n.) การวางผังเมือง
town square (n.) บริเวณลานสาธารณะของเมือง (โดยเฉพาะในอิตาลี)
town square (n.) ลานกว้างสาธารณะ See also: ตลาดนัด Syn. square, public square
town-and-gown (adj.) เกี่ยวกับเมืองที่มีคนมีการศึกษาสูง
townhall (n.) ศาลากลางจังหวัด
townpeople (n.) ชาวเมือง See also: ประชาชน Syn. inhabitants, society
townscape (n.) ภาพทิวทัศน์ของเมือง
townsfolk (n.) ชาวเมือง Syn. townspeople
township (n.) เขตชุมชน See also: เมือง
townspeople (n.) ชาวเมือง Syn. townsfolk
English-Thai: HOPE Dictionary
town(ทาวน์) n. เมือง,นคร,เขตชุมชน,ชาวเมือง,ประชาชนทั้งเมือง,เขตศูนย์การค้าของเมือง, -Phr. (go to town ทำ (วางแผน) ดีและเร็ว,ไปหาความสำราญ) , -Phr. (go up town ไปในเมือง,) -Phr. (on the town หาความสำราญในเมือง), See also: townish adj.
town clerkn. เจ้าหน้าที่ของเมืองผู้มีหน้าที่ทำการจดทะเบียนออกใบอนุญาต และเรียกประชุม ต่าง ๆ คล้ายนายอำเภอ
town halln. ศาลากลางจังหวัด
town housen. บ้านในเมือง,บ้านในเมืองที่ค่อนข้างหรูหรา,บ้านตึกแถวที่ใช้กำแพงร่วมกัน.
townsfolk(ทาวน์'สโฟล์ค) n.,pl. คนเมืองทั้งหมด,ชาวเมือง, Syn. townspeople
townshipn. เขตเมือง,เมืองเล็ก ๆ ,ชุมชนเล็ก ๆ ,ย่านธุรกิจการค้าของชนบท,
townspeoplen.,pl. ชาวเมือง,คนเมืองทั้งหมด,คนที่เจริญเติบโตในเมือง
English-Thai: Nontri Dictionary
town(n) เมือง,นคร,ชาวเมือง,เขตชุมชน
TOWN town hall(n) ศาลากลางจังหวัด
townsfolk(n) ชาวเมือง
township(n) เขตเมือง,ชุมชนเล็กๆ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
townเมือง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
town clerkปลัดเมือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
town hallสำนักงานเทศบาลเมือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
town houseบ้านแถว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
town planningการวางผังเมือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
townscapeภาพทิวทัศน์เมือง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
townshipเขตการปกครองท้องถิ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Town House ตึกแถว อาคารที่ก่อสร้างติดต่อกันเป็นแถวยาวตั้งแต่ สองคูหาขึ้นไป มีผนังร่วมแบ่งอาคารเป็นคูหาและประกอบด้วยวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรมการผังเมือง (n.) Department of Town and Country Planning
จังหวัดพัทลุง (n.) the town of Patalung in southern Thailand See also: name of a province
ตะลุง (n.) the town of Patalung in southern Thailand See also: name of a province Syn. จังหวัดพัทลุง
ลับแล (n.) legendary town which can be found by chance See also: hidden city Syn. เมืองลับแล, แดนลับแล
สำนักผังเมือง (n.) Department of Town and Country Planning
เมืองลับแล (n.) legendary town which can be found by chance See also: hidden city Syn. แดนลับแล
แดนลับแล (n.) legendary town which can be found by chance See also: hidden city Syn. เมืองลับแล
พารา (n.) town See also: city Syn. เมือง, ภารา, มณฑล, นคร
ภารา (n.) town See also: city Syn. พารา, เมือง, ธานี, นคร
ศาลากลาง (n.) town hall See also: city hall
ทาวน์เฮาส์ (n.) town house
ทาวน์เฮาส์ (n.) town house
ชาวนคร (n.) town people See also: city people, town-born, town-bred Syn. ชาวกรุง, ชาวเมือง Ops. ชาวชนบท, ชาวบ้าน, คนบ้านนอก
นาคร (n.) town people See also: city people, town-born, town-bred Syn. ชาวนคร, ชาวกรุง, ชาวเมือง Ops. ชาวชนบท, ชาวบ้าน, คนบ้านนอก
ชาวนคร (n.) town-dweller See also: citizen
นครวาสี (n.) town-dweller See also: citizen Syn. ชาวนคร
ภูมิทัศน์เมือง (n.) townscape
เขตการปกครองท้องถิ่น (n.) township
ชาวเมือง (n.) townspeople See also: city people, residents of a city, townsfolk, urban population Syn. ชาวกรุง, คนกรุง, คนเมือง Ops. ชาวชนบท, ชาวป่า
กลางกรุง (n.) downtown See also: center of the city, center of the town Ops. ชานเมือง, นอกเมือง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Get out of town as soon as you canออกไปจากเมืองเร็วเท่าที่จะเร็วได้
I spent only half an hour in the townฉันใช้เวลาแค่เพียงครึ่งชั่วโมงในเมือง
Tell her to leave townบอกเธอให้ออกไปจากเมือง
I heard something about him coming up here to townฉันได้ยินว่าเขากำลังเข้ามาในเมือง เป็นเรื่องจริงหรือ?
I'm hoping that he comes to townฉันหวังว่าเขาจะเข้ามาในเมือง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No, thank you. I'm staying in town tonight.ไม่ล่ะขอบคุณคืนนี้ผมจะค้างในเมือง
The way back to town is only 70 miles.ทางกลับเมืองก็แค่ 70 ไมล์เอง
How about "De Camp Town Ladies"?แล้ว "ดี แคมป์ทาวน์ เลดีส์" ล่ะ
"De Camp Town Ladies"?"ดี แคมป์ทาวน์ เลดี้ส์" เหรอ
"De Camp Town Ladies sing this song, doo-dah, doo-dah.♪ สาวชาวแคมป์ร้องเพลงนี้ ดู-ดาห์ ดู-ดาห์ ♪
"De Camp Town race track five miles long, all the doo-dah day!♪ หนทางไปแคมป์นั้นยาว 5 ไมล์ ♪ ♪ ครึกครื้นทั้งวัน ♪
"Oh, de Camp Town Ladies sing this song, doo-dah, doo-dah.♪ สาวชาวแคมป์ร้องเพลงนี้ ดู-ดาห์ ดู-ดาห์ ♪
"Camp Town race track five miles long, oh, doo-dah day.♪ หนทางไปแคมป์นั้นยาว 5 ไมล์ ♪ ♪ ครึกครื้นทั้งวัน ♪
That's where we go riding into town and a-whapping and a-whooping every living thing that moves within an inch of its life!เราก็ขี่ม้าเข้าไปในเมือง... ...แล้วยำเละทุกชีวิต... ...ที่ขยับในเมืองนั่น
"There was a peaceful town called Rock Ridge,♪ มีเมืองแสนสงบชื่อร็อคริจด์ ♪
"The town saloon was always lively...♪ บาร์ในเมืองรื่นเริงทุกที ♪
"Our town is turning into shit!"♪ เมืองเราถึงทีต้องเละเป็นอึ ♪

town ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿伦[Ā lún, ㄚ ㄌㄨㄣˊ, 阿伦 / 阿倫] Aalen, town in Germany
阿拉斯[Ā lā sī, ㄚ ㄌㄚ ㄙ, 阿拉斯] Arras, town in northern France
马尔康镇[Mǎ ěr kāng zhèn, ㄇㄚˇ ㄦˇ ㄎㄤ ㄓㄣˋ, 马尔康镇 / 馬爾康鎮] Barkam town (Tibetan, Chinese Ma'erkang), capital of Ngawa Tibetan and Qiang autonomous prefecture 阿壩藏族羌族自治州|阿坝藏族羌族自治州 in north Sichuan
巴斯蒂亚[bā sī dì yà, ㄅㄚ ㄙ ㄉㄧˋ ㄧㄚˋ, 巴斯蒂亚 / 巴斯蒂亞] Bastia (French town on Corsica island)
巴特纳[Bā tè nà, ㄅㄚ ㄊㄜˋ ㄋㄚˋ, 巴特纳 / 巴特納] Batna, town in eastern Algeria
波恩[Bō ēn, ㄅㄛ ㄣ, 波恩] Bonn, a small town on the Rhine, Cold War capital of West Germany 1949-1990
卡利卡特[Kǎ lì kǎ tè, ㄎㄚˇ ㄌㄧˋ ㄎㄚˇ ㄊㄜˋ, 卡利卡特] Calicut, town on Arabian sea in Kerala, India
科泽科德[Kē zé kē dé, ㄎㄜ ㄗㄜˊ ㄎㄜ ㄉㄜˊ, 科泽科德 / 科澤科德] old Chinese name for Calicut, town on Arabian sea in Kerala, India; now called 卡利卡特
葛法翁[Gě fǎ wēng, ㄍㄜˇ ㄈㄚˇ , 葛法翁] Capernaum (biblical town on the Sea of Galilee)
加里宁格勒[Jiā lǐ níng gé lè, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˇ ㄋㄧㄥˊ ㄍㄜˊ ㄌㄜˋ, 加里宁格勒] Kaliningrad, town on Baltic now in Russian republic; formerly Königsberg, capital of East Prussia
樟木[Zhāng mù, ㄓㄤ ㄇㄨˋ, 樟木] Dram (Chinese Zhangmu), town at Tibet-Nepal border
彬马那[Bīn mǎ nà, ㄅㄧㄣ ㄇㄚˇ ㄋㄚˋ, 彬马那 / 彬馬那] Pyinmana, former jungle county town in central Myanmar (Burma), redesignated the national capital and renamed Naypyidaw 內比都 in November 2005
烈日[Liè rì, ㄌㄧㄝˋ ㄖˋ, 烈日] Liege, town in Belgium
布鲁日[Bù lǔ rì, ㄅㄨˋ ㄌㄨˇ ㄖˋ, 布鲁日 / 布魯日] Bruges (Dutch Brugge), medieval town in Belgium
那曲[nǎ qū, ㄋㄚˇ ㄑㄩ, 那曲] Nagchu town in central Tibet)
浩特[hào tè, ㄏㄠˋ ㄊㄜˋ, 浩特] nomadic camp; town or village (Mongolian: khot)
萍卡菲尔特[Píng kǎ fēi ěr tè, ㄆㄧㄥˊ ㄎㄚˇ ㄈㄟ ㄦˇ ㄊㄜˋ, 萍卡菲尔特 / 萍卡菲爾特] Pinkafeld (Hungarian Pinkafő) Austrian town on the border with Hungary
比萨[bǐ sà, ㄅㄧˇ ㄙㄚˋ, 比萨 / 比薩] pizza; Pisa, town in Toscana, Italy
庞培[Páng péi, ㄆㄤˊ ㄆㄟˊ, 庞培 / 龐培] Pompeium, Roman town in Bay of Naples destroyed by eruption of Vesuvius in 79
公交车[gōng jiāo chē, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄠ ㄔㄜ, 公交车 / 公交車] public transport vehicle; town bus
市议员[shì yì yuán, ㄕˋ ㄧˋ ㄩㄢˊ, 市议员 / 市議員] town councilor; city councilor; alderman
镇长[zhèn zhǎng, ㄓㄣˋ ㄓㄤˇ, 镇长 / 鎮長] town headman; mayor (of small town or village); bailiff
杂谷脑镇[Zá gǔ nǎo zhèn, ㄗㄚˊ ㄍㄨˇ ㄋㄠˇ ㄓㄣˋ, 杂谷脑镇 / 雜谷腦鎮] Zagunao town in Li county 理縣|理县, Sichuan
亚历山大[Yà lì shān dà, ㄧㄚˋ ㄌㄧˋ ㄕㄢ ㄉㄚˋ, 亚历山大 / 亞歷山大] Alexander (name); Alexandria (town name)
原籍[yuán jí, ㄩㄢˊ ㄐㄧˊ, 原籍] ancestral home (town); birthplace
祖籍[zǔ jí, ㄗㄨˇ ㄐㄧˊ, 祖籍] ancestral hometown; original domicile (and civil registration)
阿斯旺[Ā sī wàng, ㄚ ㄙ ㄨㄤˋ, 阿斯旺] Aswan (town in south Egypt)
沙特鲁[shā tè lǔ, ㄕㄚ ㄊㄜˋ ㄌㄨˇ, 沙特鲁 / 沙特魯] Châteauroux; Chateauroux (French town)
布里奇顿[bù lǐ qí dùn, ㄅㄨˋ ㄌㄧˇ ㄑㄧˊ ㄉㄨㄣˋ, 布里奇顿 / 布裡奇頓] Bridgetown (capital of Barbados)
商业区[shāng yè qū, ㄕㄤ ㄧㄝˋ ㄑㄩ, 商业区 / 商業區] business district; downtown
凯撒肋雅[Kǎi sā lèi yǎ, ㄎㄞˇ ㄙㄚ ㄌㄟˋ ㄧㄚˇ, 凯撒肋雅 / 凱撒肋雅] Caesarea (town in Israel, between Tel Aviv and Haifa)
卡昂[kǎ áng, ㄎㄚˇ ㄤˊ, 卡昂] Caen (French town)
伊通镇[Yī tōng zhèn, ㄧ ㄊㄨㄥ ㄓㄣˋ, 伊通镇 / 伊通鎮] Yitong township, capital of Yitong Manchurian autonomous county in Siping 四平, Jilin
前郭镇[Qián guō zhèn, ㄑㄧㄢˊ ㄍㄨㄛ ㄓㄣˋ, 前郭镇 / 前郭鎮] Qian Gorlos township, capital of Qian Gorlos Mongol autonomous county 前郭爾羅斯蒙古族自治縣|前郭尔罗斯蒙古族自治县, Songyuan, Jilin
中国城[Zhōng guó chéng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄔㄥˊ, 中国城 / 中國城] Chinatown
唐人街[táng rén jiē, ㄊㄤˊ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄝ, 唐人街] Chinatown
城镇[chéng zhèn, ㄔㄥˊ ㄓㄣˋ, 城镇 / 城鎮] cities and towns; city; town
[chéng, ㄔㄥˊ, 城] city walls; city; town
城市[chéng shì, ㄔㄥˊ ㄕˋ, 城市] city; town; CL:座
[zhèn, ㄓㄣˋ, 镇 / 鎮] composed; small town; to suppress; to press down; to post

town ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
タウンページ[, taunpe-ji] (n) (See ハローページ) Town Page (NTT yellow pages)
タウンミーティング[, taunmi-teingu] (n) town meeting
中心街[ちゅうしんがい, chuushingai] (n) high street; town centre (center)
区画整理;区劃整理[くかくせいり, kukakuseiri] (n) land readjustment; town planning
合いの宿[あいのしゅく, ainoshuku] (n) town situated between two post towns
囲郭村[いかくそん, ikakuson] (n) walled settlement; walled town
小町[こまち, komachi] (n) a belle; town beauty
市庁舎[しちょうしゃ, shichousha] (n) town hall; city hall
東西屋[とうざいや, touzaiya] (n) town crier
森の都[もりのみやこ, morinomiyako] (n) tree-clad town
町を通る[まちをとおる, machiwotooru] (exp,v5r) to pass through town
町医者[まちいしゃ, machiisha] (n) (1) physician in private practice (practise); (2) (arch) town doctor; doctor who served the the townspeople (as opposed to the emperor, a daimyo, etc.)
町奉行[まちぶぎょう, machibugyou] (n) (Edo-period) town magistrate
町道場[まちどうじょう, machidoujou] (n) martial arts school situated in a town
町長[ちょうちょう, chouchou] (n) town headman; town mayor; (P)
総構え;惣構[そうがまえ, sougamae] (n) outermost enclosure of a castle or fortress (including the town around it)
郡庁所在地[ぐんちょうしょざいち, gunchoushozaichi] (n) county seat; parish seat; borough seat; county town
都会を離れる[とかいをはなれる, tokaiwohanareru] (exp,v1) to leave town
都市計画[としけいかく, toshikeikaku] (n) city planning; urban planning; town planning; (P)
アップタウン[, apputaun] (n) uptown
エフエムタウンズ[, efuemutaunzu] (n) {comp} FM TOWNS
お上りさん[おのぼりさん, onoborisan] (n) countryside people (in town); visitor from the country; out-of-towner; country bumpkin (visiting the big city); yokel
お国;御国[おくに, okuni] (n) (1) (hon) your native country; your hometown; (2) (pol) my home country (i.e. Japan); (3) countryside; country; (4) (arch) daimyo's territory (Edo period)
ゴーストタウン[, go-sutotaun] (n) ghost town; (P)
タウンシップ[, taunshippu] (n) township
ダウンタウン[, dauntaun] (n) downtown; (P)
チャイナタウン[, chainataun] (n) Chinatown
ばったり床几;ばったり床机[ばったりしょうぎ, battarishougi] (n) (See 町家・まちや・1) folding bench at the front of traditional townhouses
ばったん床几;ばったん床机[ばったんしょうぎ, battanshougi] (n) (obsc) (See ばったり床几,町家・まちや・1) folding bench at the front of traditional townhouses
ブロック[, burokku] (vs) (1) to block (e.g. the way); (n) (2) block (lump of something (usu. square), area of town, etc.); (3) bloc; (n,vs) (4) {comp} block; physical record (e.g. on magnetic tape); (P)
ホームタウンディシジョン[, ho-mutaundeishijon] (n) hometown decision
一等地;1等地[いっとうち, ittouchi] (n) best (residential) district (in town)
下町風[したまちふう, shitamachifuu] (n) downtown style
不良老年[ふりょうろうねん, furyourounen] (n) old sinner; elderly man-about-town; older person who enjoys free and easy lifestyle unfettered by social taboos
中国人街[ちゅうごくじんがい, chuugokujingai] (n) Chinatown
中夏[ちゅうか, chuuka] (n) (1) (obsc) midsummer; (2) (See 中華) China; Chinese; (3) capital (city, town)
中華街[ちゅうかがい, chuukagai] (n) Chinatown
出身[しゅっしん, shusshin] (n,adj-no) (1) person's origin (town, city, country, etc.); (2) institution from which one graduated; (3) director in charge of employee relations; (P)
南京町[なんきんまち, nankinmachi] (n) Chinatown
南大門[なんだいもん, nandaimon] (n) main southern gate (of a temple, castle town, etc.)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
エフエムタウンズ[えふえむたうんず, efuemutaunzu] FM TOWNS
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[まち, machi] Thai: เมือง English: town
都市[とし, toshi] Thai: เมือง English: town

town ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำเภอเมือง...[n. exp.] (amphoē meūa) EN: town of ... FR: ville de ... [f]
บ้านกลางเมือง[n. exp.] (bān klāngme) EN: townhouse ; town house FR:
บ้านเกิดเมืองนอน[n. exp.] (bānkoēt-meū) EN: hometown ; native town FR: ville natale [f] ; bercail [m] (fam.) ; pays natal [m] ; patrie [f]
บาตูปาฮัท = บาตู ปาฮัท ; เหมืองบาตูปาฮัท[n. prop.] (Bātū Pāhat ) EN: Batu Pahat ; Batu Pahat town FR:
บุรี[n.] (burī) EN: city ; town FR: ville [f] ; cité [f]
บุรี (-บุรี)[(suff.)] (-burī) EN: -town, -city (suffix related to a town or city) FR: -ville (suff.), -bourg (suff.)
บุรินทร์[n.] (burin) EN: great city ; town FR: cité [f] ; grande ville [f]
แดนลับแล[X] (daēn laplaē) EN: legendary town which can be found by chance FR:
ดังจัด[n. exp.] (dang jat) EN: talk of the town FR:
ดังกระฉ่อน[adj.] (dang krachǿ) EN: talk of the town FR:
เดินไปยังเมือง[v. exp.] (doēn pai ya) EN: walk toward the town FR:
ใจกลางเมือง[n. exp.] (jaiklāng me) EN: heart of the city ; heart of the town FR: centre ville [m] ; cœur de la ville [m]
ใจกลางเมือง[adv.] (jaiklāng me) EN: in the heart of the town ; in the heart of the city ; in the heart of downtown FR: en plein centre ville
กำแพงเมือง[n. exp.] (kamphaēng m) EN: city wall ; town hall ; wall surrounding a city ; defensive wall FR: muraille [f] ; enceinte [f] ; rempart [m] ; mur d'enceinte [m]
คามวาสี[n.] (khāmawāsī =) EN: town monk FR:
คามวาสี[n.] (khāmmawāsī ) EN: town monk FR:
คณะเทศมนตรี[n. exp.] (khana thēts) EN: municipal council ; town council ; city council FR: conseil municipal [m] ; conseil communal [m]
ขับรถอ้อมเมือง[v. exp.] (khap rot øm) EN: bypass a town FR: contourner la ville
เคปทาวน์[n. prop.] (Khēp Thāo) EN: Cape Town FR: Cape Town
กลางใจเมือง[n. exp.] (klāng jai m) EN: inner city ; city centre ; heart of the town ; heart of the city ; downtown FR: coeur de la ville [f] ; centre-ville [m]
กรมโยธาธิการและผังเมือง[org.] (Krom Yōthāt) EN: Department of Public Works and Town & Country Planning FR:
ลับแล[n.] (laplaē) EN: legendary town which can be found by chance FR:
เมือง[n.] (meūang) EN: city ; town ; downtown ; metropolis FR: ville [f] ; métropole [f]
เมือง ...[n. exp.] (meūang ...) EN: town of ... ; city of ... FR: ville de ... [f]
เมืองโบราณ[n. exp.] (meūang borā) EN: ancient city ; old city ; historical town FR: ville historique [f] ; cité antique [f] ; ville ancienne [f] ; cité ancienne [f]
เมืองบริวาร[n. exp.] (meūang børi) EN: satellite town ; outlying town FR: ville satellite [f] ; cité satellite [f]
เมืองชายทะเล[n. exp.] (meūang chāi) EN: resort town FR: ville côtière [f] ; station balnéaire [f]
เมืองเหนือ[n. exp.] (meūang neūa) EN: northland ; northern town FR: région nord [f]
เมืองประวัติศาสตร์[n. exp.] (meūang praw) EN: historic town FR: ville historique [f] ; cité historique [f]
เมืองศรีมโหสถ ; เมืองมโหสถ[n. prop.] (Meūang Sī M) EN: Si Mahosot Ancient Town FR:
เมืองอุตสาหกรรม[n. exp.] (meūang utsā) EN: industrial town FR: ville industrielle [f] ; cité industrielle [f]
นครินทร์[n.] (nakharin) EN: governor ; lord of a town ; director ; ruler ; administrator FR: gouverneur [m]
นครินทร์[n.] (nakharin) EN: large town FR: grande ville [f]
นคร[n.] (nakhøn) EN: city ; metropolis ; large town ; municipality FR: cité [f] ; métropole [f] ; grande ville [f] ; agglomération [f]
นักผังเมือง[n. exp.] (nak phangme) EN: urban planner ; town planner ; city planner FR:
นักวิเคราะห์ผังเมือง[n. exp.] (nak wikhrǿ ) EN: town planning analyst FR:
นอกเมือง[adj.] (nøk meūang) EN: suburban ; out of town FR: suburbain ; de banlieue ; hors agglomération
อ้อมเมือง[v. exp.] (øm meūang) EN: bypass a town FR: contourner la ville
ผังเมือง[n. exp.] (phangmeūang) EN: city plan ; city map ; town map FR: plan de ville [m] ; plan communal [m]
พารา[n.] (phārā) EN: city ; town FR: cité [f] ; ville [f]

town ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stadtzentrum {n}city centre [Br.]; city center [Am.]; town centre [Br.]; town center [Am.]
Handelsstadt {f}commercial town
Wüstung {f}deserted medieval town (village)
Altstadt {f}; historischer Stadtteilold town; historic section of town
Altstadtfest {n}festival in the old town
Grenzstadt {f}frontier town
Geisterstadt {f}ghost town
Provinznest {n}hick town
Geburtsstadt {f}native town
außerhalb {adv} (von) | außerhalb von Leipzig wohnen | von außerhalboutside (of); out (of) | to live outside Leipzig | from outside; from out of town
Trabantenstadt {f}overspill town
Satellitenstadt {f}satellite town
Elendsviertel {n}shanty town
durch {prp; +Akkusativ} (räumlich) | durch die Stadt laufenthrough | to walk through the town
unweit; unfern {prp; +Genitiv} | unweit der Stadtnot far from | not far from (the) town
Barackenstadt {f}shantytown
Wohnviertel {n}uptown
Millionenstadt {f}town with over a million inhabitants
Slums {pl}shantytowns
Townsendsturmtaucher {m} [ornith.]Townsend's Shearwater
Townsendwaldsänger {m} [ornith.]Townsend's Warbler
Raumordnung {f}town and country planning
Stadthaus {n}town house
Straße-Gelände-Reifen {m}town and country tyre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า town
Back to top