ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

redicament

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *redicament*, -redicament-

redicament ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
redicament (n.) สถานการณ์ที่ลำบาก See also: สถานการณ์ยุ่งยาก Syn. difficulty, dilemma
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลืนไม่เข้าคายไม่ออก (v.) be in an awkward predicament See also: be in a quandary, be in a dilemma Syn. พะอืดพะอม

redicament ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
泥淖[ní nào, ㄋㄧˊ ㄋㄠˋ, 泥淖] mud; muddy swamp; sump; fig. a sticky predicament
窘迫[jiǒng pò, ㄐㄩㄥˇ ㄆㄛˋ, 窘迫] poverty-stricken; very poor; hard-pressed; in a predicament; embarrassed
困境[kùn jìng, ㄎㄨㄣˋ ㄐㄧㄥˋ, 困境] predicament; in difficulty

redicament ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
体たらく;為体[ていたらく, teitaraku] (n) state of affairs; predicament
窮地[きゅうち, kyuuchi] (n) dilemma; predicament; (P)
窮境[きゅうきょう, kyuukyou] (n) predicament
立つ瀬[たつせ, tatsuse] (n) predicament; one's ground; one's position
苦境[くきょう, kukyou] (n) trouble; crisis; predicament; squeeze; pinch; (P)
難場[なんば, nanba] (n) predicament; difficult situation

redicament ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กลืนไม่เข้าคายไม่ออก[v.] (kleūnmaikha) EN: be in an awkward predicament ; be in a quandary ; be in a dilemma ; be caught in a personal dilemna ; be at an impasse ; be in a difficult situation ; be in a jam ; be in a fix FR: avoir un dilemme ; être dans une impasse ; faire face à un dilemme
สภาพ[n.] (saphāp) EN: state ; condition ; health ; situation ; circumstance ; plight ; predicament FR: état [m] ; condition [f] ; situation [f] ; santé [f] ; climat [m]
สภาวะ[n.] (saphāwa) EN: state ; condition ; plight ; predicament ; position FR: état [m] ; condition [f]

redicament ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kategorie {f}predicament

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า redicament
Back to top