ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

abrade

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *abrade*, -abrade-

abrade ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
abrade (vt.) ขัด See also: ขัดถู Syn. scrub, buff, burnish
English-Thai: HOPE Dictionary
abrade(อะเบรด') vt. ขัด,ถู,ชะ,ครูด, Syn. erode)
English-Thai: Nontri Dictionary
abrade(vt) ขูด,ขัด,ถู,ชะ,ครูด,ถลอก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abrade๑. ขัด๒. ทำให้สึก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Abraded skin around the entry wound, and the gun's upside down, as if he shot himself.ผิวหนังรอบๆเป็นแผล และปืนหันหัวกลับลง คล้ายเขายิงตัวเอง
Okay, the ends of the humerus are also abraded with no remodeling, so, he could have been dragged by his arms.ส่วนปลายของกระดูกต้นแขน เกิดการสึกกร่อนด้วย และไม่มีการฟื้นฟู, ดังนั้นเขาอาจถูกลากที่แขน
The end of the metacarpals on the right hand are also abraded.ตอนปลายของกระดูกฝ่ามือข้างขวา
And the other damage, the abraded fracturing of the humeri...และการบาดเจ็บอื่น การซึกกร่อนที่ท่อนแขน
Including areas where the periosteum is absent, having abraded away...รวมถึงเยื้อหุ้มกระดูกที่หายไป เหมือนถูกขัดออก ดีมาก คุณวิค
Her knees are abraded, rug burns on her back.ที่หัวเข่าของเธอมีรอยถู มีรอยเส้นผมถูกเผาไหม้บริเวณหลัง

abrade ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
研磨[yán mó, ㄧㄢˊ ㄇㄛˊ, 研磨] milling; to grind; to polish by grinding; to abrade; whetstone; pestle

abrade ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
すり減らす;擦り減らす;磨り減らす[すりへらす, suriherasu] (v5s,vt) to wear away; to rub down; to abrade
擦り剥ける;擦剥ける[すりむける, surimukeru] (v1,vi) to abrade
赤肌;赤膚[あかはだ, akahada] (n) grazed skin; abraded skin; bare of trees

abrade ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขูด[v.] (khūt) EN: abrade ; scrape off ; grate ; rasp ; chafe ; rub FR: gratter ; râper ; racler
กร่อน[adj.] (krǿn) EN: worn ; worn down ; worn away ; abraded ; eroded FR: corrodé ; rongé ; usé
สึก[v.] (seuk) EN: be worn away ; be worn down ; be abraded ; blunt FR:
สึกกร่อน[v.] (seukkrǿn) EN: be worn away ; be worn down ; be abraded ; be eroded ; be corroded FR: s'abraser
ถลอก[adj.] (thaløk) EN: abraded ; scraped FR: écorché ; égratigné

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า abrade
Back to top