ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

eraser

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *eraser*, -eraser-

eraser ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
eraser (n.) ยางลบ See also: เครื่องลบ, แปรงลบ, ผ้าลบ Syn. rubber
English-Thai: HOPE Dictionary
eraser(อีเร'เซอะ) n. ยางลบ,แปรงลบ,เครื่องลบ,เครื่องขูดลบ
English-Thai: Nontri Dictionary
eraser(n) ยางลบ,แปรงลบ,เครื่องลบเสียง,สิ่งที่ลบออก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He took your eraser from you, and you cried a lot.เค้าแย่งยางลบเธอไป แล้วเธอก็ร้องไห้ใหญ่เลย
And got the eraser back.และก็เอายางลบคืนมาได้
Right, I'd like a pencil and eraser l'll go make some teaขอดินสอกับยางลบแล้วกันครับ เดี๋ยวผมไปชงชานะครับ
That strawberry eraser mother bought me when I was in the 2nd grade..เด๋ว ฉันด้วย ฉันเอากีต้าณ์มา 2 ตัวเลยนะ
He called an eraser a glass slipper.เรียกยางลยว่า รองเท้าแก้ว
It has an eraser at the end.มันมียางลบที่ปลายมันด้วยนะ
So do I need a special eraser or not? !ตกลงฉันต้องใช้ ยางลบแบบนี้หรือไม่
Do you know how many dry eraser markers the Bureau goes through in three months?คุณรู้มั๊ยว่ามีน้ำยาลบคำผิดกี่อัน ที่FBIใช้ในช่วง3เดือน
Like the smell of chalkboard erasers...เหมือนกลิ่นของชอล์ก ยางลบ...
Revenge... for our erasers.ต้องแก้แค้นซะแล้ว สำหรับยางลบของพวกเรา
My toys, my Stag Beetle, my eraser.. you took them all.ฉ่นก็เล่นกีตาร์ เจ๋งไปเลย ฉันก็เคยเล่นมาก่อน
It was your eraser, Shorty.ยางลบนายสินะ เจ้าเตี้ย

eraser ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
板擦[bǎn cā, ㄅㄢˇ ㄘㄚ, 板擦] blackboard eraser
板擦儿[bǎn cā r, ㄅㄢˇ ㄘㄚ ㄖ˙, 板擦儿 / 板擦兒] blackboard eraser
橡皮搽[xiàng pí cā, ㄒㄧㄤˋ ㄆㄧˊ ㄘㄚ, 橡皮搽] eraser
橡皮擦[xiàng pí cā, ㄒㄧㄤˋ ㄆㄧˊ ㄘㄚ, 橡皮擦] eraser
橡皮[xiàng pí, ㄒㄧㄤˋ ㄆㄧˊ, 橡皮] rubber; an eraser
文具[wén jù, ㄨㄣˊ ㄐㄩˋ, 文具] stationery; item of stationery (pen, pencil, eraser, pencil sharpener etc)

eraser ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インク消し[インクけし, inku keshi] (n) ink eraser
メディアイレーザ[, medeiaire-za] (n) {comp} media eraser
メディア消磁装置[メディアしょうじそうち, medeia shoujisouchi] (n) {comp} media eraser
黒板拭き[こくばんふき, kokubanfuki] (n) blackboard eraser
イレーザー[, ire-za-] (n) eraser; rubber
オペラセリア[, operaseria] (n) opera seria (ita
ケセラセラ[, keserasera] (exp) What will be, will be (spa
消しゴム[けしゴム, keshi gomu] (n) eraser; India rubber; (P)
湿らせる[しめらせる, shimeraseru] (v1,vt) to dampen; to moisten
滑らせる[すべらせる, suberaseru] (v1,vt) (See 滑らす・すべらす) to let something slip; to slide; to glide
Japanese-English: COMDICT Dictionary
メディアイレーザ[めでいあいれーざ, medeiaire-za] media eraser
メディア消磁装置[メディアしょうじそうち, medeia shoujisouchi] media eraser

eraser ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แปรงลบกระดาน[n.] (praēng lop ) EN: eraser FR: brosse à tableau [f]
ยางลบ[n.] (yānglop) EN: rubber ; eraser (Am.) ; rubber eraser FR: gomme à effacer [f] ; gomme [f] ; gomme à crayon [f] ; gomme à encre [f]

eraser ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Löschfenster {n}eraser window
Tintenradiergummi {m}ink-eraser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า eraser
Back to top