ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

grater

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *grater*, -grater-

grater ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grater (n.) เครื่องขูด See also: ที่ขูด
English-Thai: HOPE Dictionary
grater(เกร'เทอะ) n. ที่ขูด,ที่ครูด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระต่าย (n.) coconut grater Syn. กระต่ายขูดมะพร้าว
กระต่ายขูดมะพร้าว (n.) coconut grater Syn. กระต่าย
กระต่ายจีน (n.) coconut grater
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That is like a teeny, tiny cheese grater for epithelials.มันเหมือนที่ขูดชีสเล็กๆสำหรีบเยื่อบุผิว
It's a "Chef's Pal". It's a dicer, grater, peeler, all in one.นี่คือ "ครบครัว" ใช้หั่นขูด ปอก สารพัด
Now, I know your dad was a guard at Graterford.ผมรู้พ่อคุณเป็นการ์ด ที่เรือนจำเกรเทอร์ฟอร์ด

grater ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cǎ, ㄘㄚˇ, 礤] shredder; grater (kitchen implement for grating vegetables); grindstone
礤床儿[cǎ chuáng r, ㄘㄚˇ ㄔㄨㄤˊ ㄖ˙, 礤床儿 / 礤床兒] shredder; grater (kitchen implement for grating vegetables)

grater ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
おろし金;下ろし金;卸し金;下し金(io)[おろしがね, oroshigane] (n) (vegetable) grater
大根おろし;大根卸し[だいこんおろし;だいこおろし, daikon'oroshi ; daikooroshi] (n) grated daikon; daikon grater
下ろし;降ろし;卸し;卸(io)[おろし, oroshi] (n-suf,n) (1) dropping; unloading; removing; (n) (2) grated vegetables, fruit, etc.; (3) (abbr) (See おろし金) grater; (4) using new tools (or clothes, etc.); new tools (or clothes, etc.)

grater ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เครื่องขูด[n. exp.] (khreūang kh) EN: grater FR: grattoir [m]
กระต่าย[n.] (kratāi) EN: coconut grater ; coconut shredder FR: grattoir pour noix de coco [m]
กระต่ายจีน[n.] (kratāijīn) EN: coconut grater FR:
กระต่ายขูดมะพร้าว[n. exp.] (kratāi khūt) EN: coconut grater FR: grattoir pour noix de coco [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า grater
Back to top