ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

grate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *grate*, -grate-

grate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grate (n.) ตะแกรง See also: ตาข่าย Syn. grit, grille, lattice
grate (n.) เตาผิง
grate (vt.) บดขยี้ See also: เคี้ยว, ครูด, สี Syn. crush, grind
grate (vt.) พูดเสียงแหบ
grate (vi.) ทำให้กระวนกระวาย See also: ทำให้เดือดดาล
grate (vi.) บดขยี้ See also: เคี้ยว, ครูด, สี Syn. crush, grind
grate on (phrv.) เสียดสีให้เกิดเสียง See also: ขูดขีดให้เกิดเสียง
grateful (adj.) ซึ่งสำนึกในบุญคุณ See also: ซึ่งกตัญญูรู้คุณ Syn. appreciative, thankful Ops. ungrateful
grateful (adj.) อย่างสุขสบาย See also: น่าสบาย Syn. pleasant, pleasurable Ops. unenjoyable
gratefulness (n.) ความกตัญญู See also: ความตื้นตันใจ, ความซาบซึ้งใจ Syn. appreciation, gratitude
grater (n.) เครื่องขูด See also: ที่ขูด
English-Thai: HOPE Dictionary
grate(เกรท) n.,vt. (ใส่) ตะแกรง,ลูกกรง,ตาข่าย,ตะกรับในเตาไฟ,ที่ร่อนตะแกรงร่อน vi.,vt. ขูด,เสียดสี,ครูด,เคี้ยวฟัน,ขัด,บดให้ละเอียด,ขูดดัง,ขัดดัง, See also: grater,n.
grateful(เกรท'ฟูล) adj. ขอบคุณ,ปลื้มปีติ,เป็นที่ชื่นชมยินดี., See also: gratefully adv. gratefulness n.
grater(เกร'เทอะ) n. ที่ขูด,ที่ครูด
English-Thai: Nontri Dictionary
grate(n) ลูกกรงเหล็ก,ตะราง,รั้ว,ตะแกรง,ตาข่าย
grateful(adj) กตัญญู,ขอบคุณ,รู้คุณ,ปลื้มปีติ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รังผึ้ง (n.) the grate of an oven Syn. ตะกรับ
กตเวที (adj.) grateful See also: obliged, appreciative, indebted Syn. ขอบคุณ, รู้สึกขอบคุณ
รู้สึกขอบคุณ (adj.) grateful See also: obliged, appreciative, indebted Syn. ขอบคุณ
สุดซึ้ง (adv.) gratefully See also: appreciatively Syn. ซาบซึ้ง
กตัญญุตา (n.) gratefulness See also: thankful Syn. ความกตัญญูรู้คุณท่าน, กตเวทิตา
ความกตัญญูรู้คุณท่าน (n.) gratefulness See also: thankful Syn. กตเวทิตา
แตกพัง (v.) disintegrate See also: crumble, break up, break apart, shatter Syn. ทลาย, ละลาย, ฉลาย
beyond words (idm.) เกินกว่าจะกล่าว (มักใช้กับ grateful และ thankful)
กตัญญู (v.) be grateful See also: oblige Syn. รู้คุณ, แสดงความกตัญญู
กตัญญูกตเวที (v.) be grateful See also: be thankful, show gratitude Syn. กตัญญู Ops. เนรคุณ
กตัญญูกตเวที (v.) be grateful to someone (and reciprocate with loyalty) See also: be a client (in a patron-client relationship) Syn. กตัญญู Ops. เนรคุณ, อกตัญญู
กตัญญูรู้คุณ (v.) be grateful to someone (and reciprocate with loyalty) See also: be a client (in a patron-client relationship) Syn. กตัญญู, กตัญญูกตเวที Ops. เนรคุณ, อกตัญญู
กระต่าย (n.) coconut grater Syn. กระต่ายขูดมะพร้าว
กระต่ายขูดมะพร้าว (n.) coconut grater Syn. กระต่าย
กระต่ายจีน (n.) coconut grater
ฉลาย (v.) disintegrate See also: crumble, break up, break apart, shatter Syn. แตกพัง, ทลาย, ละลาย
ทรพี (n.) ungrateful child Syn. ลูกอกตัญญู, ลูกทรพี
ทลาย (v.) disintegrate See also: crumble, break up, break apart, shatter Syn. แตกพัง, ละลาย, ฉลาย
นิรคุณ (v.) be ungrateful See also: go against, betray Syn. เนรคุณ, อกตัญญู Ops. กตัญญู, ทดแทนบุญคุณ
ผสมผสาน (v.) integrate See also: combine, blend, mix Syn. ผสมผเส, รวม, ผสม, ปนเป
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I am grateful for your helpฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
I would like to express my grateful thank to youฉันอยากจะแสดงความขอบคุณต่อคุณเป็นอย่างยิ่ง
We gratefully acknowledge your helpพวกเราขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณเป็นอย่างยิ่ง
We are very grateful for what you didพวกเรารู้สึกซาบซึ้งใจต่อสิ่งที่คุณทำ
I would be very grateful if you would help meฉันจะสำนึกในบุญคุณเป็นอย่างมากถ้าคุณช่วยฉัน
I'm grateful to you for everything that you've done for meฉันรู้สึกซาบซึ้งใจสำหรับทุกสิ่งที่คุณทำให้ฉัน
Please forgive me for being impertinent and ungratefulโปรดให้อภัยผมด้วยที่ขาดความเคารพและไม่สำนึกในบุญคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Thank goodness. We'd hoped you'd only gone one grate too far.โล่งอก หวังว่าเธอคงไม่หลงไปไกลนะ
There's a sewer grate right under the van.มีตะแกรงท่อระบายน้ำ ข้างล่างตรงที่รถตู้จอด
I bet we could find a sewer grate down there that we could access.ฉันพนันว่าเราน่าจะหาท่อระบายน้ำใหญ่ ใต้นี้เราก็สามารถเข้าไปได้
The grate and bars are weak, but we're going to need some kind of rope, some kind of ladder, to let us down on the other side.ลูกกรงกับรั้วไม่แข็งแรง แต่เราต้องการเชือก บันได ที่จะพาเราลงไปข้างล่าง
He slipped through this grate and went underwater.เขาลอดผ่านตะแกรงนี่ แล้วลงไปใต้น้ำแล้วครับ
There should be a kind of grate covering the node. [latch beeps] [goo slops] [rush]:มันน่าจะมีอะไรมาครอบส่วนนี้ นี่รัส พวกคุณเห็นอะไรบ้าง
Caught her trying to get out through a grate in the office.จับเธอได้ตอนเธอจะหนี ไปที่ประตูในออฟฟิซ
The challenge now is to figure out which of these injuries occurred before death, which caused death, and which were caused after the body fell through a rusty grate into a giant spinning propeller.ซึ่งเป็นสาเหตุการตาย
Grate that.c.bg_transparentขูดอันนี้/c.bg_transparent
We're most grateful, Mrs. Van Hopper, but I think we'd both prefer to have it all as quiet as possible.แต่ผมคิดว่าเราอยากจะจัดกันเเบบเงียบๆ มากกว่า
Oh, well, that's a splendid idea, Mrs. Danvers. I'm very grateful.เป็นไอเดียที่บรรเจิดมากค่ะ คุณนายเเดนเวอร์ส ฉันขอบคุณคุณเหลือเกิน
And the bride will be grateful for your fraternal arm, Crawley, in a week or so.เจ้าสาวคงจะยินดีที่คุณอ้าเเขนรับนะครอว์ลี่ย์

grate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
综合[zōng hé, ㄗㄨㄥ ㄏㄜˊ, 综合 / 綜合] composite; synthesized; to sum up; to integrate; to synthesize
联系[lián xì, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧˋ, 联系 / 聯係] connection; contact; relation; in touch with; to integrate; to link; to touch
联系[lián xì, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧˋ, 联系 / 聯繫] connection; contact; relation; in touch with; to integrate; to link; to touch
一条龙[yī tiáo lóng, ㄧ ㄊㄧㄠˊ ㄌㄨㄥˊ, 一条龙 / 一條龍] lit. one dragon; integrated chain; coordinated process
感恩戴德[gǎn ēn dài dé, ㄍㄢˇ ㄣ ㄉㄞˋ ㄉㄜˊ, 感恩戴德] deeply grateful
格式塔[gé shì tǎ, ㄍㄜˊ ㄕˋ ㄊㄚˇ, 格式塔] Gestalt (loan); coherent whole; technical word used in psychology meaning the whole is more than the sum of its parts; holistic; integrated; total
格斯塔[Gé sī tǎ, ㄍㄜˊ ㄙ ㄊㄚˇ, 格斯塔] Gestalt (loan); coherent whole; technical word used in psychology meaning the whole is more than the sum of its parts; holistic; integrated; total; also written 格式塔
[dì, ㄉㄧˋ, 遰] go away; migrate
感恩图报[gǎn ēn tú bào, ㄍㄢˇ ㄣ ㄊㄨˊ ㄅㄠˋ, 感恩图报 / 感恩圖報] grateful and seeking to repay the kindness (成语 saw)
炉架[lú jià, ㄌㄨˊ ㄐㄧㄚˋ, 炉架 / 爐架] grate
谢忱[xiè chén, ㄒㄧㄝˋ ㄔㄣˊ, 谢忱 / 謝忱] gratitude; thankful; sincerely grateful
包括内置配重[bāo kuò nèi zhì pèi zhòng, ㄅㄠ ㄎㄨㄛˋ ㄋㄟˋ ㄓˋ ㄆㄟˋ ㄓㄨㄥˋ, 包括内置配重 / 包括內置配重] integrated weights (diving)
整体数位服务网路[zhěng tǐ shù wèi fú wù wǎng lù, ㄓㄥˇ ㄊㄧˇ ㄕㄨˋ ㄨㄟˋ ㄈㄨˊ ˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, 整体数位服务网路 / 整體數位服務網路] Integrated Service Digital Network; ISDN
整体服务数位网路[zhěng tǐ fú wù shù wèi wǎng lù, ㄓㄥˇ ㄊㄧˇ ㄈㄨˊ ˋ ㄕㄨˋ ㄨㄟˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, 整体服务数位网路 / 整體服務數位網路] Integrated Services Digital Network; ISDN
综合布线[zōng hé bù xiàn, ㄗㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄢˋ, 综合布线 / 綜合布線] integrated wiring
综合服务数位网络[zōng hé fú wù shù wèi wǎng luò, ㄗㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄈㄨˊ ˋ ㄕㄨˋ ㄨㄟˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, 综合服务数位网络 / 綜合服務數位網絡] Integrated Services Digital Network; ISDN
集成[jí chéng, ㄐㄧˊ ㄔㄥˊ, 集成] integrated (as in integrated circuit)
集成电路[jí chéng diàn lù, ㄐㄧˊ ㄔㄥˊ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄨˋ, 集成电路 / 集成電路] integrated circuit; IC
接轨[jiē guǐ, ㄐㄧㄝ ㄍㄨㄟˇ, 接轨 / 接軌] railtrack connection; to integrate into sth; to dock; to connect; to bring into line with; to adapt
[jī, ㄐㄧ, 积 / 積] to amass; to accumulate; to store; measured quantity (such as area of volume); product (the result of multiplication); to integrate (math.); to solve (or integrate) an ordinary differential equation (math.); old; long-standing
冰消瓦解[bīng xiāo wǎ jiě, ㄅㄧㄥ ㄒㄧㄠ ㄨㄚˇ ㄐㄧㄝˇ, 冰消瓦解] melt like ice and break like tiles; disintegrate; dissolve
[cǎ, ㄘㄚˇ, 礤] shredder; grater (kitchen implement for grating vegetables); grindstone
礤床儿[cǎ chuáng r, ㄘㄚˇ ㄔㄨㄤˊ ㄖ˙, 礤床儿 / 礤床兒] shredder; grater (kitchen implement for grating vegetables)
感戴[gǎn dài, ㄍㄢˇ ㄉㄞˋ, 感戴] sincerely grateful
逆耳之言[nì ěr zhī yán, ㄋㄧˋ ㄦˇ ㄓ ㄧㄢˊ, 逆耳之言] speech that grates on the ear (成语); bitter truths; home truths (that one does not want to hear)
负心[fù xīn, ㄈㄨˋ ㄒㄧㄣ, 负心 / 負心] ungrateful; heartless; to fail to be loyal to one's love
逆耳[nì ěr, ㄋㄧˋ ㄦˇ, 逆耳] unpleasant to hear; grates on the ear (of home truths)
晶圆[jīng yuán, ㄐㄧㄥ ㄩㄢˊ, 晶圆 / 晶圓] wafer (silicon medium for integrated circuit)

grate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
卸す[おろす, orosu] (v5s,vt) (1) to sell wholesale; (2) to grate (e.g. vegetables); (3) to cut up fish; (P)
癪にさわる;しゃくに障る;癪に障る;癪に触る(iK)[しゃくにさわる, shakunisawaru] (exp,v5r) to irritate; to grate on one's nerves; to aggravate; to be galling; to be invidious
ICタグ[アイシータグ, aishi-tagu] (n) IC tag (integrated circuit tag, used as an alternative to bar codes)
ISDN[アイエスディーエン, aiesudei-en] (n) integrated services digital network; ISDN
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator
インテグレーティドルーチング[, integure-teidoru-chingu] (n) {comp} integrated routing
インテグレーテット[, integure-tetto] (n) integrated
インテグレーテッドマーケティング[, integure-teddoma-keteingu] (n) integrated marketing
インテグレート[, integure-to] (n) integrate
エルエスアイ[, eruesuai] (n) {comp} large scale integrated circuit; LSI
おろしポン酢[おろしポンず, oroshi pon zu] (n) ponzu mixed with grated daikon
おろし金;下ろし金;卸し金;下し金(io)[おろしがね, oroshigane] (n) (vegetable) grater
お世話になる;御世話になる[おせわになる, osewaninaru] (exp,v5r) (See 世話になる) to receive favor (favour); to be much obliged to someone; to be indebted; to be grateful
コンピュータ統合生産[コンピュータとうごうせいさん, konpyu-ta tougouseisan] (n) {comp} CIM; Computer Integrated Manufacturing
サービス統合ディジタル網[サービスとうごうディジタルもう, sa-bisu tougou deijitaru mou] (n) {comp} ISDN; integrated services digital network
ステッパー[, suteppa-] (n) stepper (device used in the manufacture of integrated circuits)
すり合わせ;擦り合わせ;摺り合わせ[すりあわせ, suriawase] (n) (1) precision surface finishing; lapping; (2) bouncing of ideas (opinions, etc.) off each other to obtain a fine-tuned integrated whole
ハイブリッドIC[ハイブリッドアイシー, haiburiddoaishi-] (n) {comp} hybrid Integrated Circuit
マイグレート[, maigure-to] (n) migrate
モノリシックIC[モノリシックアイシー, monorishikkuaishi-] (n) {comp} monolithic integrated circuit
わさび醤油;山葵醤油[わさびじょうゆ, wasabijouyu] (n) soy sauce flavoured with grated wasabi (used for sashimi, etc.)
一貫教育校[いっかんきょういくこう, ikkankyouikukou] (n) integrated set of schools that offers education from one stage to the next without taking extrance exams en route
下ろし;降ろし;卸し;卸(io)[おろし, oroshi] (n-suf,n) (1) dropping; unloading; removing; (n) (2) grated vegetables, fruit, etc.; (3) (abbr) (See おろし金) grater; (4) using new tools (or clothes, etc.); new tools (or clothes, etc.)
五胡[ごこ, goko] (n) Wu Hu (five tribes that migrated into China between the 3rd & 5th centuries
人でなし;人で無し[ひとでなし, hitodenashi] (adj-na,n) brute; miscreant; ungrateful fellow
卸し和え;下ろし和え[おろしあえ, oroshiae] (n) seasoning of grated daikon with soy and vinegar, usually for fish or vegetables
喜ぶ(P);悦ぶ;歓ぶ;慶ぶ;欣ぶ[よろこぶ, yorokobu] (v5b,vi) (1) to be delighted; to be glad; to be pleased; (2) to congratulate; (3) (See 喜んで) to gratefully accept; (P)
大根おろし;大根卸し[だいこんおろし;だいこおろし, daikon'oroshi ; daikooroshi] (n) grated daikon; daikon grater
広帯域総合ディジタル通信網[こうたいいきそうごうディジタルつうしんもう, koutaiikisougou deijitaru tsuushinmou] (n) {comp} B-ISDN; Broadband Integrated Services Digital Network
忝い;辱い[かたじけない, katajikenai] (adj-i) (uk) grateful; indebted
恐れ入る;畏れ入る[おそれいる, osoreiru] (v5r,vi) (1) to be sorry; to beg pardon; to be much obliged; to feel small; (2) to be grateful; (3) to be amazed; to be filled with awe; to be surprised; (4) to be disconcerted; to be embarrassed
恩を忘れる[おんをわすれる, onwowasureru] (exp,v1) to be ungrateful
恩を着せる[おんをきせる, onwokiseru] (exp,v1) to make one feel grateful
昇流魚[しょうりゅうぎょ, shouryuugyo] (n) (obsc) (See 遡河魚) anadromous fish (fish that migrates upstream, e.g. salmon)
有り難がる[ありがたがる, arigatagaru] (v5r) to be thankful; to feel grateful; to show one's gratitude
有難い(P);有り難い(P)[ありがたい, arigatai] (adj-i) grateful; thankful; welcome; appreciated; evoking gratitude; (P)
火皿[ひざら, hizara] (n) fire grate; chafing dish; pipe bowl
特定用途向けIC[とくていようとむけアイシー, tokuteiyoutomuke aishi-] (n) {comp} Application Specific Integrated Circuit
磨り下ろす;摺り下ろす;擂り下ろす[すりおろす, suriorosu] (v5s,vt) to grate; to scrape off
簀の子;簀子[すのこ, sunoko] (n) drainboard; floor grates; duckboard; slatted wood (e.g. used as a base for storing futons inside a cupboard)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
インテグレーティドルーチング[いんてぐれーていどるーちんぐ, integure-teidoru-chingu] integrated routing
コンピュータ統合生産[コンピュータとうごうせいさん, konpyu-ta tougouseisan] CIM, Computer Integrated Manufacturing
サービス統合ディジタル網[サービスとうごうディジタルもう, sa-bisu tougou deijitaru mou] ISDN, integrated services digital network
一体型[いったいがた, ittaigata] integrated (a-no), built-in
内蔵オーディオ回路[ないぞうオーディオかいろ, naizou o-deio kairo] integrated audio circuit
内蔵型アレイプロセッサー[ないぞくけいアレイプロセッサー, naizokukei areipurosessa-] IAP, Integrated Array Processor
広帯域総合ディジタル通信網[こうたいいきそうごうディジタルつうしんこう, koutaiikisougou deijitaru tsuushinkou] B-ISDN, Broadband Integrated Services Digital Network
特定用途向け集積回路[とくていようとむけしゅうせきかいろ, tokuteiyoutomukeshuusekikairo] Application-Specific Integrated Circuit, ASIC
統合[とうごう, tougou] integrated (a-no), built-in
統合ソフトウェア[とうごうソフトウェア, tougou sofutouea] integrated software
統合デジタル通信網[とうごうデジタルつうしんもう, tougou dejitaru tsuushinmou] Integrated Services Digital Network, ISDN
統合開放形ハイパメディア[とうごうかいほうがたハイパメディア, tougoukaihougata haipamedeia] Integrated open hypermedia, IOH
総合ディスク制御機構[そうごうディスクせいぎょそうち, sougou deisuku seigyosouchi] IDC, Integrated Disk Controller
総合デジタル通信網[そうごうデジタルつうしんもう, sougou dejitaru tsuushinmou] Integrated Services Digital Network (ISDN)
集積回路[しゅうせきかいろ, shuusekikairo] Integrated Circuit, IC
集積回路メモリ[しゅうせきかいろメモリ, shuusekikairo memori] integrated circuit memory, IC memory
集積回路記憶装置[しゅうせきかいろきおくそうち, shuusekikairokiokusouchi] integrated circuit memory, IC memory

grate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เคี้ยวฟัน[v.] (khīofan) EN: grind one's teeth ; grate the teeth ; gnash one's teeth FR: grincer des dents
ขูด[v.] (khūt) EN: abrade ; scrape off ; grate ; rasp ; chafe ; rub FR: gratter ; râper ; racler
ระ[v.] (ra) EN: scrape ; grate ; graze ; brush against FR:
ตะแกรง[n.] (takraēng) EN: sieve ; grate ; screen ; sifter FR: passoire [f] ; tamis [m] ; égouttoir [m] ; égouttoir à vaisselle [m]
ตะกรับ[n.] (takrap) EN: grate ; hand griller FR:
อกตัญญู[adj.] (akatanyū) EN: ungrateful ; thankless FR: ingrat ; pas reconnaissant
อกตัญญุตา[n.] (akatanyutā) EN: ingratitude ; ungratefulness FR: ingratitude [f]
แบบบูรณาการ[adj.] (baēp būranā) EN: integrated FR: intégré
แบบผังภูมิของวงจรรวม[n. exp.] (baēp phang ) EN: integrated circuit layout design FR:
แบบผสมผสาน[adj.] (baēp phasom) EN: integrated FR:
บูรณาการ[v.] (būranākān) EN: integrate FR:
บูรณาการ[adj.] (būranākān) EN: integrated FR: intégré
ฉลาย[v.] (chalāi) EN: disintegrate FR:
ชีพจรลงเท้า[v. (loc.)] (chīpphajønl) EN: migrate FR:
เชิงบูรณาการ[adj.] (choēng būra) EN: integrated FR: intégré
ด้วยกตเวที[adv.] (dūay katawē) EN: gratefully FR:
ด้วยความกตัญญู[adv.] (dūay khwām ) EN: gratefully ; with gratitude ; as an expression of gratitude FR:
หาปริพันธ์[v. exp.] (hā pariphan) EN: integrate FR: intégrer
กตัญญู[n.] (katanyū) EN: gratefulness ; gratitude ; sense of obligation ; appreciation ; filial devotion ; piety FR: gratitude [f] ; dévotion [f] ; reconnaissance [f]
กตัญญู[adj.] (katanyū) EN: good ; dutiful ; grateful ; obliging ; knowing the done favour FR:
กตัญญูกตเวที[n.] (katanyū kat) EN: gratitude ; gratefulness ; sense of obligation ; one who is thankful for benefits received and reciprocates them FR:
กตัญญูกตเวทิตา[n. exp.] (katanyū kat) EN: the quality of being a grateful person ; gratitude ; gratefulness FR:
กตัญญูรู้คุณ[v. exp.] (katanyū rūk) EN: be grateful to someone FR:
กตัญญุตา[n.] (katanyutā) EN: gratefulness ; thankfulness ; gratitude FR:
กตเวที[n.] (katawēthī) EN: grateful person ; appreciative person ; one who reciprocates the done favour FR:
กตเวทิตา[n.] (katawēthitā) EN: gratitude ; thankfulness ; gratefulness FR:
เข้าเมือง[v. exp.] (khao meūang) EN: immigrate ; enter a country FR: immigrer
ข้าวเหนียวแดงหน้ากระฉีก[n. exp.] (khāonīo daē) EN: sweet red sticky rice topped with caramelized roasted grated coconut FR:
ข้าวเหนียหน้ากระฉีก[n. exp.] (khāonīo nāk) EN: sweet sticky rice topped with caramelized roasted grated coconut FR:
ขอบใจ[v.] (khøpjai) EN: thank ; be thankful for ; be grateful to ; give thanks FR: remercier
ขอบคุณ[v.] (khøpkhun) EN: thank ; be thankful for ; be grateful to ; give thanks for FR: remercier ; dire merci ; être reconnaissant
เครื่องขูด[n. exp.] (khreūang kh) EN: grater FR: grattoir [m]
ครบวงจร[adj.] (khrop wongj) EN: integrated ; complete ; comprehensive FR:
ความอกตัญญู[n.] (khwām akata) EN: ingratitude ; ungratefulness FR:
ความกตัญญูรู้คุณท่าน[n. exp.] (khwām katan) EN: gratefulness FR:
กินบนเรือนขี้บนหลังคา[v. (loc.)] (kinbonreūoe) EN: be ungrateful ; bite the hand that feeds one FR:
กินบนเรือนขี้บนหลังคา[adj.] (kinbonreūoe) EN: ungrateful FR:
กระต่าย[n.] (kratāi) EN: coconut grater ; coconut shredder FR: grattoir pour noix de coco [m]
กระต่ายจีน[n.] (kratāijīn) EN: coconut grater FR:
กระต่ายขูดมะพร้าว[n. exp.] (kratāi khūt) EN: coconut grater FR: grattoir pour noix de coco [m]

grate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fenstergitter {n}window grate
Eisengitter {n}iron grate
Rückgrat {n} | Rückgrate
Bipolarschaltung {f}bipolar integrated circuit
Dankbarkeit {f}gratefulness
dankbar {adj} | ich bin dir dankbar dafür, dass ...grateful; thankful | I'm grateful to you for ...ing ...
dankbar {adv}gratefully; thankfully
vollstufig {adj}fully integrated
Lautsprecheranlage {f} | integrierte Lautsprecheranlage | öffentliche Lautsprecheranlageloudspeaker system | integrated loudspeaker | public address system
Reibekuchen {m} [cook.]potato fritter (grated raw potatoes fried into a pancake)
undankbar (gegen) {adj} | undankbarer | am undankbarstenungrateful (to) | more ungrateful | most ungrateful

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า grate
Back to top