ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dilemma

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dilemma*, -dilemma-

dilemma ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dilemma (n.) สภาวะลำบาก See also: สถานการณ์ลำบาก, ภาวะวิกฤติ Syn. problem, crisis, mess
English-Thai: HOPE Dictionary
dilemma(ดิเลม'มะ) n. สภาวะหนีเสือปะจรเข้,สภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก,สถานการณ์ที่ลำบาก,ปัญหาที่ลำบาก., See also: dilemmatic adj. ดูdilemma dilemmatical adj. ดูdilemma dilemmic adj. ดูdilemma
English-Thai: Nontri Dictionary
dilemma(n) ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dilemmaทวิบถ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขึ้นเขียง (v.) be in a dilemma See also: encounter a difficult situation
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Lisa, whatever female-driven, emotion-based dilemma you're dealing with right now, you have my sympathy.ลิซ่า ไม่ว่าจะเป็นแรงเค้นทางอารมณ์ของผู้หญิง หรืออะไรก็ตามที่อยู่ในตัวคุณตอนนี้
Ah, I'm in a dilemma too.อืม... ฉันรู้สึกเหมือนหนีเสือปะจระเข้
That's your dilemma and the information that I have on you is exactly where it needs to be and it will be released in the event of my disappearance.นี่เป็นสถานการณ์ที่ลำบากของคุณ ผมจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผมอย่างชัดเจน และทุกอย่างที่คุณอยากรู้ มันคงจะดีกว่าปล่อยให้สิ่งที่ผมสร้างมา หายสาปสูญไป
Because human beings can't exist forever, we live with the dilemma we dream of eternity.เพราะมนุษย์ไม่สามารถอยู่ตลอดไป เราอยู่กับการที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกกับฝันนิรันดร์
We live with the dilemma that we dream of eternity.เราอยู่กับสิ่งที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก กับความฝันนิรันดร์
Not that you'd feel anything. I don't think your Fortune 500 financial friends would appreciate the details of your little dilemma with the police.แต่อย่างแกคงตายด้านว่ะ
Now, as the game continues, with one dilemma after another, eliminating players as we go until we have a winner.เกมจะดำเนินต่อไปได้ ก็ต่อเมื่อมีหนึ่งในผู้เล่น ถูกคัดออกไปจากเกมของเรา
Zugzwang almost means a dilemma in chess where the best move is not to move at all.zugzwang แปลว่าทางเลือกในเกมหมากรุก ที่การเดินที่ดีที่สุด คือการที่ไม่เดินเลย
We got a real dilemma here. Okay?เรามีขึ้นเขียงจริงที่นี่ เอาล่ะ?
Let me share a dilemma with you.ขอผมบอกอะไรน่ากระอักกระอ่วนกับคุณนะ
Right, I mean, the dilemma here is, if that thing inside him knows he's not really dying, then he's probably not gonna cross back over.ใช่ ต้องใช้ทักษะการเจรจา ถ้าอะไรที่อยู่ข้างในเขารู้ว่าเขาไม่ได้ตายจริง เขาก็อาจจะไม่ยอมไปผุดไปเกิดก็ได้
I am, but I'm not so egotistical as to think he plans his day around my dilemmas.ใช่ แต่ผมไม่เชื่อว่าท่าน จะคอยดูผมตลอดหรอก

dilemma ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狼狈不堪[láng bèi bù kān, ㄌㄤˊ ㄅㄟˋ ㄅㄨˋ ㄎㄢ, 狼狈不堪 / 狼狽不堪] battered and exhausted; stuck in a dilemma

dilemma ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エウテュプローンのジレンマ[, euteyupuro-n no jirenma] (n) Euthyphro dilemma
モラルジレンマ[, morarujirenma] (n) moral dilemma
囚人のジレンマ[しゅうじんのジレンマ, shuujinno jirenma] (n) prisoner's dilemma; prisoners' dilemma
困却[こんきゃく, konkyaku] (n,vs) perplexity; dilemma
落とす(P);落す[おとす, otosu] (v5s,vt) (1) to drop; to lose; to let fall; to shed (light); to cast (one's gaze); to pour in (liquid); to leave behind; (2) to clean off (dirt, makeup, paint, etc.); to remove (e.g. stains or facial hair); to lose; to spend money at a certain place; to omit; to leave out; to secretly let escape; (3) to lose (a match); to reject (an applicant); to fail (a course); to defeat (in an election); (4) to lower (e.g. shoulders or voice); to lessen (e.g. production or body weight); to worsen (quality); to reduce (e.g. rank or popularity); to speak badly of; to make light of; to fall into straitened circumstances; (5) to fall into (e.g. a dilemma or sin); to make one's own; to have one's bid accepted; to force surrender; to take (e.g. an enemy camp or castle); to forcefully convince; to press for a confession; to deal with; (6) {comp} to download; to copy from a computer to another medium; (7) {MA} to make someone swoon (judo); (8) to finish a story (e.g. with the punch line); (9) to finish (a period, e.g. of fasting); (P)
ジレンマ(P);ディレンマ[, jirenma (P); deirenma] (n,adj-no) dilemma; (P)
板挟み;板挾み;板ばさみ[いたばさみ, itabasami] (n) being stuck between a rock and a hard place; being in a dilemma; being torn between conflicting demands
極まる(P);窮まる[きわまる, kiwamaru] (v5r,vi) to terminate; to reach an extreme; to take to the extreme; to be in a dilemma; to be at an end; (P)
窮地[きゅうち, kyuuchi] (n) dilemma; predicament; (P)

dilemma ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขึ้นเขียง[v. exp.] (kheunkhīeng) EN: be in a dilemma FR:
กลืนไม่เข้าคายไม่ออก[v.] (kleūnmaikha) EN: be in an awkward predicament ; be in a quandary ; be in a dilemma ; be caught in a personal dilemna ; be at an impasse ; be in a difficult situation ; be in a jam ; be in a fix FR: avoir un dilemme ; être dans une impasse ; faire face à un dilemme
กระอักกระอ่วน[adj.] (kra-akkra-ū) EN: embarrassed ; awkward ; hesitant ; unable to make a decision ; in a dilemma ; in a quandary ; unable to choose ; uneasy ; in a difficult position FR: embarrassé
พะอืดพะอม[adj.] (pha-eūt-pha) EN: in a difficult situation ; in a dilemma ; hard to deal with FR:
ทางเลือกที่ต้องเผชิญ[n. exp.] (thāng leūak) EN: dilemma FR:
ทวิบท[n.] (thawibot) EN: dilemma FR:
ทวิบทหักล้าง[n. exp.] (thawibot ha) EN: destructive dilemma FR:
ทวิบทสร้างเสริม[n. exp.] (thawibot sā) EN: constructive dilemma FR:
ทางเลือกมากมาย[n. exp.] (thāng leūak) EN: several dilemmas FR:
ทางเลือกที่ท้าทาย[n. exp.] (thāng leūak) EN: challenging dilemmas FR:

dilemma ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dilemma {n}dilemma; fix

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dilemma
Back to top