ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pocket

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pocket*, -pocket-

pocket ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pocket (n.) กระเป๋า See also: กระเป๋าเสื้อหรือกางเกง
pocket (n.) ส่วนที่คล้ายถุงหรือกระเป๋า
pocket (n.) ถุง See also: ถุงหน้าท้องสัตว์ Syn. pouch
pocket (n.) โพรง See also: หลุม, ช่อง, หลุม, แอ่ง, บ่อ Syn. hollow, scoop
pocket (n.) หลุมบิลเลียด
pocket (vt.) ใส่กระเป๋า See also: ใส่เข้าไปในถุง, เก็บเข้ากระเป๋า
pocket (vt.) ปิดบัง See also: อดกลั้น, ข่มความรู้สึก Syn. conceal, suppress
pocket (vt.) ขยักไว้ See also: เอาใส่กระเป๋าตัวเอง, แอบยักยอกไว้
pocket (vt.) แทง (ลูกบิลเลียด) ลงหลุม
pocket (vt.) ครอบครอง See also: ห้อมล้อม
pocket (adj.) ขนาดเล็ก See also: ขนาดกระเป๋า, ซึ่งพกใส่กระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋ากางเกงได้
pocket book (n.) หนังสือเล็กที่ใส่กระเป๋าได้
pocket money (n.) เงินติดตัว See also: เงินติดกระเป๋า Syn. allowance
pocket-size (adj.) ซึ่งมีขนาดเล็กสำหรับพกพา See also: ที่มีขนาดเล็กจนใส่ในกระเป๋าได้
pocketbook (n.) หนังสือเล่มเล็กๆ See also: หนังสือขนาดเล็กที่ใส่กระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋ากางเกงได้
pocketbook (n.) กระเป๋าใส่เงินของผู้ชายหรือผู้หญิง See also: กระเป๋าถือสตรี Syn. bag, handbag, purse
pocketful (n.) จำนวนเต็มกระเป๋า
pocketknife (n.) มีดพก See also: มีดพับ Syn. jackknife, penknife
English-Thai: HOPE Dictionary
pocket(พอค'คิท) n. กระเป๋าเสื้อหรือกางเกง,ถุงเล็ก,หลุม,หลุมแร่,หลุมบิลเลียด,โพรง,ช่อง. adj. เล็กจนใส่กระเป๋าได้,ค่อนข้างเล็ก vt. ใส่กระเป๋า,มี,ครอบครอง,ปิดบัง,ห้อมล้อม,แทง (ลูกบิลเลียด) ลงหลุม,อดกลั้น,ข่มความรู้สึก,หน่วงเหนี่ยว -Phr. (in one's pocket ที่มีครอบ
pocket bookn. หนังสือฉบับกระเป๋า
pocket knifen. มีดติดตัว
pocket sizeขนาดกระเป๋าเป็นคำบอกขนาดของไมโครคอมพิวเตอร์อีกขนาดหนึ่ง ที่เล็กพอที่จะนำใส่กระเป๋าเสื้อ พกพาไปไหนมาไหนได้ดู laptop, notebook เปรียบเทียบ
pocketful(พอค'คิทฟูล) n. จำนวนเต็มกระเป๋า pl. pocketfuls
English-Thai: Nontri Dictionary
pocket(n) กระเป๋า,ถุงเล็กๆ,หลุมบิลเลียด,โพรง,ซ่อง
POCKET pocket money(n) เงินติดกระเป๋า,เงินค่าขนม,เงินติดตัว
pocketful(adj) เต็มกระเป๋า
pocketknife(n) มีดพับ,มีดพก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pocket boroughเขตเลือกตั้งใต้อิทธิพล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pocket sizeขนาดกระเป๋า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pocket bookพ็อกเกตบุ๊ก, หนังสือฉบับกระเป๋าเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ผลิตขึ้นโดยใช้เรื่องราวสมมติ เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความ เพลิดเพลิน สนุกสนาน มักมีขนาดเล็ก (5x7 นิ้ว) เช่นหนังสือนวนิยาย หนังสือคู่มือ เรียกว่า หนังสือฉบับกระเป๋า หรือ Pocket Book ได้ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มุบมิบ (v.) line one´s own pocket by unlawful means See also: act in a surreptitious manner, do/agree/behave in secret
กระเป๋ากางเกง (n.) pocket
กระเป๋าเสื้อ (n.) pocket
มีดพับ (n.) pocket knife See also: penknife, clasp knife
พก (n.) pocket or pouch formed by the knotted part of panung or sarong
นักล้วงกระเป๋า (n.) pickpocket
นักแซ้ง (n.) pickpocket Syn. นักล้วงกระเป๋า
มือกาว (n.) pickpocket See also: sticky-fingered stealer
ล้วงกระเป๋า (v.) pick (somebody´s) pocket
หลุมอากาศ (n.) air pocket
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He claims it fell through a hole in his pocket on the way to the movies, sometime between 11.30 and 3.10, and that he never saw it again.ทางที่จะไปดูหนังในช่วงระหว่าง 11.30 และ 3.10, และบอกว่าเขาไม่เคยเห็นมันอีกครั้ง ขณะนี้มีเรื่องที่สุภาพบุรุษ
At least he used to carry lists of horses in his pocket at all times.อย่างน้อยเขาใช้ในการดำเนิน รายการของม้า ในกระเป๋าของเขาตลอดเวลา
Without ado, he put ten lire in my apron pocket and pushed me outโดยปราศจากความวุ่นวาย, เขาใส่สิบ lire ในกระเป๋าเสื้อหรือกางเกง my apron และผลักฉันออก
When I got a new coat, for example, she used to put in my pocket a clove of garlic to keep the evil spirits away.เมื่อฉันได้รับเสื้อใหม่เช่น, เธอเคยใส่ในกระเป๋าของฉัน กานพลูของกระเทียมเพื่- อให้วิญญาณชั่วร้ายออกไป
He spent his entire life with a rabbit in his pocket and pigeons up his sleeves.เขาใช้เวลาตลอดชีวิตของเขากับกระต่ายในกระเป๋าของเขา และนกพิราบแขนเสื้อของเขา
And someone could've taken it out of my pocket and substituted another.และใครบางคนหยิบมันออกมา จากกระเป๋าของผมและใส่อันอื่นแทน
How many times have I told you ? Your work certificate you keep in your pocket at all times.บอกให้เอาใบจ้างงานติดตัวไว้
Up 'til then, people just carried pocket watches.ขึ้น 'til แล้วคนก็ดำเนินนาฬิกากระเป๋า
In the left pocket of my jacket in the hallway are some car keys.มีกุญแจรถอยู่ในกระเป๋าเสื้อแจ็คเกตของผม แถวๆทางเดิน.
When you take into account what I shall save on Lydia's board and pocket allowance,เมื่อลูกลองคิดบัญชีดูว่าพ่อควรจะประหยัดอะไร เพื่อให้เป็นค่ากินอยู่ของลิเดียและเงินที่จ่ายได้จากกระเป๋า
Allegedly, your situation, for you, would be concurrently improved if I had... $200 in my back pocket right now.คงจะเป็นเรื่องจิ๊บจ๊อย ถ้าจะให้เงินผมติดกระเป๋าสัก 200 ก่อน
A bloke I met said he'd pay the fine and give me some pocket money.ผู้ชายที่ฉันเคยเจอบอกฉันว่าเขาจะจ่ายค่าปรับ แล้วให้เงินฉันนิดๆหน่อยๆ

pocket ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
零用[líng yòng, ㄌㄧㄥˊ ㄩㄥˋ, 零用] incidental expenses; sundries; pocket money
怀表[huái biǎo, ㄏㄨㄞˊ ㄅㄧㄠˇ, 怀表 / 懷錶] pocket watch
袖珍辞典[xiù zhēn cí diǎn, ㄒㄧㄡˋ ㄓㄣ ㄘˊ ㄉㄧㄢˇ, 袖珍辞典 / 袖珍辭典] pocket dictionary
袖珍音响[xiù zhēn yīn xiǎng, ㄒㄧㄡˋ ㄓㄣ ㄒㄧㄤˇ, 袖珍音响 / 袖珍音響] pocket stereo; walkman
零用钱[líng yòng qián, ㄌㄧㄥˊ ㄩㄥˋ ㄑㄧㄢˊ, 零用钱 / 零用錢] pocket money
[náng, ㄋㄤˊ, 囊] sack; purse; pocket (for money)
中饱[zhōng bǎo, ㄓㄨㄥ ㄅㄠˇ, 中饱 / 中飽] embezzlement; to line one's pockets with public funds; (possible etymological meaning: the middle-man makes a profit)
[tāo, ㄊㄠ, 掏] fish out (from pocket)
[tāo, ㄊㄠ, 掏 / 搯] fish out (from pocket)
窟窿[kū long, ㄎㄨ ㄌㄨㄥ˙, 窟窿] hole; pocket; cavity; loophole; debt
扒手[pá shǒu, ㄆㄚˊ ㄕㄡˇ, 扒手] pickpocket
[shǒu, ㄕㄡˇ, 掱] pickpocket
[dōu, ㄉㄡ, 兜] pocket
衣袋[yī dài, ㄧ ㄉㄞˋ, 衣袋] pocket
袖珍[xiù zhēn, ㄒㄧㄡˋ ㄓㄣ, 袖珍] pocket
[yāo, ㄧㄠ, 腰] waist; lower back; pocket; middle

pocket ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウオッチポケット[, uocchipoketto] (n) watch pocket
エアポケット[, eapoketto] (n) air pocket
お小遣い[おこづかい, okodukai] (n) (See 小遣い) personal expenses; pocket money; spending money; incidental expenses; allowance
サイドポケット[, saidopoketto] (n) side pocket
ちょろまかす[, choromakasu] (v5s,vt) to pilfer; to filch; to snaffle; to pocket
パッチポケット[, pacchipoketto] (n) patch pocket
ハンドヘルド計算器[ハンドヘルドけいさんき, handoherudo keisanki] (n) {comp} pocket calculator; hand-held calculator
フォブポケット[, fobupoketto] (n) fob pocket
フットポケット[, futtopoketto] (n) foot pocket portion of a diving fin
フラップポケット[, furappupoketto] (n) flap pocket
ポケット・チーフ;ポケットチーフ[, poketto . chi-fu ; pokettochi-fu] (n) pocket square (decorative handkerchief used as an accessory to a suit)
ポケットマネー[, pokettomane-] (n) pocket money; (P)
ポケットモンスター[, pokettomonsuta-] (n) (See ポケモン) pocket monster (internationally popular cartoon series, originally a video game)
ポケベル[, pokeberu] (n) (abbr) pocket bell; pager; beeper
ポケモン[, pokemon] (n) (abbr) (See ポケットモンスター) pocket monster (internationally popular cartoon series, originally a video game)
ポジェット;ポシェット[, pojietto ; poshietto] (n) pocket (fre
もっこり[, mokkori] (vs,adv-to,adv) (1) (on-mim) bulge in a pocket or clothing; (2) "tent" an erection makes against pants or bedsheets
堀り鼠[ほりねずみ;ホリネズミ, horinezumi ; horinezumi] (n) (uk) pocket gopher
小遣い(P);小遣(io)[こづかい(P);こずかい(ik), kodukai (P); kozukai (ik)] (n) (abbr) (See 小遣い銭) pocket money; spending money; pin money; allowance; (P)
小遣い銭;小遣銭(io)[こづかいせん;こづかいぜに(ok), kodukaisen ; kodukaizeni (ok)] (n) pocket money; spending money; pin money; allowance
尻隠し[しりかくし, shirikakushi] (n) (1) hiding one's mistakes (or wrongdoings, etc.); (2) back pocket
懐を痛める[ふところをいためる, futokorowoitameru] (exp,v1) to pay out of one's own pocket
懐炉[かいろ, kairo] (n) pocket heater; hand warmer; heater pack
懐銭[ふところぜに, futokorozeni] (n) pocket money
文庫本[ぶんこぼん, bunkobon] (n) mass-market paperback; pocket edition
新書判[しんしょばん, shinshoban] (n) paperback pocket edition (approx. 17x11 cm)
涙を呑む[なみだをのむ, namidawonomu] (exp,v5m) to pocket an insult; to choke back one's tears
真空帯[しんくうたい, shinkuutai] (n) air pocket
身銭を切る[みぜにをきる, mizeniwokiru] (exp,v5r) to use one's own money; to pay for from one's own pocket
隠し[かくし, kakushi] (pref) (1) hidden; secret; concealed; (2) pocket
アウトポケット[, autopoketto] (n) outpocket
うまい汁を吸う;旨い汁を吸う[うまいしるをすう, umaishiruwosuu] (exp,v5u) to be onto a good thing; to make money without working; to line one's pockets
チェンジポケット[, chienjipoketto] (n) changepocket
ちゃりんこ[, charinko] (n) (1) (sl) child pickpocket; (2) (col) bicycle
ポケットサイズ[, pokettosaizu] (n) pocket-size; (P)
ポケットブック[, pokettobukku] (n) pocketbook
ポケハロ[, pokeharo] (n) (abbr) "pocket Hello Kitty" that combines a pedometer and a tamagotchi
内懐[うちぶところ, uchibutokoro] (n) inside pocket; bosom; real intention
化粧料[けしょうりょう, keshouryou] (n) (1) lady's pin money (pocket money); payment to a cosmetician; (2) cosmetic material
巾着切り[きんちゃくきり, kinchakukiri] (n) pickpocket
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ハンドヘルド計算器[はんどへるどけいさんき, handoherudokeisanki] pocket calculator, hand-held calculator
ポケット[ぽけっと, poketto] pocket
ポケットコンピュータ[ぽけっとこんぴゅーた, pokettokonpyu-ta] pocket computer
ポケットコンピューター[ぽけっとこんぴゅーたー, pokettokonpyu-ta-] pocket computer
ポケット計算器[ぽけっとけいさんき, pokettokeisanki] pocket calculator, hand-held calculator

pocket ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉบับกระเป๋า[n.] (chabapkrapa) EN: pocket edition ; pocket book FR: édition de poche [f] ; livre de poche [m]
ฉบับประจำกระเป๋า[n. exp.] (chabap praj) EN: pocket edition FR: édition de poche [f]
ชักเนื้อ[v.] (chakneūa) EN: be out of pocket FR:
เขมือบ[v.] (khameūap) EN: pocket FR:
เข้าพกเข้าห่อ[v.] (khaophokkha) EN: pocket ; save FR:
ขาดดุลการค้า[v. exp.] (khātdun kān) EN: have a balance of trade deficit ; suffer a loss ; run deficit ; be worse off ; be out of pocket FR:
ขาดทุน[v.] (khātthun) EN: lose ; suffer a loss ; take a loss ; make a loss ; sustain losses ; have a deficit ; lose money ; lose one's capital ; be worse off ; be out of pocket FR: perdre ; subir des pertes ; perdre de l'argent
ขยัก[v.] (khayak) EN: save ; leave the rest ; hold back ; reserve for oneself ; pocket ; put aside FR:
คลำหาลูกกุญแจในกระเป๋า[xp] (khlam hā lū) EN: fumble in one's pocket for the key FR: chercher les clés dans sa poche
ควักเนื้อ[v.] (khwakneūa) EN: lose ; take a loss ; be out of pocket (by) FR:
กินกำไร[v.] (kinkamrai) EN: seek additional profits ; charge an excessive price ; gain petty advantage ; make easy profit ; pocket money FR: rechercher un profit exagéré
ก้นกระเป๋า[n. exp.] (kon krapao) EN: bottom of a pocket FR:
กระเป๋า[n.] (krapao) EN: pocket FR: poche [f]
กระเป๋าฉีก[v.] (krapaochīk) EN: lose all one's money ; have to go to great expense ; have to dig deep into one's pocket FR: perdre tout son argent
กระเป๋ากางเกง[n. exp.] (krapao kāng) EN: pocket FR: poche de pantalon [f]
กระเป๋าเสื้อ[n. exp.] (krapao seūa) EN: pocket FR: poche [f]
ล้วงกระเป๋า[v.] (lūangkrapao) EN: pick (sb's) pocket FR: fouiller les poches
หลุม[n.] (lum) EN: hole ; pit ; hollow ; excavation ; cavity ; ditch ; trap ; pocket ; puddle ; grave FR: trou [m] ; fosse [f] ; nid-de-poule [m] ; excavation [f] ; poche [f]
หลุมอากาศ[n. exp.] (lum ākāt) EN: air pocket FR: trou d'air [m]
เม้มเงิน[v. exp.] (mem ngoen) EN: pocket money FR:
มีดพับ[n.] (mītphap) EN: pocket knife ; penknife FR: canif [m] ; couteau de poche [m]
นาฬิกาพก[n. exp.] (nālikā phok) EN: pocket watch FR:
เงินใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด[n. exp.] (ngoen chai ) EN: petty expenses ; petty cash ; pocket money FR:
เงินค่าขนม[n. exp.] (ngoen khā k) EN: pocket money FR: argent de poche [m]
อมเงิน[v. exp.] (om ngoen) EN: swindle ; embezzle ; cheat ; pocket the money FR:
พก[n.] (phok) EN: pocket in a panung or sarong ; pocket FR: poche [f]
พก[v.] (phok) EN: carry in one's clothing ; carry on one's person ; carry in pocket ; carry ; bring FR: porter dans la poche ; porter
พ็อกเกต[n.] (phǿkkēt) EN: pocket FR:
พ็อกเก็ตบุ๊ค[n. exp.] (phǿkkēt buk) EN: pocket book FR: livre de poche [m]
พกพาได้ [adj.] (phokphā dāi) EN: portable ; pocket FR: portable
ปก[n.] (pok) EN: cover ; flap ; pocket FR: couverture [f] ; pochette [f] ; couvre-livre [m]
ขโมยล้วงกระเป๋า[n. exp.] (khamōi lūan) EN: pickpocket FR: pickpocket [m] (anglic.) ; voleur à la tire [m]
กระเป๋าถือ[n. exp.] (krapao theū) EN: handbag ; briefcase ; pocketbook ; hand luggage FR: sac à main [m] ; bagages à main [mpl]
มือกาว[n.] (meūkāo) EN: pickpocket ; sticky-fingered stealer ; thief FR: voleur [m]
มีดพก[n.] (mītphok) EN: pocketknife FR: couteau de poche [m]
นักล้วงกระเป๋า[n.] (nak lūang k) EN: pickpocket FR: pickpocket [m] ; voleur à la tire [m]
หนังสือปกอ่อน[n. exp.] (nangseū pok) EN: paperback ; pocketbook ; papercover ; softcover book FR: livre de poche [m] ; livre à couverture souple [m]
เทกระเป๋า[v. exp.] (thēkrapao) EN: spend everything ; empty one's pockets FR:

pocket ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lattentasche {f} (Segel)batten pocket
Außentasche {f}outer pocket
Harzgalle {f}pitch pocket
Tasche {f} | tief in die Tasche greifen | in die eigene Tasche arbeitenpocket | to dip into one's purse (pocket) | to line one's pocket
Taschengeld {n} | etw. von seinem Taschengeld kaufenpocket money | to by sth. with one's pocket money
Sackloch {n} [techn.]blind hole; pocket hole
Ventiltasche {f} [techn.]valve seat pocket
Meterstab {m}pocket rule
Taschenausgabe {f}pocket book edition
Taschenbuch {n}pocket book; pocketbook
Taschenfeuerzeug {n}pocket lighter; lighter
Taschenformat {n}pocket size
Taschenkamm {m}pocket comb
Taschenlampe {f}pocket lamp
Taschenrechner {m}pocket calculator; hand calculator
Taschenuhr {f}pocket watch
Taschenluftdruckprüfer {m}pocket pressure gauge

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pocket
Back to top