ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-rosy-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น rosy, *rosy*,

-rosy- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That things aren't as rosy as they appear to be under the surface?นั่นคือสิ่งที่ไม่คือสีดอกกุหลาบ ขณะที่มันดูเหมือนจะคือภายใต้ พื้นผิว?
I love Beauxbatows' rosy cheeks.ฉันรักแก้มแดง ๆ ของบรองซ์บาตอง
I want to have rosy cheeks, be healthy and activeอยากมีสุขภาพดี แก้มมีเลือดฝาด
It speaks of Rosy flesh and seeded wombIt speaks of Rosy fleshand seeded womb(เลือดเนื้อหญิงสีกุหลาบในอุทร)
"An orb with Rosy flesh and seeded womb"."ลูกกลมที่มีเลือดเนื้อ ของหญิงสีกุหลาบ"
You've got this rosy film over your eyes, like a kid.คุณไม่รู้ในเรื่องนั้น
Of course, and... big rosy cheeks.ได้สิ แล้วก็แก้มสีชมพูพวงใหญ่ๆ
And you're following me to ask how I break the rules and maintain my rosy demeanor.และเธอตามฉันมาเพื่อจะถามว่า ฉันแหกกฏเกณฑ์ต่างๆ และยังคง ทำตัวเบิกบานได้อย่างไรรึ
You think life's all rosy because I'm nice to you?คุณคิดว่าเพราะตอนนี้ฉันกำลังหยุดพัก ก็เลยไม่มีอะไรให้ต้องกลัวแล้วใช่ไหม
Things were not looking rosy for good ol' Oliver.มันดูไม่ค่อยดีนั่นสำหรับจาก โอลิเวอร์
My rosy complexion?ชุดสีฉูดฉาดของข้าเหรอ
Well, it seems you've taken to power quite well, gives your cheeks a nice rosy color.ดี ดูเหมือนเจ่้าเข้ามามีอำนาจได้ดีทีเดียว ทำให้แก้มเจ้าแดง ดูดีราวกับกุหลาบเชียว

-rosy- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชมพูพันธ์ทิพย์ [n. exp.] (chomphū pha) EN: Pink tecoma ; Pink trumpet tree ; Rosy trumpet-tree FR:
ดีดลูกคิดรางแก้ว[v. exp.] (dīt lūkkhit) EN: make a rosy calculation FR:
เห็ดแดงกุหลาบ[n. exp.] (het daēng k) EN: Rosy russula FR: Rosy russula
นกเด้าดินอกสีชมพู[n. exp.] (nok daodin ) EN: Rosy Pipit FR: Pipit rosé [m] ; Pipit à gorge rosée [m]
นกกิ้งโครงสีกุหลาบ[n. exp.] (nok kingkhr) EN: Rosy Starling ; Rose-coloured Starling FR: Étourneau roselin [m] ; Martin roselin [m] ; Martin rose [m] ; Merle rose [m]
นกพญาไฟสีกุหลาบ[n. exp.] (nok phayāfa) EN: Rosy Minivet FR: Minivet rosé [m] ; Minivet migrateur [m]
ราศีดีมาก[X] (rāsī dī māk) EN: have a rosy complexion ; have a good colour FR:

-rosy- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mattenschneegimpel {m} [ornith.]Brandt's Rosy Finch

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -rosy-
Back to top