ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reddish-pink

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reddish-pink*, -reddish-pink-

reddish-pink ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reddish-pink (n.) สีกุหลาบ See also: สีชมพูแดง
reddish-pink (adj.) มีสีชมพู See also: มีสีกุหลาบ, มีสีแดงอมชมพู Syn. pink

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reddish-pink
Back to top