ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

promising

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *promising*, -promising-

promising ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
promising (adj.) ที่มีความหวัง Syn. assuring, encouraging, hopeful
English-Thai: HOPE Dictionary
promising(พรอม'มิสซิง) adj. มีอนาคตดี,มีความหวัง.
English-Thai: Nontri Dictionary
promising(adj) มีหวัง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แวว (n.) promising See also: foreshadowing Syn. เค้า
แวว (n.) promising See also: foreshowing, foreshadowing Syn. เค้า
ประนีประนอม (adj.) compromising Syn. ลอมชอม, ออมชอม, รอมชอม, ประนีประนอม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's not a very promising situation for a young lawyer.ที่ไม่ได้เป็นสถานการณ์ที่มีแนวโน้มมากสำหรับทนายหนุ่ม
She left a note with all her gold, promising more if babies brought to their father in Chungking.เธอทิ้งจดหมายไว้กับทองทั้งหมดของเธอ สัญญาว่าจะให้มากกว่านี้ ถ้ามีคนพาพวกเขาไปหาพ่อที่ชางกิงได้
You're too promising a scientist to waste your gifts on this nonsense.คุณกำลังเกินไปนัก วิทยาศาสตร์ที่มีแนวโน้มที่จะ
They are promising regional autonomy and religious freedom... if Tibet accepts that China be its political master.พวกเขาสัญญาว่าจะให้ปกครองตนเอง และมีอิสรภาพทางศาสนา ถ้าทิเบตยอมให้จีน เป็นผู้นำทางการเมือง
Over here, if you'd like to take a look... are the less promising entries, some of them are pretty bad.อยู่ตรงนี้ ถ้าคุณอยากจะดูนะ เป็นพวกที่สภาพไม่ดีเท่าไหร่ บางตัวก็แย่มากเลย
Junuh hit a promising opening drive, and I was sure he was on his way.จูเนอไดรฟ์ออกไปดี จนผมคิดว่ามีสิทธิ์ชนะ
A promising young director.ผู้กำกับหนุ่มอนาคตไกล.
They're time bombs in the body. I remember this young, promising basso profundo in london.ในระหว่างกลางของ โอเทลโล...
But in a marriage, you're promising to care about everything - the good things, the bad things, the terrible things, the mundane things,แต่ในการแต่งงาน คุณทำสัญญา ว่าจะห่วงใยทุกๆอย่าง เรื่องดี เรื่องไม่ดี เรื่องเลวร้าย เรื่องธรรมดา
By promising to clean up their septic tanksแค่สัญญาว่าจะ ล้างส้วมให้พวกชาวบ้านก็เท่านั้นเอง
We aren't seeing any rain yet, but thick storm clouds are moving in from the west promising a torrent to comeเรายังไม่เห็นฝนเลย แต่เมฆพายุหนากำลังเคลื่อนตัวเข้ามาจากทางตะวันตก ตามที่ได้พยากรณ์ไว้
If all else fails, I have a very promising future... as a professional mover.ถ้าอย่างอื่นล้มเหลว ฉันยังมีอนาคตสดใส เป็นนักย้ายบ้านมืออาชีพ

promising ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
光明[guāng míng, ㄍㄨㄤ ㄇㄧㄥˊ, 光明] bright (future); promising
有希望[yǒu xī wàng, ㄧㄡˇ ㄒㄧ ㄨㄤˋ, 有希望] hopeful; promising; prospective
有望[yǒu wàng, ㄧㄡˇ ㄨㄤˋ, 有望] hopeful; promising
有为[yǒu wéi, ㄧㄡˇ ㄨㄟˊ, 有为 / 有為] promising; to show promise
不妥协[bù tuǒ xié, ㄅㄨˋ ㄊㄨㄛˇ ㄒㄧㄝˊ, 不妥协 / 不妥協] uncompromising

promising ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
まいゆ;まいゆう[, maiyu ; maiyuu] (adj-f) (1) (reversed from うまい) delicious; appetizing; appetising; (2) skillful; clever; expert; wise; successful; (3) fortunate; splendid; promising
好望[こうぼう, koubou] (n) promising future
安請け合い;安請合い[やすうけあい, yasuukeai] (n,vs) promising without due consideration
春秋に富む[しゅんじゅうにとむ, shunjuunitomu] (exp,v5m) to be young; to be young and have a promising future
輝かしい(P);耀かしい;赫かしい;輝やかしい(io)[かがやかしい, kagayakashii] (adj-i) brilliant; glorious; glittering; bright; splendid (e.g. achievement, success); promising (e.g. future); (P)
不見識[ふけんしき, fukenshiki] (adj-na,n) thoughtless; indiscreet; lacking in common sense; rashness; betraying one's lack of judgment (judgement); absurd; undignified; compromising; disgraceful
好調[こうちょう, kouchou] (adj-na,n,adj-no) favourable; favorable; promising; satisfactory; in good shape; (P)
心細い[こころぼそい, kokorobosoi] (adj-i) helpless; forlorn; hopeless; unpromising; lonely; discouraging; disheartening; (P)
旨い(P);美味い(P);甘い(P);巧い(P);上手い(P);美い[うまい, umai] (adj-i) (1) (esp. 上手い,巧い) skillful; clever; expert; wise; successful; (2) (esp. 美味い,甘い) delicious; appetizing; appetising; (3) (esp. 旨い) fortunate; splendid; promising; (P)
瓜田に履を納れず[かでんにくつをいれず, kadennikutsuwoirezu] (exp) (obs) Avoid compromising situations
甘い[あまい, amai] (exp,adj-i) (1) (uk) sweet; delicious; (2) fragrant (smelling); sweet (music); (3) lightly salted; (4) (See 甘く見る) naive; overly optimistic; soft on; generous; indulgent; easy-going; (5) half-hearted; not finished properly; (6) tempting (e.g. words); promising; (P)
硬骨[こうこつ, koukotsu] (n) (1) (See 軟骨) bone; (adj-no,adj-na,n) (2) firm; uncompromising
美人局[つつもたせ(gikun), tsutsumotase (gikun)] (n) scheme in which a man and woman trick another man into a compromising situation for blackmail; badger game

promising ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวชนฝา[adv.] (hūa chon fā) EN: stubbornly ; obstinately ; uncompromisingly FR: obstinément
ไม่ประนีประนอม[adj.] (mai pranīpr) EN: uncompromising ; unyielding ; intransigent FR: inflexible
ประนีประนอม[X] (pranīpranøm) EN: compromising FR:

promising ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aussichtsvoll; vielversprechend {adj} | aussichtsvoller | am aussichtsvollstenpromising | more promising | most promising
kompromisslos {adj} | kompromissloser | am kompromisslosestenuncompromising | more uncompromising | most uncompromising
kompromisslos {adv}uncompromisingly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า promising
Back to top