ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

river

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *river*, -river-

river ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
river (n.) แม่น้ำ See also: แม่น้ำลำธาร Syn. stream, waterway
river (n.) การไหล See also: การไหลบ่า Syn. flow, flood, rush
river basin (n.) บริเวณลุ่มน้ำ
river mouth (n.) ปากแม่น้ำ See also: ปากน้ำ
riverbank (n.) ฝั่งแม่น้ำ See also: ตลิ่ง, ริมฝั่ง Syn. riverside, shore
riverbed (n.) เส้นทางที่น้ำไหลผ่าน
riverhead (n.) ต้นน้ำ See also: แหล่งน้ำ
riverside (n.) ริมแม่น้ำ See also: ริมตลิ่ง, ริมคลอง Syn. riverbank, shore
riverside (adj.) ซึ่งอยู่ริมแม่น้ำ See also: ซึ่งอยู่ริมฝั่ง Syn. coastal, riparian
English-Thai: HOPE Dictionary
river(ริฟ'เวอะ) n. แม่น้ำ,สายน้ำ,กลุ่มดาวEridanus, -phr. (sell down the river ทรยศหักหลัง,ทอดทิ้ง,หลอกลวง) '
river basinn. ลุ่มแม่น้ำ,บริเวณผืนแผ่นดินที่มีแม่น้ำไหลและแควไหลผ่าน
riverbank(ริฟ'เวอะแบงค์) n. ฝั่งแม่น้ำ
riverbed(ริฟ'เวอะเบด) n. ร่องสายน้ำใหญ่
riverhead(ริฟ'เวอะเฮด) n. ต้นน้ำ,แหล่งที่มาของสายน้ำ
English-Thai: Nontri Dictionary
river(n) แม่น้ำ
riverside(n) ริมฝั่งแม่น้ำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
river basinลุ่มน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
river basinriver basin, ลุ่มน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้ามเรือ (v.) cross the river (by a boat)
ดินดาน (n.) subsoil along a river bed See also: hard and compact soil
ติดตื้น (v.) be stuck in the shallow area of the river cannot go by boat
พระราชพิธีลงท่า (n.) royal ceremony of giving the king´s son a bath in a river (or giving the king´s elephant a bath in a river)
ลงท่า (n.) royal ceremony of giving the king´s son a bath in a river (or giving the king´s elephant a bath in a river) Syn. พระราชพิธีลงท่า
นที (n.) river See also: stream, flow, course, current, tributary, branch, estuary, rivulet Syn. แม่น้ำ
น้ำ (n.) river See also: lake Syn. แม่น้ำ, ห้วงน้ำ, สาคร, วารี Ops. บก
วารี (n.) river See also: lake Syn. แม่น้ำ, ห้วงน้ำ, สาคร Ops. บก
ศิรา (n.) river See also: stream, canal Syn. แม่น้ำ, ลำธาร, คลอง
สาคร (n.) river See also: lake Syn. แม่น้ำ, ห้วงน้ำ, วารี Ops. บก
แม่น้ำ (n.) river
แม่น้ำ (n.) river See also: waterway Syn. สายน้ำ, ลำน้ำ
แม่น้ำลำคลอง (n.) river Syn. น้ำ, แม่น้ำลำคลอง
ตลิ่ง (n.) river bank See also: shore, side, border, riverside Syn. ริมฝั่ง, ฝั่ง
ริมฝั่ง (n.) river bank See also: shore, side, border, riverside Syn. ฝั่ง
ห้วงน้ำ (n.) river basin
ปลายน้ำ (n.) river mouth See also: mouth of the stream, source of stream or river, end of the river
ต้นน้ำลำธาร (n.) river source See also: up stream, upper reaches Syn. ต้นน้ำ Ops. ปลายน้ำ, ปากน้ำ
ชายตลิ่ง (n.) riverbank
ริมตลิ่ง (n.) riverbank Syn. ชายตลิ่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They built a bridge across the riverพวกเขาสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ
Can you tell me how to get to the river?คุณช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าจะไปที่แม่น้ำนี่ได้อย่างไร?
Do you have a driver's license?คุณมีใบขับขี่หรือเปล่า?
Your driver is waiting to take you to the airportคนขับรถกำลังรอพาคุณไปสนามบินอยู่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We were eager to secure a Rhine river bridgehead but we despaired of taking a bridge intact.สะพานแม่น้ำไรน์ แต่เราหวังสละสะพาน เหมือนเดิม
I'd jump into the River Mersey, but it looks like rain.ฉันกระโดดลงไปในแม่น้ำ เมอร์สี แค่ดูเหมือนว่าฝน
He's saying when the sacred stone was taken, the village wells dried up, and the river turned to sand.เขาบอกว่าเมื่อหินศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกถ่าย บ่อหมู่บ้านแห้งขึ้น และแม่น้ำหันไปทราย
We weren't even close to the Royal River yet.เรายังไม่ถึงแม่น้ำโรยัลริเวอร์เลย
"We're here to take a couple of steelhead out of the river and look what we found.""เรามานี่กะจะเอาหัวเหล็กสองสามอัน ไปกลางแม่น้ำ และดูสิ่งที่เราเจอ"
Arrest them. Send them up the river for life.- จับมันสิ ส่งไปไกล ๆ ตลอดกาลเลย
When I was a child, there used to be a river here.ตั้งแต่เด็ก.. ที่นี่ แม่น้ำนี้ ฉันเคยมาบ่อยๆ
I met you once. Then, when there was a river here.ผมเคยพบคุณ ตั้งแต่ตอนที่นี่ยังเป็นแม่น้ำ
When the river got dried this is where I stranded.เมื่อสายน้ำเริ่มแห้ง ที่นี่ถูกตัดขาดจากแม่น้ำข้างนอก
He knew the course turned south through the desert to a river, and the river led into the mountains, here.เขารู้เส้นทาง หันไปทางใต้ ผ่านทะเลทรายและแม่น้ำ, และแม่น้ำ นำเข้าไปในภูเขา, ตรงนี้
Welcome to Agrabah, City of mystery, of enchantment, and the finest merchandise this side of the river Jordan,on sale today, come on down!ยินดีต้อนรับสู่อุคกราบาห์ นครแห่งความลี้ลับ แห่งความเคลิบเคลิ้ม และสินค้าค้าขายที่ดีที่สุดในแถบ แม่น้ำจอร์แดน เริ่มขายแล้ววันนี้ มาเลย! ดูนี่สิ!
No thanks. Splashing around in a river isn't my thing.ไม่ล่ะ ไม่ชอบของเหลวจากแม่น้ำ

river ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿克伦[Ā kè lún, ㄚ ㄎㄜˋ ㄌㄨㄣˊ, 阿克伦 / 阿克倫] Acheron river in Epirus, northwest Greece
阿克伦河[Ā kè lún hé, ㄚ ㄎㄜˋ ㄌㄨㄣˊ ㄏㄜˊ, 阿克伦河 / 阿克倫河] Acheron river in Epirus, northwest Greece
阿克苏河[Ā kè sū hé, ㄚ ㄎㄜˋ ㄙㄨ ㄏㄜˊ, 阿克苏河 / 阿克蘇河] Aksu river in Xinjiang
阿姆河[Ā mǔ hé, ㄚ ㄇㄨˇ ㄏㄜˊ, 阿姆河] Amu Darya, the biggest river of Central Asia, from Pamir to Aral sea, forming the boundary between Afghanistan and Tajikistan then flowing through Turkmenistan and Uzbekistan; formerly called Oxus by Greek and Western writers, and Gihon by medieval Islami
南胶河[Nán jiāo hé, ㄋㄢˊ ㄐㄧㄠ ㄏㄜˊ, 南胶河 / 南膠河] Nanjiao River (Shandong province, flows into Qingdao harbor)
分支[fēn zhī, ㄈㄣ ㄓ, 分支] branch (of company, river etc); to branch; to diverge; to ramify; to subdivide
连绵[lián mián, ㄌㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˊ, 连绵 / 連綿] continuous; unbroken; uninterupted; extending forever into the distance (of mountain range, river etc)
黄水[huáng shuǐ, ㄏㄨㄤˊ ㄕㄨㄟˇ, 黄水 / 黃水] citrine (orange or yellow quartz SiO2); yellow water; name of river in Henan
[tào, ㄊㄠˋ, 套] cover; sheath; to encase; a case; to overlap; to interleave; bend (of a river or mountain range, in place names); harness; classifier for sets, collections; tau (Greek letter Ττ)
大渡河[Dà dù hé, ㄉㄚˋ ㄉㄨˋ ㄏㄜˊ, 大渡河] Dadu River in Sechuan
封河期[fēng hé qī, ㄈㄥ ㄏㄜˊ ㄑㄧ, 封河期] freezing over of river in winter
汉口[Hàn kǒu, ㄏㄢˋ ㄎㄡˇ, 汉口 / 漢口] Hankou, part of Wuhan 武漢|武汉 at the junction of Han river and Changjiang in Hubei
和田河[Hé tián hé, ㄏㄜˊ ㄊㄧㄢˊ ㄏㄜˊ, 和田河] Hotan river in Xinjiang
内陆河[nèi lù hé, ㄋㄟˋ ㄌㄨˋ ㄏㄜˊ, 内陆河 / 內陸河] inland river; river draining to inland sea
内流河[nèi liú hé, ㄋㄟˋ ㄌㄧㄡˊ ㄏㄜˊ, 内流河 / 內流河] inward flowing river; river flowing into desert or salt lake, e.g. Tarim river 塔裡木河|塔里木河
玛纳斯河[Mǎ nà sī hé, ㄇㄚˇ ㄋㄚˋ ㄙ ㄏㄜˊ, 玛纳斯河 / 瑪納斯河] Manas river in Xinjiang
马尾水[Mǎ wěi shuǐ, ㄇㄚˇ ㄨㄟˇ ㄕㄨㄟˇ, 马尾水 / 馬尾水] Mawei river through Fuzhou city
马尾水师学堂[Mǎ wěi shuǐ shī xué táng, ㄇㄚˇ ㄨㄟˇ ㄕㄨㄟˇ ㄕ ㄒㄩㄝˊ ㄊㄤˊ, 马尾水师学堂 / 馬尾水師學堂] Mawei river naval college, alternative name for Fuzhou naval college 福州船政學堂|福州船政学堂, set up in 1866 by the Qing dynasty
湄公河三角洲[Méi gōng hé sān jiǎo zhōu, ㄇㄟˊ ㄍㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄓㄡ, 湄公河三角洲] Mekong River delta
屈原祠[Qū Yuán cí, ㄑㄩ ㄩㄢˊ ㄘˊ, 屈原祠] Qu Yuan memorial temple on the Miluo river 汨羅江|汨罗江 at Yueyang 岳陽市|岳阳市, Hunan
[mí, ㄇㄧˊ, 麋] moose; river bank; surname Mi
孔雀河[Kǒng què hé, ㄎㄨㄥˇ ㄑㄩㄝˋ ㄏㄜˊ, 孔雀河] Peacock river in Xinjiang
珠三角[zhū sān jiǎo, ㄓㄨ ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ, 珠三角] Pearl River delta
珠江[Zhū jiāng, ㄓㄨ ㄐㄧㄤ, 珠江] Pearl River (Guangdong)
珠江三角洲[Zhū jiāng sān jiǎo zhōu, ㄓㄨ ㄐㄧㄤ ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄓㄡ, 珠江三角洲] Pearl River Delta
勃固河[Bó gù hé, ㄅㄛˊ ㄍㄨˋ ㄏㄜˊ, 勃固河] Pegu river of south central Myanmar (Burma)
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, 鷟] phoenix; river gull
松辽平原[sōng liáo píng yuán, ㄙㄨㄥ ㄌㄧㄠˊ ㄆㄧㄥˊ ㄩㄢˊ, 松辽平原 / 松遼平原] plain of NE China including Songhua river through Liaoning peninsula
先河[xiān hé, ㄒㄧㄢ ㄏㄜˊ, 先河] priority; sth advocated first; refers to ancient tradition: Worship the river first, then the sea.
[fēng, ㄈㄥ, 沣 / 灃] rainy; place name in Shaanxi; Feng river in Shaanxi 陝西|陕西, tributary of Wei river 渭水
隘谷[ài gǔ, ㄞˋ ㄍㄨˇ, 隘谷] ravine; canyon; V-shaped river valley with steep sides
恒河猴[Héng hé hóu, ㄏㄥˊ ㄏㄜˊ ㄏㄡˊ, 恒河猴 / 恆河猴] rhesus macaque (Macaca mulatta); rhesus monkey; lit. river Ganges monkey of north India
[shàn, ㄕㄢˋ, 剡] river in Zhejiang
[zhì, ㄓˋ, 厔] river bent
大沙河[Dà shā hé, ㄉㄚˋ ㄕㄚ ㄏㄜˊ, 大沙河] river in Shanxi
文江学海[wén jiāng xué hǎi, ㄨㄣˊ ㄐㄧㄤ ㄒㄩㄝˊ ㄏㄞˇ, 文江学海 / 文江學海] river of literacy, sea of learning (成语 saw); ars longa, vita brevis
春江花月夜[Chūn jiāng huā yuè yè, ㄔㄨㄣ ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄚ ㄩㄝˋ ㄧㄝˋ, 春江花月夜] River on a spring night, long yuefu poem by 張若虛|张若虚
水神[shuǐ shén, ㄕㄨㄟˇ ㄕㄣˊ, 水神] river God
流域[liú yù, ㄌㄧㄡˊ ㄩˋ, 流域] river basin; valley; drainage area
河岸[hé àn, ㄏㄜˊ ㄢˋ, 河岸] riverside; river bank

river ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アオハナホソオオトカゲ[, aohanahosoootokage] (n) canopy goanna (Varanus keithhornei, species of carnivorous monitor lizard native to Northeast Australia); blue-nosed goanna; Nesbit River monitor
アマゾン川[アマゾンがわ, amazon gawa] (n) Amazon River
ガンジスメジロザメ属[ガンジスメジロザメぞく, ganjisumejirozame zoku] (n) Glyphis (genus containing 5 known species of secretive true river sharks in the family Carcharhinidae)
クラマスヤツメ[, kuramasuyatsume] (n) Klamath river lamprey (Lampetra similis)
タニノボリ科[タニノボリか, taninobori ka] (n) Balitoridae (family comprising the river loaches)
ヨーロッパカワヤツメ;ヨーロピアンリバーランプリ[, yo-roppakawayatsume ; yo-ropianriba-ranpuri] (n) river lamprey (Lampetra fluviatilis)
ワイ合意[ワイごうい, wai goui] (n) Wye Accord; Wye River Memorandum
一級河川[いっきゅうかせん, ikkyuukasen] (n) class A river (specified waterways of special importance protected by the government)
可動堰[かどうぜき, kadouzeki] (n) canal gates; river gates
四神相応[しじんそうおう, shijinsouou] (n) an ideal topography for the four Taoist gods, with a river in the east, a broad avenue in the west, a basin in the south, and a hill in the north
川千鳥[かわちどり, kawachidori] (n) plover on the riverside; plovers near a river
川施餓鬼[かわせがき, kawasegaki] (n) Buddhist services in memory of those drowned in a river; offering to suffering spirits at the river
川明かり;川明り;河明かり;河明り[かわあかり, kawaakari] (n) glow of a river in the darkness; surface of a river gleaming in the darkness; gleam on a river at dusk
川遊び[かわあそび, kawaasobi] (n) boating or swimming in a river
御手洗川[みたらしがわ, mitarashigawa] (n) river in which worshippers wash their hands (and rinse their mouth) prior to entering a shrine
決河[けっか, kekka] (n) river breaking through (its dikes)
河海豚;川海豚[かわいるか;カワイルカ, kawairuka ; kawairuka] (n) (uk) river dolphin
河清[かせい, kasei] (n) clearing of the river water
河渠[かきょ, kakyo] (n) waterway; canal; river
河谷[かこく, kakoku] (exp) river valley
河道閉塞[かどうへいそく, kadouheisoku] (n) natural damming (of a river due to landslide, etc.)
渠河[きょが, kyoga] (n) (obsc) waterway; canal; river
灸羽田[やいとはた;ヤイトハタ, yaitohata ; yaitohata] (n) (uk) malabar grouper (Epinephelus malabaricus); estuary cod; greasy cod; spotted river cod; estuary rock cod
獺祭[だっさい, dassai] (n) arraying a number of reference books in order to compose poetry; literary composition crammed with maxims, ancient episodes, legends, etc. (from the habit of otters to line a catch of fish on river bank)
祓川[はらえがわ, haraegawa] (n) river in which worshippers purify themselves before praying
船饅頭[ふなまんじゅう, funamanjuu] (n) low-grade prostitute; prostitute working from boats on the Sumida River
茶船[ちゃぶね, chabune] (n) (1) (See 瀬取り船) small boat used for transport on rivers (Edo period); barge; boat used for unloading goods from a large anchored boat; (2) boat with a roof used for boating on a river; (3) (arch) small boat selling food and drinks on a river
護岸[ごがん, gogan] (n) river dike; (P)
隅田川花火大会[すみだがわはなびたいかい, sumidagawahanabitaikai] (n) Sumida River Firework Festival (Tokyo)
鱒の介;鱒之介[ますのすけ;マスノスケ, masunosuke ; masunosuke] (n) (uk) chinook salmon (Oncorhynchus tshawytscha); king salmon; tyee salmon; Columbia River salmon; black salmon; chub salmon; hook bill salmon; winter salmon; spring salmon; quinnat salmon; blackmouth
黄河文明[こうがぶんめい, kougabunmei] (n) Yellow River civilization; Huang civilization; cradle of Chinese civilization
アーマードプレコ[, a-ma-dopureko] (n) Pseudorinelepis genibarbis (species of armored catfish from the Amazon River)
アマゾン[, amazon] (n,adj-no) (1) the Amazon river; (2) Amazon (woman of Greek mythology)
インストール可能デバイスドライバ[インストールかのうデバイスドライバ, insuto-ru kanou debaisudoraiba] (n) {comp} installable device driver
インボックスドライバ[, inbokkusudoraiba] (n) {comp} in-box driver
ウォッチドッグドライバ[, uocchidoggudoraiba] (n) {comp} watchdog driver
オーナードライバー[, o-na-doraiba-] (n) owner-driver
カーレーサー[, ka-re-sa-] (n) racing driver (wasei
ガンジスメジロザメ[, ganjisumejirozame] (n) Ganges shark (Glyphis gangeticus, rare species of fresh water requiem shark that dwells in the rivers of India)
ごっつん盗[ごっつんとう, gottsuntou] (n) (sl) stealing a car by rear-ending it lightly and having a friend jump in and drive off after the driver gets out
Japanese-English: COMDICT Dictionary
デバイスドライバ[でばいすどらいば, debaisudoraiba] device driver
ドライバ[どらいば, doraiba] driver
パケットドライバ[ぱけっとどらいば, pakettodoraiba] packet driver
バスドライバ[ばすどらいば, basudoraiba] bus driver
プリンタドライバ[ぷりんたどらいば, purintadoraiba] printer driver
マイナスドライバ[まいなすどらいば, mainasudoraiba] flat-bladed screwdriver
マイナスのねじ回し[マイナスのねじまわし, mainasu nonejimawashi] flat-bladed screwdriver
マウスドライバ[まうすどらいば, mausudoraiba] mouse (device) driver
装置ドライバ[そうちどらいば, souchidoraiba] device driver

river ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชลาลัย[n.] (chalālai) EN: sea ; river FR: rivière [f]
ชโลทร[n.] (chalōthøn) EN: river ; sea ; expanse of water FR: rivière [f] ; étendue d'eau [f]
เฉนียน[n.] (chanīen) EN: river bank ; bank FR: berge [f]
ชรทึง[n.] (charatheung) EN: river FR: rivière [f]
ฉทึง[n.] (chatheung) EN: river FR: rivière [f]
ชทึง[n.] (chatheung) EN: river FR: rivière [f]
ดินดาน[n.] (dindān) EN: hard soil ; subsoil ; compact soil ; subsoil along a river bed ; hard and compact soil FR:
ฝั่งแม่น้ำ[n.] (fang maēnam) EN: river bank FR: rive [f] ; berge [f]
หัวคุ้ง[n.] (hūakhung) EN: bend in the river ; beginning of the river bend ; curve of the river FR: méandre [m]
ฮวงโห[n. prop.] (Hūang-Hō ) EN: Yellow River ; Huang He ; Huang Ho FR: Huang He [m] ; fleuve Jaune [m]
เจ้าฟ้าหญิงสิรินธร[n.] (jaofāyingsi) EN: Pseudochelidon sirintarae ; white-eyed river martin FR: Pseudochelidon sirintarae
จทึง[n.] (jatheung) EN: river FR:
ข้ามฟาก[v. exp.] (khām fāk) EN: cross the opposite shore ; cross over a river FR: changer de rive ; traverser l'eau
ข้ามเรือ[v. exp.] (khām reūa) EN: cross the river by boat FR: traverser en bateau
คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง[org.] (Khanakammāt) EN: Mekong River Commission (MRC) FR:
คงคา[n.] (khongkhā) EN: water ; river FR: fleuve [m]
คงคาลัย[n.] (khongkhālai) EN: river ; waters FR:
คุ้งน้ำ[n. exp.] (khung nām) EN: river bend FR:
ขุนน้ำ[n.] (khunnām) EN: source of a river ; stream from a top of mountain FR: source d'une rivière [f]
แคว[n.] (khwāe) EN: tributary ; river ; stream FR: affluent [m]
ควายแม่น้ำ[n. exp.] (khwāi maēnā) EN: river buffalo ; riverine buffalo FR:
กระแส[n.] (krasaē) EN: river ; stream of water ; course of water FR:
กุ้งแม่น้ำ[n. exp.] (kung maēnām) EN: river prawn FR: crevette d'eau douce [f]
แหล่งกำเนิดแม่น้ำ[n. exp.] (laeng kamno) EN: source of a river FR: source d'une rivière [f]
ละหาน[n.] (lahān) EN: broad water ; broad lake ; broad part of a river FR:
ลอยกระทง[n. prop.] (Løikrathong) EN: Loy Kratong Festival ; River Goddess worship ceremony FR: fête des lumières [f] ; Loy Krathong [m]
ลมล่อง[n.] (lomløng) EN: wind blowing down the river FR:
ลงท่า[n. exp.] (longthā) EN: royal ceremony of giving the king's son a bath in a river ; royal ceremony of giving the king's elephant a bath in a river FR:
ลุยข้ามน้ำ[v. exp.] (lui khām nā) EN: ford a river FR:
ลุ่มน้ำ[n.] (lumnām) EN: basin of a river ; basin FR: bassin [m]
แม่น้ำ[n.] (maēnām) EN: river ; waterway FR: fleuve [m] ; rivière [f] ; cours d'eau [m]
แม่น้ำอัมสเทล[n. prop.] (MaēnāmAmsat) EN: Amstel River FR:
แม่น้ำบางปะกง[n. prop.] (Maēnām Bāng) EN: Bang Pakong River FR:
แม่น้ำชี[n. prop.] (Maēnām Chī) EN: Chi River FR:
แดง[n. prop.] (Maēnām Daēn) EN: Red River FR:
แม่น้ำอ้ายเหอ[n. prop.] (Maēnām Āi-h) EN: Love River ; Ai River FR:
แม่น้ำอิง[n. prop.] (Maēnām Ing) EN: Ing River FR:
แม่น้ำเจ้าพระยา[n. prop.] (Maēnām Jaop) EN: Chao Phraya River ; Chao Phraya FR: Chao Phraya [m]
แม่น้ำคาดาห์[n. prop.] (Maēnām Khād) EN: Kedah River FR:
แม่น้ำโคโลราโด[n. prop.] (Maēnām Khōl) EN: Colorado River FR: Colorado [m]

river ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Uferabrasion {f}abrasion of river banks
entlang; weiter; vorwärts {adv} | am Fluss entlang | Dort entlang, bitte!along | along the river | That way please!
Flussgebietskommission {f}commission for river territories
Blaubrustfischer {m} [ornith.]Dwarf River Kingfisher
Weißflügel-Schilfsteiger {m} [ornith.]Fly River Grass Warbler
Hinduseeschwalbe {f} [ornith.]Indian River Tern
Mackenzie River {m}Mackenzie River
Papuasalangane {f} [ornith.]Idenburg River Swiftlet
Flussstrecke {f}reach of a river
Sanierung {f} eines Flussesrehabilitation of a river; cleaning up of a river
Ufertachuri {m} [ornith.]River Tyrannulet
Bustreiber {m} [comp.]bus driver
Kameltreiber {m}camel driver
Gerätetreiber {m} [comp.]device driver
Fahrerbesprechung {f}driver briefing
Gefälle {n} (eines Flusses) | nutzbares Gefälle (eines Flusses)drop (of a river) | available head; potential head
Elektroschrauber {m}electric screwdriver
Ersatzfahrer {m}reserve; reserver driver
Geisterfahrer {m}wrong-way driver; ghost driver
Handschrauber {m} [techn.]handheld screwdriver
Winkelschraubendreher {m} [techn.]offset screwdriver
Pilot {m}(racing) driver
Druckertreiber {m} [comp.]printer driver
Ramme {f}pile-driver
Ausbau {m} von Flüssenriver training
Flussfund {m}river find
Flussgebiet {n}river basin
Flusspferd {n}river horse
Flussregulierung {f}river regulation
Gewässerufer {n}river bank
Sohlenerosion {f}river bed erosion
Flußkiebitz {m} [ornith.]River Lapwing
Uferschnäpper {m} [ornith.]River Flycatcher
Uferanlieger {m}riverside resident
Ufergrundstück {n}riverside (waterside) property; riparian property
Uferpromenade {f}riverside walk; promenadw
Orinokotyrann {m} [ornith.]Riverside Tyrant
Uferzaunkönig {m} [ornith.]Riverside Wren
Sankt-Lorenz-Strom {m}St Laurence (river)
Schraubendrehereinsatz {m}screwdriver bit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า river
Back to top