ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rivulet

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rivulet*, -rivulet-

rivulet ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rivulet (n.) แม่น้ำสายเล็กๆ See also: ลำธารเล็กๆ, สายน้ำเล็กๆ Syn. brook, runnel
English-Thai: HOPE Dictionary
rivulet(ริฟ'วิวลิท) n. สายน้ำเล็ก ๆ ,ลำธารเล็ก, Syn. streamlet
English-Thai: Nontri Dictionary
rivulet(n) ลำธาร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My mind is a raging torrent flooded with rivulets of thought cascading into a waterfall of creative alternatives.สมองฉันกำลังไหลแล่น... ...ไปตามแม่น้ำแห่งความคิด ...แล้วตกลงสู่น้ำตกแห่งความสร้างสรรค์

rivulet ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
河滨[hé bīn, ㄏㄜˊ ㄅㄧㄣ, 河滨 / 河濱] brook; rivulet

rivulet ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
細流[さいりゅう, sairyuu] (n) streamlet; brooklet; rivulet

rivulet ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห้วยหนอง[n. exp.] (hūay nøng) EN: brook ; creek ; stream ; rivulet FR:
ธาร[n.] (thān) EN: stream ; watercourse ; brook ; rivulet ; flow ; creek FR: cours d'eau [m]
ธารา[v.] (thārā) EN: stream ; water ; watercourse ; brook ; rivulet ; flow ; current FR: cours d'eau [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rivulet
Back to top