ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lake

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lake*, -lake-

lake ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lake (n.) ทะเลสาบ See also: บึงขนาดใหญ่ Syn. loch, basin
lake (n.) บ่อน้ำมัน
lake (n.) สีแดงเข้ม
English-Thai: HOPE Dictionary
lake(เล็ค) n. ทะเลสาบ,บึงขนาดใหญ่มาก
English-Thai: Nontri Dictionary
lake(n) ทะเลสาบ,บึงใหญ่,กว๊าน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
lake๑. สีแดง๒. สีโปร่งใส [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lake ทะเลสาบ ระบบนิเวศแหล่งน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีพื้นที่และบริเวณน้ำมาก ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตที่สัมพันธ์กัน และมีการถ่ายทอด พลังงานในรูปของสารอาหารจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคตามลำดับ ทะเลสาบ เกิดขึ้นได้จากกระบวนการหลายอย่าง ได้แก่ เกิดจากการยกตัว ยุบตัว หรือการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกเกิดจากการทำงานของภุเขาไฟ และเกิดจากการทำงานของธารน้ำแข็ง [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กว๊าน (n.) lake See also: swamp Syn. บึง
ทะเลสาบ (n.) lake
สาบ (n.) lake Syn. ทะเลสาบ
ปูนผิว (n.) slaked lime
เกล็ด (n.) (snow) flake See also: flake of snow
แอ่ง (n.) shallow lake
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Latest report shows everything's socked in from Salt Lake to Lincoln.รายงานล่าสุดระบุว่าทุกอย่าง ปกติดีจากซอลท์ เลค ถึงลินคอล์น
Route him into Lake Michigan. At least avoid killing innocent people.นำทางเขาไปที่เลค มิชิแกน อย่างน้อยก็เลี่ยงการฆ่าคนบริสุทธิ์
Built in the '40s on Lake Wazapamani.สร้างใน1940ข้างแลยคโวซัพามานี
Frank Dux is at the East Lake Hotel in Kowloon.แฟรงก์ Dux อยู่ที่อีสต์เลคโรงแรมในเกาลูน
He chose the lake to sleep in foreverเขาเลือกทะเลสาบ เพื่อนอนในนั้นตลอดไป
Over the lake comes another heifer... about to die.และเหนือทะเลสาบเลือด ก็มีวัวอีกตัวหนึ่ง... กำลังจะตาย.
They ship most of the contraband across Lake Michigan.เรือพวกนั้นก็คง ข้ามทะเลสาบมิชิแกน มาแบบผิดกฎหมาย.
Right, on Lake Street. Right. Appreciate it.ครับ ถนนข้างทะเลสาบ ครับ ขอบคุณมาก.
But now it's getting out of hand, because after the party, we're going to Lake Tahoe, and he actually asked her to come with us.แต่ตอนนี้มันเริ่มจะคุมไม่ได้แล้ว เพราะหลังจากงานนี้แล้ว เราจะไปกันที่ทะเลสาบทาโฮว์ แล้วเขาก็ไปชวนแม่ให้ไปกับเราด้วยจริงๆแหละ
You went to West Lake Temple, to make offerings in memory of my father.แม่ไปที่วัดทะเลสาบตะวันตก... เพื่อไปคารวะหลุมศพของพ่อ
I don't know, but the acidity in the lake is high enough to bother me.ผมไม่ทราบ แต่ความเป็นกรด ในทะเลสาบสูงพอที่จะรำคาญฉัน
We're at Mirror Lake at the lodge. The road's down, but we're okay.เราอยู่ที่ทะเลสาบ Mirror ที่ลอดจ์ ถนนลง แต่เราก็โอเค

lake ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
断桥[duàn qiáo, ㄉㄨㄢˋ ㄑㄧㄠˊ, 断桥 / 斷橋] The Broken Bridge (at West Lake in Hangzhou)
火湖[huǒ hú, ㄏㄨㄛˇ ㄏㄨˊ, 火湖] burning lake; lake of burning sulfur; inferno (in Christian mythology)
堰塞湖[yàn sè hú, ㄧㄢˋ ㄙㄜˋ ㄏㄨˊ, 堰塞湖] dammed lake; lake formed by landslip or lava flow
水边[shuǐ biān, ㄕㄨㄟˇ ㄅㄧㄢ, 水边 / 水邊] edge of the water; shore or sea, lake or river; seashore
乍得湖[Zhà dé Hú, ㄓㄚˋ ㄉㄜˊ ㄏㄨˊ, 乍得湖] Lake Chad
伊塞克湖[Yī sāi kè hú, ㄧ ㄙㄞ ㄎㄜˋ ㄏㄨˊ, 伊塞克湖] lake in Kyrghizstan
博斯腾湖[Bó sī téng hú, ㄅㄛˊ ㄙ ㄊㄥˊ ㄏㄨˊ, 博斯腾湖 / 博斯騰湖] Lake Bosten in Xinjiang
呼伦湖[Hū lún hú, ㄏㄨ ㄌㄨㄣˊ ㄏㄨˊ, 呼伦湖 / 呼倫湖] Lake Hulun of inner Mongolia
喀纳斯湖[kā nà sī hú, ㄎㄚ ㄋㄚˋ ㄙ ㄏㄨˊ, 喀纳斯湖 / 喀納斯湖] Lake Kanas in Xinjiang
坦噶尼喀湖[Tǎn gá ní kā hú, ㄊㄢˇ ㄍㄚˊ ㄋㄧˊ ㄎㄚ ㄏㄨˊ, 坦噶尼喀湖] Lake Tanganyika in West Africa
天池[Tiān chí, ㄊㄧㄢ ㄔˊ, 天池] Lake Tianchi in Xinjiang
池盐[chí yán, ㄔˊ ㄧㄢˊ, 池盐 / 池鹽] lake salt
罗布泊[Luó bù bó, ㄌㄨㄛˊ ㄅㄨˋ ㄅㄛˊ, 罗布泊 / 羅布泊] Lop Nor, salt lake and nuclear testing site in Xinjiang
盐湖城[Yán hú chéng, ㄧㄢˊ ㄏㄨˊ ㄔㄥˊ, 盐湖城 / 鹽湖城] Salt Lake City, capital of Utah
湖光山色[hú guāng shān sè, ㄏㄨˊ ㄍㄨㄤ ㄕㄢ ㄙㄜˋ, 湖光山色] scenic lakes and mountain (成语 saw); beautiful lake and mountain landscape
汹涌[xiōng yǒng, ㄒㄩㄥ ㄩㄥˇ, 汹涌 / 洶湧] to surge up violently (of ocean, river, lake etc); turbulent
羊卓错[Yáng zhuó cuò, ㄧㄤˊ ㄓㄨㄛˊ ㄘㄨㄛˋ, 羊卓错 / 羊卓錯] Yamdroktso lake in central Tibet
水产[shuǐ chǎn, ㄕㄨㄟˇ ㄔㄢˇ, 水产 / 水產] aquatic; produced in sea, rivers or lakes
氢氧化钙[qīng yǎng huà gài, ㄑㄧㄥ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄍㄞˋ, 氢氧化钙 / 氫氧化鈣] calcium hydroxide Ca(OH)2; slaked lime
消石灰[xiāo shí huī, ㄒㄧㄠ ㄕˊ ㄏㄨㄟ, 消石灰] calcium hydroxide Ca(OH)2; slaked lime
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, 潢] dye paper; lake; pond; mount scroll
纷飞[fēn fēi, ㄈㄣ ㄈㄟ, 纷飞 / 紛飛] to swirl in the air (of thickly falling snowflakes, flower petals etc); to flutter about
淡水湖[dàn shuǐ hú, ㄉㄢˋ ㄕㄨㄟˇ ㄏㄨˊ, 淡水湖] fresh water lake
五大湖[Wǔ dà hú, ˇ ㄉㄚˋ ㄏㄨˊ, 五大湖] Great Lakes
内流河[nèi liú hé, ㄋㄟˋ ㄌㄧㄡˊ ㄏㄜˊ, 内流河 / 內流河] inward flowing river; river flowing into desert or salt lake, e.g. Tarim river 塔裡木河|塔里木河
[hú, ㄏㄨˊ, 湖] lake
湖沼[hú zhǎo, ㄏㄨˊ ㄓㄠˇ, 湖沼] lakes and marshes
熔岩湖[róng yán hú, ㄖㄨㄥˊ ㄧㄢˊ ㄏㄨˊ, 熔岩湖] lava lake
竞渡[jìng dù, ㄐㄧㄥˋ ㄉㄨˋ, 竞渡 / 競渡] rowing competition; boat race; swimming competition (e.g. to cross river or lake)
咸水湖[xián shuǐ hú, ㄒㄧㄢˊ ㄕㄨㄟˇ ㄏㄨˊ, 咸水湖 / 鹹水湖] salt lake
熟石灰[shú shí huī, ㄕㄨˊ ㄕˊ ㄏㄨㄟ, 熟石灰] slaked lime; hydrated lime
[yīng, , 霙] sleet; snowflakes
雪花[xuě huā, ㄒㄩㄝˇ ㄏㄨㄚ, 雪花] snowflake
天鹅湖[Tiān é Hú, ㄊㄧㄢ ㄜˊ ㄏㄨˊ, 天鹅湖 / 天鵝湖] Swan Lake

lake ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウロノカラロストラートゥム[, auronokararosutora-toumu] (n) Aulonocara rostratum (species of peacock cichlid from Lake Malawi)
アウロノカラ属[アウロノカラぞく, auronokara zoku] (n) Aulonocara (genus of cichlids endemic to Lake Malawi in East Africa in the family Cichlidae); peacock cichlids
アウロノクラヌスデウィンドティ[, auronokuranusudeuindotei] (n) Aulonocranus dewindti (cichlid fish endemic to Lake Tanganyika in E. Africa)
アクイロニウム[, akuironiumu] (n) Aulonocara aquilonium (species of peacock cichlid from Lake Malawi)
イッシー[, isshi-] (n) Isshi (lake monster said to be living in Kyushu's Lake Ikeda)
オゴポゴ[, ogopogo] (n) Ogopogo (lake monster reported to live in Canada's Lake Okanagan)
カルデラ湖[カルデラこ, karudera ko] (n) caldera lake
クッシー[, kusshi-] (n) Kusshi (lake monster said to be living in Hokkaido's Lake Kussharo)
クリムソンレーキ[, kurimusonre-ki] (n) crimson lake
ダム湖[ダムこ, damu ko] (n) reservoir; lake formed by a dam
レーキ[, re-ki] (n) (1) rake; (2) lake (insoluble pigment)
レイクトラウト;レイク・トラウト[, reikutorauto ; reiku . torauto] (n) lake trout (Salvelinus namaycush)
丸太船;丸太舟[まるたぶね, marutabune] (n) (1) (See 丸子船) wooden transport ship used on Lake Biwa; (2) vessel made from logs, e.g. large dugout canoe
丸子船[まるこぶね, marukobune] (n) (arch) wooden transport ship used on Lake Biwa
堰止湖;堰止め湖;堰き止め湖;堰き止湖[せきとめこ, sekitomeko] (n) dammed lake (formed by natural damming of a river, esp. by landslide, volcanic eruption, etc.)
氷河湖[ひょうがこ, hyougako] (n) glacial lake
池亭[ちてい, chitei] (n) arbor (arbour, bower) by a lake
汽水湖[きすいこ, kisuiko] (n) brackish lake
湖沼水質保全特別措置法[こしょうすいしつほぜんとくべつそちほう, koshousuishitsuhozentokubetsusochihou] (n) Law Concerning Special Measures for Conservation of Lake Water Quality (1984)
湖沼生態系[こしょうせいたいけい, koshouseitaikei] (n) lake ecosystem
火口原湖[かこうげんこ, kakougenko] (n) crater lake
火口湖[かこうこ, kakouko] (n) crater lake
陥没湖[かんぼつこ, kanbotsuko] (n) lake formed in volcanic caldera
コーンフレーク;コーンフレークス[, ko-nfure-ku ; ko-nfure-kusu] (n) cold cereal; breakfast cereal; corn flakes
スノーフレーク[, suno-fure-ku] (n) snowflake
フレーク[, fure-ku] (n) flake
ライトツナフレーク[, raitotsunafure-ku] (n) light flaked canned tuna (wasei
一枚;一片[ひとひら, hitohira] (n) petal; flake
三日月湖[みかづきこ, mikadukiko] (n) oxbow lake; billabong
削り[けずり, kezuri] (n) shavings; flakes
削り節[けずりぶし, kezuribushi] (n) flaked bonito; (P)
増水[ぞうすい, zousui] (n,vs) (See 減水) rising water (of river, lake, etc.); swelling water; increased water; high water; (P)
春の水[はるのみず, harunomizu] (exp,n) lakes and torrents of spring (overflowing with water)
春の雪[はるのゆき, harunoyuki] (exp,n) (See 春雪) spring snow (usu. large snowflakes)
河跡湖[かせきこ, kasekiko] (n) crescentic lake; oxbow lake; billabong
泉水[せんすい, sensui] (n) fountain; miniature lake; (P)
消石灰[しょうせっかい, shousekkai] (n) slaked lime
牡丹雪[ぼたんゆき, botanyuki] (n) large snowflakes
細雪[ささめゆき, sasameyuki] (n) light snow fall; small snow flakes
綿雪[わたゆき, watayuki] (n) large snowflakes

lake ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอ่ง[n.] (aeng) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake ; basin FR: dépression [f] ; enfoncement [m] ; bassin [m]
กว๊านพะเยา [n. prop.] (Kwān Phayao) EN: Phayao Lake FR:
ละหาน[n.] (lahān) EN: broad water ; broad lake ; broad part of a river FR:
ทะเลหน้าใน[n.] (thalēnānai) EN: inland sea ; lake FR:
ทะเลภายใน[n.] (thalēphāina) EN: inland sea ; lake FR: mer inérieure [f]
ทะเลสาบ[n.] (thalēsāp) EN: lake ; inland sea FR: lac [m] ; mer intérieure [f]
ทะเลสาบชาด[n. prop.] (Thalēsāp Ch) EN: Lake Chad FR: lac Tchad [m]
ทะเลสาบเชียงแสน[n. prop.] (Thalēsāp Ch) EN: Chiang Saen Lake FR:
ทะเลสาบอินเล[n. prop.] (Thalēsāp In) EN: Inle Lake FR:
ทะเลสาบมาราไกโบ[n. prop.] (Thalēsāp Mā) EN: Lake Maracaibo FR:
ทะเลสาบมิชิแกน[n. prop.] (Thalēsāp Mi) EN: Lake Michigan FR: lac Michigan [m]
ทะเลสาบนากูรู[n. prop.] (Thalēsāp Nā) EN: Lake Nakuru FR:
ทะเลสาบผอหยาง[n. prop.] (Thalēsāp Ph) EN: Poyang Lake FR:
ทะเลสาบสงขลา[n. prop.] (Thalēsāp So) EN: Songkhla Lake FR:
ทะเลสาบทุ่งกุลา ; ทะเลสาบทุ่งกุลาร้องไห้[n. prop.] (Thalēsāp Th) EN: Tung Kula Lake ; Tung Kula Rong Hai Lake FR:
ทะเลสาบอูร์เมีย[n. prop.] (Thalēsāp Ūm) EN: Lake Urmia FR:
ทะเลสาบวิกตอเรีย [n. prop.] (Thalēsāp Wi) EN: Lake Victoria FR: lac Victoria [m]
ทะเลสาบวอสตอก ; ทะเลสาบวอสต๊อก[n. prop.] (Thalēsāp Wø) EN: Lake Vostok FR:
อัน[n.] (an) EN: piece ; slice ; flake ; part ; lump ; chunk ; bit ; portion ; item FR: machin [m] ; truc [m]
ชิ้น[n.] (chin) EN: piece ; slice ; fragment ; lump ; chunk ; flake ; part ; bit FR: morceau [m] ; tranche [f] ; bout [m]
กะเทาะ[v.] (kathǿ) EN: crack ; flake off ; scale FR:
คลาเกนฟูร์ท[n. prop.] (Khlākēnfū) EN: Klagenfurt FR: Klagenfurt
คอนเฟลค = คอนเฟล็ก[n.] (khønflek) EN: cornflakes FR: corn-flakes [mpl] (angl.) ; cornflakes [mpl] (anglic.)
คุกกี้คอร์นเฟล็ก = คุกกี้คอนเฟลค[n. exp.] (khukkī khøn) EN: cornflake cookie FR:
เกล็ด[n.] (klet) EN: scale ; pellicle ; flake ; slat FR: écaille [f]
เกล็ด[n.] (klet) EN: flake ; snowflake FR: flocon [m] ; flocon de neige [m]
เกล็ดหิมะ[n. exp.] (klet hima) EN: snowflake FR: flocon de neige [m]
ล่อนหลุด[v. exp.] (lǿnlut) EN: crack ; peel off ; flake off ; come off FR:

lake ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bindenruderente {f} [ornith.]Argentine Lake Duck
Kratersee {m}crater lake
Altwassersee {m}oxbow lake
Salzsee {m}salt lake
Ausfluss {m} (eines Sees)effluent (from a lake)
Spinner {m}flake [Am.]
Hawaii-Preußenfisch {m} (Dascyllus albisella) [zool.]snowflake damsel
Lake {f}; Salzlake
Seesiedlung {f}lake dwelling
Tschadprinie {f} [ornith.]Lake Chad Prinia
Victoriaweber {m} [ornith.]Lake Victoria Weaver
Bodensee {m}Lake Constance
Baikalsee {m}Lake Baikal
Tanganjikasee {m}Lake Tanganyika
Haferflocken {pl} [cook.]oat flakes; oats

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lake
Back to top