ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

canal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *canal*, -canal-

canal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
canal (n.) คลอง
canal boat (n.) เรือที่มีลักษณะแคบและยาวใช้แล่นในคลอง Syn. barge
canalboat (n.) เรือยาวและแคบใช้แม่น้ำลำคลอง
canalise (vt.) ทำให้แม่น้ำลึกหรือกว้างขึ้น Syn. canalize
canalize (vt.) ทำให้แม่น้ำลึกหรือกว้างขึ้น Syn. canalise
English-Thai: HOPE Dictionary
canal(คะแนล') {canalled,canalling,canals} n. คลอง,ช่องทาง,ทางน้ำ,คู,หลอด,ท่อ,ช่อง. vt. ทำทางน้ำผ่าน
canaliculusn. ท่อเล็ก ๆ -pl. canaliculi
canallern. เรือบรรทุกที่ใช้แล่นบนคลอง
English-Thai: Nontri Dictionary
canal(n) คลอง,คู,ร่อง,ทางน้ำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
canalหลอด, ทางเดิน, ทางไหล, ช่อง, คลอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
canalcanal, คลอง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้ำนอนคลอง (n.) swelling canal water
คลอง (n.) canal See also: waterway, watercourse Syn. ลำคลอง
คลองส่งน้ำ (n.) canal See also: waterway, watercourse
ชลธาร (n.) canal See also: lake
ชลสถาน (n.) canal See also: pond, cistern
ลำคลอง (n.) canal See also: course of a canal Syn. คลอง
ลำธาร (n.) canal See also: waterway, watercourse Syn. ลำน้ำ, สายธาร
ลำน้ำ (n.) canal See also: waterway, watercourse Syn. ลำธาร, สายธาร
ฝั่งคลอง (n.) canal bank Syn. ฝั่ง
ท้องคลอง (n.) canal bed See also: river bed
คลองระบายน้ำ (n.) water-distribution canal
ช่องหู (n.) auditory canal See also: ear hole
ทางเดินอาหาร (n.) alimentary canal
ปากคลอง (n.) mouth of a canal See also: entrance to a canal
ปากคลอง (n.) mouth of a canal See also: entrance to a canal
รูหู (n.) auditory canal See also: external auditory canal
อวัยวะหลอดกึ่งวง (n.) semi-circular canal
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We start in the alimentary canal and open the digestive tract.เราเริ่มที่ช่องทางเดินอาหาร... เเล้วก็ผ่าท่อระบบยอยอาหาร
Take water from the canal for laundry.ตักน้ำจากบ่อ สำหรับซักผ้า
Yeah. Canal number 3329 on newberry road between 103rd and fountain.อื้อ คลอง 3329 ที่ถนนนิวเบร์รี่ ระหว่างถนน 103 และ ฟาวตั้น
He's planning on blowing up the canal Street Ferry today at 1 0:50.I'm gonna need to borrow one of your boyfriend's jackets, though.
I didn't build the Panama Canal in one day.I didn't build the Panama Canal in one day.
We told everybody the importance of the 1 7th Street Canal issue.เราบอกทุกๆคนถึงความสำคัญของเรื่องคลองที่ถนน 17
This is the canal that the fishing industry desperately tried to build to get to the receding shoreline.นี่คือคลองที่อุตสาหกรรมประมง ได้พยายามสร้างขึ้นอย่างสิ้นหวัง เพื่อไปให้ถึงชายฝั่งที่กำลังถอยห่างออกไป
In the canal l'Ourcq, west of Meaux.ในคลอง Ourcq ทางตะวันตกของ Meaux
BLOCK 2 PICTURES in association with STUDIO CANAL Present a JET TONE FILMS ProductionBLOCK 2 PICTURES in association with STUDIO CANAL Present a JET TONE FILMS Production
Start the search of the canal again in the morning.เริ่มสำรวจที่คลองนั่นอีกครั้งตอนเช้า
We have to go over every inch of canal again.เราจะกลับไปดูที่คลองอีกครั้ง
Did you see anyone on the canal tow path?คุณเห็นใครตรงทางเดินเลียบคลองนั่นหรือเปล่าครับ?

canal ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人工河[rén gōng hé, ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄏㄜˊ, 人工河] canal; man-made waterway
运河[yùn hé, ㄩㄣˋ ㄏㄜˊ, 运河 / 運河] canal
沟渠[gōu qú, ㄍㄡ ㄑㄩˊ, 沟渠 / 溝渠] channel; moat; irrigation canal
外耳道[wài ěr dào, ㄨㄞˋ ㄦˇ ㄉㄠˋ, 外耳道] external auditory meatus; auditory canal, between the outer ear 外耳 and tympanum 鼓膜
巴拿马运河[Bā ná mǎ Yùn hé, ㄅㄚ ㄋㄚˊ ㄇㄚˇ ㄩㄣˋ ㄏㄜˊ, 巴拿马运河 / 巴拿馬運河] Panama Canal
半规管[bàn guī guǎn, ㄅㄢˋ ㄍㄨㄟ ㄍㄨㄢˇ, 半规管 / 半規管] semicircular canal
苏伊士[Sū yī shì, ㄙㄨ ㄧ ㄕˋ, 苏伊士 / 蘇伊士] Suez (canal)
苏伊士运河[Sū yī shì yùn hé, ㄙㄨ ㄧ ㄕˋ ㄩㄣˋ ㄏㄜˊ, 苏伊士运河 / 蘇伊士運河] Suez Canal
[cáo, ㄘㄠˊ, 漕] transport by water; watercourse; canal

canal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スエズ運河[スエズうんが, suezu unga] (n) Suez Canal
下水溝[げすいこう, gesuikou] (n) drainage ditch; canal
可動堰[かどうぜき, kadouzeki] (n) canal gates; river gates
外耳道[がいじどう, gaijidou] (n) external auditory canal (meatus)
消化管[しょうかかん, shoukakan] (n) alimentary canal
涙小管[るいしょうかん, ruishoukan] (n) lachrymal canal (lacrimal, lacrymal); lachrymal duct
溝渠[こうきょ, koukyo] (n) ditch; sewer; canal
クリーク[, kuri-ku] (n) (1) cleek (golf - type of fairway wood); (2) creek; waterway, including irrigation or drainage canal; (3) clique; (4) creak; (P)
シモフリアイゴ;ホワイトスポッティド・スパインフット;ホワイトスポッティドスパインフット[, shimofuriaigo ; howaitosupotteido . supainfutto ; howaitosupotteidosupainfutto] (n) white-spotted spinefoot (Siganus canaliculatus, species of Indo-West Pacific rabbitfish)
パナマックス[, panamakkusu] (n) Panamax (maximum size of ship that can pass through the Panama Canal)
三半規管[さんはんきかん, sanhankikan] (n) semicircular canals
八百八橋[はっぴゃくやばし, happyakuyabashi] (n) the large number of bridges over canals and rivers in Naniwa (present-day Osaka)
切り通す[きりとおす, kiritoosu] (v5s,vt) to cut through (with a road, tunnel, or canal)
堀割;堀り割り;堀割り;掘割;掘り割り;掘割り[ほりわり, horiwari] (n) canal; waterway; ditch
子宮頸管[しきゅうけいかん, shikyuukeikan] (n) cervical canal; uterine cervix
歯内療法専門医[しないりょうほうせんもんい, shinairyouhousenmon'i] (n) endodontist; root-canal specialist
水路[すいろ, suiro] (n) (1) waterway; canal; channel; (2) aqueduct; conduit; (P)
河渠[かきょ, kakyo] (n) waterway; canal; river
渠河[きょが, kyoga] (n) (obsc) waterway; canal; river
運河[うんが, unga] (n) canal; waterway; (P)

canal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่อง[n.] (chǿng) EN: channel ; frequency channel FR: chaîne [f] ; canal [m]
ช่องหู[n. exp.] (chǿng hū) EN: auditory canal FR: conduit auditif [m]
ช่องทาง[n.] (chǿngthāng) EN: way ; path ; route ; road ; channel FR: chemin [m] ; canal [m]
ช่องทาง[n.] (chǿngthāng) EN: opportunity ; method ; means ; chance ; way ; opening ; channel FR: moyen [m] ; chemin [m] ; méthode [f] ; canal [m]
ช่องทางการจำหน่าย[n. exp.] (chǿngthāng ) EN: channel of distribution FR: canal de distribution [m] ; circuit de commercialisation [m]
ช่องทางการจัดจำหน่าย[n. exp.] (chǿngthāng ) EN: channel of distribution ; distribution channel FR: canal de distribution [m] ; circuit de commercialisation [m]
ชลธาร[n.] (chonlathān) EN: canal ; watercourse ; waterway ; stream ; creek FR: cours d'eau [m]
ชลธารก[n.] (chonlathāro) EN: canal ; watercourse ; waterway ; stream ; creek FR: cours d'eau [m]
ชวด[n.] (chūat) EN: small canal FR: petit canal [m]
หูชั้นนอก[n. exp.] (hū chan nøk) EN: external ear canal FR: oreille externe [m]
จันลอง[n.] (janlōng) EN: canal ; stream FR:
การขุดลอกคลอง[n. exp.] (kān khutløk) EN: FR: dragage d'un canal [m]
คลอง[n.] (khløng) EN: canal ; waterway ; watercourse ; khlong ; klong FR: canal [m] ; klong [m] ; khlong [m] ; bras [m]
คลองชลประทาน[n. exp.] (khløng chon) EN: irrigation canal FR: canal d'irrigation [m]
คลองด่าน[n. exp.] (khløng dān) EN: FR: canal frontalier [m]
คลองมหาสวัสดิ์[n. prop.] (Khløng Mahā) EN: Maha Sawat canal FR:
คลองปานามา[n. prop.] (Khløng Pānā) EN: Panama Canal FR: canal de Panama [m]
คลองระบายน้ำ[n. exp.] (khløng rabā) EN: FR: canal de drainage [m]
คลองแสนแสบ [n. prop.] (Khløng Saēn) EN: Khlong Saen Saep ; Khlong Saen Saeb ; Saen Saeb canal ; Khlong San Sap FR: Khlong Saen Saeb [m]
คลองส่งน้ำ[n.] (khløngsong-) EN: canal FR:
คลองสุเอซ [n. prop.] (Khløng Suēs) EN: Suez Canal FR: canal de Suez [m]
ขอดคลอง[X] (khøt khløng) EN: the canal is running low ; the canal is almost dried up FR:
คู[n.] (khū) EN: ditch ; gutter ; trench ; moat ; irrigation canal FR: fossé [m] ; tranchée [f] ; rigole [f]
คูคลอง[n. exp.] (khū khløng) EN: canal FR:
คูเมือง[n. exp.] (khū meūang) EN: moat ; ditch ; small canal ; trench ; gutter FR:
ขุดคลอง[v. exp.] (khut khløng) EN: dig a canal ; excavate a canal FR: creuser un canal
ลำคลอง[n.] (lamkhløng) EN: canal ; course of a canal FR: canal [m]
ลำกระโดง[n. exp.] (lamkradōng) EN: irrigation ditch ; ditch ; canal FR: canal d'irrigation [m] ; fossé d'irrigation [m]
ลำน้ำ[n.] (lamnām) EN: canal ; waterway ; watercourse ; stream FR: canal [m]
ลำธาร[n.] (lamthān) EN: canal ; waterway ; watercourse ; stream ; brook ; creek FR: ruisseau [m]
เหมือง[n.] (meūang) EN: irrigation ditch FR: canal d'irrigation [m]
ปล่องภูเขาไฟ [n. exp.] (plǿng phūkh) EN: crater FR: cheminée d'un volcan [f] ; cheminée volcanique [f] ; canal d'éruption [m]
รักษารากฟัน[X] (raksā rāk f) EN: root canal treatment FR:
ริมคลอง[n. exp.] (rim khløng) EN: waterside FR: berges d'un canal [fpl]
ร่อง[n.] (rǿng) EN: ditch ; drain ; sewer ; rut ; channel ; canal ; trench FR: rigole [f] ; égouttoir [m] ; canalisation [f] ; fossé [m] ; sillon [m] ; tranchée [f]
ร่องน้ำลึก[n. exp.] (rǿng-nām le) EN: deep channel FR: canal profond [m]
สริตะ[n.] (sarita) EN: river ; canal FR:
เซมิเซอร์คิวลาร์แคแนล[n. exp.] (sēmisoēkhiu) EN: semicircular canal ; semicircular duct FR:
ซอย[n.] (søi) EN: branch canal ; small waterway FR: petit canal
ทางเดินอาหาร[n. exp.] (thāng doēn ) EN: alimentary canal FR:

canal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verdauungskanal {m} [anat.]alimentary canal
Längskanal {m}axial canal
Panamakanal {m}Panama Canal
Spinalkanal {m} [anat.]spinal canal
Kanalsystem {n}canal system
Rheinseitenkanal {m}canal parallel to the Rhine

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า canal
Back to top