ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stored

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stored*, -stored-

stored ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stored (adj.) สำรองไว้ Syn. kept

stored ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gāng, ㄍㄤ, 笐] bamboos placed across wooden frames on which grain may be stored in damp climates
官复原职[guān fù yuán zhí, ㄍㄨㄢ ㄈㄨˋ ㄩㄢˊ ㄓˊ, 官复原职 / 官復原職] restored to one's official post; to send sb back to his former post
储值卡[chǔ zhí kǎ, ㄔㄨˇ ㄓˊ ㄎㄚˇ, 储值卡 / 儲值卡] stored-value card; pre-paid card (telephone, transport etc)

stored ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ストアドプロシージャ[, sutoadopuroshi-ja] (n) {comp} stored procedure
乾蝕[かんしょく, kanshoku] (n) the rotting of lumber stored with poor air circulation
倉出し;蔵出し[くらだし, kuradashi] (n,vs) releasing stored goods; delivery (of goods from a storehouse)
格納メッセージ一覧[かくのうメッセージいちらん, kakunou messe-ji ichiran] (n) {comp} stored message listing; MS
格納メッセージ削除[かくのうメッセージさくじょ, kakunou messe-ji sakujo] (n) {comp} stored message deletion; MS
格納メッセージ取出し[かくのうメッセージとりだし, kakunou messe-ji toridashi] (n) {comp} stored message fetching; MS
格納メッセージ該当数[かくのうメッセージがいとうすう, kakunou messe-ji gaitousuu] (n) {comp} stored message summary; MS
格納メッセージ警報[かくのうメッセージけいほう, kakunou messe-ji keihou] (n) {comp} stored message alert; MS
甦る(P);蘇る;甦える(io);蘇える(io)[よみがえる, yomigaeru] (v5r,vi) (1) to be resurrected; to be resuscitated; to be rehabilitated; to be revived; to be refreshed; to be restored; (2) to be recalled (e.g. memories); to be brought back; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
格納メッセージ一覧[かくのうメッセージいちらん, kakunou messe-ji ichiran] stored message listing, MS
格納メッセージ削除[かくのうメッセージさくじょ, kakunou messe-ji sakujo] stored message deletion, MS
格納メッセージ取出し[かくのうメッセージとりだし, kakunou messe-ji toridashi] stored message fetching, MS
格納メッセージ自動回送[かくのうメッセージじどうかいそう, kakunou messe-ji jidoukaisou] stored message auto-forward, MS
格納メッセージ該当数[かくのうメッセージがいとうすう, kakunou messe-ji gaitousuu] stored message summary, MS
格納メッセージ警報[かくのうメッセージけいほう, kakunou messe-ji keihou] stored message alert, MS
格納メッセージ[かくのうメッセージ, kakunou messe-ji] stored-messages

stored ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หมักหมม[adj.] (makmom) EN: piled up ; stored up FR:
กตัตตากรรม ; กฏัตตากรรม[n.] (katattākam) EN: casual act ; cumulative karma ; reserve karma ; stored-up karma FR:
คืนชีพ[v.] (kheūnchīp) EN: resurrect ; resurge ; revive ; be restored of life FR: ressusciter ; revivre ; revenir à la vie

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stored
Back to top