ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

requite

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *requite*, -requite-

requite ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
requite (vt.) ตอบสนอง See also: ตอบแทน
requite (vt.) โต้ตอบ See also: แก้แค้น Syn. return, retaliate
requite (vt.) ตอบแทน See also: ชดเชย, ตอบสนอง Syn. repay, reward
requite with (phrv.) จ่ายคืน See also: ตอบแทน, ใช้คืนด้วย Syn. pay with, repay by
requiter (n.) ผู้โต้ตอบ See also: ผู้ตอบสนอง
English-Thai: HOPE Dictionary
requite(รีไควทฺ') vt. ชดเชย,ตอบแทน,ตอบสนอง,โต้ตอบ,แก้แค้น, See also: requitable adj. requitement n. requiter n., Syn. repay
English-Thai: Nontri Dictionary
requite(vt) แก้แค้น,ตอบแทน,ตอบสนอง,ชดเชย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตอบแทน (v.) requite See also: reward, compensate, renumerate, reprisal, repay, reciprocate Syn. ทดแทน, ชดเชย, ตอบสนอง, ชดใช้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But like I said, you're free to go. "But if any widow hath children or grandchildren, let them learn first to show piety towards their own family, and to requite their parents, for this is acceptable in the sight of God."มาเร็ว พวกเราเป็นอิสระแล้ว ไปสิ
Signora Malena, a more capable person than me wrote that the only true love is unrequited love.ซิญญอร่ามาเลน่ามีคนที่เก่งกว่าผม... เขียนไว้ว่ารักแท้คือรักที่ไม่เรียกร้องสิ่งใด
It's called unrequited love.เรียกกันว่า รักที่ไม่ต้องการความรักตอบ
There's more here where that came from. It's got unrequited duckie love written all over it.ยังมีเรื่องนี้อีกนะ "เป็นความรัก ที่ไม่ต้องการสิ่งตอบแทน"
Some seek only love, even if unrequited, while others are driven by fear and betrayal.บางคนค้นหาแต่ความรัก แม้ไม่เคยได้มา ขณะที่ คนอื่นๆ ถูกผลักดันจากความกลัว และการหักหลัง
Unrequited love. Maybe you´ve had an unfinished business with a dead relative.หลายเหตุการณ์ติดค้างอยู่
Unrequited love sucks.การดูดด้วยความรักที่ไม่ถูกตอบแทน
Your first love is requited.รักแรกของคุณได้รับการตอบรับแล้ว
Chizuru-chan, you know, is going to spend New Years with her unrequited love.จิสึรุจังน่ะ ว่ายังไงกี จะไปฉลองปีใหม่กะรักข้างเดียวของเธอน่ะ
Oh well, unrequited love... it's a fact.อ๋อ... รักข้างเดียว เรื่องจริงนะ
Damn that overwrought unrequited teenage love.อะไรวะ! ฉันแค่ตัวประกอบนะ!
You withdrew from the unrequited love club.คุณออกจากสมาคมคนรักข้างเดียวแล้วนี่

requite ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lào, ㄌㄠˋ, 嫪] longing (unrequited passion); surname Lao
单相思[dān xiāng sī, ㄉㄢ ㄒㄧㄤ ㄙ, 单相思] one-sided lovesickness; unrequited longing
报答[bào dá, ㄅㄠˋ ㄉㄚˊ, 报答 / 報答] repay; requite
暗恋[àn liàn, ㄢˋ ㄌㄧㄢˋ, 暗恋 / 暗戀] unrequited love

requite ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
失恋[しつれん, shitsuren] (n,vs) disappointed love; broken heart; unrequited love; being lovelorn; (P)
岡惚;傍惚れ;岡惚れ[おかぼれ, okabore] (n,vs) unrequited love; illicit love; secret affections
片思い(P);片想い[かたおもい, kataomoi] (n) unrequited love; (P)
片恋;片恋い[かたこい, katakoi] (n) unrequited love; one-sided love
鮑の片思い[あわびのかたおもい, awabinokataomoi] (exp) (obsc) (See 鮑の貝の片思い) secret, unrequited love
鮑の貝の片思い[あわびのかいのかたおもい, awabinokainokataomoi] (exp) (obsc) (See 鮑の片思い) secret, unrequited love

requite ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตอบสนอง[v. exp.] (tøp sanøng) EN: meet ; respond ; answer ; reciprocate ; react ; requite FR: répondre à ; satisfaire
ตอบแทน[v.] (tøpthaēn) EN: requite ; reward ; compensate ; renumerate ; reprisal ; repay ; reciprocate FR: récompenser ; rénumérer ; guerdonner (vx)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า requite
Back to top