ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reciprocate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reciprocate*, -reciprocate-

reciprocate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reciprocate (vi.) ตอบแทน See also: แลกเปลี่ยน Syn. exchange, reply
reciprocate (vt.) ตอบแทนกัน See also: แลกเปลี่ยนกัน Syn. correlate, interchange
reciprocate (vi.) เคลื่อนไปข้างหน้าและข้างหลังสลับกัน See also: เคลื่อนไปมา
reciprocate (vt.) ทำให้เคลื่อนไปข้างหน้าและข้างหลังสลับกัน See also: ทำให้เคลื่อนไปมา
English-Thai: HOPE Dictionary
reciprocate(รีซิพ'ระเคท) vt. แลกเปลี่ยนกัน,ยื่นหมูยื่นแมว,รู้สึกต่างตอบแทนกัน,ทำให้เคลื่อนไปข้างหน้าและถอยหลังสลับกัน vi. ตอบแทน,สนอง,ตอบสนอง,แลกเปลี่ยน,เคลื่อนไปมา, See also: reciprocative adj. reciprocatory adj. reciprocation n. reciprocator n.
English-Thai: Nontri Dictionary
reciprocate(vt) ตอบแทน,ย้อนกลับ,แลกเปลี่ยนกัน,ตอบสนอง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กตัญญูกตเวที (v.) be grateful to someone (and reciprocate with loyalty) See also: be a client (in a patron-client relationship) Syn. กตัญญู Ops. เนรคุณ, อกตัญญู
กตัญญูรู้คุณ (v.) be grateful to someone (and reciprocate with loyalty) See also: be a client (in a patron-client relationship) Syn. กตัญญู, กตัญญูกตเวที Ops. เนรคุณ, อกตัญญู
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's a sudden pressure to reciprocate this one little favor.มันเกิดแรงกดดัน ต่อข้อแลกเปลี่ยนเล็ก ๆ นี่
He can never reciprocate our feelings, which only reinforces the conviction that we're not worthy of being loved.เขารักเราตอบไม่ได้ ซึ่งนั่นพิสูจน์ว่า เราไม่มีค่าพอให้ใครรัก
I didn't reciprocate back then, and I don't now.คราวนั้น ฉันไม่ได้ตอบรับคุณ และครั้งนี้ ก็ไม่เช่นกัน
Did he reciprocate?แล้วเขาได้ทำอะไรตอบแทนไหม?
As I understand, you'd do favors for those who reciprocate.เพราะตามที่ฉันรู้ คุณให้ความช่วยเหลืออย่างดี เป็นกรณีพิเศษ
We just don't want you to get hurt by feelings He can't reciprocate.เราแค่ไม่อยากให้เธอเสียใจ เพราะเขาไม่คิดแบบเธอ
I can neither understand nor reciprocate.ที่ผมไม่สามารถเข้าใจ หรือตอบสนองได้แบบนี้มากกว่า
We thought ... and by the way, there's no need to reciprocate, mind you...เราคิดว่า ... ที่จริงแล้ว ไม่จำเป็นต้องตอบแทนก็ได้ พวกเธอก็...
No matter how many times I reached out, she just wouldn't reciprocate.No matter how many times I reached out, she just wouldn't reciprocate.
He wants to please the overbearing father figure but resents the lack of reciprocated affection.เราต้องการจูเลียส ซีซ่าร์ นโปเลียน
Believe me, I know it's not reciprocated.เชื่อผมเถอะ ผมรู้ว่ามันไม่สามารถตอบแทนกันได้

reciprocate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
返す(P);反す(P)[かえす, kaesu] (v5s,vt) (1) (esp. 返す) (See 帰す・かえす) to return (something); to restore; to put back; (2) to turn over; to turn upside down; to overturn; (3) (esp. 返す) to pay back; to retaliate; to reciprocate; (suf,v5s) (4) (after the -masu stem of a verb) to repeat ...; to do ... back; (P)

reciprocate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สนอง[v.] (sanøng) EN: reply ; respond ; answer ; return ; retaliate ; reciprocate ; repay ; repay a favour FR: répondre à
ทด[v.] (thot) EN: repay ; return ; reciprocate ; compensate ; indemnify ; recompense ; reimburse ; pay back FR: restituer ; redonner
ตอบสนอง[v. exp.] (tøp sanøng) EN: meet ; respond ; answer ; reciprocate ; react ; requite FR: répondre à ; satisfaire
ตอบแทน[v.] (tøpthaēn) EN: requite ; reward ; compensate ; renumerate ; reprisal ; repay ; reciprocate FR: récompenser ; rénumérer ; guerdonner (vx)
กตัญญูกตเวที[n.] (katanyū kat) EN: gratitude ; gratefulness ; sense of obligation ; one who is thankful for benefits received and reciprocates them FR:
กตเวที[n.] (katawēthī) EN: grateful person ; appreciative person ; one who reciprocates the done favour FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reciprocate
Back to top