ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reed*, -reed-

reed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reed (n.) ต้นไม้จำพวกอ้อหรือกก See also: อ้อ, กก Syn. papyrus
reed (n.) ขลุ่ย See also: ปี่ Syn. flute, pipe
reed instrument (n.) เครื่องดนตรีประเภทขลุ่ย Syn. windpipe
reed organ (n.) เครื่องดนตรีประเภทขลุ่ย Syn. reed pipe
reed pipe (n.) เครื่องดนตรีประเภทขลุ่ย
reedily (adv.) อย่างอ่อนแอ
reediness (n.) ความอ่อนแอ
reeding (n.) ลายนูน
reedy (adj.) ซึ่งเหมือนขลุ่ย Syn. sharp, piping
English-Thai: HOPE Dictionary
reed(รีด) n. พืชจำพวกกกหรืออ้อ,ขลุ่ย,ปี่,เพลงที่ร้องกับเครื่องดนตรีดังกล่าว,ลำแฝก,ไม้รวก
reed instrumentn. เครื่องมือประเภทปี่และขลุ่ย
reed organn. หีบเพลงประเภทชักชนิดหนึ่งที่มีกลิ่น
reed pipen. ปี่หรือขลุ่ยชนิดที่มีลิ้น
reeding(รี'ดิง) n. ลายร่อง,ลายนูน
reedy(รี'ดี) adj. เต็มไปด้วยต้นกกหรือต้นอ้อ
English-Thai: Nontri Dictionary
reed(n) ไม้รวก,ต้นอ้อ,ปี่,ขลุ่ย
reedy(adj) คล้ายต้นอ้อ,เต็มไปด้วยต้นอ้อ,มีเสียงคล้ายปี่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
reed valveลิ้นแบบใบอ่อน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เต้าแคน (n.) depressed area for blowing the breath on a kind of Thai reed organ See also: middle part of Laosian reed mouth-organ
แคน (n.) a kind of reed mouth organ in northeastern Thailand See also: Lao reed mouth-organ
ลิ้น (n.) reed
ต้นอ้อ (n.) reed grass See also: Arundo donax Linn.
อ้อ (n.) reed grass See also: Arundo donax Linn. Syn. ต้นอ้อ
การขยายพันธุ์สัตว์ (n.) animal breeding See also: breeding Syn. การเพาะพันธุ์สัตว์
การผสมพันธุ์สัตว์ (n.) animal breeding See also: breeding Syn. การเพาะพันธุ์สัตว์, การขยายพันธุ์สัตว์
การเพาะพันธุ์สัตว์ (n.) animal breeding See also: breeding Syn. การขยายพันธุ์สัตว์
ขยายพันธุ์ (v.) breed See also: propogate species Syn. แพร่พันธุ์, เพาะพันธุ์
ขี้หวง (v.) be greedy See also: be stingy, be thrifty, be miserly, be avaricious Syn. งก Ops. สุรุ่ยสุร่าย, ฟุ่มเฟือย
ความขี้เหนียว (n.) greediness See also: meanness, miserliness Syn. ความตระหนี่, ความงก
ความงก (n.) greediness See also: meanness, miserliness Syn. ความตระหนี่, ความขี้เหนียว
ความตระหนี่ (n.) greediness See also: meanness, miserliness Syn. ความขี้เหนียว, ความงก
ความมักมาก (n.) greed See also: avariciousness, covetousness Syn. ความโลภ, ความเห็นแก่ได้
ความมักมาก (n.) greed See also: eagerness, avarice, cupidity Syn. ความละโมบ, ความอยากได้ Ops. ความมักน้อย
ความละโมบ (n.) greed See also: avariciousness, covetousness Syn. ความโลภ, ความเห็นแก่ได้, ความมักมาก
ความอยากได้ (n.) greed See also: eagerness, avarice, cupidity Syn. ความละโมบ, ความมักมาก Ops. ความมักน้อย
ความอิสระ (n.) freedom See also: liberty
ความเค็ม (n.) greediness See also: meanness, miserliness Syn. ความตระหนี่, ความขี้เหนียว, ความงก
ความเป็นไท (n.) freedom See also: liberty Syn. ความเป็นเอกราช, ความเป็นอิสระ Ops. ความเป็นทาส
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I found you a man who has agreed to marry youฉันหาผู้ชายคนหนึ่งให้เธอได้แล้ว คนที่ตกลงใจจะแต่งกับเธอแน่ะ
We've all agreed to work just a bit longerพวกเราทั้งหมดตกลงที่จะทำงานนานขึ้นอีกสักหน่อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The oak was firm, the reed bent."'ต้นโอ๊กแน่นิ่ง ต้นอ้อเอนตัวรับพายุ
The family-tree thing, anyway. The queen thing was a Doug Reed embellishment.เรื่องต้นไม้ครอบครัวนี่ เรื่องราชินี เรื่องที่ดัก รีด กุขึ้นมา
They called, they said they had joey, asked for ransom. Reed went out to pay them almost three hours ago. I haven't heard a word since.พวกมันโทรมา บอกว่ามันจับโจอี่ไปเรียกค่าถ่าย รีดเอาเงินไปจ่ายพวกมันเกือบสามช.ม.แล้ว ฉันยังไม่ได้ข่าวอะไรเลย
Then you're just in time to hear the great Reed Richards... ask me for help.คุณมาได้จังหวะที่จะฟัง ยอดคน รีด ริชชาร์ด... ขอความช่ายเหลือจากผม.
Like the shields Reed said would protect us.คล้ายๆโล่ห์ รีด เคยพูดว่ามันจะป้องกันเรา.
What about your leader, Reed Richards?แล้วหัวหน้าของคุณ, รีด ริชชาร์ด?
Just give Reed a little more time.ให้เวลา รีดอีกหน่อย.
And outsmarted the great Reed Richards.และฉลาดกว่า คนเก่ง รีด ริชชาร์ด.
Yeah, I'm at 215 Reed Street. Number 7.ค่ะ อาคารเลขที่ 215 ถนนริด ห้องหมายเลข 7
For Reed Bryant. He came in yesterday.ของรีด ไบรอันท์ เขามาเมื่อวานนี้
But the big story today the much-anticipated wedding of fantastic couple Reed Richards and Susan Storm will take place this Saturday.คืองานแต่งงาน ของคู่มหัศจรรย์ รี้ด ริชาร์ด และซูซาน สตรอม จะเริ่มขึ้นในวันเสาร์นี้
In other news, Reed Richards and Susan Storm's wedding has Manhattan all abuzz.อีกด้าน งานแต่งงานของรี้ด ริชาร์ด และซูซาน สตรอม ได้จัดที่แมนฮัตตั้น

reed ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
画荻教子[huà dí jiào zǐ, ㄏㄨㄚˋ ㄉㄧˊ ㄐㄧㄠˋ ㄗˇ, 画荻教子 / 畫荻教子] arrange reed figures to teach the children (成语 saw);
吹竽手[chuī yú shǒu, ㄔㄨㄟ ㄩˊ ㄕㄡˇ, 吹竽手] player of the yu 竽 (free reed mouth organ)
簧片[huáng piàn, ㄏㄨㄤˊ ㄆㄧㄢˋ, 簧片] reed (music)
簧管[huáng guǎn, ㄏㄨㄤˊ ㄍㄨㄢˇ, 簧管] reed pipe
芦管[lú guǎn, ㄌㄨˊ ㄍㄨㄢˇ, 芦管 / 蘆管] reed pipe
[yú, ㄩˊ, 竽] free reed mouth organ, with wooden pipes stuck into a gourd; larger version of the sheng 笙
[shēng, ㄕㄥ, 笙] free reed mouth organ, with wooden pipes stuck into a gourd
学术自由[xué shù zì yóu, ㄒㄩㄝˊ ㄕㄨˋ ㄗˋ ㄧㄡˊ, 学术自由 / 學術自由] academic freedom
[dí, ㄉㄧˊ, 荻] Anaphalis yedoensis (pearly everlasting reed); used in Japanese names with phonetic value Ogi
公畜[gōng chù, ㄍㄨㄥ ㄔㄨˋ, 公畜] stud; male animal kept to breed offspring
[lín, ㄌㄧㄣˊ, 惏] avaricious; greedy
贪婪[tān lán, ㄊㄢ ㄌㄢˊ, 贪婪 / 貪婪] avaricious; greedy; rapacious; insatiable; greedy; avid
欲壑难填[yù hè nán tián, ㄩˋ ㄏㄜˋ ㄋㄢˊ ㄊㄧㄢˊ, 欲壑难填 / 慾壑難填] bottomless pit of desire (成语 saw); insatiable greed; carnal cravings are never satisfied and are a main obstruction on the path to enlightenment
品种[pǐn zhǒng, ㄆㄧㄣˇ ㄓㄨㄥˇ, 品种 / 品種] breed; variety
增殖反应堆[zēng zhí fǎn yìng duī, ㄗㄥ ㄓˊ ㄈㄢˇ ˋ ㄉㄨㄟ, 增殖反应堆 / 增殖反應堆] breeder reactor
[fū, ㄈㄨ, 孵] breeding; to incubate; to hatch
孵化[fū huà, ㄈㄨ ㄏㄨㄚˋ, 孵化] breeding; to incubate; innovation (esp. in commerce and marketing)
种畜[zhǒng chù, ㄓㄨㄥˇ ㄔㄨˋ, 种畜 / 種畜] breeding stock (of animal species); stud
种蛋[zhǒng dàn, ㄓㄨㄥˇ ㄉㄢˋ, 种蛋 / 種蛋] breeding egg
种禽[zhǒng qín, ㄓㄨㄥˇ ㄑㄧㄣˊ, 种禽 / 種禽] cock; male breeding poultry
太仆寺[Tài pú sì, ㄊㄞˋ ㄆㄨˊ ㄙˋ, 太仆寺 / 太僕寺] Court of imperial stud, office originally charged with horse breeding; (N) Taipusi banner (place in Inner Mongolia)
[yì, ㄧˋ, 亄] covetous; greedy
信条[xìn tiáo, ㄒㄧㄣˋ ㄊㄧㄠˊ, 信条 / 信條] creed; article of faith
教条[jiào tiáo, ㄐㄧㄠˋ ㄊㄧㄠˊ, 教条 / 教條] creed; doctrine; religious dogma
教义[jiào yì, ㄐㄧㄠˋ ㄧˋ, 教义 / 教義] creed; doctrine
媒体自由[méi tǐ zì yóu, ㄇㄟˊ ㄊㄧˇ ㄗˋ ㄧㄡˊ, 媒体自由 / 媒體自由] freedom of the media
新闻自由[xīn wén zì yóu, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄗˋ ㄧㄡˊ, 新闻自由 / 新聞自由] freedom of the press
自如[zì rú, ㄗˋ ㄖㄨˊ, 自如] freedom of action; unobstructed; unconstrained; smoothly; with ease; freely
自由[zì yóu, ㄗˋ ㄧㄡˊ, 自由] freedom; free; liberty
[chán, ㄔㄢˊ, 嚵] gluttonous; greedy
饕餮之徒[tāo tiè zhī tú, ㄊㄠ ㄊㄧㄝˋ ㄓ ㄊㄨˊ, 饕餮之徒] glutton; gourmand; by extension, person who is greedy for power, money, sex etc
[chán, ㄔㄢˊ, 馋 / 饞] gluttonous; greedy
金毛狗[jīn máo gǒu, ㄐㄧㄣ ㄇㄠˊ ㄍㄡˇ, 金毛狗] golden retriever (dog breed); Cibotium barometz, asian tropical tree fern with hairy fronds, used in traditional Chinese medicine
贪官[tān guān, ㄊㄢ ㄍㄨㄢ, 贪官 / 貪官] a grasping official; a greedy mandarin
[tān, ㄊㄢ, 贪 / 貪] greedy
贪心[tān xīn, ㄊㄢ ㄒㄧㄣ, 贪心 / 貪心] greedy
贪欲[tān yù, ㄊㄢ ㄩˋ, 贪欲 / 貪慾] greed; avarice; rapacious; avid
贪色[tān sè, ㄊㄢ ㄙㄜˋ, 贪色 / 貪色] greedy for sex; given to lust for women
贪贿无艺[tān huì wú yì, ㄊㄢ ㄏㄨㄟˋ ˊ ㄧˋ, 贪贿无艺 / 貪賄無藝] greed for bribes knows no bounds (成语 saw); unbridled corruption
贪食[tān shí, ㄊㄢ ㄕˊ, 贪食 / 貪食] greedy; glutton

reed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
おさ通し;筬通し[おさとおし, osatooshi] (n) reed drawing-in (manuf.); denting
ビーティングリード[, bi-teinguri-do] (n) beating reed
ヨーロッパ葦切[ヨーロッパよしきり;ヨーロッパヨシキリ, yo-roppa yoshikiri ; yo-roppayoshikiri] (n) (uk) Eurasian reed warbler (Acrocephalus scirpaceus)
大寿林[おおじゅりん;オオジュリン, oojurin ; oojurin] (n) (uk) reed bunting (Emberiza schoeniclus)
天蓋[てんがい, tengai] (n,adj-no) (1) canopy; dome; (2) (See 虚無僧) priestly minstrel's reed hood; reed hood worn by Komuso priests
小葦切[こよしきり;コヨシキリ, koyoshikiri ; koyoshikiri] (n) (uk) black-browed reed warbler (Acrocephalus bistrigiceps)
御簾草[みすくさ, misukusa] (n) (obsc) (See 蒲) common cattail (Typha latifolia); common bulrush; common reed mace
[した, shita] (n) (See リード) reed (of a woodwind, etc.)
葦の髄から天井のぞく[よしのずいからてんじょうのぞく, yoshinozuikaratenjounozoku] (exp,v5k) to have a narrow view of things; to look at the ceiling through a reed
葦の髄から天井を覗く[よしのずいからてんじょうをのぞく, yoshinozuikaratenjouwonozoku] (exp,v5k) to have a narrow view of things; to look at the ceiling through a reed
葦原雀;吉原雀[よしわらすずめ, yoshiwarasuzume] (n) (obsc) (See 葦切) reed warbler (esp. the great reed warbler, but also the black-browed reed warbler)
葭切;葦切;葦雀[よしきり;ヨシキリ, yoshikiri ; yoshikiri] (n) (uk) (See 小葦切,大葦切) reed warbler (esp. the great reed warbler, but also the black-browed reed warbler)
蒲;香蒲[かば(蒲);がま;こうほ(蒲);かま(ok), kaba ( kama ); gama ; kouho ( kama ); kama (ok)] (n) (uk) common cattail (Typha latifolia); common bulrush; common reed mace
行々子;行行子;仰々子;仰仰子[ぎょうぎょうし, gyougyoushi] (n) (obsc) (See 葦切) reed warbler (esp. the great reed warbler, but also the black-browed reed warbler)
アイヌ犬[アイヌけん, ainu ken] (n) (See 北海道犬) Hokkaido dog; dog breed native to Hokkaido
アウトブリード[, autoburi-do] (n) outbreed
アカルテケ;アカル・テケ[, akaruteke ; akaru . teke] (n) Akhal-Teke, a breed of horses originating in Turkmenistan
アビシニアン[, abishinian] (n) Abyssinian (breed of cat)
アメショー[, amesho-] (n) (abbr) American Shorthair (cat breed)
アングロノルマン[, anguronoruman] (n) (1) Anglo-Norman (French dialect); (2) Anglo-Norman (horse breed)
インブリード[, inburi-do] (vs) to inbreed
がつがつ;ガツガツ[, gatsugatsu ; gatsugatsu] (adv,n,vs) (on-mim) greedily; burning with desire for something
がっつく[, gattsuku] (v5k,vi) (See がつがつ) to be greedy; to devour greedily
カナダ人権憲章[カナダじんけんけんしょう, kanada jinkenkenshou] (n) Canadian Charter of Rights and Freedoms
がめつい[, gametsui] (adj-i) greedy; grasping; predatory; calculating; avaricious
がめる;ガメる[, gameru ; game ru] (v1,vt) (1) to greedily try to win big (e.g. in mahjong); (2) to swipe; to nick; to pilfer
コーチン[, ko-chin] (n) Cochin (breed of chicken)
ジャパニーズボブテイル;ジャパニーズ・ボブテイル[, japani-zubobuteiru ; japani-zu . bobuteiru] (n) Japanese bobtail (breed of cat)
ダルメシアン[, darumeshian] (n) Dalmatian (dog breed)
チベタンマスチフ[, chibetanmasuchifu] (n) Tibetan mastiff (dog breed)
ニカイア信条[ニカイアしんじょう, nikaia shinjou] (n) Nicene Creed
ハフリンガー[, hafuringa-] (n) Haflinger (breed of horse)
バレエダンサー[, bareedansa-] (n) ballet dancer
ヒマラヤン[, himarayan] (n) Himalayan (breed of cat)
ブリーダー[, buri-da-] (n) breeder
フリーダイビング[, furi-daibingu] (n) (1) (See 素潜り) freediving; free-diving; (2) skin diving
フリーダム[, furi-damu] (n) freedom; (P)
プロバレエダンサー[, purobareedansa-] (n) (abbr) professional ballet dancer
ベトミン[, betomin] (n) Vietminh (Vietnamese Independence League organized to obtain freedom from French colonial rule)
マスチフ[, masuchifu] (n) mastiff (dog breed)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
自由度[じゆうど, jiyuudo] degree of freedom

reed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จั๋งจีน[n. exp.] (jang Jīn) EN: Reed rhapis ; Slender lady palm ; Rhapis humilis FR: Rhapis humilis
แขม[n.] (khaēm) EN: tall reed ; Khagra reed FR:
แคน[n.] (khaēn) EN: bamboo mouth organ ; Lao reed mouth organ ; mouth organ ; bamboo harmonica ; panpipe FR: khen [m] ; orgue à bouche [m] ; orgue à bouche en radeau [m] ; orgue en bambou [m] ; orgue à bouche à rangées de tuyaux [m]
กก[n.] (kok) EN: reed ; rush ; sedge ; Cyperaceae FR: roseau [m] ; jonc [m]
กกอียิปต์ [n. exp.] (kok Īyip) EN: Egyptian paper plant ; Papyrus ; Egyptian papyrus ; Egyptian paper reed  Cyperus papyrus FR: Cyperus papyrus
กระเพาะจริง[n. exp.] (kraphǿ jing) EN: abomasum ; maw ; rennet-bag ; reed tripe FR:
กระเพาะแท้[n. exp.] (kraphǿ thaē) EN: abomasum ; maw ; rennet-bag ; reed tripe FR:
ลิ้น[n.] (lin) EN: reed FR:
ลิ้นปี่ [n.] (linpī) EN: reed of a pipe FR: anche [f]
งูพงอ้อหัวแดง[n. exp.] (ngū phong-ø) EN: red-headed reed snake ; pink-headed reed snake FR:
งูพงอ้อหัวยาว [n. exp.] (ngū phong-ø) EN: dwarf reed snake ; Cantor's dwarf reed snake ; Long-headed reed snake FR:
งูพงอ้อหลากลาย [n. exp.] (ngū phong-ø) EN: variable reed snake FR:
งูพงอ้อเล็ก[n. exp.] (ngū phong-ø) EN: Dwarf Reed Snake ; Cantor's Dwarf Reed Snake ; Long-headed Reed Snake FR:
งูพงอ้อมลายู[n. exp.] (ngū phong-ø) EN: Malayan Mountain Reed Snake FR:
งูพงอ้อสีน้ำตาล[n. exp.] (ngū phong-ø) EN: Collared Reed Snake FR:
งูพงอ้อท้องเหลือง [n. exp.] (ngū phong-ø) EN: Collared Reed Snake FR:
นกพงคิ้วดำ[n. exp.] (nok phong k) EN: Black-browed Reed Warbler FR: Rousserolle de Schrenck [f] ; Rousserolle striée [f]
นกพงนาหิมาลัย[n. exp.] (nok phong n) EN: Paddyfield Reed Warbler ; Paddyfield Warbler FR: Rousserolle isabelle [f]
นกพงนาพันธุ์จีน[n. exp.] (nok phong n) EN: Blunt-winged Reed Warbler ; Blunt-winged Warbler FR: Rousserolle de Swinhoe [f] ; Rousserolle champêtre [f]
นกพงนาพันธุ์แมนจูเรีย[n. exp.] (nok phong n) EN: Manchurian Reed Warbler ; Manchurian Paddyfield Warbler FR: Rousserolle mandchoue [f] ; Rousserolle de Mandchourie [f]
นกพงปากหนา[n. exp.] (nok phong p) EN: Thick-billed Reed Warbler ; Thick-billed Warbler FR: Rousserolle à gros bec [f] ; Rousserolle à bec robuste [f]
นกพงปากยาว[n. exp.] (nok phong p) EN: Large-billed Reed Warbler FR:
นกพงใหญ่พันธุ์อินเดีย[n. exp.] (nok phong y) EN: Clamorous Reed Warbler FR: Rousserolle stentor [f] ; Rousserolle babillarde [f] ; Rousserolle d’Égypte [f] ; Rousserolle orientale [f] ; Rousserolle turdoïde d’Égypte [f]
นกพงใหญ่พันธุ์ญี่ปุ่น[n. exp.] (nok phong y) EN: Oriental Reed Warbler FR: Rousserolle d'Orient [f] ; Rousserolle turdoïde [f]
อ้อ[n.] (ø) EN: reed grass FR: roseau [m] ; phragmite [m]
ปากกาต้นกก[n. exp.] (pākkā ton k) EN: reed pen ; kalamoi FR:
เสื่อ[n.] (seūa) EN: reed mat ; mat ; rug FR: tapis [m] ; tapis de sol [m] ; natte de roseau [f]
เต้าแคน[X] (taokhaēn) EN: depressed area for blowing the breath on a Thai reed organ FR:
ต้นแขม[n. exp.] (ton khaēm) EN: tall reed ; Khagra reed FR:
ต้นกก[n. exp.] (ton kok) EN: reed ; sedge FR:
ต้นอ้อ[n. exp.] (ton ø) EN: reed grass FR:
อำเภอใจ[n.] (amphoējai) EN: freedom ; liberty ; free will FR: libre arbitre [m]
เอาแต่ได้[adj.] (ao tāe dāi) EN: greedy ; grasping FR:
อภิชฌา[n.] (aphitchā) EN: greed FR: désir [m] ; avidité [f]
บวรพุทธศาสนา[n. exp.] (bøwøn Phutt) EN: the glorious creed of Buddhism ; the glorious religion of Buddhism FR:
ชั้นแห่งความอิสระ[n. exp.] (chan haeng ) EN: degree of freedom FR: degré de liberté [m]
ชั้นแห่งความเป็นอิสระ[n. exp.] (chan haeng ) EN: degree of freedom FR: degré de liberté [m]
แดก[v.] (daēk) EN: eat ; eat greedily ; devour ; gorge oneself ; drink FR: dévorer ; engloutir ; se gaver ; se goinfrer (fam.) ; s'empiffrer (fam.)
เห็นแก่เงิน[v. exp.] (henkaē ngoe) EN: be greedy FR:
อิสระ[n.] (itsara) EN: freedom ; liberty ; independence ; autonomy FR: liberté [f] ; indépendance [f] ; autonomie [f]

reed ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chinarohrsänger {m} [ornith.]Oriental Great Reed Warbler
Stentorrohrsänger {m} [ornith.]Clamorous Reed Warbler
Hawaiirohrsänger {m} [ornith.]Hawaiian Reed Warbler
Sprosserrohrsänger {m} [ornith.]Nightingale Reed Warbler
Pallasammer {f} [ornith.]Pallas' Reed Bunting
Festwertversicherung {f}agreed value insurance
vereinbart; abgestimmt {adj} | aufeinander abgestimmtagreed | mutually agreed
Tierzucht {f}livestock breeding; animal breeding
Hunderasse {f}breed of dog
Heterosexuelle {m,f}; Heterosexuellerbreeder [slang]
Zuchtvieh {n}breeding cattle
Zucht {f} in Gefangenschaftcaptive breeding
Hühnerzucht {f}chicken breeding
Maulkorberlass {m}decree muzzling freedom of speech
Gewerbefreiheit {f}freedom of trade
Gewissensfreiheit {f}freedom of conscience
Handlungsfreiheit {f}freedom of action
Meinungsfreiheit {f}freedom of opinion
Pressefreiheit {f}freedom of the press
Redefreiheit {f}freedom of speech
Streikrecht {n}freedom of strike
Versammlungsfreiheit {f} [pol.]freedom of assembly
Weisungsfreiheit {f}freedom from instructions
Schmerzfreiheit {f} [med.]freedom from pain
gefräßig {adj} | gefräßiger | am gefräßigstengreedy | more greedy | most greedy
geldgierig {adj}greedy of money
gierig; habgierig {adj} | gieriger; habgieriger | am gierigsten; am habgierigstengreedy | greedier | greediest
Mischling {m}half breed
Hartbetonestrich {m}granolitic concrete screed
Pferdezucht {f}horse breeding; stud farm
Schweinezucht {f} [agro.]pig breeding
Schweinezüchter {m} [agro.]pig breeder
Taubenzucht {f}pigeon breeding
Pflanzenzüchter {m}plant breeder
Religionsausübung {f} | freie Religionsausübungpractise of religion | freedom of practise one's religion
Schutzgasrelais {n}reed relay
Rohrammer {f} [ornith.]Reed Bunting (Emberiza schoeniclus)
Riedscharbe {f} [ornith.]Reed Cormorant
Ried {n} (Gebiet)reedy marsh
Religionsfreiheit {f}religious liberty; religious freedom

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reed
Back to top