ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

eagerness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *eagerness*, -eagerness-

eagerness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
eagerness (n.) ความกระตือรือร้น Syn. enthusiasm, zeal
English-Thai: Nontri Dictionary
eagerness(n) ความกระหาย,ความทะเยอทะยาน,ความอยากได้,ความกระตือรือร้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความกระหาย (n.) eagerness See also: keenness, enthusiasm Syn. ความอยาก, ความต้องการ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And his eagerness to leave the womb was the reason he was selected.แน่ละ การที่เขารีบออกจากท้องแม่ ทำให้เขาได้ติดกลุ่มผู้ถูกคัดเลือก
It implies an eagerness that I'm not really feeling right now.จะเหมือนกับว่าผมตื่นเต้นจัด พอดีผมไม่ได้รู้สึกอย่างนั้น
Three of your men would not equal one so trained... despite their eagerness to die.สามของผู้ชายของคุณจะไม่เท่ากัน หนึ่งในการฝึกอบรมเพื่อให้ ... แม้จะมีความกระตือรือร้นของพวกเขาจะตาย
I understand your eagerness.ผมเข้าใจความกระหายของคุณ

eagerness ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爭相[zhēng xiāng, ㄓㄥ ㄒㄧㄤ, 爭相] to fall over each other in their eagerness to...

eagerness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
逸り気[はやりぎ, hayarigi] (n) (arch) impatience; eagerness
やる気;遣る気[やるき, yaruki] (n) willingness (e.g. to do something); eagerness; motivation; inspiration; determination; high aspirations
乗り気(P);乗気(P)[のりき, noriki] (adj-na,n) interest; eagerness; (P)
勇み足[いさみあし, isamiashi] (n) (1) overeagerness; rashness; (2) forward step-out (in sumo); (P)
意気組;意気組み[いきぐみ, ikigumi] (n) (arch) (See 意気込み) eagerness; avidity; avidness; keenness
懸命[けんめい, kenmei] (adj-na,n) eagerness; earnestness; risking one's life; (P)
躍起[やっき, yakki] (adj-na,n) desperation; eagerness; (P)

eagerness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อิษฏี[n.] (itsatī) EN: eagerness ; desire FR: désir [m]

eagerness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Magerkeit {f}meagerness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า eagerness
Back to top