ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

advocacy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *advocacy*, -advocacy-

advocacy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
advocacy (n.) การต่อสู้ป้องกัน Syn. defense
advocacy (n.) การแนะนำ See also: การชี้แนะ Syn. guidance
English-Thai: HOPE Dictionary
advocacy(แอด' โวคะซี) n. การเป็นทนาย, ทนาย, การสนับสนุน, ผู้สนับสนุน, การแก้ต่าง
English-Thai: Nontri Dictionary
advocacy(n) การพูดสนับสนุน,การแก้ต่าง,ทนาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
advocacyการแก้ต่าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Advocacy advertisingโฆษณาสถาบัน [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We must take great care, lest our advocacy become its own form of oppression,พวกเราต้องดูแลอย่างดีที่สุด มิฉะนั้นการสนับสนุนของเรา จะกลายเป็นการกดขี่เสียเอง
There's an advocacy hearing tonight.จะมีการพิจารณาการแก้ต่างคืนนี้
We represent a victim's advocacy group who's trying to keep Vanch locked up.เราเป็นตัวแทนกลุ่มผู้สนับสนุนของเหยื่อ ผู้ที่พยายามที่จะทำให้แวนซ์ถูกขัง
Mostly wealthy contributors raising money for political prisoner advocacy.ส่วนใหญ่เป็นผู้บริจาคที่ร่ำรวยมาก ระดมทุนเพื่อช่วยเหลือนักโทษทางการเมือง

advocacy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンシューマリズム[, konshu-marizumu] (n) (See 消費者主権) advocacy of consumer rights (product safety, accurate labelling, etc.); consumer activism; consumer advocacy; consumerism (in the original sense)
主戦[しゅせん, shusen] (n) advocacy of war; (P)
唱導[しょうどう, shoudou] (n,vs) leading; converting someone to Buddhism; advocacy
唱道[しょうどう, shoudou] (n,vs) advocacy
主唱(P);首唱(P)[しゅしょう, shushou] (n,vs) advocacy; promotion; (P)
主張[しゅちょう, shuchou] (n,vs) claim; request; insistence; assertion; advocacy; emphasis; contention; opinion; tenet; (P)
主戦論[しゅせんろん, shusenron] (n) war advocacy; jingoism; bellicose argument
代言[だいげん, daigen] (n,vs) advocacy; pleading by proxy; speaking for another; attorney
提唱[ていしょう, teishou] (n,vs) advocacy; proposal; (P)
擁護[ようご, yougo] (n) (1) protection; advocacy; support; defence; championship; vindication; (vs) (2) to protect (e.g. rights, etc.); to advocate (e.g. free trade, etc.); to support; (P)
鼓吹[こすい, kosui] (n,vs) inspiration; advocacy; encouragement

advocacy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การว่าความ[n.] (kān wākhwām) EN: advocacy ; lawyer practice FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า advocacy
Back to top