ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*recommend*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น recommend, -recommend-

*recommend* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
recommend (vt.) แนะนำ See also: ชี้แนะ Syn. advise, suggest
recommend (vt.) รับรอง See also: สนับสนุน Syn. approve, commend, endorse
recommend (vt.) ทำให้เป็นที่ดึงดูดใจ See also: ทำให้อยากได้
recommend (vt.) ฝากฝัง See also: มอบ Syn. entrust
recommend as (phrv.) แนะนำว่าเป็น
recommend for (phrv.) ยกย่องสำหรับ Syn. commend for
recommend for (phrv.) แนะนำชื่อ (ของ) See also: เพื่อเสนอชื่อ (ของ), เพื่อ
recommend to (phrv.) แนะนำให้กับ See also: ยกย่องกับ Syn. commend to
recommend to (phrv.) เสนองาน
recommend to (phrv.) เชื่อใจใน See also: ศรัทธาใน Syn. commend to
recommendable (adj.) ซึ่งแนะนำได้ See also: ซึ่งชี้แนะได้
recommendation (n.) การแนะนำ See also: การชี้แนะ Syn. advocacy, guidance
recommendatory (adj.) ซึ่งแนะนำได้
recommender (n.) ผู้แนะนำ See also: ผู้ชี้แนะ
English-Thai: HOPE Dictionary
recommend(เรค'คะเมนดฺ) vt. แนะนำ,ชี้แนะ,เสนอแนะ,ฝากฝัง,มอบ,ทำให้อยากได้,ทำให้เป็นที่ดึงดูดใจ vi. แนะนำ, See also: recommendable adj. recommendation n. recommendatory adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
recommend(vt) รับรอง,มอบ,ฝากฝัง,ชี้แนะ,เสนอแนะ
recommendation(n) การรับรอง,การชี้แนะ,การมอบ,จดหมายแนะนำ,การเสนอแนะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
recommendationการแนะนำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Daily Allowance, Recommendedแร่ธาตุสำคัญที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวัน [การแพทย์]
recommendationข้อเสนอแนะ คำแนะนำ [การทูต]
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What do you recommend I do?คุณจะแนะนำให้ฉันทำอะไรดี
I wouldn't recommend that oneฉันไม่แนะนำสิ่งนั้น
Can you recommend somewhere to stay?คุณช่วยแนะนำสถานที่พักบางแห่งหน่อยได้ไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In the event that you find the accused guilty, the bench will not entertain a recommendation for mercy.ในกรณีที่คุณพบว่าผู้ถูกกล่าวหาว่ามีความผิด ม้านั่งจะไม่ได้สร้างความบันเทิงให้คำแนะนำสำหรับความเมตตา
The next time there are 6,000 people that begin a riot, or six people, without this embassy being aware of it, those responsible will be on the first plane out of here... with my personal recommendation they be dropped from the Foreign Service.{\cHFFFFFF}ครั้งต่อไปที่มี 6,000 คนที่เริ่มต้นจลาจล {\cHFFFFFF}หรือหกคน {\cHFFFFFF}โดยไม่ต้องสถานทูตนี้ การตระหนักถึงมัน
I recommend this:{\cHFFFFFF}ผมขอแนะนำให้นี้:
Do you recommend fisticuffs versus the guard?คุณแนะนำมวย เมื่อเทียบกับการรักษาความ ปลอดภัยหรือไม่
He would recommend murdering as many as possibleเขาจะแนะนำที่ murder as ที่จำนวนมากมายเท่าที่เป็นไปได้
I think I could guarantee they would recommend the act be repealed.ผมรับร้องได้ว่ามันจะต้องถูกยกเลิก
But they might also recommend that all future Indian immigration be severely restricted even stopped.แต่เขาคงต้องมีกฎ... ให้เข้มงวดการเข้าเมือง ของคนอินเดียในอนาคต หรืออาจห้ามเข้า
I could recommend this building for historic preservation?คุณว่าฉันจะเสนอให้ใช้ตึกนี้ เป็นที่สงวนประวัติศาสตร์ได้หรือคะ
Could I recommend a career in welding, perhaps?ลองแผนกเชื่อมเหล็กดูสิ
You recommended Meserve for a Bronze Star!แกเสนอขอเหรียญกล้าหาญ ให้จ่ามีเซิร์ฟ
But I might be if I recommended you for the Douglas Chair.แต่ผมอาจจะเป็นถ้าผมแนะนำคุณ ให้ดักกลาส แชร์
In the meantime, make an appointment with a probation officer who will make a recommendation to me regarding your sentence.ลืมซะเถอะ แล้วช่วยพูดอะไรที่มันจิงใจกว่านี้ได้มั้ย มันไม่ใช่แค่เพราะความโกรธแค้นที่คุณมีต่อ DAESE Daily งั้นหรอกเหรอ มีใครมาทำอะไรคุณ

*recommend* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
八行书[bā xíng shū, ㄅㄚ ㄒㄧㄥˊ ㄕㄨ, 八行书 / 八行書] formal recommendation letter in eight columns
拟议[nǐ yì, ㄋㄧˇ ㄧˋ, 拟议 / 擬議] proposal; recommendation; to draft
保送[bǎo sòng, ㄅㄠˇ ㄙㄨㄥˋ, 保送] recommend (for admission to school)
引进[yǐn jìn, ˇ ㄐㄧㄣˋ, 引进 / 引進] recommend; introduce from elsewhere
推荐[tuī jiàn, ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄢˋ, 推荐 / 推薦] recommend; recommendation
推荐信[tuī jiàn xìn, ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄢˋ ㄒㄧㄣˋ, 推荐信 / 推薦信] recommendation letter
推荐书[tuī jiàn shū, ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄢˋ ㄕㄨ, 推荐书 / 推薦書] recommendation letter
举荐[jǔ jiàn, ㄐㄩˇ ㄐㄧㄢˋ, 举荐 / 舉薦] recommend (a person)
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, 荐] recommend (a person)
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, 荐 / 薦] recommend (a person)
推介[tuī jiè, ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄝˋ, 推介] promotion; to promote; to introduce and recommend

*recommend* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ITU勧告[アイティーユーかんこく, aitei-yu-kankoku] (n) {comp} ITU Recommendation
お勧め;御勧め;お薦め;御薦め;お奨め;御奨め[おすすめ, osusume] (n,vs) (See 勧め) recommendation; advice; suggestion; encouragement
メーカー希望価格[メーカーきぼうかかく, me-ka-kiboukakaku] (n) manufacturer's recommended price
リコメンデーション[, rikomende-shon] (n) recommendation
レコメンデーション[, rekomende-shon] (n) recommendation
一押し;いち押し;一推し;いち推し[いちおし, ichioshi] (n) (1) recommendation; (something) highly recommended; (vs) (2) to recommend
勧め(P);薦め;奨め[すすめ, susume] (n,vs) (See お勧め) recommendation; advice; suggestion; encouragement; (P)
勧める(P);薦める(P);奨める[すすめる, susumeru] (v1,vt) to recommend; to advise; to encourage; to offer (wine); (P)
勧告[かんこく, kankoku] (n,vs,adj-no) advice; counsel; remonstrance; recommendation; (P)
勧告案[かんこくあん, kankokuan] (n) recommendation
周旋[しゅうせん, shuusen] (n,vs) (1) good offices; recommendation; mediation; (2) (Tokugawa-era) employment office
慫慂[しょうよう, shouyou] (n,vs) (uk) advice; recommendation; suggestion; inducement; persuasion
推奨[すいしょう, suishou] (n,vs) recommendation; endorsement; (P)
推薦[すいせん, suisen] (n,vs,adj-no) (See 推奨) recommendation; referral; endorsement; (P)
横綱審議委員会[よこづなしんぎいいんかい, yokodunashingiiinkai] (n) Yokozuna Deliberation Committee; body that recommends promotion of sumo wrestlers to grand champions
求刑[きゅうけい, kyuukei] (n,vs,adj-no) prosecution; recommended sentence; prosecution's demand for punishment; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ITU勧告[ITUかんこく, ITU kankoku] ITU Recommendation
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
薦める[すすめる, susumeru] Thai: แนะนำ(สนับสนุน) English: to recommend

*recommend* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บอก[v.] (bøk) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach ; alert FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer ; signifier ; signaler ; affirmer ; mentionner
ช่วยแนะนำ...ให้หน่อยได้มั้ย[xp] (chūay naena) EN: Can you recommend ... FR: Pouvez-vous me conseiller ...
การแนะนำ[n.] (kān naenam) EN: guidance ; advice ; recommendation FR: conseil [m] ; recommandation [f]
คำแนะนำ[n. exp.] (kham naenam) EN: suggestion ; advice ; piece of advice ; direction ; guidance ; counsel ; tip ; recommendation ; idea FR: conseil [m] ; suggestion [f] ; recommandation [f] ; idée [f] ; truc [m] (fam.)
คำรับรอง[n. exp.] (kham raprøn) EN: confirmation ; warranty ; certification ; recommendation ; guarantee FR: assurance [f] ; garantie [f]
ข้อแนะนำ[n. exp.] (khø naenam) EN: suggestion ; advice ; piece of advice ; recommendation ; counsel ; instruction ; direction FR: conseil [f] ; recommandation [f] ; suggestion [f]
แนะนำ[v.] (naenam) EN: suggest ; advise ; recommend ; counsel ; give advice ; guide FR: recommander ; suggérer ; conseiller ; donner des conseils ; proposer
แนะนำ[adj.] (naenam) EN: recommended FR: recommandé
แนะนำว่าดี[v. exp.] (naenam wā d) EN: recommend FR: recommander
หนังสือแนะนำ[n. exp.] (nangseū nae) EN: letter of introduction ; letter of recommendation FR:
หนังสือรับรอง[n. exp.] (nangseū rap) EN: certificate ; letter of recommendation FR: lettre de recommandation [f] ; certificat [m]
รายการอาหารแนะนำ[n. exp.] (rāikān āhān) EN: recommended dishes FR:
เสนอแนะ[v.] (sanōenae) EN: recommend ; suggest ; advise FR: conseiller ; recommander

*recommend* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anschaffungsvorschlag {m} (Bibliothek)book suggestion; recommendation
Empfehlungsschreiben {n}letter of recommendation
Wartungsempfehlung {f}maintenance recommendation
empfehlenswert {adj}; zu empfehlenrecommendable; to be recommended
Anraten {n} | auf Anraten des Arztesrecommendation | on doctor's recommendation
Kaufempfehlung {f}recommendation to buy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *recommend*
Back to top