ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-reckon-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น reckon, *reckon*,

-reckon- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Who do you reckon he is?คุณคิดว่าเขาเป็นใคร?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I reckon you ought to connect the doohickey to the gizmo.ฉันคิดว่าคุณควรจะเชื่อมต่อ ดูฮิกี เพื่อ กิสโม
I reckon you got a bargain, don't you?ฉันก็ทำตามที่ตกลงแล้ว ไม่ใช่รึ
You'll reckon with me!เล่นกับใครไม่เล่นซะแล้ว !
"You'll reckon with me!""เล่นกับใครไม่เล่นซะแล้ว !"
I reckon the Lintons will be sorry to lose her.พินิจดูแล้วลินตัน คงเศร้าใจน่าดูตอนหล่อนกลับมา
I reckon Willow John likes you.ย่าคิดว่าวิลโล่ล์ จอห์น ชอบหลานนะ
How many jars you reckon you can tote?หลานคิดว่าจะเอาขวด พวกนี้ไปได้ซักกี่ขวด
I reckon I learnt not to trade with no Christian.ผมคิดว่าผมได้เรียนรู้ว่า อย่าค้าขายกับชาวคริสต์ครับ
I went up the high trail that same night and I asked Granma and Granpa, reckon I could get closer to the understanding as well, so I could catch up to you?ผมขึ้นไปที่ทางบานเขาในคืนเดียวกัน และถามปู่กับย่า คิดว่าผมสามารถเข้าใกล้ ความเข้าใจนั้นได้เหมือนกัน ดังนั้น ผมจะตามไปทันใช่ไหมครับ
Well, Rose, we've walked about a mile around this boat deck... chewed over how great the weather's been and how I grew up... but I reckon that's not why you came to talk to me, is it?เราเดินรอบดาดฟ้าเรือนี้เป็นไมล์ๆ คุยเรื่องดินฟ้าอากาศแจ่มใส ผมเติบโตยังไง แต่คุณคงไม่ได้มาคุยเรื่องนี้ใช่มั้ย
Nope, I reckon he's out there still too tired to carry on.เปล่า ฉันคิดว่าเขายังมีชีวิตอยู่ อ่อนกำลังเกินกว่าจะต่อสู้
So what do you reckon to our new prime minister?คุณว่านายกคนใหม่ของเราเป็นไง?

-reckon- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
约略估计[yuē, ㄩㄝlu:e4 gu1 ji4, 约略估计 / 約略估計] approximate estimate; to reckon roughly
意料[yì liào, ㄧˋ ㄌㄧㄠˋ, 意料] to anticipate; to expect; to reckon ahead
重算[chóng suàn, ㄔㄨㄥˊ ㄙㄨㄢˋ, 重算] to recalculate; to reckon again
合算[hé suàn, ㄏㄜˊ ㄙㄨㄢˋ, 合算] worthwhile; reckon up

-reckon- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุมาน[v.] (anumān) EN: estimate ; reckon ; expect ; deduce ; infer ; speculate FR: estimer ; spéculer ; déduire ; inférer
เช็คบิล[v. exp.] (chek bin) EN: ask for the bill ; figure out expenses ; reckon up FR: demander l'addition
เดา[v.] (dao) EN: guess ; estimate ; reckon ; size up ; suppose ; conjecture ; surmise FR: estimer ; évaluer ; supposer ; deviner ; flairer ; pressentir ; conjecturer
จับเวลา[v.] (japwēlā) EN: reckon time ; count time ; check the time FR: mesurer le temps
คำนวณ[v.] (khamnūan) EN: calculate ; compute ; estimate ; reckon ; figure ; count FR: calculer ; compter
คำนวณนับ[v. exp.] (khamnūan na) EN: reckon FR:
คณานับ[v.] (khanānap) EN: count ; calculate ; reckon ; compute FR:
คะเน[v.] (khanē) EN: estimate ; approximate ; conjecture ; speculate ; guess ; anticipate ; expect ; predict ; forecast ; reckon ; surmise FR: supputer ; évaluer ; spéculer ; conjecturer (litt.)
คิด[v.] (khit) EN: calculate ; reckon ; compute ; count ; charge FR: calculer ; compter
คิดบัญชี[v. exp.] (khit banchī) EN: calculate ; count ; reckon ; work out accounts ; do accounts FR: calculer ; compter ; comptabiliser
คิดเงิน[v. exp.] (khit ngoen) EN: calculate ; count ; reckon ; work out accounts ; do accounts FR: faire l'addition ; faire la note
มีความเห็น[v. exp.] (mī khwām he) EN: have an opinion ; reckon FR: avoir une opinion
นับ[v.] (nap) EN: count ; calculer ; reckon ; number FR: compter ; dénombrer ; calculer
นับว่า[v.] (napwā) EN: regard as ; count as ; reckon as FR:
นึกไว้[v. exp.] (neuk wai) EN: expect ; assume ; think ; suppose ; reckon ; imagine ; surmise FR:
ประมาณ[v.] (pramān) EN: estimate ; approximate ; calculate ; reckon ; compute roughly ; guess FR: estimer ; évaluer
รู้จักคิด[v.] (rūjakkhit) EN: think ; ponder ; consider ; judge ; deem ; reckon FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -reckon-
Back to top