ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

recast

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *recast*, -recast-

recast ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
recast (vt.) สร้างขึ้นใหม่ See also: ทำใหม่ Syn. remodel, revolutionize
recast in (phrv.) เขียนใหม่ (ในรูปแบบ) Syn. cast in
English-Thai: Nontri Dictionary
recast(vt) หลอมใหม่,แต่งใหม่,หล่อใหม่,เปลี่ยนรูปใหม่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การพยากรณ์อากาศ (n.) weather forecast See also: forecast, weather prediction
คำพยากรณ์ (n.) forecast See also: prediction, prophecy, augury, divination, foretelling Syn. คำทำนาย
ตั้งเค้า (v.) forecast See also: brew, predict, foretell, foresee Syn. ส่อเค้า, ส่อ, ส่อแสดง
ตั้งเค้า (v.) forecast See also: brew, predict, foretell, foresee Syn. ส่อเค้า, ส่อ, ส่อแสดง
พยากรณ์ (v.) forecast See also: predict, forecast, foretell, prophesy Syn. ทาย, ทำนาย, คะเน, คาดเดา, คาดการณ์
ส่อ (v.) forecast See also: brew, predict, foretell, foresee Syn. ส่อเค้า, ส่อแสดง
ส่อ (v.) forecast See also: brew, predict, foretell, foresee Syn. ส่อเค้า, ส่อแสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Have you heard the weather forecast?คุณได้ฟังพยากรณ์อากาศไหม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You have recast yourself as the great peacemaker.คุณได้สร้างชื่อขึ้นใหม่ในการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยที่ดีมาก
I double-checked the terminal forecast, and the wind's aloft and IFR ceilings all the way.ผมตรวจสอบการพยากรณ์ อย่างละเอียดแล้ว ลมพัดขึ้นสูงและมี ม่านเมฆไอเอฟอาร์ตลอดทาง
Tomorrow's forecast: sunny.คาดว่าวันพรุ่งนี้ อากาศจะแจ่มใส
You're in the process of recasting your lead actress... and I'm –คุณอยู่ในกระบวนการ คัดเลือกดารานำหญิงใหม่ และผม
You were recasting the lead actress anyway.ยังไงคุณก็ต้องคัดตัว ดารานำหญิงใหม่อยู่ดี
There are no forecast models remotely capable...ไม่มีโปรแกรมพยากรณ์ไหน คาดการณ์สภาพนี้ได้...
It's not a forecast model.ไม่ใช่โปรแกรมพยากรณ์
We're building a forecast model, we need- - What?จะทำโปรแกรมพยากรณ์ต้องใช้อะไรบ้าง
What is this forecast model you're building?คุณจะสร้างโปรแกรมพยากรณ์อะไร
Mr. Norito, this is completed as well It appears that in the forecast this year's rainy season will be much longer than normalคุณโนริโตะ อันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ จากการพยากรณ์ ที่ปรากฏนี้... ...ฤดูฝนปีนี้ อาจจะ...
If the T. B. Market performs as forecast,ถ้าตลาดวัณโรคเป็นไปตามที่คาด
Here is today's weather forecast.นี่เป็นพยากรณ์อากาศวันนี้

recast ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
预报[yù bào, ㄩˋ ㄅㄠˋ, 预报 / 預報] forecast
预测[yù cè, ㄩˋ ㄘㄜˋ, 预测 / 預測] forecast; predict
前途未卜[qián tú wèi bǔ, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄨˊ ㄨㄟˋ ㄅㄨˇ, 前途未卜] hanging in the balance; the future is hard to forecast; ¿Qué serà?; who knows what the future holds?
气象台[qì xiàng tái, ㄑㄧˋ ㄒㄧㄤˋ ㄊㄞˊ, 气象台 / 氣象台] meteorological office; weather forecasting office
不管三七二十一[bù guǎn sān qī èr shí yī, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄢˇ ㄙㄢ ㄑㄧ ㄦˋ ㄕˊ ㄧ, 不管三七二十一] regardless of the consequences; recklessly relying on a hopelessly optimistic forecast
天气预报[tiān qì yù bào, ㄊㄧㄢ ㄑㄧˋ ㄩˋ ㄅㄠˋ, 天气预报 / 天氣預報] weather forecast

recast ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お田植え祭;お田植え祭り;御田植え祭り;御田植え祭[おたうえまつり, otauematsuri] (n) (1) shrine ritual held with the first two months of the year to forecast (or pray for) a successful harvest; (2) seasonal planting of rice on a field affiliated with a shrine
フォーカス[, fo-kasu] (n,vs) (1) focus; (2) forecast; (P)
フォーキャスト[, fo-kyasuto] (n) forecast; prediction
一時[いちじ, ichiji] (n-t) (1) one o'clock; (n-adv,n-t) (2) once; at one time; formerly; before; (n-adv,n-t,adj-no) (3) (in weather forecasts, indicates that a given condition will hold for less than one-quarter of the forecast period) for a time; for a while; for the time being; for the present; for the moment; temporarily; (n) (4) (See 一時に) a time; one time; once; (P)
思惑(P);思わく(P)[おもわく, omowaku] (n,adj-no) (1) expectation; prediction; forecast; (2) anticipation; speculation; (P)
換骨奪胎[かんこつだったい, kankotsudattai] (n,vs) adaptation (e.g. of a poem or novel); rewriting; recasting; modification; rehashing
景気予測[けいきよそく, keikiyosoku] (n,vs) business forecast; business forecasting; business prediction; economic forecasting
業績予想[ぎょうせきよそう, gyousekiyosou] (n) earnings forecast (outlook, projection)
業績見通し[ぎょうせきみとおし, gyousekimitooshi] (n) earnings estimates (forecast, outlook, projection)
気象予報[きしょうよほう, kishouyohou] (n) weather forecasting; weather forecast; meteorological forecasting; meteorological forecast
気象予報士[きしょうよほうし, kishouyohoushi] (n) weather forecaster; (P)
田植え祭り;田植え祭[たうえまつり, tauematsuri] (n) (1) shrine ritual held with the first two months of the year to forecast (or pray for) a succesful harvest; (2) seasonal planting of rice on a field affiliated with a shrine
経済成長予測[けいざいせいちょうよそく, keizaiseichouyosoku] (n) economic growth forecast
見込み(P);見込(io)[みこみ, mikomi] (n) (1) hope; promise; possibility; chance; probability; likelihood; (2) expectation; anticipation; forecast; estimate; (3) (See 見付・みつけ・2) side of a structural member; (P)
見通し(P);見透し;見通(io)[みとおし, mitooshi] (n) (1) unobstructed view; perspective; visibility; vista; (2) forecast; outlook; prospect; prediction; (3) insight; foresight; (P)
見通す;見とおす[みとおす, mitoosu] (v5s,vt) (1) to see without obstruction; to see through; (2) to forecast; to predict; to anticipate
計算[けいさん, keisan] (n,vs) (1) calculation; reckoning; count; (2) forecast; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
計画評価[けいかくひょうか, keikakuhyouka] forecasting
計算[けいさん, keisan] count (vs), calculation, forecast
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
占う[うらなう, uranau] Thai: ทำนาย English: to forecast

recast ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชิ้นส่วนสำเร็จรูป [n. exp.] (chin suan s) EN: precast element FR: élément préfabriqué [m]
การคาดการณ์[n.] (kān khātkān) EN: prediction ; forecast ; projection FR: prévision [f] ; projections [fpl]
การคาดการณ์ผลผลิต[n. exp.] (kān khātkān) EN: crop forecast FR:
การคาดการณ์สภาวะตลาด[n. exp.] (kān khātkān) EN: market forecast FR:
การคาดการณ์ที่ผ่านมา[n. exp.] (kān khātkān) EN: last forecast FR:
การพยากรณ์[n.] (kān phayākø) EN: forecast ; forecasting ; prophecy FR: prévision [f]
การพยากรณ์อากาศ[n. exp.] (kān phayākø) EN: weather forecast FR: prévisions météorologiques [fpl]
การพยากรณ์การขาย[n. exp.] (kān phayākø) EN: sales forecast FR: prévision des ventes [f]
การพยากรณ์ในระยะยาว[n. exp.] (kān phayākø) EN: long-rang forecasting FR: prévision à long terme [f]
การพยากรณ์ยอดขาย[n. exp.] (kān phayākø) EN: sale forecast FR:
การประมาณการ[n. exp.] (kān pramānk) EN: forecasting FR:
การทำนาย[n.] (kān thamnāi) EN: prediction ; forecast ; prognosis FR: prédiction [f]
คำพยากรณ์[n. exp.] (kham phayāk) EN: prediction ; forecast ; prognostication FR: prédiction [f]
คะเน[v.] (khanē) EN: estimate ; approximate ; conjecture ; speculate ; guess ; anticipate ; expect ; predict ; forecast ; reckon ; surmise FR: supputer ; évaluer ; spéculer ; conjecturer (litt.)
ข่าวพยากรณ์อากาศ[n. exp.] (khāo phayāk) EN: weather forecast FR: bulletin météorologique [m] ; prévisions météorologiques [fpl]
คาด[v.] (khāt) EN: expect ; predict ; guess ; anticipate ; forecast ; estimate FR: évaluer ; supputer ; prévoir ; estimer ; anticiper ; conjecturer (litt.)
คาดการณ์[v.] (khātkān) EN: anticipate ; predict ; foretell ; foresee ; forecast ; guess ; speculate ; estimate ; tip FR: prévoir ; anticiper ; prédire ; spéculer ; estimer ; évaluer
คาดการณ์ล่วงหน้า[v. exp.] (khātkān lūa) EN: predict ; foresee ; forecast ; foretell FR: prédire ; prévoir
หมอดู[n.] (mødū) EN: fortune teller ; astrologer ; forecaster ; augur FR: devin [m] ; voyant [m] ; voyante [f] ; astrologue [m] ; augure [m] ; diseur de bonne aventure [m] ; diseuse de bonne aventure [f] ; tireuse de cartes [f]
นักพยากรณ์[n. exp.] (nak phayākø) EN: prophet ; forecaster FR: prophète [m]
นักพยากรณ์อากาศ[n. exp.] (nak phayākø) EN: weather forecaster ; forecaster ; weatherman FR: prévisionniste [m]
พยากรณ์[n.] (phayākøn) EN: forecast ; prediction ; prophesy FR:
พยากรณ์[v.] (phayākøn) EN: forecast ; predict ; forecast ; foretell ; prophesy ; divine FR: prédire ; prévoir ; pronostiquer ; deviner ; prophétiser
พยากรณ์อากาศ[n. exp.] (phayākøn āk) EN: weather forecast FR:
พยากรณ์อากาศ[v. exp.] (phayākøn āk) EN: predict the weather ; forecast the weather FR: prédire le temps ; prévoir la météo
โผ[n.] (phō) EN: forecast ; advance list ; proposed list FR: liste des noms établie préalablement [f]
เสาเข็มสำเร็จรูป [n. exp.] (saokhem sam) EN: precast pile ; prefabricated pile FR:
ตั้งเค้า[v.] (tangkhao) EN: forecast ; brew ; predict ; foretell ; foresee FR: annoncer ; présager
ทำนาย[v.] (thamnāi) EN: forecast ; foretell ; prophesy ; predict ; divine ; practise divination FR: prédire ; présager ; prévoir ; prophétiser

recast ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alternativprognose {f}alternative forecast
Wirtschaftsprognose {f}economic forecasting
Vorwarnzeit {f}forecast lead time
Problemprognose {f}problem-related forecasting

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า recast
Back to top