ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

revolutionize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *revolutionize*, -revolutionize-

revolutionize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
revolutionize (vt.) ปฏิวัติ See also: ทำให้เปลี่ยนแปลงอย่างมาก Syn. transform, remodel, recast
English-Thai: HOPE Dictionary
revolutionize(เรฟวะลู'เชินไนซ) vt. ปฏิวัติ,ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง,หมุนรอบ, See also: revolutionizer n., Syn. effect a radical
English-Thai: Nontri Dictionary
revolutionize(vt) หมุนเวียน,ปฏิวัติ,เปลี่ยนแปลง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We shall revolutionize the health system.เนาจะเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพ
I've come up with a plan to revolutionize Buy More sales.ฉันมีแผน ในการเพิ่มการขายของบายมอร์
If Cramer's device works, it will only send messages back a millionth of a second before they're sent, but a signal showing itself even a tiny bit in the past would revolutionize our understanding of time.หากอุปกรณ์ของ แครเมอ ทำงาน มันจะส่งข้อความกลับ ล้านของวินาทีก่อนที่จะส่ง
But will this journey into the subatomic Universe revolutionize our understanding of nature, or will it reveal just how little we really know about who we are and what we're made of?แต่จะเดินทางเข้ามา ในจักรวาลโมเลกุลนี้ ปฏิวัติความเข้าใจของ เราของธรรมชาติ หรือมันจะเปิดเผยเพียงวิธีการ เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เรารู้ว่าจริงๆ
Something to revolutionize how people view you gumihos.จะลบล้างคำครหานั้น โดยการสร้างหนัง
He claims to have detected a pattern of movement in the heavens so bizarre that it could revolutionize our theory of the Universe, just as the Big Bang once did.เขาอ้างว่าได้ตรวจพบ รูปแบบของการเคลื่อนไหวในชั้นฟ้า ทั้งหลายจึงแปลกประหลาด ว่ามันอาจจะปฏิวัติทฤษฎีของเรา จักรวาล
Leonard, do you recall when I said that I was going to revolutionize humanity's understanding of the Higgs boson particle, and you said,เลโอนาร์ด นายยังจำได้มั้ย ตอนที่ฉันบอกว่า ฉันจะปฏิวัติความเข้าใจของมนุษยชาติเสียใหม่
You retire from the CIA, you get a seven-figure piece of my company, and you and I revolutionize national defense together.คุณลาออกจากซีไอเอ คุณจะได้รับชิ้นส่วนเจ็ดรูปของ บริษัท ของฉันและคุณและฉัน ปฏิวัติการป้องกันประเทศร่วมกัน
It turns out he is working on something that is going to revolutionize technology and save this company.มันกลายเป็นว่า เขากำลังทำบางอย่าง ที่จะปฎิวัติเทคโนโลยี และกอบกู้บริษัทแห่งนี้
If true, this revolutionizes physics.ถ้าเป็นจริงนี้ปฏิวัติฟิสิกส์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า revolutionize
Back to top