ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

imperial

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *imperial*, -imperial-

imperial ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
imperial (adj.) ยิ่งใหญ่มาก See also: ซึ่งมีอำนาจสูงสุด Syn. supreme
imperial (adj.) เลิศเลอ See also: ดีเลิศ, สูงส่ง Syn. grand, majestic
imperial (adj.) แห่งจักรพรรดิ See also: เป็นของจักรพรรดิ, เกี่ยวกับจักรพรรดิ, เกี่ยวกับราชอาณาจักร Syn. sovereign
imperialism (n.) ลัทธิจักรวรรดินิยม See also: นโยบายล่าอาณานิคม, ลัทธิล่าอาณานิคม Syn. colonialism
English-Thai: HOPE Dictionary
imperial(อิมเพีย' เรียล) adj. เกี่ยวกับอาณาจักร, เกี่ยวกับจักรพรรดิ, เกี่ยวกับจักรพรรดินี, เกี่ยวกับจักรวรรดิ, ยิ่งใหญ่, โอ่อ่า, ชั้นพิเศษ, โอหัง, ยโส. -n. ขนาดกระดาษพิมพ์หรือกระดาษวาดที่เท่ากับ 23 x 31 นิ้ว (อังกฤษ) หรือ 22 x 30, 32 นิ้ว (อเมริกา) , จักรพรรดิ, จั
imperialism(อิมเพีย' เรียลลิสซึม) n. ลัทธิจักรวรรดินิยม, ลัทธิล่าอาณานิคม,การปกครองระบบจักรวรรดินิยม., See also: imperialist n. imperialistic adj. imperialistically adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
imperial(adj) ของจักรพรรดิ,ยิ่งใหญ่,เกี่ยวกับจักรวรรดิ
imperialism(n) ลัทธิจักรวรรดินิยม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
imperialismจักรวรรดินิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Imperialismจักรวรรดินิยม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จักรพรรดินิยม (n.) imperialism
จักรวรรดินิยม (n.) imperialism See also: domination Syn. ลัทธิล่าอาณานิคม, ลัทธิล่าเมืองขึ้น
ลัทธิจักรพรรดินิยม (n.) imperialism Syn. จักรพรรดินิยม
ลัทธิจักรวรรดินิยม (n.) imperialism Syn. จักรวรรดินิยม
ลัทธิล่าอาณานิคม (n.) imperialism See also: domination Syn. ลัทธิล่าเมืองขึ้น
ลัทธิล่าเมืองขึ้น (n.) imperialism See also: domination Syn. ลัทธิล่าอาณานิคม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The imperial science?วิทยาศาสตร์จักรวรรดิ?
May I present Her Imperial Highness the Grand Duchess Anastasia Nikolayevna?ขออนุญาตแนะนำองค์หญิงอนาสเตเชีย นิโคลาเยฟนา?
Report to the Imperial Palace.- ถูกต้อง. รีบเข้าไปรายงานตัวที่พระราชวังด้วย
Starving American and Filipino troops surrender to the Japanese Imperial Army.กองทัพสหรัฐและฟิลิปปินส์ ผู้อ่อนล้า จึงได้ยอมจำนนต่อกองทัพแห่งญี่ปุ่น
"The Faun Tumnus is hereby charged with High Treason against Her Imperial Majesty,ฟอนทัมนุสถูกกล่าวหา \ ว่าเป็นกบฎ ต่อต้านท่านเจดิส ราชินีแห่งนาร์เนีย
Uncle died an honorable death as a valiant soldier of the Imperial Armyคุณอาตายอย่างมีเกียรติ สมกับเป็นทหารของกองทัพพระจักรพรรดิ
What does the Imperial Physician say?แล้วหมอหลวงว่าอย่างไรบ้าง?
The Imperial Physician says he has done his best...หมอหลวงทูลว่าเขารักษาสุดความสามารถแล้ว
Tomorrow the imperial household is holding a big ceremony.พรุ่งนี้พระราชวังจะมีงานเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่
She was to become Queen but was kicked out of the palace because of the imperial law.เธอเคยเป็นพระราชินี แต่ ถูกขับไล่ออกจากพระราชวัง เพราะกฎแห่งจักวรรดิ
In the name of His Imperial Majesty and the city of Vienna...ด้วยพระนามของพระจักรพรรดิ และกรุงเวียนนา
(ANNOUNCER) Please stand for His Imperial Highness...โปรดยืนขึ้นคำนับเจ้าฟ้าชาย..

imperial ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
国学[guó xué, ㄍㄨㄛˊ ㄒㄩㄝˊ, 国学 / 國學] Chinese national culture; studies of ancient Chinese civilization; (hist.) the Imperial College
会试[huì shì, ㄏㄨㄟˋ ㄕˋ, 会试 / 會試] imperial civil service examination
太仆寺[Tài pú sì, ㄊㄞˋ ㄆㄨˊ ㄙˋ, 太仆寺 / 太僕寺] Court of imperial stud, office originally charged with horse breeding; (N) Taipusi banner (place in Inner Mongolia)
[miǎn, ㄇㄧㄢˇ, 冕] crown in the form of a horizontal board with hanging decorations symbolizing the emperor of China; imperial crown; corona (e.g. solar)
正仓院[Zhēng cāng yuàn, ㄓㄥ ㄘㄤ ㄩㄢˋ, 正仓院 / 正倉院] Shōsō-in, treasure house belonging to Tōdai-ji 東大寺, Nara 奈良, Japan, an extensive repository of imperial treasures from Tang times; described as the east-most end of the Silk road
离宫[lí gōng, ㄌㄧˊ ㄍㄨㄥ, 离宫 / 離宮] detached palace; imperial villa
帝后[dì hòu, ㄉㄧˋ ㄏㄡˋ, 帝后] empress; imperial consort
正宫娘娘[Zhēng gōng Niáng niáng, ㄓㄥ ㄍㄨㄥ ㄋㄧㄤˊ ㄋㄧㄤˊ, 正宫娘娘 / 正宮孃孃] Empress; senior Imperial Consort; Queen Mother
茂才[mào cái, ㄇㄠˋ ㄘㄞˊ, 茂才] equivalent to 秀才, scholar; in Ming and Qing times, a person who has passed the county level imperial exam
宦门[huàn mén, ㄏㄨㄢˋ ㄇㄣˊ, 宦门 / 宦門] family of officials; family with connections to the bureaucracy (i.e. the middle classes in imperial China)
北宋四大部书[Běi Sòng sì dà bù shū, ㄅㄟˇ ㄙㄨㄥˋ ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄅㄨˋ ㄕㄨ, 北宋四大部书 / 北宋四大部書] Four great compilations of Northern Song dynasty, namely Extensive records of the Taiping era (978) 太平廣記|太平广记, Imperial readings of the Taiping era 太平御覽|太平御览, Prime tortoise of the record bureau 冊府元龜|册府元龟, Finest blossoms in the garden of literature 文苑英華|
进士[jìn shì, ㄐㄧㄣˋ ㄕˋ, 进士 / 進士] successful candidate in the highest imperial civil service examination; palace graduate
宦骑[huàn qí, ㄏㄨㄢˋ ㄑㄧˊ, 宦骑 / 宦騎] horse guard; imperial cavalry guard (of officials or eunuchs)
中枢[zhōng shū, ㄓㄨㄥ ㄕㄨ, 中枢 / 中樞] hub (e.g. of transport network); center; by ext. imperial court as the hub of centralized government
上方宝剑[shàng fāng bǎo jiàn, ㄕㄤˋ ㄈㄤ ㄅㄠˇ ㄐㄧㄢˋ, 上方宝剑 / 上方寶劍] imperial sword (giving bearer plenipotentiary powers); imperial Chinese version of 007 licensed to kill
伦敦帝国理工学院[Lún dūn dì guó lǐ gōng xué yuàn, ㄌㄨㄣˊ ㄉㄨㄣ ㄉㄧˋ ㄍㄨㄛˊ ㄌㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, 伦敦帝国理工学院 / 倫敦帝國理工學院] Imperial College, London
国子监[Guó zǐ jiàn, ㄍㄨㄛˊ ㄗˇ ㄐㄧㄢˋ, 国子监 / 國子監] Imperial College (or Academy), the highest educational body in Imperial China
太平御览[Tài píng yù lǎn, ㄊㄞˋ ㄆㄧㄥˊ ㄩˋ ㄌㄢˇ, 太平御览 / 太平御覽] Imperial Readings of the Taiping Era, general Song dynasty encyclopedia compiled during 977-983 under Li Fan 李昉, 1000 scrolls
[fēi, ㄈㄟ, 妃] imperial concubine
妃嫔[fēi pín, ㄈㄟ ㄆㄧㄣˊ, 妃嫔 / 妃嬪] imperial concubine
[pín, ㄆㄧㄣˊ, 嫔 / 嬪] imperial concubine
[chén, ㄔㄣˊ, 宸] imperial apartments
尚方宝剑[shàng fāng bǎo jiàn, ㄕㄤˋ ㄈㄤ ㄅㄠˇ ㄐㄧㄢˋ, 尚方宝剑 / 尚方寶劍] imperial sword (giving bearer plenipotentiary powers); imperial Chinese version of 007 licensed to kill
状元[zhuàng yuán, ㄓㄨㄤˋ ㄩㄢˊ, 状元 / 狀元] Number One Scholar, title conferred on the person who came first in the highest imperial examination; very best (in any field)
娘娘[Niáng niáng, ㄋㄧㄤˊ ㄋㄧㄤˊ, 娘娘] queen; empress; imperial concubine; Godess, esp. Xi Wangmu 王母娘娘 or 西王母, Queen Mother of the West; mother; aunt
奉诏[fèng zhào, ㄈㄥˋ ㄓㄠˋ, 奉诏 / 奉詔] to receive an imperial command
皇室[huáng shì, ㄏㄨㄤˊ ㄕˋ, 皇室] royal family; imperial household; member of the royal family
皇家[huáng jiā, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄚ, 皇家] royal; imperial household
圣训[shèng xùn, ㄕㄥˋ ㄒㄩㄣˋ, 圣训 / 聖訓] sage's instructions; imperial edict
功名[gōng míng, ㄍㄨㄥ ㄇㄧㄥˊ, 功名] scholarly honor (in imperial exams); rank; achievement; fame; glory
生员[shēng yuán, ㄕㄥ ㄩㄢˊ, 生员 / 生員] scholar preparing for imperial examinations (in former times)
秀才[xiù cai, ㄒㄧㄡˋ ㄘㄞ˙, 秀才] scholar; in Ming and Qing times, a person who has passed the county level imperial exam
贵妃[guì fēi, ㄍㄨㄟˋ ㄈㄟ, 贵妃 / 貴妃] senior concubine; imperial consort
武举[wǔ jǔ, ˇ ㄐㄩˇ, 武举] successful military candidate in the imperial provincial examination
英吨[Yīng dūn, ㄉㄨㄣ, 英吨 / 英噸] tonne; imperial or US tonne, equal to 2240 pounds or 1.016 metric tons
[cháo, ㄔㄠˊ, 朝] to face; towards; facing; direct; a dynasty; the imperial court; (abbr.) Korea, esp. N. Korea
乡试[xiāng shì, ㄒㄧㄤ ㄕˋ, 乡试 / 鄉試] the triennial provincial imperial exam during the Ming and Qing
地宫[dì gōng, ㄉㄧˋ ㄍㄨㄥ, 地宫 / 地宮] underground palace (as part of imperial tomb)
[shòu, ㄕㄡˋ, 狩] to hunt; to go hunting (as winter sport in former times); hunting dog; imperial tour
五卅运动[wǔ sà yùn dòng, ˇ ㄙㄚˋ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 五卅运动 / 五卅運動] anti-imperialist movement of 30th May 1925, involving general strike esp. in Shanghai, Guangzhou, Hong Kong etc

imperial ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o')
お召し列車;御召列車[おめしれっしゃ, omeshiressha] (n) Imperial train; royal train
お膝元;お膝下;お膝許;御膝元;御膝下;御膝許;おひざ元[おひざもと, ohizamoto] (n) (See 膝元・ひざもと・3) home territory of a powerful figure; Imperial Court; businessman's turf; Shogun's headquarters
ヤードポンド法[ヤードポンドほう, ya-dopondo hou] (n) imperial units; yard-pound units
一の宮[いちのみや, ichinomiya] (n) (1) (arch) (See 一の御子) first-born imperial prince; (2) most important provincial shrine
一の御子[いちのみこ, ichinomiko] (n) (arch) first-born imperial prince
三二年テーゼ;32年テーゼ[さんじゅうにねんテーゼ, sanjuuninen te-ze] (n) 1932 Theses; Comintern policy documents urging overthrow of Japan's imperial and metayage systems
中宮[ちゅうぐう, chuuguu] (n) (1) (See 三后) the empress, the empress dowager and the grand empress dowager; (2) emperor's second consort; (3) empress; palace of the empress; (4) building of a Shinto shrine built on middle ground; (5) (See 皇居) demesne of the imperial palace
乾麺麭[かんめんぽう, kanmenpou] (n) (arch) (term used by the Imperial Japanese Army) (See 乾パン) hardtack; cracker; hard biscuit
五摂家[ごせっけ, gosekke] (n) (See 摂関) the five regent houses; five families of the Fujiwara clan (Konoe, Kujo, Nijo, Ichijo, and Takatsukasa) entrusted as imperial regents and advisors starting in the Kamakura period
[きょう(P);けい, kyou (P); kei] (n) (1) (きょう only) imperial capital (esp. Kyoto); (2) (きょう only) (See 伊呂波歌) final word of an iroha-uta; (3) (usu. けい) 10^16; 10,000,000,000,000,000; ten quadrillion (American); (obs) ten thousand billion (British); (P)
人長[にんじょう;ひとおさ, ninjou ; hitoosa] (n) (arch) chief kagura dancer (of kagura performed at the imperial palace)
人間宣言[にんげんせんげん, ningensengen] (n) Declaration of Humanity (wherein Hirohito renounced the imperial claim to divinity; Jan. 1, 1946)
入内[じゅだい, judai] (n,vs) imperial bridal party's entry into the court
公事[こうじ, kouji] (n) political operations; (Heian Period) political operations and ceremonies of the Imperial Court; (Edo Period) civil suit
公武合体[こうぶがったい, koubugattai] (n) shogunate marital union with the Imperial Family
内(P);中[うち, uchi] (n,adj-no) (1) inside; within; (2) (also 裡) while; (3) among; amongst; between; (pn,adj-no) (4) (See 家・うち・2) we (referring to one's in-group, i.e. company, etc.); our; (5) my spouse; (n) (6) (arch) imperial palace grounds; (7) (arch) emperor; (pn,adj-no) (8) (ksb
内教坊[ないきょうぼう, naikyoubou] (n) (arch) part of the imperial palace where dancing girls were trained (Nara and Heian periods)
内辺[ないへん, naihen] (n) precincts of the Imperial palace
内閣大学士[ないかくだいがくし, naikakudaigakushi] (n) (See 大学士) position at the imperial court in ancient China; grand secretariat
円匙[えんし;えんぴ(ik), enshi ; enpi (ik)] (n) (originally jargon of the Imperial Japanese Army) small shovel
冊立[さくりつ, sakuritsu] (n,vs) imperial investiture
出居[いでい;でい, idei ; dei] (n) (1) (arch) sitting outdoors; (2) (See 寝殿造り) room that served both as a reception room and as a living room in a Heian-period mansion; (3) temporary sitting place installed in the garden at the imperial court, used on the occasion of archery or sumo ceremonies
[わけ, wake] (n) (arch) (See 姓・かばね) lord (hereditary title for imperial descendants in outlying regions)
前方後円墳[ぜんぽうこうえんふん, zenpoukouenfun] (n) keyhole-shaped tumulus (form of ancient Imperial grave)
勅(P);詔(P)[ちょく(勅)(P);みことのり(P), choku ( choku )(P); mikotonori (P)] (n) imperial decree; imperial edict; (P)
勅任官[ちょくにんかん, chokuninkan] (n) imperial appointee
勅祭社[ちょくさいしゃ, chokusaisha] (n) shrine whose rituals are attended by an imperial envoy (who presents offerings)
勅許[ちょっきょ, chokkyo] (n) imperial sanction; royal charter; chartered (e.g. chartered accountant)
十七殿[じゅうしちでん, juushichiden] (n) (See 内裏・1) seventeen main pavilions of the imperial palace
古風土記[こふどき, kofudoki] (n) (See 風土記) (as opposed to those compiled later) ancient fudoki compiled by imperial order in 713 CE
后宮[こうきゅう, koukyuu] (n) harem; imperial consort; palace
君が代(P);君が世[きみがよ, kimigayo] (n) (1) Imperial reign; (2) title of Japanese national anthem; (P)
告文[こうもん;こくぶん, koumon ; kokubun] (n) written report to the gods; imperial edict; written appeal to a superior
大不敬[だいふけい, daifukei] (n) (1) (arch) great impropriety (esp. towards the imperial family); (2) (See 八虐) crime against the imperial family (or a shrine dedicated to them, etc.)
大宮[おおみや, oomiya] (n) (1) (hon) imperial palace; shrine; (2) Grand Empress Dowager; Empress Dowager; (3) woman of imperial lineage who has borne a child; (4) elderly woman of imperial lineage
大詔渙発[たいしょうかんぱつ, taishoukanpatsu] (n,vs) promulgation of an Imperial rescript
天冠[てんかん;てんがん, tenkan ; tengan] (n) (1) imperial coronation crown; (2) celestial crown; crown worn by Buddha and celestial beings
天津鞴韜[てんしんふくとう;あまつたたら, tenshinfukutou ; amatsutatara] (n) {Buddh} bellows (of the) imperial harbor; Shinto Buddhist doctrines
天皇人間宣言[てんのうにんげんせんげん, tennouningensengen] (n) Imperial Declaration of Humanity (wherein Hirohito renounced the imperial claim to divinity; Jan. 1, 1946)

imperial ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อิมพีเรียล[adj.] (imphīrīen) EN: imperial FR: impérial
อิมพีเรียล[TM] (Imphīrīen ) EN: Imperial FR: Imperial
อิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน[n. prop.] (Imphīrīen K) EN: Imperial College London FR:
จักจั่นเรไรเขียว[n. exp.] (jakkajan rē) EN: Intermediate imperial cicada FR:
กระลุมพู[n.] (kralumphū) EN: Green imperial pigeon ; Ducula aenea FR: Ducula aenea
ลุมพู[n.] (lumphū) EN: Green imperial pigeon ; Ducula aenea FR: Ducula aenea
ลุมพูขาว[n. exp.] (lumphū khāo) EN: Pied imperial pigeon ; Ducula bicolor FR: Ducula bicolor
ลุมพูเขียว[n. exp.] (lumphū khīo) EN: Green imperial pigeon ; Ducula aenea FR: Ducula aenea
นกอินทรีหัวไหล่ขาว[n. exp.] (nok insī hū) EN: Imperial Eagle ; Eastern Imperial Eagle FR: Aigle impérial [m]
นกลุมพู[n. exp.] (nok lumphū) EN: imperial pigeon FR:
นกลุมพู[n. exp.] (nok lumphū) EN: Green Imperial Pigeon FR: Carpophage pauline [m] ; Carpophage vert [m]
นกลุมพูขาว[n. exp.] (nok lumphū ) EN: Pied Imperial Pigeon FR: Carpophage blanc [m]
นกลุมพูเขียว[n. exp.] (nok lumphū ) EN: Green Imperial Pigeon FR: Carpophage pauline [m] ; Carpophage vert [m]
นกมูม[n. exp.] (nok mūm) EN: Mountain Imperial Pigeon FR: Carpophage à manteau brun [m] ; Carpophage capistrate [m]
ผีเสื้อหางริ้วใต้ขีด[n. exp.] (phīseūa hān) EN: White Imperial FR:
ผีเสื้อขาวหางริ้ว[n. exp.] (phīseūa khā) EN: Common Imperial FR:
พระราชวังอิมพีเรียล[n. exp.] (phrarātchaw) EN: imperial palace FR: palais impérial [m]
ปอเปี๊ยะทอด[n. exp.] (pøpīa thøt) EN: egg rolls ; Thai spring roll ; fried spring rolls FR: pâté impérial [m] ; crêpe chinoise fracie [f]
ราช-[pref. (adj.)] (rātcha-) EN: royal ; imperial ; regal FR: royal ; impérial
จักรพรรดินิยม[n.] (jakkraphatn) EN: imperialism FR: impérialisme [m]
จักรวรรดินิยม[n.] (jakkrawatni) EN: imperialism ; domination FR: impérialisme [m]
ลัทธิจักรพรรดินิยม[n.] (latthi jakk) EN: imperialism FR: impérialisme []

imperial ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bronzefruchttaube {f} [ornith.]Green Imperial Pigeon
Weihnachtsfruchttaube {f} [ornith.]Christmas I Imperial Pigeon
Nelkenfruchttaube {f} [ornith.]Island Imperial Pigeon
Pickeringfruchttaube {f} [ornith.]Grey Imperial Pigeon
Zweifarben-Fruchttaube {f} [ornith.]Pied Imperial Pigeon
Reichsapfel {m} [hist.]orb; imperial orb
Rotaugen-Fruchttaube {f} [ornith.]Pinon Imperial Pigeon
Spanischer Kaiseradler {m} [ornith.]Spanish Imperial Eagle
Kaiseradler {m} [ornith.]Imperial Eagle (Aquila heliaca)
Imperialismus {m}imperialism
Kaiserpfalz {f}imperial palace
Kaiserzeit {f} [hist.]Imperial Era
Reichsstadt {f}Imperial City
imperialistisch {adj}imperialistic
imperialistisch {adv}imperialistically
Kaiserreiher {m} [ornith.]Imperial Heron
Kaiserbekassine {f} [ornith.]Imperial Snipe
Kaiseramazone {f} [ornith.]Imperial Amazon
Kaiserspecht {m} [ornith.]Imperial Woodpecker
kaiserlich {adj}imperial
kaiserlich {adv}imperially

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า imperial
Back to top