ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reasoned

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reasoned*, -reasoned-

reasoned ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reasoned (adj.) ซึ่งแสดงด้วยเหตุผล
English-Thai: HOPE Dictionary
reasoned(รี'เซินดฺ) adj. มีเหตุผล, See also: reasonedly adv.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And I would like to ask a few questions about the dangers involved as I've heard, at times, wild elephants cannot be reasoned with.And I would like to ask a few questions about the dangers involved as I've heard, at times, wild elephants cannot be reasoned with.
I thought like a child, I reasoned like a child.ฉันคิดเหมือนเด็ก,\ฉันเหตุผลเหมือนเด็ก.
But you can't be reasoned with guilted, controlled.แต่คุณใช้เหตุผลกับความรู้สึกผิด กับควบคุมไม่ได้
But you can't be reasoned with guilted controlled.แต่คุณไม่สำนึกผิดเลยสักนิด
They can't be bought, bullied, reasoned or negotiated with.คนที่ไม่อาจซื้อ บีบคั้น คุยเหตุผลหรือต่อรองใดๆ
In a calm and reasoned forum long after this trialศาลสันนิษฐานว่าการโต้แย้งจะยังมีต่อไป ในรูปแบบการประชุมที่สงบและมีเหตุผล...
For the present, the work to which we are all equally bound is to arrive at a reasoned tranquility within our borders, to regain prosperity at this time of depression without self-seeking, and to carry with us those whom the burden of the past yearsไม่ ก็ได้งั้น.. ผมจะถามคำถามท่าน
And so billy and I reasoned that extreme emotionsบิลลี่และฉันเชื่อว่าอารมณ์ที่รุนแรง
Be reasoned with.ก็สามารถคุยได้ด้วยเหตุผล
I'm sure they'll make a reasoned And thoughtful decision.ข้ามั่นใจว่าข้าจะตัดสินใจ อย่างไตร่ตรองและสมเหตุสมผล
The bear is unpredictable... but the man can be reasoned with.หมีไม่แน่นอน ... แต่ ... คนที่สามารถให้เหตุผลด้วย แต่ ...
An event that I haven't fully reasoned out.เป็นเรื่องที่ผมหาเหตุผล ไม่เจอสักที

reasoned ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
論旨不明[ろんしふめい, ronshifumei] (n,adj-na) the point of an argument being unclear; the tenor of an argument being poorly reasoned
論述[ろんじゅつ, ronjutsu] (n,vs) statement (of a carefully reasoned logical argument); dissertation; enunciation; setting forth
理路整然[りろせいぜん(uK), riroseizen (uK)] (n) logical; cogent; well-reasoned

reasoned ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สมเหตุสมผล[adj.] (somhētsomph) EN: reasonable ; rational ; reasoned ; valid FR: raisonnable ; rationnel

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reasoned
Back to top