ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

idiom

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *idiom*, -idiom-

idiom ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
idiom (n.) การใช้ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติของเจ้าของภาษา See also: สำนวนภาษาแบบเจ้าของภาษา
idiom (n.) ภาษาถิ่น Syn. dialect
idiom (n.) รูปแบบที่แตกต่างกัน (ทางดนตรีหรือศิลปะ)
idiom (n.) สำนวน See also: กลุ่มคำที่นำมารวมกันแล้วเกิดความหมายใหม่และแตกต่างจากความหมายของคำแต่ละคำที่อยู่ลำพัง Syn. expression
idiomatic (adj.) ซึ่งมีสำนวนแบบเจ้าของภาษา See also: ซึ่งใช้ภาษาได้อย่างเจ้าของภาษา, ซึ่งใช้ภาษาเป็นธรรมชาติ Syn. informal, natural
English-Thai: HOPE Dictionary
idiom(อิด'เดียม) n. สำนวน,ภาษาเฉพาะท้องถิ่น, ลักษณะจำเพาะ, Syn. dialect,colloquialism
idiomatic(อิดดีอะแมท'ทิค) adj. เกี่ยวกับสำนวน,ซึ่งมีลักษณะหรือแบบจำเพาะ, See also: idiomaticalness n., Syn. idiomatical
English-Thai: Nontri Dictionary
idiom(n) โวหาร,สำนวน,ภาษาเฉพาะถิ่น,ลักษณะเฉพาะ
idiomatic(adj) เป็นสำนวน,เป็นโวหาร,เป็นลักษณะเฉพาะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
idiomสำนวน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Idiomsสำนวนโวหาร [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถ้อยคำสำนวน (n.) idiomatic wording See also: idiom Syn. สำนวนโวหาร
ติดสำนวน (adv.) mostly use idiomatic expression
ติดสำนวน (v.) use idiomatic expression See also: contract the habit of using certain words or idioms
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, when does an idiom become a cliche?เอาล่ะ แล้วสำนวนกลายเป็น ความคิดคร่ำครึน่าเบื่อเมื่อไหร่ล่ะจ๊ะ
English idioms can only be memorized.สำนวนภาษาอังกฤตไว้สำหรับท่องจำ
You should memorize these idioms.เธอควรท่องจำสำนวนพวกนี้
Study the idioms and synonyms I wrote down before your test.เรียนคำพ้องกับการใช้ภาษา ฉันจะเขียนให้ลองทำดู
You should cherish your regional idiomรักษาขนบท้องถิ่นไว้น่ะดีแล้ว
I'm a little rusty, so if you stay away from any obscure idioms, that would be great.ผมก็ไม่ได้เคาะสนิมมานาน เพราะงั้นถ้าคุณจะเลี่ยง สำนวนที่คลุมเครือ จะดีมากเลยนะ
That's even factoring in your difficulty in parsing American comic book idioms like "Bamf!" and "Snikt!"นั่นรวมถึงเวลาที่นายต้องตีความ ภาษาแสลงของการ์ตูนอเมริกัน อย่างเช่น ตูม หรือ ชิงค์ แล้ว
Drilled in idiom, idiosyncrasy.ฝึกสำนวน วลี นิสัย พฤติกรรม
Idioms, analogies, metaphors, and similes, all tools the writer uses to tell their story.สำนวน อุปมาอุปไมย อุปลักษณ์ การเปรียบเทียบ เป็นเครื่องมือที่เหล่านักเขียน ใช้ถ่ายทอดเรื่องราวของพวกเขา
Oh, um, well, that was an idiom, by the way.โอ้ เอิ่ม คือว่านั่นเป็นสำนวนสินะจ๊ะ
Idioms are something of a secret to the people who know the language or the culture.สำนวนเป็นอะไรที่ทำนองเดียวกับความลับ ที่รู้กันเฉพาะคนที่เข้าใจ ภาษาหรือไม่ก็วัฒนธรรม
One of the challenges for my people in learning American English is your extensive use of idioms.หนึ่งในความท้าทาย ของคนของผม ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอเมริกัน คือการใช้สำนวนอย่างพร่ำเพรื่อ

idiom ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惯用语[guàn yòng yǔ, ㄍㄨㄢˋ ㄩㄥˋ ㄩˇ, 惯用语 / 慣用語] commonly used phrase; idiom; colloqial usage
熟语[shóu yǔ, ㄕㄡˊ ㄩˇ, 熟语 / 熟語] idiom
外来成语[wài lái chéng yǔ, ㄨㄞˋ ㄌㄞˊ ㄔㄥˊ ㄩˇ, 外来成语 / 外來成語] loan idiom
无话可说[wú huà kě shuō, ˊ ㄏㄨㄚˋ ㄎㄜˇ ㄕㄨㄛ, 无话可说 / 無話可說] (idiom) to have no other alternative; (idiom) above criticism; perfect
说时迟,那时快[shuō shí chí, ㄕㄨㄛ ㄕˊ ㄔˊ, na4 shi2 kuai4, 说时迟,那时快 / 說時遲,那時快] (idiom) no sooner said than done; before you know it
不让须眉[bù ràng xū méi, ㄅㄨˋ ㄖㄤˋ ㄒㄩ ㄇㄟˊ, 不让须眉 / 不讓鬚眉] (idiom) to compare favorably with men in terms of ability, bravery etc; to be a match for men; lit. not conceding to men (beard and eyebrows)

idiom ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イディオム;イデオム[, ideiomu ; ideomu] (n) idiom
故事成語[こじせいご, kojiseigo] (n) idiom derived from historical events or classical literature of China
カエルツボカビ症;蛙壷黴症[カエルツボカビしょう(カエルツボカビ症);かえるつぼかびしょう(蛙壷黴症), kaerutsubokabi shou ( kaerutsubokabi shou ); kaerutsubokabishou ( kaeru tsubo bai s] (n) chytridiomycosis (fatal infectious disease of amphibians)
[く, ku] (n,n-suf) (1) section (i.e. of text); sentence; passage; paragraph; (2) {ling} phrase; (3) verse (of 5 or 7 mora in Japanese poetry; of 4, 5, or 7 characters in Chinese poetry); (4) haiku; first 17 morae of a renga, etc.; (5) maxim; saying; idiom; expression; (P)

idiom ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สำนวน[n.] (samnūan) EN: idiom ; idiomatic expression ; figure of speech ; literary style ; literary mannerism FR: idiome [m] ; expression idiomatique [m] ; expression [f] ; tournure [f] ; figure de style [f] ; locution [f]
สำนวนภาษา[n. exp.] (samnūan phā) EN: idiom FR: expression [f] ; locution [f]
เป็ดหงส์[n. exp.] (pet hong) EN: Comb Duck ; Knob-billed Duck FR: Canard à bosse [m] ; Sarcidiome [m] ; Canard-à-bosse bronzé [m] ; Canard casqué [m] ; Canard sarcidiorne [m] ; Sarcidiome à bosse [m]
ภาษา[n.] (phāsā) EN: language ; speech ; tongue ; lingo FR: langue [f] ; langage [m] ; idiome [m] ; jargon [m] ; parler [m] ; ramage [m] (fig.)
ภาษาถิ่น[n. exp.] (phāsā thin) EN: dialect ; regional speech ; localism ; vernacular ; local speech FR: langue régionale [f] ; parler régional [m] ; dialecte [m] ; idiome [m] ; patois [m] ; langue vernaculaire [f]
ถูกจริง ๆ = ถูกจริงๆ[adj.] (thūk jing-j) EN: very cheap ; dirt cheat (idiom.) FR: très bon marché ; vraiment bon marché

idiom ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
idiomatisch {adv}idiomatically
Redensart {f}idiom
Redewendung {f} | eine feststehende Redewendungidiom; idiomatic expression | a set locution

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า idiom
Back to top