ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pictorial

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pictorial*, -pictorial-

pictorial ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pictorial (n.) เกี่ยวกับภาพ See also: ซึ่งใช้รูปภาพแสดง Syn. graphic, secnic
pictorial (adj.) ชัดเจน
English-Thai: HOPE Dictionary
pictorial(พิคทอ'เรียล) adj. เกี่ยวกับภาพ,เหมือนภาพวาด n. สิ่งตีพิมพ์หรือนิตยสารที่ประกอบด้วยภาพเป็นหลัก., See also: pictorialness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
pictorial(adj) เกี่ยวกับรูปภาพ,เหมือนภาพวาด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pictorialภาพข่าว [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้อมูลภาพ (n.) pictorial information See also: graphic
ข้อมูลรูปภาพ (n.) pictorial information See also: graphic Syn. ข้อมูลภาพ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Countries all over the world still pass on knowledge through pictorial forms.นานาอารยประเทศถ่ายทอดความรู้ ในรูปแบบของภาพ
We shoot the pictorial, we'll have you do a 25-city tour of the United States.เราถ่ายรูป,เราจะให้เธอออกทัวร์ 25รัฐ
We're gonna coordinate your pictorial... with a Playboy Channel documentary on the life of a centerfold.พวกเราจะเอา รูปของเธอ ไปลงสารคดีช่องเพลบอย ที่รายการชีวิตที่เซ๊นเตอร์โฟลด์

pictorial ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
画报[huà bào, ㄏㄨㄚˋ ㄅㄠˋ, 画报 / 畫報] pictorial (magazine)

pictorial ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グラフイック(P);グラフィック[, gurafuikku (P); gurafikku] (n,adj-no) (1) graphic; (2) graphic magazine; pictorial magazine; (P)
写真週刊誌[しゃしんしゅうかんし, shashinshuukanshi] (n) weekly pictorial magazine
画像パターン認識[がぞうパターンにんしき, gazou pata-n ninshiki] (n) {comp} pictorial pattern recognition
画報[がほう, gahou] (n) illustrated news magazine; pictorial
絵入り[えいり, eiri] (n) illustrated; pictorial
絵組;絵組み[えぐみ, egumi] (n) (1) structure of an artwork; pictorial design; (2) pictures inserted in a book
絵画的[かいがてき, kaigateki] (n) (1) picturesque; (2) pictorial; graphic
Japanese-English: COMDICT Dictionary
画像パターン認識[がぞうパターンにんしき, gazou pata-n ninshiki] pictorial pattern recognition

pictorial ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prinzipschema {n}pictorial schematic

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pictorial
Back to top