ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ouch

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ouch*, -ouch-

ouch ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ouch (int.) โอ๊ย (คำอุทานแสดงความเจ็บ)
English-Thai: HOPE Dictionary
ouch(เอาชฺ) interj. คำอุทานแสดงความเจ็บปวดอย่างกะทันหัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โอ๊ย (int.) Ouch! See also: Ow!
การคลำ (n.) touch See also: contact Syn. การจับ, การแตะต้อง, การลูบคลำ, การสัมผัส
การจับ (n.) touch See also: contact Syn. การแตะต้อง, การลูบคลำ, การคลำ, การสัมผัส
การลูบคลำ (n.) touch See also: contact Syn. การจับ, การแตะต้อง, การคลำ, การสัมผัส
การสัมผัส (n.) touch See also: contact Syn. การจับ, การแตะต้อง, การลูบคลำ, การคลำ, การสัมผัส
การแตะต้อง (n.) touch See also: contact Syn. การจับ, การลูบคลำ, การคลำ, การสัมผัส
คำสั่งจ่าย (n.) voucher See also: payment voucher, cheque, draft
จัณฑาล (n.) untouchable See also: outcast
จับต้อง (v.) touch Syn. สัมผัส, แตะต้อง
จับเนื้อต้องตัว (v.) touch See also: caress, fondle, feel, stroke, pet Syn. ถูกเนื้อต้องตัว
ซึมซาบ (v.) touch See also: influence, affect, impress
ต้อง (v.) touch See also: contact Syn. กระทบ, ถูก
ถุงเงิน (n.) pouch Syn. ถุงใส่เงิน
ถุงใส่เงิน (n.) pouch
ถูก (v.) touch See also: handle, feel Syn. โดน, แตะต้อง, สัมผัส
ถูกเนื้อต้องตัว (v.) touch someone
ประกบกัน (v.) touch Syn. แตะ, กระทบ, แตะต้อง
พก (n.) pocket or pouch formed by the knotted part of panung or sarong
พิมพ์สัมผัส (v.) touch-type
ยอบตัว (v.) crouch See also: prostrate, kowtow Syn. หมอบราบ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Ouch! I cut my fingerโอ๊ย ฉันทำมีดบาดนิ้ว (มีดบาดนิ้วฉัน)
How can I get in touch with you?ฉันจะติดต่อกับคุณได้อย่างไร
Sir touching the statues isn't permittedท่านครับ ไม่อนุญาตให้สัมผัสรูปปั้นครับ
Don't forget to keep in touchอย่าลืมติดต่อกันไปเรื่อยๆ นะ
We'll be in touch very soonพวกเราจะได้ติดต่อกันเร็วๆ นี้แหล่ะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I got up in the morning, and ouch it does ache here and there.เมื่อเช้าพอตื่นขึ้นมา มันก็รู้สึกปวดตรงนั้น ตรงนี้
Here. This is a commercial for Ouch Away bandages.ขอพูดตามตรงได้มั้ยครับคุณแม่
I'm not a dog. Ouch ouch..ฉันไม่ใช่หมานะเว้ย โอ๊ย โอ๊ย..
Ouch What a terrible performanceโอย มันเก้กังครึ่งๆ กลางๆ
Don't touch it, you fools!ไม่ได้สัมผัสมันคุณคนโง่!
On the mantelpiece is my tobacco pouch. Will you get it?ถุงบุหรี่ฉันอยู่บนเตาผิง เห็นไหม
Hynkel with all his power can never touch that.อำนาจทั้งหมดอยู่ที่ เฮนเคิล ไม่มีใครแตะต้องได้
A slight touch of monetary complications... with bucolic semi-lunar contraptions of the flying trapezes.สัมผัสเล็กน้อยของ ภาวะแทรกซ้อนทางการเงิน กับบ้านนอกโคนทแรปชนกึ่ง จันทรคติของ
I'm sure there will be no one there to touch you, madam.ดิฉันเเน่ใจค่ะว่าไม่มีใครสวยสู้คุณผู้หญิงได้
Whenever you touched me, I knew you were comparing me with Rebecca.ตอนที่คุณสัมผัสฉัน ฉันรู้ว่าคุณเอาฉันไปเปรียบกับรีเบคคา
Well, I'm touched by your solicitude. But if you don't mind, we'd rather like to have our lunch.ขอบคุณที่เป็นห่วง แต่ถ้าไม่ว่าอะไร เราขอตัวทานอาหารกลางวันก่อน
Higher up yet: The SS, the untouchables, to be addressed from ten feet away.สูงไปกว่านั้น ก็พวกผู้คุม SS ผู้สูงศักดิ์ ที่อยู่ห่างไปเพียง 10 ฟุต

ouch ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凤仙花[fèng xiān huā, ㄈㄥˋ ㄒㄧㄢ ㄏㄨㄚ, 凤仙花 / 鳳仙花] balsam; Balsaminaceae (a flower family including Impatiens balsamina); touch-me-not; busy Lizzie
[pián, ㄆㄧㄢˊ, 匾 / 楄] basket-couch in coffin
[chuáng, ㄔㄨㄤˊ, 床] bed; couch; classifier for beds
票券[piào quàn, ㄆㄧㄠˋ ㄑㄩㄢˋ, 票券] a voucher; a share (certificate)
盘龙卧虎[pán lóng wò hǔ, ㄆㄢˊ ㄌㄨㄥˊ ㄨㄛˋ ㄏㄨˇ, 盘龙卧虎 / 盤龍臥虎] coiled dragon, crouching tiger (成语 saw); fig. talented individuals in hiding; concealed talent
联络[lián luò, ㄌㄧㄢˊ ㄌㄨㄛˋ, 联络 / 聯絡] communication; get in touch with; contact; connection (math.)
联系[lián xì, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧˋ, 联系 / 聯係] connection; contact; relation; in touch with; to integrate; to link; to touch
联系[lián xì, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧˋ, 联系 / 聯繫] connection; contact; relation; in touch with; to integrate; to link; to touch
接触[jiē chù, ㄐㄧㄝ ㄔㄨˋ, 接触 / 接觸] contact; access; in touch with
[kàng, ㄎㄤˋ, 匟] couch for two
[tà, ㄊㄚˋ, 榻] couch
睡椅[shuì yī, ㄕㄨㄟˋ ㄧ, 睡椅] couch
卧虎[wò hǔ, ㄨㄛˋ ㄏㄨˇ, 卧虎 / 臥虎] crouching tiger; fig. major figure in hiding; concealed talent
卧虎藏龙[Wò hǔ cáng lóng, ㄨㄛˋ ㄏㄨˇ ㄘㄤˊ ㄌㄨㄥˊ, 卧虎藏龙 / 臥虎藏龍] Crouching Tiger, Hidden Dragon, movie by Ang Lee 李安
[dūn, ㄉㄨㄣ, 蹲] crouch; squat
[miáo, ㄇㄧㄠˊ, 描] depict; to trace (a drawing); to copy; to touch up
真皮[zhēn pí, ㄓㄣ ㄆㄧˊ, 真皮] dermis (layer within the skin containing sense of touch)
擦边球[cā biān qiú, ㄘㄚ ㄅㄧㄢ ㄑㄧㄡˊ, 擦边球 / 擦邊球] edge ball; touch ball
[mō, ㄇㄛ, 摸] feel with the hand; to touch; to stroke; to grope; to feel (one's pulse)
官能[guān néng, ㄍㄨㄢ ㄋㄥˊ, 官能] function; capability; sense (i.e. the five senses of sight 視|视, hearing 聽|听, smell 嗅, taste 味 and touch 觸|触); faculty (i.e. specific ability)
担保[dān bǎo, ㄉㄢ ㄅㄠˇ, 担保 / 擔保] guarantee; vouch for
哎哟[āi yō, ㄞ ㄧㄛ, 哎哟 / 哎喲] hey; ow; ouch; interjection of pain or surprise
蜜囊[mì náng, ㄇㄧˋ ㄋㄤˊ, 蜜囊] honey pouch
[chù, ㄔㄨˋ, 触 / 觸] knock against; touch; to feel
着陆[zhuó lù, ㄓㄨㄛˊ ㄌㄨˋ, 着陆 / 著陸] landing; touchdown; to land; to touch down
皮袋[pí dài, ㄆㄧˊ ㄉㄞˋ, 皮袋] leather bag; leather pouch (for liquid)
马克思[Mǎ kè sī, ㄇㄚˇ ㄎㄜˋ ㄙ, 马克思 / 馬克思] Marx (name); Groucho Marx (the star of Duck Soup, 1933); Karl Marx (1818-1883), German socialist philosopher, political activist and founder of Marxism
[qiàn, ㄑㄧㄢˋ, 嗛] pouch; hold; content
小袋[xiǎo dài, ㄒㄧㄠˇ ㄉㄞˋ, 小袋] pouch
[lián, ㄌㄧㄢˊ, 裢 / 褳] pouch hung from belt
蹲踞[dūn jù, ㄉㄨㄣ ㄐㄩˋ, 蹲踞] squat; crouch
动人[dòng rén, ㄉㄨㄥˋ ㄖㄣˊ, 动人 / 動人] touching; moving
感人[gǎn rén, ㄍㄢˇ ㄖㄣˊ, 感人] touching; moving
缠绵[chán mián, ㄔㄢˊ ㄇㄧㄢˊ, 缠绵 / 纏綿] touching (emotions); lingering (illness)
触控板[chù kòng bǎn, ㄔㄨˋ ㄎㄨㄥˋ ㄅㄢˇ, 触控板 / 觸控板] touchpad
触控萤幕[chù kòng yíng mù, ㄔㄨˋ ㄎㄨㄥˋ ˊ ㄇㄨˋ, 触控萤幕 / 觸控螢幕] touch panel
触摸[chù mō, ㄔㄨˋ ㄇㄛ, 触摸 / 觸摸] touch
触觉[chù jué, ㄔㄨˋ ㄐㄩㄝˊ, 触觉 / 觸覺] touch; sense of touch
哪壶不开提哪壶[nǎ hú bù kāi tí nǎ hú, ㄋㄚˇ ㄏㄨˊ ㄅㄨˋ ㄎㄞ ㄊㄧˊ ㄋㄚˇ ㄏㄨˊ, 哪壶不开提哪壶 / 哪壺不開提哪壺] lit. mention the pot that doesn't boil (俗语 common saying); to touch a sore spot; to talk about sb's weak point
切近[qiè jìn, ㄑㄧㄝˋ ㄐㄧㄣˋ, 切近] very close; touching; very appropriate

ouch ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あいたた;あいた;あいたっ[, aitata ; aita ; aitatsu] (int) (See 痛っ) Ouch!
アオタテジマチョウチョウウオ[, aotatejimachouchouuo] (n) bluestriped butterflyfish (Chaetodon frembii)
アジア太平洋地域[アジアたいへいようちいき, ajia taiheiyouchiiki] (n) Asia-Pacific region
アナログ装置[アナログそうち, anarogu souchi] (n) {comp} analog device
アミチョウチョウウオ[, amichouchouuo] (n) latticed butterflyfish (Chaetodon rafflesii, species found in the Indo-Pacific)
アミメチョウチョウウオ[, amimechouchouuo] (n) pearlscale butterflyfish (Chaetodon xanthurus, Western Pacific species found from Indonesia and the Philippines north to the Ryukyu Islands); Philippines chevron butterflyfish; orange butterflyfish; netted butterflyfish; yellow-tailed butterflyfish
アメリカ鉤虫[アメリカこうちゅう, amerika kouchuu] (n) New World hookworm (Necator americanus)
アリストテレスの提灯[アリストテレスのちょうちん, arisutoteresu nochouchin] (n) Aristotle's lantern
アレイ処理装置[アレイしょりそうち, arei shorisouchi] (n) {comp} array processor; vector processor
アンタッチャブル[, antacchaburu] (adj-na,n) untouchable
アンブシュア;アンブシュール[, anbushua ; anbushu-ru] (n) embouchure (the position and use of the lips, tongue, and teeth in playing a wind instrument) (fre
いかれる[, ikareru] (v1,vi) (1) to be beaten; to break down; (2) to be crazy; to be touched; (3) to be infatuated with; (4) to be outdone (by someone); to be beaten (in a contest)
いつかそのうち[, itsukasonouchi] (exp) one of these days; before very long; in the near future
イッテンチョウチョウウオ[, ittenchouchouuo] (n) teardrop butterflyfish (Chaetodon unimaculatus); teardrop coralfish; one-spot butterfly
インクジェット印字装置[インクジェットいんじそうち, inkujietto injisouchi] (n) {comp} ink jet printer
インディアンヴァガボンドバタフライフィッシュ;インドフウライ;クロフウライチョウチョウウオ[, indeianvagabondobatafuraifisshu ; indofuurai ; kurofuuraichouchouuo] (n) Indian vagabond butterflyfish (Chaetodon decussatus); blackened butterflyfish; black-finned vagabond
インテリジェント装置[インテリジェントそうち, interijiento souchi] (n) {comp} intelligent device
イ長調[イちょうちょう, i chouchou] (n) A major
ウエストバッグ;ウェストポーチ[, uesutobaggu ; uesutopo-chi] (n) waist pouch; waist bag
ウミヅキチョウチョウウオ[, umidukichouchouuo] (n) bluelashed butterflyfish (Chaetodon bennetti); Bennett's butterflyfish
ウラシマチョウチョウウオ[, urashimachouchouuo] (n) guyot butterflyfish (Prognathodes guyotensis)
エマルジョンレーザー記憶装置[エマルジョンレーザーきおくそうち, emarujonre-za-kiokusouchi] (n) {comp} emulsion laser storage
オウギチョウチョウウオ[, ougichouchouuo] (n) scrawled butterflyfish (Chaetodon meyeri); Meyer's butterflyfish
オフライン記憶装置[オフラインきおくそうち, ofurain kiokusouchi] (n) {comp} offline storage
オンザフライ印字装置[オンザフライいんじそうち, onzafurai injisouchi] (n) {comp} on-the-fly printer
お人好し;お人よし[おひとよし, ohitoyoshi] (adj-na,adj-no,n) softhearted (good-natured, credulous) person; easy mark; soft touch; simple soul
お手つき;お手付き;御手付き[おてつき, otetsuki] (n) (1) touching a wrong card; (2) making a mistress of a servant; mistress (who is one's servant)
カーソル強調[カーソルきょうちょう, ka-soru kyouchou] (n) cursored emphasis
カード穿孔装置[カードせんこうそうち, ka-do senkousouchi] (n) {comp} card punch
カード読み取り装置;カード読取り装置[カードよみとりそうち, ka-do yomitorisouchi] (n) {comp} card reader
ガイアナバタフライフィッシュ;フレンチバタフライフィッシュ;タスキチョウチョウウオ;ギアナバタフライ[, gaianabatafuraifisshu ; furenchibatafuraifisshu ; tasukichouchouuo ; gianabatafurai] (n) French butterflyfish (Prognathodes guyanensis, was Chaetodon guyanensis); Guyana butterflyfish
カウチ[, kauchi] (n) couch
カウチポテト[, kauchipoteto] (n) couch potato; television addict; (P)
カガミチョウチョウウオ[, kagamichouchouuo] (n) Asian butterflyfish (Chaetodon argentatus)
カスミチョウチョウウオ属[カスミチョウチョウウオぞく, kasumichouchouuo zoku] (n) Hemitaurichthys (genus of tropical butterflyfish in the family Chaetodontidae)
カリカリ;かりかり[, karikari ; karikari] (adj-na,adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) (See こりこり・1) crisp (e.g. potato chip, fried fish, etc.); crunchy; (adv-to,adv,vs) (2) (on-mim) grumpily; touchily; edgily; irritably
カリグラフィック表示装置[カリグラフィックひょうじそうち, karigurafikku hyoujisouchi] (n) {comp} calligraphic display device; directed beam display device
キーボード制御装置[キーボードせいぎょそうち, ki-bo-do seigyosouchi] (n) {comp} keyboard controller
ギフト券[ギフトけん, gifuto ken] (n) gift certificate; gift voucher
キャッシュ記憶装置[キャッシュきおくそうち, kyasshu kiokusouchi] (n) {comp} cache storage
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アナログ装置[アナログそうち, anarogu souchi] analog device
アレイ処理装置[あれいしょりそうち, areishorisouchi] array processor, vector processor
インクジェット印字装置[インクジェットいんじそうち, inkujietto injisouchi] ink jet printer
インテリジェント装置[インテリジェントそうち, interijiento souchi] intelligent device
オンザフライ印字装置[おんざふらいいんじそうち, onzafuraiinjisouchi] on-the-fly printer
カード穿孔装置[カードせんこうそうち, ka-do senkousouchi] card punch
カード読み取り装置[カードよみとりそうち, ka-do yomitorisouchi] card reader
カード読取り装置[カードよみとりそうち, ka-do yomitorisouchi] card reader
カリグラフィック表示装置[カリグラフィックよょうじそうち, karigurafikku yoyoujisouchi] calligraphic display device, directed beam display device
クラスタ装置[クラスタそうち, kurasuta souchi] clustered device
グラフィクス装置[グラフィクスそうち, gurafikusu souchi] graphics device
サービス提供地域[さあびすていきょうちいき, saabisuteikyouchiiki] service area
サンプルホールド装置[サンプルホールドそうち, sanpuruho-rudo souchi] sample-and-hold device
システム論理装置[システムろんりそうち, shisutemu ronrisouchi] system logical unit
ストローク入力装置[ストロークにゅうりょくそうち, sutoro-ku nyuuryokusouchi] stroke device
セル間の到着時間[セルあいだのとうちゃくじかん, seru aidanotouchakujikan] cell inter-arrival time
せん孔装置[せんこうそうち, senkousouchi] punch
タッチスクリーン[たっちすくりーん, tacchisukuri-n] touch sensitive screen, touch screen
タッチパネル[たっちぱねる, tacchipaneru] touch panel
チェーン印字装置[チェーンいんじそうち, chie-n injisouchi] chain printer
チャネル間結合装置[チャネルかんけつごうそうち, chaneru kanketsugousouchi] CTCA, Channel To Channel Adapter
データチャネル装置[データチャネルそうち, de-tachaneru souchi] data channel equipment
データ交換制御装置[データこうかんせいぎょそうち, de-ta koukanseigyosouchi] DXC, Data Exchange Controller
データ交換装置[データこうかんそうち, de-ta koukansouchi] data switching exchange, DSE (abbr.)
データ受信装置[データじゅしんそうち, de-ta jushinsouchi] data sink
データ回線終端装置[データかいせんしゅうたんそうち, de-ta kaisenshuutansouchi] data circuit-terminating equipment, DCE (abbr.)
データ多重変換装置[データたじゅうへんかんそうち, de-ta tajuuhenkansouchi] data multiplexer
データ端末装置[データたんまつそうち, de-ta tanmatsusouchi] data terminal equipment, DTE (abbr.)
データ記録装置[データきろくそうち, de-ta kirokusouchi] Data Recording Device
データ通信装置[データつうしんそうち, de-ta tsuushinsouchi] data communications equipment
データ集線装置[データしゅうせんそうち, de-ta shuusensouchi] data concentrator
テープ穿孔装置[テープせんこうそうち, te-pu senkousouchi] tape punch
テープ装置[テープそうち, te-pu souchi] tape device, tape drive
テープ複製装置[テープふくせいそうち, te-pu fukuseisouchi] tape reproducer
ディスク装置[ディスクそうち, deisuku souchi] disk drive
ディスプレイ装置[ディスプレイそうち, deisupurei souchi] display unit
ドキュメント読取り装置[ドキュメントよみとりそうち, dokyumento yomitorisouchi] document reader
ドット印字装置[どっといんじそうち, dottoinjisouchi] dot (matrix) printer, matrix printer
ドラム作図装置[どらむさくずそうち, doramusakuzusouchi] drum plotter
ドラム印字装置[どらむいんじそうち, doramuinjisouchi] drum printer
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
到着[とうちゃく, touchaku] Thai: การเดินทางมาถึง English: arrival (vs)
用地[ようち, youchi] Thai: ที่ดินที่ใช้เพื่อการบางอย่าง

ouch ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อี๋[interj.] (ī) EN: ouch FR: Ouch !
เอาใจยาก[v. exp.] (aojai yāk) EN: hard to please FR: être exigeant ; être difficile ; faire la fine bouche
อ้าปาก[v. exp.] (ā pāk) EN: open one's mouth ; open the mouth FR: ouvrir la bouche ; être bouché bée
อ้าปากให้กว้าง[v. exp.] (ā pāk hai k) EN: open wide FR: ouvrir grand la bouche
อ้าปากค้าง[v. exp.] (ā pāk khāng) EN: gape ; stare open-mouthed FR: être bouche-bée
อาบน้ำฝักบัว[v. exp.] (āp nām fakb) EN: take a shower FR: se doucher ; prendre une douche
อารมณ์ไม่ดี[adj.] (ārom mai dī) EN: morose ; out of humour ; atrabilous ; grouchy FR: acariâtre ; agressif
ใบเบิกเงิน[n. exp.] (baiboēk ngo) EN: cash voucher ; withdrawal slip FR:
ใบสำคัญจ่าย[n. exp.] (baisamkhan ) EN: voucher FR:
ใบสำคัญรายวันทั่วไป[n. exp.] (baisamkhan ) EN: journal voucher FR:
ใบสั่งจ่าย[n.] (baisangjāi) EN: voucher ; check ; payment order FR: reçu [m]
บรรจถรณ์[n.] (banjathøn) EN: bed ; couch FR:
เบญจางคประดิษฐ์[n.] (benjāngkhap) EN: Thai mode of salutation using five parts of the body ; prostration in which the head, hands and feet touch the ground ; kowtow FR: prosternement à la chinoise [m]
บ้วนน้ำ[v. exp.] (būan nām) EN: rinse one's mouth FR: recracher l'eau ; se rincer la bouche
บ้วนปาก[v.] (būanpāk) EN: rinse one's mouth ; gargle FR: se rincer la bouche ; se gargariser ; se rincer la gorge
บัวเผื่อน[n.] (būa pheūoen) EN: Nymphaea nouchali ; red and blue water lily ; blue star water lily ; star lotus ; Nymphaea stellata FR: Nymphaea nouchali
บูดบึ้ง[adj.] (būtbeung) EN: sullen ; wry ; sulky ; grouchy FR: morose ; morne
แฉะแบะ[v.] (chaebae) EN: sit idling away one's time ; be lethargic ; slouch FR: traîner à ne rien faire
ฉกาจ[adj.] (chakāt) EN: violent ; ferocious ; fierce ; intrepid ; valiant FR: féroce ; farouche
ชั้น[n.] (chan) EN: layer ; stratum ; tier FR: couche [f] ; strate [f] ; niveau [m] ; épaisseur [f]
ชั้นบรรยากาศโอโซน[n. exp.] (chan banyāk) EN: ozone layer FR: couche d'ozone [f]
ชั้นดินตะกอน[n. exp.] (chan din ta) EN: sediment cores FR: couche sédimentaire [f]
ชั้นหิน[n. exp.] (chan hin) EN: FR: couche rocheuse [f]
ชั้นของโอโซน[n. exp.] (chan khøng ) EN: ozone layer FR: couche d'ozone [f]
ชั้นโอโซน[n. exp.] (chan ōsōn) EN: ozone layer FR: couche d'ozone [f]
ชราบชรับ[v.] (charāp-char) EN: touch FR:
ชิด[X] (chit) EN: close ; near ; nearby ; touching FR: près de ; proche ; voisin ; contre ; auprès de ; contigu ; tout près ; très proche
ช้อนใหญ่[n. exp.] (chøn yai) EN: FR: louche [f]
ด่าง[X] (dāng) EN: spotted ; speckled ; mottled ; piebald ; striped FR: tacheté ; marbré ; rayé ; moucheté ; tigré
เดือนดับ[n. exp.] (deūoen dap) EN: moonset ; setting moon FR: coucher de lune [m]
ฎีกา[n.] (dīkā) EN: voucher ; request for a treasury payment FR:
เดินแฉะแบะ[v. exp.] (doēn chaeba) EN: slouch along FR:
โดน[v.] (dōn) EN: hit ; strike ; crash ; collide ; bump against ; catch ; touch FR: heurter ; frapper
โดนใจ[adj.] (dōn jai) EN: touching FR:
ดูดดื่ม[v.] (dūtdeūm) EN: be affected ; be touched ; be impressed FR:
เอน[v.] (ēn) EN: recline ; bend ; incline ; lean ; rest ; tend FR: s'incliner ; pencher ; être couché
เอนกาย[v.] (ēnkāi) EN: lie down ; recline ; lean on FR: être couché
เอนหลัง[v.] (ēnlang) EN: lie down ; recline ; lean on FR: être couché
เอนตัว[v.] (ēntūa) EN: lie down ; recline ; lean on FR: être couché
เอื่อย[adj.] (eūay) EN: sluggish ; indolent ; slouchy ; slow ; soft ; light FR: indolent

ouch ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buchhaltungsbeleg {m}accounting voucher
einstellbar; justierbar; nachstellbar; verstellbar; regulierbar; regelbar {adj} | fest eingestellt | einstellbare Tastenanschlagstärke | einstellbares Kommaadjustable | non-adjustable | adjustable key touch | adjustable point
Anlagenbeleg {m}asset voucher
Berührungsbildschirm {m}touch-screen
Dividendenbeleg {m}dividend voucher
griesgrämig; miesepetrich {adj} | griesgrämiger | am griesgrämigstengrouchy | grouchier | grouchiest
Gutschein {m}voucher
Hockerbestattung {f}crouched inhumation
empfindlich {adj} | empfindlich gegen Berührungirritable | irritable to the touch
Knopfdruck {m} | auf Knopfdruck; per Knopfdrucktouch of a button | at the touch of a button
latschig {adj} | latschiger | am latschigstenslouchy | slouchier | slouchiest
latschig {adv}slouchily
Liege {f}; Couch
Liegewagen {m}couchette
persönliche Note {f}personal touch
Prioritätsbeleg {m}priority voucher; priority document
Psychiater {m}; Klapsdoktor (scherzhaft)shrink (short for headshrinker); couch doctor
Sensortaste {f}touch key
Sensorbildschirm {m}; berührungsempfindlicher Bildschirmtouch screen
Kontaktschalter {m}touch sensitive switch
Zehnfingersystem {n}touch system
Retusche {f}retouching
heikel {adv}touchingly
rührend {adv}touchingly
Überweisungsbeleg {m}transfer voucher
Anlagenbuchhaltungsbeleg {m}assets accounting voucher
unverbürgt {adj}unconfirmed; unvouched

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ouch
Back to top