ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

receiver

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *receiver*, -receiver-

receiver ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
receiver (n.) เครื่องรับโทรศัพท์ Syn. telephone
receiver (n.) อุปกรณ์รับสัญญาณเสียงหรือภาพ See also: เครื่องรับโทรทัศน์
receiver (n.) ผู้รักษาทรัพย์ (ตามคำสั่งศาล) See also: เจ้ากรมรักษาทรัพย์, ผู้พิทักษ์ทรัพย์ Syn. liquidator, treasurer
receiver (n.) ผู้รับ See also: คนรับ Syn. acceptor, taker
receiver (n.) คนรับของโจร Syn. fence
receiver (n.) ภาชนะเก็บของเหลวที่กลั่นได้ See also: หม้อรับไอน้ำ Syn. collecting vessel
receivership (n.) การเป็นผู้รับไว้
English-Thai: HOPE Dictionary
receiver(รีซี'เวอะ) n. ผู้รับ,เครื่องรับวิทยุ,ภาชนะ,หม้อรับไอน้ำ
receivership(รีซี'เวอะชิพ) n. การเป็นผู้พิทักษ์ทรัพย์,การเป็นผู้รับ,ฐานะการเป็นผู้รับ
English-Thai: Nontri Dictionary
receiver(n) เครื่องรับ,ผู้รับ,ผู้รักษาทรัพย์,คนรับของโจร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
receiverเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
receivershipการสั่งพิทักษ์ทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Receiverผู้รับสาร [การจัดการความรู้]
Receivershipการสั่งพิทักษ์ทรัพย์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนรับ (n.) receiver See also: taker Syn. ผู้รับ Ops. คนส่ง
ตัวรับ (n.) receiver Ops. ตัวต้าน
ตัวรับ (n.) receiver Ops. ตัวต้าน
ผู้รับ (n.) receiver See also: recipient Syn. คนรับ Ops. ผู้ให้, คนให้
เครื่องรับ (n.) receiver See also: radio-receiver, radio Ops. เครื่องส่ง
เครื่องรับวิทยุ (n.) receiver See also: radio-receiver, radio
หูโทรศัพท์ (n.) telephone receiver
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I picked up the receiver last night to phone a friend, not knowing that Greg was already on the other line in the den,เมื่อคืนฉันหยิบโทรศัพท์ จะโทรหาเพื่อน ไม่รู้ว่าเกร็กใช้ อีกสายอยู่
He was charging the receiver after the kickoff.เขาถูกชาร์ทหลังจากตั้งเตะ
From receiver 3, second floor of your house.จากผู้รับ 3, ชั้น2ของบ้านคุณ
I was pushing so hard on the telephone receiver that my ears hurt.มันเหมือนเป็นบทเรียนของผมในตอนที่ผมได้รับสายในครั้งนั้น
Which means there's probably a receiver hidden somewhere inside the Buy More.หมายความต้องมีตัวรับสัญญาณ ซ่อนอยู่ในบายมอร์
The receiver may contain information indicating that you're the Intersect.ในตัวรับอาจมีข้อมูลที่บ่งชี้ว่า คุณคืออินเตอร์เซ็ค
If we don't locate the receiver in the next 24 hours...ถ้าเราหาตัวรับไม่เจอใน 24 ชม.
She must have some receiver to spot them.เธอต้องมีเครื่องรับสัญญาณแน่
It's a short wave radio receiver with a range of 100 metres.สามารถจับคลื่ืนได้ในระยะใกล้ๆ ภายใน 100 เมตร
A receiver of what?ผู้รับสัญญาณของอะไรหละ
Construct a receiver using that spectrum, It's possible, of course.แน่นอนว่ามันเป็นไปได้ที่จะสร้างตัวรับที่ใช้แถบแยกสีนั้น
Now, make fake accounts for half a dozen of the brothers and start transferring money to them from Sadiki's fake receiver account.เดี๋ยวทำบัญชีธนาคารปลอม ให้พวกภราดรห่านั่นซักครึ่งโหล แล้วโอนเงินให้พวกมัน จากบัญชีของซาดิกิ

receiver ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
接收器灵敏度[jiē shōu qì líng mǐn dù, ㄐㄧㄝ ㄕㄡ ㄑㄧˋ ㄌㄧㄥˊ ㄇㄧㄣˇ ㄉㄨˋ, 接收器灵敏度 / 接收器靈敏度] receiver sensitivity
无线电接收机[wú xiàn diàn jiē shōu jī, ˊ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧㄝ ㄕㄡ ㄐㄧ, 无线电接收机 / 無線電接收機] receiver (radio)
光接收器[guāng jiē shōu qì, ㄍㄨㄤ ㄐㄧㄝ ㄕㄡ ㄑㄧˋ, 光接收器] optical receiver
接收器[jiē shōu qì, ㄐㄧㄝ ㄕㄡ ㄑㄧˋ, 接收器] receiver
接收机[jiē shōu jī, ㄐㄧㄝ ㄕㄡ ㄐㄧ, 接收机 / 接收機] receiver
耳机[ěr jī, ㄦˇ ㄐㄧ, 耳机 / 耳機] telephone receiver; headphones; earphones
无线电收发机[wú xiàn diàn shōu fā jī, ˊ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄧㄢˋ ㄕㄡ ㄈㄚ ㄐㄧ, 无线电收发机 / 無線電收發機] transceiver; radio frequency receiver, broadcaster or relay
电台[diàn tái, ㄉㄧㄢˋ ㄊㄞˊ, 电台 / 電臺] transmitter-receiver; broadcasting station

receiver ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スーパー受信機[スーパーじゅしんき, su-pa-jushinki] (n) superheterodyne receiver
受け(P);請け;承け[うけ, uke] (n) (1) popularity; favour; favor; reception; (2) defense; defence; reputation; (3) agreement; (4) receiver of technique (e.g. in martial arts); (5) (uk) (col) (See 猫・6,攻め・2) submissive partner of a homosexual relationship; (P)
還水槽[かんすいそう, kansuisou] (n) (See 還水) condensate receiver tank
電話を切る[でんわをきる, denwawokiru] (exp,v5r) to hang up the receiver (of a telephone)
ガチャン;がちゃん;ガチン;がちん[, gachan ; gachan ; gachin ; gachin] (adv-to,n) (on-mim) (with a) slamming noise (door, telephone receiver); (with a) banging noise; (with a) clash (broken dish); (with a) clank; (with a) bang
取り手;取手[とりて, torite] (n) (1) recipient; receiver; acceptor; taker; (2) {MA} skilled practitioner (of judo, sumo, etc.); (3) (See 読み手) person who picks up the cards (in karuta games)
届け先[とどけさき, todokesaki] (n) destination; receiver's address; consignee
管財[かんざい, kanzai] (n) administration of property; custodianship; receivership; (P)
買い取り式専用チューナー[かいとりしきせんようチューナー, kaitorishikisenyou chu-na-] (n) integrated receiver-decoder; IRD
Japanese-English: COMDICT Dictionary
レーク受信機[れーくじゅしんき, re-kujushinki] rake receiver
レシーバ[れしーば, reshi-ba] receiver
受信アンテナ[じゅしんアンテナ, jushin antena] receiver antenna
受信側[じゅしんがわ, jushingawa] receiving entity, receiver
受信側エンティティ[じゅしんがわエンティティ, jushingawa enteitei] receiving entity, receiver
受信器[じゅしんき, jushinki] receiver
受信機[じゅしんき, jushinki] (television, radio, etc.) receiver
受信装置[じゅしんそうち, jushinsouchi] receiver

receiver ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หูโทรศัพท์[n.] (hū thōrasap) EN: receiver ; telephone receiver FR: combiné téléphonique [m] ; combiné [m]
เครื่องรับวิทยุ[n. exp.] (khreūang ra) EN: receiver ; radio receiver ; radio FR: poste de radio [m] ; radio [f] ; poste récepteur [m] ; récepteur radiophonique [m] ; transistor [m]
กล่องทีวีดิจิตอลดิจิตอล[n. exp.] (klǿng thīwī) EN: digital TV receiver FR:
ผู้พิทักษ์[n.] (phūphithak) EN: defender ; guard ; protector ; guardian ; curator ; trustee ; receiver FR: gardien [m]
ผู้พิทักษ์ทรัพย์[n. exp.] (phūphithak ) EN: official receiver ; receiver in bankruptcy ; receiver ; liquidator ; trustee ; custodian FR: liquidateur [m]
ผู้รับ[n. exp.] (phū rap) EN: receiver ; recipient ; addressee ; grantee FR: destinataire [m] ; bénéficiaire [m] ; accepteur [m]
ผู้รับข่าวสาร[n. exp.] (phū rap khā) EN: audience ; receiver FR:
ผู้รับข้อมูล[n. exp.] (phū rap khø) EN: receiver FR:
ผู้รับของโจร[n. exp.] (phū rap khø) EN: receiver of stolen goods FR: receleur [m] ; receleuse [f] ; recéleur [m] ; recéleuse [f]
รีซีฟเวอร์[n.] (rīsīwoē) EN: receiver FR:
ตัวรับ[n. exp.] (tūa rap) EN: receiver FR: récepteur [m]
วิทยุ[n.] (witthayu) EN: radio ; wireless ; radio message ; radio receiver FR: radio [f] ; transistor [m] ; récepteur radio [m]

receiver ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Batterie-Empfänger {m}battery receiver
Rundfunkempfänger {m}broadcast receiver
Vorlage {f} [chem.](distillation) receiver
Empfangsgerät {n}receiver terminal
Radiogehäuse {n}receiver cabinet
Gefahr {f} | Gefahr laufen zu | auf Gefahr des Empfängers | auf Gefahr des Käufersrisk | to run the risk of | at receiver's risk | at buyer's risk

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า receiver
Back to top