ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nonpartisan

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nonpartisan*, -nonpartisan-

nonpartisan ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nonpartisan (adj.) ซึ่งไม่ลำเอียง Syn. unprejudiced
English-Thai: Nontri Dictionary
nonpartisan(adj) ไม่เข้าข้าง,ไม่ลำเอียง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
nonpartisan ballotบัตรเลือกตั้งที่ไม่ระบุพรรค (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You see, you running around free and nonpartisanเธอมีอิสระลอยไปลอยมาและไม่เข้าขาข้างฝ่ายไหน

nonpartisan ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
超党派[ちょうとうは, choutouha] (n) nonpartisan; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nonpartisan
Back to top